dr hab. Andrzej Bukowski, prof. UJ

position: associate professor

e-mail: contraab@wp.pl, a.w.bukowski@uj.edu.pl

Professor Andrzej Bukowski – associate professor in the Department of Sociology of the Public Sphere at the Institute of Sociology, and since September 2012 vice-director for research and development of the Institute of Sociology. Also a member of the Jagiellonian University Recruitment Committee representing the Faculty of Philosophy. A National Science Centre reviewer, he has also acted as an expert team member in Arts, Humanities and Social Sciences panel HA6A, assessing applications for funding of research projects submitted in the OPUS 6, PRELUDIUM 6 and SONATA 6 competitions. The author and co-author of eight books and over 50 articles in the field of regionalism, local and regional development, democracy and civil society, published in Poland and abroad. A participant in over a dozen scientific research projects funded by institutions including the State Committee for Scientific Research, National Science Centre, European Union and World Bank. Currently researching the institutional factors of innovation and innovativeness as well as the collaboration of the social sciences and the economy in broad terms.

 

Scientific interests

 • sociology of power and politics
 • local democracy and local government
 • regional development, regionalisation, metropolization 
 • urban sociology
 • sociology of knowledge: social innovation, cooperation between business and academia

Publications (selected)

Books

 • „Region tradycyjny w unitarnym państwie w dobie globalizacji. Przypadek Małopolski". Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków 2011.
 • Redakcja naukowa tomu: "Społeczne tworzenie miejsc. Globalizacja. Etniczność. Władza." (wspólnie z Jackiem Nowakiem i Marcinem Lubasiem). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2010.
 • „Wykluczone sąsiedztwa. Społeczne aspekty rewitalizacji w przestrzeni wielkiego miasta. (Projekt CASE – Cities Against Social Exclusion – w Krakowie)" (wspólnie z Barbarą Jabłońską i Martą Smagacz). Urząd Miasta Krakowa, Instytut Socjologii UJ. Kraków 2007.
 • Redakcja naukowa tomu: "Urban Rehabilitation in Segregated Districts of Central and Eastern European Cities. Studying Social Exclusion and Developing Urban Policy: Experiences From The INTERREG IIIC Project ‘Cities Against Social Exclusion' (CASE)" (wspólnie z Katalin Füzér, Barbarą Jabłońską i Martą Smagacz – Poziemską). "CASE PROJECT", INTERREG III C, Kraków 2007

Articles

 • „Społeczny wymiar innowacji" (wspólnie z Sewerynem Rudnickim i Janem Strycharzem), Zarządzanie Publiczne Nr. 2 / 2012: 26-41.
 • "Barriers and Obstacles in the Process of Awarding and Implementation of EU Funds in Poland. Systemic Analysis" (wspólnie z Kają Gadowską i Pauliną Polak). Polish Sociological Review No. 4(164)/2008.
 • „Zaufanie – brakująca funkcja reprodukcji systemowej. Bariery w dystrybucji środków unijnych w świetle teorii systemu autopojetycznego Niklasa Luhmanna. Zarządzanie Publiczne Nr. 2(4)/2008.
 • „Bariery w dystrybucji środków unijnych a mechanizmy systemowe w (schyłkowym) państwie bezpieczeństwa socjalnego. Przypadek Polski" (wspólnie z Kają Gadowską i Pauliną Polak). Studia Socjologiczne Nr. 1(188) /2008

Book chapters

 • "Die Konstituierung einer Region in Małopolska. Ein institutionalistischer Ansatz". [w:] Kerstin Zimmer (Hg.) „Osteuropa als Herausforderung. Forschung zwischen Area Studies und Mainstream." Festschrift für Melanie Tatur. ibidem-Verlag: Stuttgart 2012.
 • „Erozja społeczno-kulturowego związku wspólnoty etnicznej z zamieszkałym przez nią terytorium. Przypadek Zakopanego", [w:] "Społeczne tworzenie miejsc. Globalizacja. Etniczność. Władza" Andrzej Bukowski, Jacek Nowak, Marcin Lubaś (red.) Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2010.
 • "Dystrybucja funduszy unijnych po wejściu do Unii Europejskiej. Uwarunkowania polityczne i administracyjne" (wspólnie z Kają Gadowską), [w:] „WieloPolska Regionalna. Regionalizm w Polsce a polityka strukturalna Unii Europejskiej", Krzysztof Bondyra, Marek S. Szczepański, Paweł Śliwa (red.) Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Poznań 2008
 • "Problems and barriers in urban rehabilitation policy co-ordination across cities and regions of Europe. The case of CASE (‘Cities against Social Exclusion', Interreg IIIC)" (wspólnie z Katalin Füzér), [w:] "Urban Rehabilitation in Segregated Districts of Central and Eastern European Cities. Studying Social Exclusion and Developing Urban Policy: Experiences From The INTERREG IIIC Project ‘Cities Against Social Exclusion' (CASE)", Andrzej Bukowski, Katalin Füzér, Barbara Jabłońska, Martą Smagacz – Poziemska (Eds.). "CASE PROJECT", INTERREG III C, Kraków 2007
 • "Neighbourhoods in the space of a post-industrial district of a large city. A study of exclusion and marginalization" (wspólnie z Barbarą Jabłońską i Martą Smagacz) [w:] "Urban Rehabilitation in Segregated Districts of Central and Eastern European Cities. Studying Social Exclusion and Developing Urban Policy: Experiences From The INTERREG IIIC Project ‘Cities Against Social Exclusion' (CASE)", Andrzej Bukowski, Katalin Füzér, Barbara Jabłońska, Martą Smagacz – Poziemska (Eds.). "CASE PROJECT", INTERREG III C, Kraków 2007

Previous research projects

 • Projekt badawczy realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki): „SPIN. Model transferu innowacji w Małopolsce", realizowany przez CEAPP UJ. 2012. Współwykonawca projektu.
 • Projekt badawczy realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki): „B+R=€. Nauki społeczne dla gospodarki", realizowany przez Wyższą Szkołę Europejską im. J. Tischnera w Krakowie. 2010-2011. Współwykonawca projektu.
 • Projekt badawczy Komitetu Badań Naukowych: „Wzorce uczestnictwa polskich przedsiębiorców w Unii Europejskiej. Uwarunkowania społeczno-kulturowe i instytucjonalne" – Grant Komitetu Badań Naukowych. 2008-2010. Współwykonawca projektu.
 • Projekt badawczy Unii Europejskiej CASE „Cities Against Social Exclusion". Interreg III C East Zone. Index Number: 4E0012N. 2005-2007. Koordynator międzynarodowy komponentu naukowego projektu.
 • Projekt badawczy Komitetu Badań Naukowych: „Tradycja w działaniu: instytucje a rozwój regionalny w Małopolsce". Grant Komitetu Badań Naukowych 1 H02E 02728 (2005-2007). Kierownik projektu.