Studia III stopnia (doktoranckie)

Studia doktoranckie na Wydziale Filozoficznym UJ pomyślane są jako trzeci stopień kształcenia (licencjat, magisterium, doktorat). Studia te sprzyjają zdobywaniu wysoko kwalifikowanej wiedzy w ramach wąskich specjalności pozostających w relacji z tematami rozpraw doktorskich. III stopień studiów wymaga ponadto pogłębionej wiedzy o charakterze ogólnym z zakresu obszaru nauk społecznych i humanistycznych, uwzględniającej najnowsze osiągnięcia naukowe. Studia polegają na połączeniu systemu indywidualnej i grupowej pracy z promotorem z wykładami i seminariami przewidzianymi dla doktorantów i doktorantek.

Podstawowym celem studiów doktoranckich jest przygotowanie przyszłych pracowników instytucji akademickich, pełniących podwójną rolę badacza i nauczyciela w szkolnictwie wyższym. W toku studiów doktoranckich ich uczestnicy od strony teoretycznej i praktycznej poznają warsztat pracy naukowej w swojej dyscyplinie w stopniu umozliwiającym dalszą samodzielną pracę naukowo-badawczą. Ponadto zdobyte umiejętności i kompetencje dają absolwentom mocną pozycję na rynku pracy innym niż akademicki.

Rekrutacja i szczegółowe informacje o studiach

Szczegółowe informacje na temat studiów doktoranckich (m.in. akty prawne, informacje o stypendiach, zasadach rekrutacji oraz wymaganych dokumentach itp.) dostępne są na stronie WYDZIAŁU FILOZOFICZNEGO UJ


PRZYDATNE LINKI:

Ważne informacje związane z wejściem w życie ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. ustawy 2.0)

Z dniem 1 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. ustawa 2.0. Wraz z nią weszła w życie ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w której zawarto kluczowe informacje dotyczące dalszego funkcjonowania studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 oraz przewodów doktorskich. Prosimy o zwrócenie na nie szczególnej uwagi!

1) Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dn. 31 grudnia 2023 r.

2) Przewody doktorskie wszczęte przed 1 października 2018 r. prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

3) W okresie między 1 października 2018 r. i 30 kwietnia 2019 r. przewody doktorskie wszczyna się na podstawie przepisów dotychczasowych. Wszczęcie przewodu doktorskiego oznacza podjęcie przez Radę Instytutu Socjologii uchwały w przedmiocie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora, a także promotora pomocniczego, w przypadku jego udziału w przewodzie. Poprzez wszczęcie przewodu doktorskiego nie należy rozumieć złożenia wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego wraz z wymaganą dokumentacją. W związku z tym, aby dany przewód doktorski był prowadzony na podstawie przepisów dotychczasowych, Rada Instytutu Socjologii musi podjąć uchwałę w przedmiocie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora, a także promotora pomocniczego, w przypadku jego udziału w przewodzie, nie później niż do 30 kwietnia 2019 r.

4) Po 30 kwietnia 2019 r. nadanie stopnia doktora nastąpi zgodnie z nową klasyfikacją dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, przyjętą w drodze rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.

5) Przewody doktorskie wszczęte do 30 kwietnia 2019 r., niezakończone do dnia 31 grudnia 2021 r., odpowiednio umarza się albo zamyka się.

6) Po 30 kwietnia 2019 r. nie będę już wszczynane przewody doktorskie w dotychczasowym znaczeniu. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w miejsce przewodów doktorskich będą wszczynane postępowania ws. nadania stopnia doktora. Jest to zmiana nie tylko natury językowej, ale przede wszystkim zmiana proceduralna.

7) W okresie od 1 maja do 30 września 2019 r. nie wszczyna się postępowań w sprawie nadania stopnia doktora.

8) Postępowania ws. nadania stopnia doktora wszczęte po 30 września 2019 r. otwiera się na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zgodnie z nową procedurą. Szczegółowy sposób postępowania ws. nadania stopnia doktora określi Senat UJ.

9) Do 30 września 2019 r. stopień naukowy doktora będzie nadawała Rada Instytutu Socjologii. Od 1 października 2019 r. stopień naukowy doktora będzie nadawał Senat UJ lub wskazany przez niego organ.

10) W przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora zgodnie z nową procedurą, postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora będzie wszczynało złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów.

11) W związku z obowiązkiem wszczęcia przewodu doktorskiego do końca 6. semestru studiów doktoranckich, który wynika z Regulaminu studiów doktoranckich, z dniem 1 października 2019 r. planowana jest zmiana Regulaminu studiów doktoranckich, która zakłada przesunięcie tego obowiązku dla wszystkich doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, do końca 7. semestru studiów.