Socjologia w centrum: debata o mniejszościach

W czwartek, 12 marca 2015 r. w Instytucie Socjologii UJ odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu „Socjologia w centrum". W debacie pt. „Duma i wykluczenie. Mniejszości w polskim dyskursie naukowym i publicznym" wzięli udział dr Agnieszka Pasieka (PAN) oraz prof. dr hab. Janusz Mucha (WH AGH), a poprowadził ją dr hab. Marcin Lubaś (IS UJ).

Dr Agnieszka Pasieka opowiadała m.in. o swoich badaniach antropologicznych w wielowyznaniowej gminie Uście Gorlickie, zwracając uwagę na niejednoznaczność pojęcia wielokulturowość oraz na jego różnorodne, często pragmatyczne wykorzystanie (np. w oficjalnej narracji gminy). Dr Pasieka mówiła o napięciu między deklarowaną przez mieszkańców aprobatą dla wielokulturowości (lub posługując się językiem badanych - „ekumenizmu") a realnym współistnieniem różnych grup wyznaniowych na tym terenie, które nie jest wolne od napięć i konfliktów. Nawiązywała do roli, jaką odgrywa w tym przypadku dyskurs „gospodarzy i gości".

Prof. Janusz Mucha argumentował, że wielokulturowość można rozumieć na różne sposoby. Z jednej strony, jako dostrzegalną obecność różnych grup kulturowych, etnicznych religijnych itp., z drugiej – jako pozytywną wartość społeczną, z trzeciej zaś w kontekście działań wspierających podejmowanych przez państwo. Prof. Mucha zastanawiał się, czy wielokulturowość musi koniecznie oznaczać harmonię, przysłowiowy „raj na ziemi", czy też można w to pojęcie włączyć istniejące napięcia i konflikty oraz potencjał destrukcyjny. W swoim wystąpieniu zwracał również uwagę na szersze rozumienie wielokulturowości – nie tylko w wymiarze religijnym, etnicznym, ale także grup dla których wyróżnikiem staje się tożsamość seksualna, przynależność klasowa itp.

Następne spotkanie w ramach „Socjologii w centrum" zaplanowane jest na kwiecień.

Data publikacji: 13.03.2015
Osoba publikująca: Anna Szwed