Uniwersytet Jagielloński poszukuje Badacza/Badaczki w zakresie ewaluacji

Uniwersytet Jagielloński poszukuje

Badacza/Badaczki
w zakresie ewaluacji

w ramach udziału w projekcie: Inkubator Włączenia Społecznego
finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 4.1: Innowacje społeczne

 

Opis stanowiska:

Osoba prowadząca bieżący kontakt z grantobiorcami, koordynująca realizację i realizująca wywiady z interesariuszami, odpowiedzialna także za analizę dokumentacji wytworzonej w procesie przygotowania do testowania i w trakcie testowania, bierze aktywny udział w pracach analitycznych na etapach ewaluacji on-going i ex-post, w tym bierze udział w analizie danych zastanych dot. innowacyjności projektów.

Umowa o pracę 0,5 etatu na okres 06.2021-03.2023.


Zakres obowiązków:

 1. Współudział w pracach ewaluacji ex-ante, ex-post oraz on-going (formatywnej). Prowadzenie szkoleń badaczy terenowych i koordynacja ich prac w terenie.
 2. Rekrutacja grantobiorców i użytkowników końcowych do udziału w badaniach terenowych.
 3. Prowadzenie wywiadów pogłębionych z użytkownikami końcowymi w formie TDI/IDI (telefonicznych wywiadów pogłębionych lub osobistych).
 4. Sporządzanie gridów (głównych wniosków w odniesieniu do pytań́ badawczych) i podsumowań́ z przeprowadzonych wywiadów i kontaktów.
 5. Analiza danych zastanych (ADZ) w odniesieniu do ocenianych innowacji, w tym zbieranie informacji i przygotowywanie wniosków dot. innowacyjności.
 6. Współautorstwo produktów wypracowanych w procesie ewaluacji, w tym współautorstwo raportu końcowego z ewaluacji.


Wymagane kwalifikacje i kompetencje:

 • doświadczenie w badaniach empirycznych (terenowych) - wymagany udział w min. 3 projektach ogólnopolskich i min. 5 lat doświadczenia (w dowolnej formie i roli związanej z badaniami społecznymi),
 • umiejętność prowadzenia badań, analizowania danych i przygotowywania opracowań,
 • doskonała znajomość́ technik prowadzenia wywiadów pogłębionych, w tym metod aktywnego dopytywania,
 • wymagane kompetencje miękkie konieczne do właściwej rekrutacji respondentów,
 • umiejętność pracy zespołowej.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie CEAPP
 

Zainteresowani proszeni są o przesłanie aplikacji na adres: ceapp@uj.edu.pl do dnia 31 marca 2021 r.

Pytania związane z ogłoszeniem można kierować na ten sam adres.


Zob. także:

Data opublikowania: 23.03.2021
Osoba publikująca: Olga Maciejewska