Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

CALL: Międzynarodowa Konferencja pt. "Dziedzictwo Bronisława Malinowskiego we współczesnych naukach społecznych i humanistycznych"

Międzynarodowa Konferencja

pt. Dziedzictwo Bronisława Malinowskiego we współczesnych naukach społecznych i humanistycznych

w stulecie publikacji Argonautów zachodniego Pacyfiku

26 - 27 września 2022 roku


Setna rocznica publikacji monografii „Argonauci zachodniego Pacyfiku”, będącej pierwszym raportem z badań terenowych na Wyspach Trobrianda, podczas których sformułowane i przetestowane zostały najważniejsze założenia etnografii Bronisława Malinowskiego, stanowi doskonałą okazję do podjęcia na nowo, w odświeżonej formule, refleksji nad jego obecnością we współczesnych naukach społecznych i humanistyce. Życiu i twórczości Bronisława Malinowskiego poświęcono już wiele ważnych prac. Przede wszystkim trzeba wymienić pierwszy tom biografii autorstwa Michaela Younga, opublikowany również po polsku, a także prace Adama Kupera, Petra Skalnika i Roberta Thorntona oraz innych historyków antropologii.

Bardzo ważną rolę w tym obszarze odgrywają od wielu lat projekty krakowskiego środowiska antropologicznego w Instytucie Socjologii UJ. Zostały one zainspirowane przez ucznia Malinowskiego, Andrzeja Waligórskiego, któremu zawdzięczmy opublikowanie „Argonautów zachodniego Pacyfiku” w języku polskim, a później rozwijane przez Andrzeja Palucha oraz jego współpracowników. Podejmowana w nich była refleksja nad polskim kontekstem powstania antropologii Malinowskiego, filozoficznymi podstawami jego dzieł i innymi wątkami teoretycznymi zebranymi m.in. w tomie „Malinowski Between Two Worlds: The Polish Roots of an Anthropological Tradition”, wydanym przez Cambridge University Press w 1988 r. Poza tymi pracami wspomnieć trzeba o wydaniu trzynastotomowej edycji „Dzieł” Malinowskiego (kierowanej najpierw przez Andrzeja Palucha, a później Janusza Muchę) oraz opracowaniu i redakcji jego „Dziennika w ścisłym znaczeniu tego wyrazu” przez Grażynę Kubicę. Niniejsza konferencja wpisuje się w tę wieloletnią tradycję badań prowadzonych w Instytucie Socjologii UJ.
 

Zapraszamy do podjęcia refleksji nad tym, w jaki sposób „dzieło i życie” Bronisława Malinowskiego oddziałało na nauki społeczne i humanistykę oraz jak rozpoznania autora „Argonautów” można odczytać dziś z perspektywy obecnych nurtów badawczych i ciągle zmieniającej się rzeczywistości społeczno-kulturowej. Chodzi nam o zdecydowane rozszerzenie ramy interpretacyjnej dzieła Malinowskiego przez odwołanie się do dorobku nauk społecznych i humanistyki oraz ich narzędzi analitycznych.


Proponujemy następujące tematy:

 1. Refleksja nad polskim kontekstem życia i twórczości Bronisława Malinowskiego
  Chociaż biografia Malinowskiego doczekała się już wielu opracowań, to ciągle jest jeszcze miejsce na nowe analizy jego życia i dziedzictwa, szczególnie w kontekście jego relacji oraz współpracy z polskimi uczniami, w tym z Feliksem Grossem, Józefem Obrębskim i Andrzejem Waligórskim.
 2. Znaczenie Bronisława Malinowskiego dla formowania się tożsamości nauk humanistycznych i społecznych w Polsce
  Zachęcamy do podjęcia refleksji nad tym, w jaki sposób Malinowski oddziaływał na polskich uczonych i czym był spowodowany większy lub mniejszy rezonans jego twórczości w poszczególnych dziedzinach humanistyki i nauk społecznych oraz nad tym, jak zainteresowanie jego dziełem się historycznie zmieniało.
 3. Znaczenie metody intensywnych badań terenowych Bronisława Malinowskiego dla metodologicznego i teoretycznego rozwoju nauk społecznych i humanistyki
  Pierwsza monografia terenowa Malinowskiego „Argonauci zachodniego Pacyfiku” wyznaczyła wzorzec dla późniejszych etnografii. Zapraszamy do dyskusji nad tym, jak ten wzorzec się później zmieniał, zachowując jednak „ducha” etnografii Malinowskiego. W jakiej mierze jego dorobek etnograficzny jest wciąż inspirujący zarówno w warstwie tekstualnej, jak i wizualnej? Warto się również zastanowić, jak „Dziennik w ścisłym znaczeniu tego wyrazu” antropologa można rozpatrywać z punktu widzenia współczesnego rozwoju autoetnografii.
 4. Reinterpretacja dziedzictwa Bronisława Malinowskiego w kontekście współczesnej myśli społecznej i filozoficznej XX i XXI wieku
  Pragniemy poddać analizie to, jak dzieło Malinowskiego można czytać w kontekście współczesnych nauk społecznych i humanistyki. W jaki sposób wpłynęło ono na teorie średniego zasięgu w odniesieniu do antropologii ekonomicznej (krytyki kapitalizmu), językoznawstwa (teorie pragmatyki językowej) czy innych dziedzin, jak psychologia lub socjologia?
 5. Koncepcja „antropologii praktycznej” Bronisława Malinowskiego i jego wizja roli antropologów w zmieniającym się świecie a współczesne problemy zaangażowania badaczy społecznych i humanistów
  W latach trzydziestych „terenem” Malinowskiego stała się głównie Afryka, a przedmiotem namysłu − problemy wynikające z kontaktu Afrykańczyków z kolonizatorami oraz efektywnego sposobu zarządzania narodami afrykańskimi. Współcześnie poddaje się krytycznemu namysłowi różne formy zaangażowania nauk społecznych i humanistyki oraz ich politycznego uwikłania. Z tą kwestią wiąże się też potrzeba oceny twórczości Malinowskiego z punktu widzenia współczesnych refleksji nad wielokulturowością oraz badań postkolonialnych.
 6. Koncepcja zmiany społeczno-kulturowej w późnej twórczości Bronisława Malinowskiego w kontekście współczesnych teorii kultury
  Problemom zmiany kulturowej poświęcony był zwłaszcza tom „Kultura i jej przemiany”. Bardzo widoczna jest w nim ewolucja poglądów antropologa na relacje między kulturą kolonizatorów i społeczności skolonizowanych, zasadzająca się na wskazaniu dialektyki wpływów kulturowych. Problem zmiany kulturowej wciąż pozostaje jednym z najważniejszych zagadnień we współczesnych teoriach kultury. Zapraszamy do spojrzenia na prace Malinowskiego poświęcone kulturze z punktu widzenia teoretycznych rozpoznań czynionych w tej materii w naukach społecznych i humanistycznych w XXI wieku.
 7. Autor „Argonautów Zachodniego Pacyfiku” jako ikoniczna postać w tekstach kultury
  Warto poddać analizie literackie (Witkacego i Agnety Pleijel), teatralne (Krzysztofa Garbaczewskiego) i filmowe (w filmach dokumentalnych i fabularnych) reprezentacje Bronisława Malinowskiego i zastanowić się nad przyczynami jego popularności jako bohatera tekstów kultury.

 

Zachęcamy do udziału w konferencji przedstawicieli i przedstawicielki nauk społecznych i humanistycznych. Abstrakty wystąpień (w języku polskim lub angielskim) prosimy przysyłać na adres: Malinowski2022@uj.edu.pl do 30 kwietnia 2022. Wystąpienia mogą zostać wygłoszone po polsku lub angielsku.

Opłata konferencyjna wynosi 300 PLN (pokrywa koszt posiłków oraz materiałów konferencyjnych).


Komitet Naukowy:

 • Grażyna Kubica-Heller (UJ Kraków)
 • Maria Flis (UJ Kraków)
 • Kaja Gadowska (UJ Kraków)
 • Krystyna Romaniszyn (UJ Kraków)
 • Jacek Nowak (UJ Kraków)
 • Marcin Lubaś (UJ Kraków)
 • Ewa Kopczyńska (UJ Kraków)
 • Agata Dziuban (UJ Kraków)
 • Agnieszka Trąbka (UJ Kraków)
 • Dariusz Brzeziński (IFiS PAN, Warszawa)


Komitet Organizacyjny:

 • Grażyna Kubica-Heller (UJ Kraków)
 • Dariusz Brzeziński (IFiS PAN, Warszawa)
 • Karol Piotrowski (UJ Kraków)


Konferencja pod patronatem honorowym Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Jacka Popiela


Patronatu konferencji udzieliły:

 • Polskie Towarzystwo Socjologiczne
 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze
 • Poliskie Towarzystwo Ludoznawcze

 

Zobacz: Call w wersji polsko- i anglojęzycznej / Call in Polish and English