Organizacja kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

UWAGA!

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 99 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 14 września 2020 roku w sprawie: organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z COVID-19 (z wyłączeniem Collegium Medicum) kształcenie na studiach I i II stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich będzie prowadzone, w odniesieniu do poszczególnych wydziałów, w ramach jednej z trzech form:

- kształcenia stacjonarnego z elementami kształcenia zdalnego - studenci uczestniczą w zajęciach w siedzibie uczelni przez cały semestr i co najmniej 25 proc. godzin zajęć dydaktycznych odbywa się stacjonarnie

- kształcenia zdalnego z elementami kształcenia stacjonarnego - organizacja zajęć nie wymaga uczestnictwa wszystkich studentów na zajęciach w siedzibie uczelni przez cały semestr

- kształcenia zdalnego.


Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego podkreślają równocześnie, że w przypadku zmiany poziomu zagrożenia epidemiologicznego, będą podejmowały decyzje, w odniesieniu do jednostek organizacyjnych UJ, o przejściu wyłącznie na formę kształcenia zdalnego.


W związku z Zarządzeniem informujemy, że kształcenie w Instytucie Socjologii UJ w semestrze zimowym 2020/2021 odbywac się będzie:

- dla I roku studiów I stopnia na kierunku socjologia: w formie kształcenia zdalnego z elementami kształcenia stacjonarnego

- dla II i III roku studiów I stopnia na kierunku socjologia oraz studiów II stopnia na kierunkach socjologia i praca socjalna: w formie kształcenia zdalnego. 
 

Organizacja zajęć w Instytucie Socjologii UJ uwzględnia także wytyczne Dziekana Wydziału Filozoficznego, zgodnie z:

Komunikatem z dnia 15 września 2020 r. w sprawie: zasad organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z COVID-19, zgodnie z którym:

  1. Na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 kształcenie na wszystkich kierunkach i typach studiów odbywać się będzie w trybie zdalnym z elementami kształcenia stacjonarnego (Zs).
  2. Organizacja zajęć nie wymaga uczestnictwa wszystkich studentów na zajęciach w siedzibie Uczelni przez cały semestr. Elementy kształcenia stacjonarnego przewidziane są w harmonogramach dla studentów/studentek pierwszego roku studiów licencjackich i jednolitych studiów magisterskich. Kształcenie zdalne z elementami kształcenia stacjonarnego obowiązuje też studentów lat wyższych w sytuacjach, kiedy efekty kształcenia nie mogą być zrealizowane tylko w trybie zdalnym.
  3. Zajęcia z elementami kształcenia stacjonarnego powinny się rozpocząć w jednostkach nie później niż 12 października br.
  4. Szczegóły organizacji zajęć w poszczególnych jednostkach w odniesieniu do prowadzonych kierunków studiów, wraz z podziałem na poszczególne lata studiów, określają harmonogramy ogłoszone przez dyrektorów jednostek.
  5. W przypadku zmiany poziomu zagrożenia epidemicznego Dziekan Wydziału może podjąć decyzję o przejściu wyłącznie na formę kształcenia zdalnego.
  6. Komunikat wchodzi w życie z dniem opublikowania.
     

Informujemy, że zajęcia w Instytucie Socjologii UJ w roku akademickim 2020/2021, rozpoczynają się w formie zdalnej od dnia 5 października 2020 roku.

Wszelkie spotkania stacjonarne, przewidziane w harmonogramie zajęć, rozpoczną się od 12 października 2020 roku.

Data opublikowania: 15.09.2020
Osoba publikująca: Olga Maciejewska