Procedura postępowań o nadanie stopni naukowych na UJ - dotyczy osób, które nie otworzyły przewodu do kwietnia 2019 roku

Instytut Socjologii UJ posiada przyznane przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów uprawnienia do prowadzenia przewodów doktorskich i nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie socjologia.

Procedura w przypadku osób, które nie otworzyły przewodu w 2019 roku uległa zmianie.

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów. Warunkiem złożenia wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów jest posiadanie w dorobku publikacji, o których mowa w § 20a ust. 1 i 2 uchwały nr 46/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: Regulaminu studiów doktoranckich. Elementy wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów określono w § 20a ust. 3 Regulaminu studiów doktoranckich [patrz: Uchwała nr 116/XII/2018].

W załączniku nr 1 do uchwały nr 87/IX/2019 Senatu UJ z dnia 25 września 2019 roku, znajduje się wzór wniosku o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora [wraz z informacją nt. załączników].

Zgodnie z § 26 ust. 3 Procedury [patrz: Załącznik nr 1 do uchwały nr 87/IX/2019 Senatu UJ] „Po sporządzeniu rozprawy doktorskiej i jej akceptacji przez promotora kandydat składa wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej i komisji doktorskiej. Do wniosku kandydat dołącza dokumentację, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 1) do 6) oraz 8) do 9). Efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego osób, o których mowa w ust. 1, są potwierdzane na zasadach dotychczasowych. Egzamin doktorski z obcego języka nowożytnego jest przeprowadzany w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora nie posiada certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego”.

Dalszy przebieg postępowania ws. nadania stopnia doktora odbywa się w oparciu o postanowienia § 6 do § 11 Procedury. Jest on analogiczny jak w przypadku doktorantów kształcących się w szkołach doktorskich.

Cała procedura musi zakończyć się do końca 2023 roku. Po tym terminie studia wydziałowe zostaną wygaszone.

Akty prawne i dokumenty

» Przewody doktorskie otwarte przez Radę IS UJ

Dnia 19 września 2013

wg „starej" ustawy:

mgr Marcin Biernat
tytuł: „Tożsamość kulturowa i narodowa Irlandczyków w procesie przemian. Studium socjologiczne młodzieży akademickiej"
promotor: dr hab. Ewa Jurczyńska-McCluskey, prof. ATH

mgr Adam Dąbrowski
tytuł: „E-mobilizacja na obszarach wiejskich na przykładzie wybranych gmin Małopolski"
promotor: prof. dr hab. Piotr Sztompka

mgr Domenico Dodaro
tytuł: „General Systems Theory in Sociology – An Inquiry on Methodology"
promotor: dr hab. Riccardo Campa, prof. UJ

mgr Paweł Hess
tytuł: „Religijność i migracje w kontekście zróżnicowania kulturowego. Polacy i Pakistańczycy w Wielkiej Brytanii."
promotor: prof. dr hab. Maria Flis

mgr Justyna Mańka
tytuł: „Molestowanie seksualne dzieci w polskim dyskursie publicznym. Sprawa Krzysztofa Bartoszczuka i jej konsekwencje"
promotor: dr hab. Lucjan Miś, prof. UJ

mgr Paweł Rozmus
tytuł: „Analiza funkcjonowania instrumentów polityki społecznej wobec osób z niepełnosprawnościami, na przykładzie zadań realizowanych w Małopolsce przez organizacje pozarządowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych"
promotor: dr hab. Barbara Gąciarz, prof. AGH

mgr Zdzisław Skuza
tytuł: „Klient w polskim systemie pomocy społecznej"
promotor: dr hab. Lucjan Miś, prof. UJ

mgr Konrad Stępnik
tytuł: „Decyzje prokreacyjne młodych Polaków w zmieniającym się kontekście kulturowym"
promotor: prof. dr hab. Maria Flis

mgr Stella Strzemecka
tytuł: „Uwarunkowania procesu adaptacji dzieci polskich imigrantów. Na przykładzie badań w Norwegii"
promotor: prof. dr hab. Krystyna Slany

mgr Hanna Uhl
tytuł: „Mechanizmy współpracy nauki z przemysłem w sektorze wysokich technologii - diagnoza sytuacji uczelni wyższych w Polsce"
promotor: dr hab. Jarosław Górniak, prof. UJ

wg „nowej" ustawy:

mgr Patrycja Antosz
tytuł: „Determinants of shirking and adhering to organisational goals among employees – a simulation model based on a game theoretic framework"
promotor: dr hab. Jarosław Górniak, prof. UJ

mgr Zuzanna Drożdżak
tytuł: „ Wpływ międzypokoleniowej mobilności społecznej na zdrowie. Analiza mechanizmu społecznego na przykładzie Polski"
promotor: dr hab. Jarosław Górniak, prof. UJ

mgr Mateusz Magierowski
tytuł: „Wzory (nie)pamięci. Społeczne mechanizmy pamiętania i zapominania o masowych zabójstwach popełnionych przez Polaków na przedstawicielach innych grup etnicznych w społeczności lokalnych"
promotor: dr hab. Marek Kucia, prof. UJ

mgr Agnieszka Otręba-Szklarczyk
tytuł: „Czynniki wpływające na zaangażowanie rodziców w edukację dzieci"
promotor: dr hab. Jarosław Górniak, prof. UJ

Dnia 14 listopada 2013 roku

mgr Weronika Felcis
tytuł: „Wpływ poziomu rozwoju instytucjonalnego jednostek publicznych na ich innowacyjność"
promotor: prof. dr hab. Jarosław Górniak

Dnia 12 grudnia 2013 roku

mgr Maria Wacławik
tytuł: „Memories of world war II and ethnic identity as reflected in the autobiographical narratives of Japanese Americans and Japanese Canadians"
promotor: prof. dr hab. Maria Flis; promotor pomocniczy: dr Kirsten McAllister

Dnia 13 czerwca 2013 roku

wg "starej" ustawy:

tytuł: „Protest – homologia strukturalna i zmiany w przestrzeni semiotycznej"
promotor: prof. dr hab. Maria Flis

 • mgr Olaf Gwiżdż
  tytuł: „Obywatele w działaniu. Formowanie się ruchu społecznego a współczesne problemy polskich miast"
  promotor: dr hab. Lucjan Miś, prof. UJ
 • mgr Dorota Jedlikowska
  tytuł: „Procesy normatywizacji rozumienia nauki w Polsce – podejście neoinstytucjonalne w kontekście socjologii nauki"
  promotor: prof. dr hab. Grażyna Skąpska
 • mgr Magdalena Tendera

wg "nowej ustawy":

 • mgr Seweryn Grodny tytuł: „Symboliczny status kapitału arystokratycznego. Analiza zjawiska w perspektywie teorii praktyk społecznych Pierre'a Bourdieu. Przypadek polski."
  promotor: prof. dr hab. Krzysztof Gorlach
  promotor pomocniczy: dr Marta Klekotko
 • mgr Jerzy Gruszka
  tytuł: „Postawy egalitarne w społeczeństwie polskim w latach 1945 -2010"
  promotor: dr hab. Adam Sagan, prof. UEK
 • mgr Tomasz Leśniak
  tytuł: „Instytucjonalizacja polityki endogenicznej i egzogenicznej prywatyzacji z perspektywy poststrukturalistycznej teorii dyskursu"
  promotor: prof. dr hab. Krzysztof Gorlach
  promotor pomocniczy: dr Marta Klekotko
 • mgr Katarzyna Skiba
  tytuł: „Terytoria negocjacji tożsamości narodowej w indyjskich sztukach performatywnych: tradycja klasycznego tańca kathak"
  promotor: dr hab. Cezary Galewicz
 • mgr Paulina Świątek
  tytuł: „Stara kobiecość i stara męskość? Tożsamości płciowe osób starszych w Polsce"
  promotor: prof. dr hab. Janusz Mucha

Dnia 10 stycznia 2013 roku

 • mgr Maciej Mysliwiec
  tytuł: „Mechanizmy tworzenia się pamięci zbiorowej. Seriale telewizyjne jako nośnik informacji o codzienności PRL-u"
  promotor: dr hab. Marian Niezgoda, prof UJ

Dnia 21 czerwca 2012 roku

 • mgr Anna Bereś
  tytuł: „Polscy producenci żywności ekologicznej - nowy model relacji pomiędzy przyrodą, gospodarką a społeczeństwem"
  promotor: prof. dra hab. Krzysztof Gorlach
 • mgr Ewelina Ciaputa
  tytuł: „Genderowe obywatelstwo w Polsce - analiza socjologiczna"
  promotor: prof. dr hab. Krystyna Slany
 • mgr Miłosz Miszczyński
  tytuł: „Local Receptions of Foreign Direct Investment in Central and Eastern Europe: An Ethnography of Nokia Village in Romania"
  promotor: dr hab. Jacek Nowak
 • mgr Izabela Nawrot-Adamczyk
  tytuł: „Reakcja na wielokrotne wykluczenie. Mobilizacja kobiet indiańskich w Kanadzie w latach 1968-1985"
  promotor:prof. dr hab. Krzysztof Gorlach
 • mgr Anna Szczucka
  tytuł: „Implementacja polityk rozwoju innowacyjności jako mechanizm społeczny"
  promotor: dr hab. Jarosław Górniak, prof. UJ

Dnia 30 maja 2012 roku

 • mgr Marta Duch-Dyngosz
  tytuł: „Upamiętnianie przedwojennych społeczności żydowskich w krajobrazach pamięci we współczesnej Polsce. Przepracowanie czy nadużycie pamięci? Na przykładzie wybranych miejscowości w dawnej Galicji Zachodniej"
  promotor: dr hab. Marek Kucia, prof. UJ
 • mgr Markus Lipowicz
  tytuł: „Przejście od nowoczesności do ponowoczesności. Analiza podstaw postmodernizacji procesów uspołeczniania u wybranych przedstawicieli myśli społecznej"
  promotor: dr hab. Marek Kucia, prof. UJ
 • mgr Elżbieta Olzacka
  tytuł: „Wojna a kultura. Rola czynników kulturowych w nowożytnej rewolucji militarnej"
  promotor: dr hab. Marek Kucia, prof. UJ
 • mgr Anna Pawlina
  tytuł: „Młodzi emeryci w środowisku wielkomiejskim na progu XXI wieku. Analiza wzorów aktywności i ich kontekstów społecznych"
  promotor: prof. dr hab. Anna Karwińska
 • mgr Anna Szklarska
  tytuł: „Transgraniczne społeczności lokalne: kształtowanie się i rozwój społeczności lokalnych w szczególnych warunkach pogranicza, na przykładzie euroregionu Pro Europa Viadrina"
  promotor: prof. dr hab. Piotr Sztompka
 • mgr Krzysztof Tomanek
  tytuł: „O lojalności pracowników korporacji krakowskich"
  promotor: dr hab. Wiesław Gumuła, prof. UJ