Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Konkurs na 2 stanowiska adiunktów w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w Instytucie Socjologii na Wydziale Filozoficznym

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na 2 stanowiska adiunktów w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w Instytucie Socjologii na Wydziale Filozoficznym.


Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadają co najmniej stopień doktora;
  • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
  • biorą czynny udział w życiu naukowym;
  • posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

  • posiadać udokumentowane kompetencje do prowadzenia zajęć z zakresu humanistyki cyfrowej, nowych mediów i technologii komunikacyjnych oraz/lub zajęć z metodologii badań socjologicznych, w tym analizy danych jakościowych i ilościowych (w tym dużych baz danych),
  • posiadać udokumentowane osiągnięcia naukowe (publikacje naukowe w renomowanych czasopismach i wydawnictwach naukowych. Atutem będą publikacje w wysoko punktowanych czasopismach, indeksowane w zagranicznych bazach; staże zagraniczne, granty uzyskiwane w trybie konkursowym, itp.),
  • posiadać doświadczenie projektowania i prowadzenia badań empirycznych w dziedzinie nauk społecznych (udokumentowane stosownymi publikacjami w obiegu krajowym i międzynarodowym i uczestnictwem w konferencjach),
  • posługiwać się biegle językiem polskim (w mowie i w piśmie) oraz językiem angielskim co najmniej na poziomie C1.


Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.


Zobacz także: ogłoszenie na BIP UJ