Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Socjologii na Wydziale Filozoficznym

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w zakresie socjologii
w ramach realizacji projektu pt.

PLAN’EAT: Food systems transformation towards healthy and sustainable dietary behaviour w Instytucie Socjologii na Wydziale Filozoficznym


Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Filozoficzny
Termin składania dokumentów: 05.03.2023


Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają co najmniej stopień doktora;
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
 • biorą czynny udział w życiu naukowym.


Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

 • wykształcenie w zakresie nauk socjologicznych lub pokrewne,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych,
 • doświadczenie w prowadzeniu społecznych badań jakościowych i dobra znajomość metodologii socjologicznej,
 • doświadczenie w pracy ze społecznością, action research, nauki obywatelskiej lub stosowania metod partycypacyjnych i animacyjnych,
 • zainteresowania naukowe w tematyce konsumpcji, zrównoważonego rozwoju, polityk publicznych,
 • wysokie kompetencje komunikacyjne i organizacyjne, samodzielność, rzetelność, gotowość pracy w zespole.


Opis Programu /Projektu:

Projekt Food systems transformation towards healthy and sustainable dietary behaviour (PLAN’EAT) służy wypracowaniu rekomendacji i narzędzi zmiany ku bardziej zrównoważonym i zdrowym nawykom żywieniowym. Jego częścią są wielosektorowe, wieloaspektowe i wielodyscyplinowe badania w całej Europie, która będą podstawą identyfikacji kluczowych czynników wzorów żywieniowych i wypracowania skutecznych rozwiązań, przekładających się na poprawę konsumpcji żywności w Europie.

Badanie realizowane są w konsorcjum 24 partnerów, w tym uniwersytetów, różnego rodzaju jednostek badawczych i edukacyjnych, think-tanków i innych podmiotów.

Polski zespół bierze udział w pracach badawczych oraz odpowiedzialny jest za zbudowanie i prowadzenie Living Labu, czyli przestrzeni diagnozowania, kreowania i testowania rozwiązań dla systemu żywnościowego. Polski Living Lab będzie się koncentrował na wzorcach żywieniowych dzieci i młodzieży.


Zakres obowiązków /Opis zadań:

 • tworzenie i prowadzenie Living Labu, od rekrutacji, przez realizację zadań badawczych i warsztatowych, po wypracowywanie i testowanie rozwiązań w Living Labie - we współpracy z pozostałymi członk(ini)ami zespołu,
 • realizacja zadań badawczych, wynikających ze współpracy w konsorcjum, w szczególności wywiadów, badań ankietowych, zbieranie danych zastanych, przygotowanie przeglądów literaturowych etc.,
 • udział w spotkaniach konsorcjum i zadaniach komunikacyjnych projektu (m.in. promocja, upowszechnianie wyników),
 • udział w pracach organizacyjnych zespołu oraz konsorcjum,
 • opracowania wyników projektu, raportów z działań LL, policy briefs, materiałów konferencyjnych, broszur i innych dokumentów służących realizacji zadań projektowych,
 • przygotowanie raportów projektu,
 • udział w opracowaniu wyników i przygotowaniu publikacji naukowych.


Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w ZAŁĄCZNIKU.