Procedura postępowań o nadanie stopni naukowych na UJ

Instytut Socjologii UJ posiada przyznane przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów uprawnienia do prowadzenia przewodów doktorskich i nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki socjologiczne. 
 

PORADNIK: zasady postępowania przed obroną pracy doktorskiej

Co należy zrobić przed obroną, gdy powołano już Promotora/Promotorkę, program studiów doktoranckich jest zrealizowany oraz praca nad rozprawą doktorską została zakończona?


Zachęcamy do zapoznania się z treścią Poradnika: zasady postępowania przed obroną pracy doktorskiej, przygotowanego przez dr hab. Marcjannę Nóżkę, prof. UJ i dr Marka Muszyńskiego.

W dokumencie znajdą Państwo niezbędne informacje dotyczące

  • postępowania przed obroną rozprawy doktorskiej,
  • warunków, które należy spełnić, by zostać dopuszczonym do obrony,
  • komisji doktorskiej i komisji egzaminacyjnych.


Data aktualizacji dokumentu: 15 marca 2021 r.
 

Doktorat jako cykl publikacji

Rozprawę doktorską może stanowić spójnie tematycznie cykl artykułów opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych, znajdujących się w aktualnym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów (wydanym na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) lub opublikowanych jako rozdziały w recenzowanych monografiach.

Wytyczne dotyczące struktury dokumentacji doktoratu jako cyklu publikacji zostały przyjęte na posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauki socjologiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 8 kwietnia 2021 roku.
 

Procedura postępowań o nadanie stopni naukowych na UJ - dotyczy osób, które nie otworzyły przewodu do kwietnia 2019 roku

Procedura w przypadku osób, które nie otworzyły przewodu do kwietnia 2019 roku uległa zmianie.

Postępowanie w sprawie nadania stopnia naukowego doktora wszczyna złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów.

Warunkiem złożenia wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów jest posiadanie w dorobku publikacji, o których mowa w § 20a ust. 1 i 2 uchwały nr 46/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: Regulaminu studiów doktoranckich. Elementy wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów określono w § 20a ust. 3 Regulaminu studiów doktoranckich [patrz: Uchwała nr 116/XII/2018].

Zgodnie z § 26 ust. 3 Procedury [patrz: Załącznik nr 1 do uchwały nr 87/IX/2019 Senatu UJ] „Po sporządzeniu rozprawy doktorskiej i jej akceptacji przez promotora kandydat składa wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej i komisji doktorskiej. Do wniosku kandydat dołącza dokumentację, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 1) do 6) oraz 8) do 9). Efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego osób, o których mowa w ust. 1, są potwierdzane na zasadach dotychczasowych. Egzamin doktorski z obcego języka nowożytnego jest przeprowadzany w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora nie posiada certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego”.

Dalszy przebieg postępowania ws. nadania stopnia doktora odbywa się w oparciu o postanowienia § 6 do § 11 Procedury. Jest on analogiczny jak w przypadku doktorantów kształcących się w szkołach doktorskich.

Cała procedura musi zakończyć się do końca 2023 roku. Po tym terminie studia wydziałowe zostaną wygaszone.
 

Procedura postępowań o nadanie stopni naukowych na UJ - dotyczy osób, które otworzyły przewody do kwietnia 2019 roku

Procedura w przypadku osób, które otworzyły przewód doktorski do kwietnia 2019 roku nie uległa zmianie.

Przypominamy, że cała procedura musi zakończyć się do końca 2022 roku. Przewody niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r., odpowiednio umarza się albo zamyka się.

Szczegóły procedury znajdują się w DOKUMENCIE

Obowiązki Rady Instytutu Socjologii UJ związane z postępowaniem o nadanie stopnia naukowego doktora przejęła Rada Dyscypliny Nauki socjologiczne


Doktoranci i doktorantki, którzy ukończyli pracę doktorską powinni złożyć w sekretariacie (pok. 49):

  • jeden egzemplarz pracy wydrukowany dwustronnie do archiwum
  • opinię promotora o pracy doktorskiej
  • dwa egzemplarze pracy doktorskiej dla recenzentów
  • wypełnione załączniki w wersji papierowej, w dwóch egzemplarzach, pobrane ze strony
  • płytę CD z pracą doktorską oraz ww. załącznikami
  • jednostronicowe streszczenie pracy doktorskiej podpisane przez autora i promotora


Doktorantów i doktorantki, którzy wszczęli postępowanie o nadanie stopnia naukowego doktora, obowiązuje Zarządzenie nr 155 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 grudnia 2020 roku.
 

Akty prawne i dokumentyPrzebieg procesu legislacyjnego projektu ustawy ws. tzw. tarczy antykryzysowej 3.0 można obserwować na STRONIE