Oświadczenie Rady IS UJ w sprawie projektu ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”

Rada Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego większością głosów 20:6 przyjęła  Oświadczenie w sprawie projektu ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, którego treść prezentujemy poniżej.

W głosowaniu udział wzięło 29 osób, w tym głosów ważnych oddano 27, dwa głosy były nieważne (wpłynęły zbyt późno). W głosowaniu uzyskano niezbędne kworum (Rada liczy w sumie 42 osoby). Projekt oświadczenia poparło 20 osób. Przeciw projektowi oświadczenia głosowało 6 osób. Jedna osoba wstrzymała się od głosowania. Dokumentacja głosowania pozostaje do wglądu w sekretariacie Instytutu Socjologii UJ, pokój 52.

Załączamy także list Dyrektora i Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Socjologii UJ dr. hab. Marcina Lubasia.

Dnia 21 czerwca 2018 Rada Wydziału Filozoficznego UJ poparła Oświadczenie Rady Instytutu Socjologii UJ.

Oświadczenie

 

Kraków, 20 czerwca 2018r.

 

Oświadczenie Rady Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

14 czerwca 2018 odbyło się otwarte zebranie Rady Instytutu Socjologii UJ, w którym oprócz pracowników/pracowniczek, w tym Dziekana Wydziału Filozoficznego UJ, wzięli udział przedstawiciele doktorantów/doktorantek UJ, studentów i studentek, w tym reprezentantów/reprezentantek Akademickiego Komitetu Protestacyjnego w Krakowie oraz przedstawiciel NZSS „Solidarność”́ UJ. Tematem spotkania był projekt ustawy „Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce”.

Otwarta dyskusja nad założeniami i zapisami projektu ustawy pozwoliła na sformułowanie wątpliwości i pytań zebranych przedstawicieli/przedstawicielek środowisk akademickich, do których kolejno odnosił się Prof. Jarosław Górniak biorący wcześniej udział w pracach nad przygotowaniem projektu ustawy. Jako wartościowy uznajemy fakt odbycia się tej debaty, w ramach której skonfrontowano różne stanowiska na temat projektu.

Dyskusja ujawniła istotne wątpliwości odnośnie do trybu konsultowania projektu ustawy, a także zastrzeżenia wobec jego konkretnych zapisów dotyczących m.in. proponowanego sposobu zarzadzania uczelnią. Wskazywano, że zachodzi realna obawa, iż̇ pod rządami nowej ustawy dojdzie do ograniczenia samorządności i autonomii uniwersytetu, wolności badań naukowych, a także marginalizacji niektórych ośrodków uniwersyteckich w Polsce. Niepokój wzbudził również̇ brak jasnej informacji ze strony Ministerstwa odnośnie do kryteriów ewaluacji dyscyplin, oceny pracy naukowej oraz zasad i kryteriów awansu naukowego, statusu języka polskiego w pracy naukowej. Pojawiły się liczne pytania dotyczące warunków zatrudniania młodych naukowców, zasad realizacji studiów doktoranckich. Wskazywano na to, że w projekcie brakuje zapisów na temat polityki antydyskryminacyjnej, nie zostały też w nim określone docelowe wartości wzrostu nakładów na naukę̨ i szkolnictwo wyższe w budżecie państwa. Wyrażano obawę, że wprowadzenie w życie projektu stwarza ryzyko stopniowego redukowania społecznej roli uniwersytetu tylko do wymiaru rynkowego i biznesowego.

W związku z powyższym Rada Instytutu Socjologii UJ oraz licznie zgromadzone grono pracowniczek/pracowników, a także doktorantów/doktorantek, studentów/studentek Uniwersytetu Jagiellońskiego apelują o wstrzymanie prac nad uchwalaniem ustawy „Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce" i skierowanie projektu do dalszych konsultacji środowiskowych celem wypracowania w dialogu ze środowiskami akademickimi rozwiązania ustawowego, które będzie gwarantować zachowanie pełnej wolności badań naukowych, samorządności i autonomii uczelni, a także wyraźną poprawę warunków pracy i studiowania na uczelniach.

 

Rada Instytutu Socjologii UJ

 

List Dyrektora i Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Socjologii UJ dr. hab. Marcina Lubasia

 

Kraków, 20 czerwca 2018r.

 

Panie i Panowie Profesorowie,
Panie i Panowie Członkowie/Członkinie Rady Instytutu Socjologii UJ,
Szanowni Państwo, Członkinie/Członkowie środowisk akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego,

 

Jako Przewodniczący Rady i Dyrektor Instytutu Socjologii UJ pragnę podziękować Wszystkim za udział w spotkaniu, jakie odbyło się w naszym Instytucie 14 czerwca a dotyczyło projektu ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. Cieszę się, że w tak szerokim gronie mogliśmy razem dyskutować o sprawach najwyższej wagi dla uczelni i że wszyscy którzy tego chcieli mogli w tej dyskusji zabrać głos. Dziękuję Prof. Jarosławowi Górniakowi za przedstawienie wyjaśnień i odpowiedzi na liczne zapytania i wątpliwości zgromadzonych. Słowa podziękowania i wyrazy uznania przekazuję reprezentantom/reprezentantkom Akademickiego Komitetu Protestacyjnego w Krakowie, którzy protestowali w Kolegium Broscianum między 8 a 15 czerwca br. Ujęliście się Państwo za niezależnością i samorządnością akademii, godnością warunków pracy na uniwersytetach. Mam nadzieję, że dalej będziemy wspólnie tych spraw bronić.

Szczególnie gorąco chciałbym podziękować tym osobom, które wzięły następnie udział w głosowaniu nad projektem oświadczenia Rady Instytutu. Różnimy się i spieramy na argumenty, ale rozmawiamy ze sobą i staramy uznawać występujące między nami różnice, bierzemy też udział w demokratycznym procesie decyzyjnym i szanujemy jego rezultaty. Myślę, że to zaangażowanie jest jedną z miar naszej wspólnej odpowiedzialności za Instytut, Uniwersytet i Kraj.

Z poważaniem,

 

dr hab. Marcin Lubaś

Dyrektor Instytutu Socjologii UJ
Przewodniczący Rady Instytutu Socjologii UJ

Data opublikowania: 20.06.2018
Osoba publikująca: Anna Szwed

Zobacz również