Procedura postępowań o nadanie stopni naukowych na UJ

Instytut Socjologii UJ posiada przyznane przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów uprawnienia do prowadzenia przewodów doktorskich i nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki socjologiczne. 

 

PORADNIK: zasady postępowania przed obroną pracy doktorskiej

Co należy zrobić przed obroną, gdy powołano już Promotora/Promotorkę, program studiów doktoranckich jest zrealizowany oraz praca nad rozprawą doktorską została zakończona?


Zachęcamy do zapoznania się z treścią Poradnika: zasady postępowania przed obroną pracy doktorskiej, przygotowanego przez dr hab. Marcjannę Nóżkę, prof. UJ i dr Marka Muszyńskiego.

W dokumencie znajdą Państwo niezbędne informacje dotyczące

 • postępowania przed obroną rozprawy doktorskiej,
 • warunków, które należy spełnić, by zostać dopuszczonym do obrony,
 • komisji doktorskiej i komisji egzaminacyjnych.


 

Procedura postępowań o nadanie stopni naukowych na UJ - dotyczy osób, które nie otworzyły przewodu do kwietnia 2019 roku

Procedura w przypadku osób, które nie otworzyły przewodu w 2019 roku uległa zmianie.

Postępowanie w sprawie nadania stopnia naukowego doktora wszczyna złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów.

Warunkiem złożenia wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów jest posiadanie w dorobku publikacji, o których mowa w § 20a ust. 1 i 2 uchwały nr 46/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: Regulaminu studiów doktoranckich. Elementy wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów określono w § 20a ust. 3 Regulaminu studiów doktoranckich [patrz: Uchwała nr 116/XII/2018].

Zgodnie z § 26 ust. 3 Procedury [patrz: Załącznik nr 1 do uchwały nr 87/IX/2019 Senatu UJ] „Po sporządzeniu rozprawy doktorskiej i jej akceptacji przez promotora kandydat składa wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej i komisji doktorskiej. Do wniosku kandydat dołącza dokumentację, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 1) do 6) oraz 8) do 9). Efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego osób, o których mowa w ust. 1, są potwierdzane na zasadach dotychczasowych. Egzamin doktorski z obcego języka nowożytnego jest przeprowadzany w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora nie posiada certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego”.

Dalszy przebieg postępowania ws. nadania stopnia doktora odbywa się w oparciu o postanowienia § 6 do § 11 Procedury. Jest on analogiczny jak w przypadku doktorantów kształcących się w szkołach doktorskich.

Cała procedura musi zakończyć się do końca 2023 roku. Po tym terminie studia wydziałowe zostaną wygaszone.

 

Procedura postępowań o nadanie stopni naukowych na UJ - dotyczy osób, które otworzyły przewody do kwietnia 2019 roku

Procedura w przypadku osób, które otworzyły przewód doktorski do kwietnia 2019 roku nie uległa zmianie.

Przypominamy, że cała procedura musi zakończyć się do końca 2022 roku. Przewody niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r., odpowiednio umarza się albo zamyka się.

Szczegóły procedury znajdują się w DOKUMENCIE

Obowiązki Rady Instytutu Socjologii UJ związane z postępowaniem o nadanie stopnia naukowego doktora przejęła Rada Dyscypliny Nauki socjologiczne


Doktoranci i doktorantki, którzy ukończyli pracę doktorską powinni złożyć w sekretariacie, w pok. 52:

 • jeden egzemplarz pracy wydrukowany dwustronnie do archiwum
 • opinię promotora o pracy doktorskiej
 • dwa egzemplarze pracy doktorskiej dla recenzentów
 • wypełnione załączniki w wersji papierowej, w dwóch egzemplarzach, pobrane ze strony
 • płytę CD z pracą doktorską oraz ww. załącznikami
 • jednostronicowe streszczenie pracy doktorskiej podpisane przez autora i promotora
 • formularz „Losy absolwentów UJ” pobrany ze strony

 

Akty prawne i dokumenty


Przebieg procesu legislacyjnego projektu ustawy ws. tzw. tarczy antykryzysowej 3.0 można obserwować na STRONIE

» Przewody doktorskie otwarte przez Radę IS UJ

Dnia 19 września 2013

wg „starej" ustawy:

mgr Marcin Biernat
tytuł: „Tożsamość kulturowa i narodowa Irlandczyków w procesie przemian. Studium socjologiczne młodzieży akademickiej"
promotor: dr hab. Ewa Jurczyńska-McCluskey, prof. ATH

mgr Adam Dąbrowski
tytuł: „E-mobilizacja na obszarach wiejskich na przykładzie wybranych gmin Małopolski"
promotor: prof. dr hab. Piotr Sztompka

mgr Domenico Dodaro
tytuł: „General Systems Theory in Sociology – An Inquiry on Methodology"
promotor: dr hab. Riccardo Campa, prof. UJ

mgr Paweł Hess
tytuł: „Religijność i migracje w kontekście zróżnicowania kulturowego. Polacy i Pakistańczycy w Wielkiej Brytanii."
promotor: prof. dr hab. Maria Flis

mgr Justyna Mańka
tytuł: „Molestowanie seksualne dzieci w polskim dyskursie publicznym. Sprawa Krzysztofa Bartoszczuka i jej konsekwencje"
promotor: dr hab. Lucjan Miś, prof. UJ

mgr Paweł Rozmus
tytuł: „Analiza funkcjonowania instrumentów polityki społecznej wobec osób z niepełnosprawnościami, na przykładzie zadań realizowanych w Małopolsce przez organizacje pozarządowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych"
promotor: dr hab. Barbara Gąciarz, prof. AGH

mgr Zdzisław Skuza
tytuł: „Klient w polskim systemie pomocy społecznej"
promotor: dr hab. Lucjan Miś, prof. UJ

mgr Konrad Stępnik
tytuł: „Decyzje prokreacyjne młodych Polaków w zmieniającym się kontekście kulturowym"
promotor: prof. dr hab. Maria Flis

mgr Stella Strzemecka
tytuł: „Uwarunkowania procesu adaptacji dzieci polskich imigrantów. Na przykładzie badań w Norwegii"
promotor: prof. dr hab. Krystyna Slany

mgr Hanna Uhl
tytuł: „Mechanizmy współpracy nauki z przemysłem w sektorze wysokich technologii - diagnoza sytuacji uczelni wyższych w Polsce"
promotor: dr hab. Jarosław Górniak, prof. UJ

wg „nowej" ustawy:

mgr Patrycja Antosz
tytuł: „Determinants of shirking and adhering to organisational goals among employees – a simulation model based on a game theoretic framework"
promotor: dr hab. Jarosław Górniak, prof. UJ

mgr Zuzanna Drożdżak
tytuł: „ Wpływ międzypokoleniowej mobilności społecznej na zdrowie. Analiza mechanizmu społecznego na przykładzie Polski"
promotor: dr hab. Jarosław Górniak, prof. UJ

mgr Mateusz Magierowski
tytuł: „Wzory (nie)pamięci. Społeczne mechanizmy pamiętania i zapominania o masowych zabójstwach popełnionych przez Polaków na przedstawicielach innych grup etnicznych w społeczności lokalnych"
promotor: dr hab. Marek Kucia, prof. UJ

mgr Agnieszka Otręba-Szklarczyk
tytuł: „Czynniki wpływające na zaangażowanie rodziców w edukację dzieci"
promotor: dr hab. Jarosław Górniak, prof. UJ

Dnia 14 listopada 2013 roku

mgr Weronika Felcis
tytuł: „Wpływ poziomu rozwoju instytucjonalnego jednostek publicznych na ich innowacyjność"
promotor: prof. dr hab. Jarosław Górniak

Dnia 12 grudnia 2013 roku

mgr Maria Wacławik
tytuł: „Memories of world war II and ethnic identity as reflected in the autobiographical narratives of Japanese Americans and Japanese Canadians"
promotor: prof. dr hab. Maria Flis; promotor pomocniczy: dr Kirsten McAllister

Dnia 13 czerwca 2013 roku

wg "starej" ustawy:

tytuł: „Protest – homologia strukturalna i zmiany w przestrzeni semiotycznej"
promotor: prof. dr hab. Maria Flis

 • mgr Olaf Gwiżdż
  tytuł: „Obywatele w działaniu. Formowanie się ruchu społecznego a współczesne problemy polskich miast"
  promotor: dr hab. Lucjan Miś, prof. UJ
 • mgr Dorota Jedlikowska
  tytuł: „Procesy normatywizacji rozumienia nauki w Polsce – podejście neoinstytucjonalne w kontekście socjologii nauki"
  promotor: prof. dr hab. Grażyna Skąpska
 • mgr Magdalena Tendera

wg "nowej ustawy":

 • mgr Seweryn Grodny tytuł: „Symboliczny status kapitału arystokratycznego. Analiza zjawiska w perspektywie teorii praktyk społecznych Pierre'a Bourdieu. Przypadek polski."
  promotor: prof. dr hab. Krzysztof Gorlach
  promotor pomocniczy: dr Marta Klekotko
 • mgr Jerzy Gruszka
  tytuł: „Postawy egalitarne w społeczeństwie polskim w latach 1945 -2010"
  promotor: dr hab. Adam Sagan, prof. UEK
 • mgr Tomasz Leśniak
  tytuł: „Instytucjonalizacja polityki endogenicznej i egzogenicznej prywatyzacji z perspektywy poststrukturalistycznej teorii dyskursu"
  promotor: prof. dr hab. Krzysztof Gorlach
  promotor pomocniczy: dr Marta Klekotko
 • mgr Katarzyna Skiba
  tytuł: „Terytoria negocjacji tożsamości narodowej w indyjskich sztukach performatywnych: tradycja klasycznego tańca kathak"
  promotor: dr hab. Cezary Galewicz
 • mgr Paulina Świątek
  tytuł: „Stara kobiecość i stara męskość? Tożsamości płciowe osób starszych w Polsce"
  promotor: prof. dr hab. Janusz Mucha

Dnia 10 stycznia 2013 roku

 • mgr Maciej Mysliwiec
  tytuł: „Mechanizmy tworzenia się pamięci zbiorowej. Seriale telewizyjne jako nośnik informacji o codzienności PRL-u"
  promotor: dr hab. Marian Niezgoda, prof UJ

Dnia 21 czerwca 2012 roku

 • mgr Anna Bereś
  tytuł: „Polscy producenci żywności ekologicznej - nowy model relacji pomiędzy przyrodą, gospodarką a społeczeństwem"
  promotor: prof. dra hab. Krzysztof Gorlach
 • mgr Ewelina Ciaputa
  tytuł: „Genderowe obywatelstwo w Polsce - analiza socjologiczna"
  promotor: prof. dr hab. Krystyna Slany
 • mgr Miłosz Miszczyński
  tytuł: „Local Receptions of Foreign Direct Investment in Central and Eastern Europe: An Ethnography of Nokia Village in Romania"
  promotor: dr hab. Jacek Nowak
 • mgr Izabela Nawrot-Adamczyk
  tytuł: „Reakcja na wielokrotne wykluczenie. Mobilizacja kobiet indiańskich w Kanadzie w latach 1968-1985"
  promotor:prof. dr hab. Krzysztof Gorlach
 • mgr Anna Szczucka
  tytuł: „Implementacja polityk rozwoju innowacyjności jako mechanizm społeczny"
  promotor: dr hab. Jarosław Górniak, prof. UJ

Dnia 30 maja 2012 roku

 • mgr Marta Duch-Dyngosz
  tytuł: „Upamiętnianie przedwojennych społeczności żydowskich w krajobrazach pamięci we współczesnej Polsce. Przepracowanie czy nadużycie pamięci? Na przykładzie wybranych miejscowości w dawnej Galicji Zachodniej"
  promotor: dr hab. Marek Kucia, prof. UJ
 • mgr Markus Lipowicz
  tytuł: „Przejście od nowoczesności do ponowoczesności. Analiza podstaw postmodernizacji procesów uspołeczniania u wybranych przedstawicieli myśli społecznej"
  promotor: dr hab. Marek Kucia, prof. UJ
 • mgr Elżbieta Olzacka
  tytuł: „Wojna a kultura. Rola czynników kulturowych w nowożytnej rewolucji militarnej"
  promotor: dr hab. Marek Kucia, prof. UJ
 • mgr Anna Pawlina
  tytuł: „Młodzi emeryci w środowisku wielkomiejskim na progu XXI wieku. Analiza wzorów aktywności i ich kontekstów społecznych"
  promotor: prof. dr hab. Anna Karwińska
 • mgr Anna Szklarska
  tytuł: „Transgraniczne społeczności lokalne: kształtowanie się i rozwój społeczności lokalnych w szczególnych warunkach pogranicza, na przykładzie euroregionu Pro Europa Viadrina"
  promotor: prof. dr hab. Piotr Sztompka
 • mgr Krzysztof Tomanek
  tytuł: „O lojalności pracowników korporacji krakowskich"
  promotor: dr hab. Wiesław Gumuła, prof. UJ