Widok zawartości stron Widok zawartości stron

"Socjologia w centrum". Debata o służbie cywilnej.

Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza na pierwsze spotkanie z cyklu „Socjologia w centrum" pt.:

Służba cywilna w Polsce:
funkcje, dysfunkcje, dylematy


23 maja, godz. 18.00, Instytut Socjologii UJ, ul. Grodzka 52, II p., sala 79

W trakcie spotkania będziemy szukać odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

  • Czy służba cywilna jako instytucja została właściwie zaprojektowana?
  • Jakie są przyczyny występowania nieprawidłowości w procesach decyzyjnych w służbie cywilnej?
  • Czy korupcja, upartyjnienie, nepotyzm i niekompetencja to cechy służby cywilnej?
  • W jakim stopniu zjawiska korupcyjne w służbie cywilnej uwarunkowane są kulturowo?
  • Jakie środki należy przedsięwziąć w celu ograniczenia nieprawidłowości w służbie cywilnej?
  • Komu zależy na dobrej służbie cywilnej?

W dyskusji udział wezmą:

  • Dr Kaja Gadowska (Uniwersytet Jagielloński)
  • Dr hab. Stanisław Mazur (Uniwersytet Ekonomiczny)
  • Małgorzata Bywanis-Jodlińska (Małopolski Urząd Wojewódzki)

Zapraszamy do wspólnej debaty!

Informacje o prelegentach

Dr Kaja Gadowska, adiunkt w Instytucie Socjologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz kierunku Society and Politics na Central European University i Lancaster University, UK. Główną dziedzinę jej zainteresowań badawczych stanowi problematyka dysfunkcji sfery publicznej, w tym wpływu zjawiska klientelizmu i korupcji na proces transformacji polityczno-gospodarczej Polski po 1989 roku. Kierownik i wykonawca wielu projektów naukowo-badawczych. Autorka i współautorka szeregu prac naukowych z zakresu systemowych przemian społecznych, politycznych i gospodarczych, funkcjonowania administracji publicznej oraz zapobiegania korupcji. Laureatka prestiżowych nagród naukowych. Członek redakcji Studiów Socjologicznych w latach 2004–2008.

Dr hab. Stanisław Mazur, adiunkt w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (specjalność nauki polityczne). Kierownik Centrum Studiów nad Gospodarką i Administracją Publiczną Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1996–1997), dyrektor Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1997-2004). Prezes Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej (2008–2009). Członek Rady Służby Cywilnej (od kwietnia 2009 r.). Autor i współautor wielu publikacji naukowych i ekspertyz. Ekspert i koordynator w kilkudziesięciu projektach krajowych i międzynarodowych z zakresu programowania, implementacji i ewaluacji polityk i programów publicznych, modernizacji mechanizmów zarządzania publicznego, rozwoju lokalnego i regionalnego, jakości rządzenia, samorządu terytorialnego.

Małgorzata Bywanis-Jodlińska, Dyrektor Generalna Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ukończyła też Krajową Szkołę Administracji Publicznej. W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie pracuje od 1998 roku. Była zastępcą dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru, a następnie pełniła obowiązki dyrektora Biura Integracji Europejskiej. Od 2004 roku pełniła funkcję zastępcy dyrektora Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego.

Tematyka spotkania

Dysfunkcje służby cywilnej.
Dr Kaja Gadowska, opierając się na wynikach badań empirycznych prowadzonych w latach 2006–2012, przedstawi analizę dysfunkcji w administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem procesów decyzyjnych w służbie cywilnej. Analizie poddane zostaną nieprawidłowości (1.) w procesie obsady stanowisk w służbie cywilnej, (2.) w procesie stanowienia prawa na poziomie władzy wykonawczej, (3.) w decyzjach administracji skarbowej oraz (4.) w zamówieniach publicznych. W oparciu o wybrane założenia nowego instytucjonalizmu omówione zostaną uwarunkowania instytucjonalne (ramy prawne) i kulturowe sprzyjające dysfunkcjom w badanych obszarach oraz możliwości ograniczenia patologii.

Dylematy stojące przez służbą cywilną.
Dr hab. Stanisław Mazur podejmie próbę spojrzenia, po części z perspektywy badacza, po części z perspektywy uczestnika, na: a) kondycję oraz społeczną percepcję służby cywilnej; b) paradoksy występujące w procesie budowania służby cywilnej; c) zjawisko instytucjonalizacji nieodpowiedzialności jako reguły organizującej proces zmian w służbie cywilnej.

O cyklu "SOCJOLOGIA W CENTRUM"

„Socjologia w centrum" to cykl debat organizowanych przez Instytut Socjologii UJ pod patronatem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. W ich trakcie podejmujemy ważne społecznie tematy, do dyskusji zapraszając nie tylko przedstawicieli świata akademickiego, ale także praktyków.

Zapraszamy na debatę, której centrum stanowi problematyka socjologiczna, do centrum krakowskiej socjologii i centrum Krakowa – na ul. Grodzką 52.

Data opublikowania: 17.05.2013
Osoba publikująca: Anna Szwed