Mgr Natalia Ożegalska-Łukasik laureatką konkursu PRELUDIUM 17

Laureatką ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki konkursu PRELUDIUM 17 została doktorantka IS UJ mgr Natalia Ożegalska-Łukasik. Do finansowania zakwalifikowany został jej projekt pt. Nabożność synowska ponad granicami - studium przypadku chińskich migrantów mieszkających w Polsce i Australii.

Serdecznie gratulujemy sukcesu!


Fragment streszczenia projektu:

Współczesne społeczeństwo chińskie od ponad czterech dekad jest areną ogromnych przemian społecznogospodarczych. Polityka jednego dziecka (1979-2015) spowodowała zmniejszenie wielkości chińskiej rodziny, wzrost zamożności, a tym samym większe możliwości inwestowania w jedyne dziecko, na przykład poprzez umożliwienie mu studiowania poza Chińską Republiką Ludową. Jednocześnie społeczeństwo chińskie starzeje się w dramatycznym tempie, a państwo odmawia świadczenia opieki nad osobami starszymi, co jest prawnym obowiązkiem rodziny od 1996 r. Proces indywidualizacji w społeczeństwie, tak silnie zorientowany na grupę i poddanym intensywnej transformacji, przy jednoczesnym silnym nacisku kulturowym na realizację konfucjańskiej zasady synowskiej pobożności (xiào), która przez wieki była uważana za podstawę rodziny, jest inspiracją do podjęcia badań na ten temat. Celem tego projektu badawczego jest zbadanie roli, jaką odgrywa synowska pobożność w codziennym życiu chińskich migrantów mieszkających w Polsce i Australii. Ponadto ważnym celem jest określenie jego znaczenia w konstruowaniu tożsamości osobistej i zbiorowej oraz sposobu w jaki określają swoją rolę w stosunku do starzejącego się rodzica pozostającego w Chinach. Główne pytania badawcze dotyczyć będą również tego, czy istnieją różnice między dwiema grupami migrantów w sposobie definiowania ich pozycji w stosunku do rodziców, a jeśli tak, to w jakim stopniu różnice te wynikają z doświadczeń migracyjnych kraju, w którym mieszkają.
 

Więcej informacji o projekcie znaleźć można na STRONIE NCN

Data opublikowania: 28.11.2019
Osoba publikująca: Olga Maciejewska