Konkurs na stanowisko stypendysta/tka w projekcie pt. Budowanie kapitału zdrowotnego. Rozwój kompetencji zdrowotnych uczniów szkół podstawowych.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko
stypendysta/stypendystka


Zapraszamy do udziału w konkursie na stanowisko stypendyst(k)a w projekcie OPUS, pt. Budowanie kapitału zdrowotnego. Rozwój kompetencji zdrowotnych uczniów szkół podstawowych.

Projekt finansowany jest przez NCN i będzie realizowany od 1.09.2021 r. do 31.08.2025 r. na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Wydziałem Lekarskim Collegium Medicum UJ.
 

Termin nadsyłania aplikacji: 15 września 2021 r.

Rozmowy kwalifikacyjne: 20-25 września 2021 r. (przez aplikację MsTeams)

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 28 września 2021 r.

 

Do udziału w konkursie zapraszamy:

 • studentów.tki studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku socjologia, praca socjalna, pedagogika zdrowia, psychologia zdrowia, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski;
 • uczestników.czki studiów doktorskich i/lub doktorantów.tki Szkoły Doktorskiej o profilu społecznym.

Poszukujemy kandydatów.tek, których zainteresowania badawcze są zgodne z tematyką grantu (socjologia medycyny, edukacji, socjologia zdrowia i choroby, edukacja zdrowotna, pedagogika zdrowia), którzy.re mają doświadczenie w realizacji badań ilościowych i jakościowych oraz znają język angielski na poziomie średniozaawansowanym (umożliwiającym czytanie, pisanie i komunikowanie się w tym języku).


Opis zadań:

Stypendyst.ka będzie brał.a udział we wszystkich pracach w projekcie począwszy od konceptualizacji i operacjonalizacji po realizację badań i przygotowanie raportów i artykułów naukowych. Stypendysta.tka będzie zaangażowana.y m. in. w:

 • przygotowanie kwerendy bibliotecznej;
 • realizacja wywiadów jakościowych IDI i FGI (co może się wiązać z kilkudniowymi wyjazdami poza Kraków);
 • kontakt ze szkołami w całej Polsce, w których badania będą realizowane i organizację badań terenowych w szkołach;
 • prowadzenie badań w szkołach (m. in. obserwacja uczestnicząca wwybranych szkołach w całej Polsce);
 • obróbkę materiału badawczego.


Oferujemy

 • stypendium możliwe od października 2021 do sierpnia 2025 roku
 • wynagrodzenie do 60 000 zł rocznie (5 000 miesięcznie) pracę w przyjaznym, interdyscyplinarnym, ambitnym zespole.

Stypendystka.Stypendysta będzie miał.a możliwość rozwoju naukowegopoprzez udział w badaniach, spotkania, seminariach i konferencjach. Także wśrodowisku międzynarodowym.


Wymagane dokumenty:

Dokumenty prosimy przesłać na adres: maria.swiatkiewicz-mosny@uj.edu.pl.


Kryteria oceny:

 • dorobek naukowy kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych (50% oceny końcowej);
 • osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych (20% oceny końcowej);
 • kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (30% oceny końcowej).

 

Konkurs, jego rozstrzygnięcie oraz zatrudnienie stypendysty.tki odbędzie się zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

Data opublikowania: 07.09.2021
Osoba publikująca: Olga Maciejewska