e-Biblioteka Instytutu Socjologii UJ

Logowanie do e-Biblioteki Instytutu Socjologii UJ


Studenci i studentki Instytutu Socjologii UJ mogą zalogować się do e-Biblioteki IS UJ wykorzystując indywidualne, przesłane każdemu z Państwa drogą mailową login i hasło.

Po pierwszym zalogowaniu do systemu dane te należy zmienić!
 

Warunki udostępniania zasobów e-Biblioteki

Biblioteka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach e-Biblioteki udostępnia w wersji elektronicznej artykuły, rozdziały, fragmenty książek i inne materiały dydaktyczne, w oparciu o zapisy art. 27 [Korzystanie z utworów w celach dydaktycznych lub naukowych] o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 6 czerwca 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1231).

Osobami uprawnionymi do korzystania z zasobów e-Biblioteki są osoby posiadające status studenta/studentki Instytutu Socjologii UJ oraz osoby zatrudnione w Instytucie Socjologii UJ na stanowisku pracownika naukowego, badawczego, naukowo-badawczego oraz inne osoby posiadające uprawnienia do korzystania z zasobów bibliotecznych Instytutu Socjologii UJ w związku i na czas wymiany studenckiej i/lub pracowniczej.


Zasady korzystania z zasobów e-Biblioteki:

  1. Uprawnienia do korzystania z zasobów e-Biblioteki nadawane są przez kierownika Biblioteki Instytutu Socjologii UJ na podstawie weryfikacji statusu studenta/tki, pracownika/czki Instytutu Socjologii UJ (osoby uprawnionej do korzystania z zasobów bibliotecznych IS UJ).
  2. Udostępnianie zasobów (przekazywanie danych do logowania do e-Biblioteki) osobom nieuprawnionym jest zabronione.
  3. Zasoby udostępniane są wyłącznie na okres niezbędny do realizacji celu dydaktycznego i związanego z prowadzeniem badań naukowych.
  4. Wykorzystywanie materiałów dla innych celów niż dydaktyczne i związane z prowadzeniem działalności naukowej jest zabronione.