dr Barbara Jabłońska, prof. UJ

position: associate professor

e-mail: b.jablonska@uj.edu.pl

Professor Barbara Jabłońska - is an associate professor at the Institute of Sociology of the Jagiellonian University. Her research interests focus, among others, on issues related to the theory of culture and art, communication theories and methods of qualitative research. She deals in particular with the issues of the sociology of music, media communication and the public sphere, as well as discourse analysis.

She is the author of works in the field of critical discourse analysis - including the book On the political discourse on European issues (2009) and a scientific monograph entitled Sociology of Music (2014). She also translated into Polish a collection of essays by Alfred Schütz entitled About the multitude of worlds. Sketches in phenomenological sociology (2008).

She is a member of the Polish Sociological Society (PTS) and the World Sociological Association (ISA). In 2016-2019, she was a board member of the Sociology of Art Section of the Polish Sociological Association.

Research interests

 • music sociology
 • discourse analysis
 • public sphere and media communication
 • qualitative methods
 • contemporary sociological theories

Publications

Books:

 • Jabłońska Barbara (2014), "Socjologia muzyki", Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Jabłońska Barbara (2009), "O polskim dyskursie politycznym na tematy europejskie", Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Jabłońska Barbara (wraz z Andrzejem Bukowskim i Martą Smagacz-Poziemską) (2007),"Wykluczone sąsiedztwa. Społeczne aspekty rewitalizacji w przestrzeni wielkiego miasta", Kraków: Wydawnictwo Rabid.
 • Jabłońska Barbara  (wraz z Andrzejem Bukowskim, Katalin Fuzer i Martą Smagacz-Poziemską) (2007) red., "Urban Rehabilitation in Segregated districts of Central and Eastern European Cities", Kraków: Wydawnictwo Rabid.

Editors of scientific journals volumes:

 • Jabłońska Barbara, Niziołek Katarzyna, Wyrzykowska Katarzyna M. (2018) (red.), "Socjologia sztuki i muzyki", "Pogranicze. Studia społeczne", tom XXXIV, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, (ss. 1-253).

Articles:

 • Jabłońska Barbara (2021), "The Virus as a Catalyst for Culture? Sociological Reflections Using as Example the Musical Practices during the COVID-19 Pandemic", "Kultura i Społeczeństwo", tom 65 nr 1
 • Jabłońska Barbara (2019), "Socjologia muzyki a krytyczna analiza dyskursu", "Miscellanea Antropologica et Sociologica" 20 (2).
 • Jabłońska Barbara (2019), "Dziecko-media-muzyka: fenomen muzycznych talent shows", [w:] Małgorzata Bogunia-Borowska (red.) "Współczesny świat dziecka. Media i konsumpcja", Kraków: Wydawnictwo WUJ
 • Jabłońska Barbara (2018), "O społecznym charakterze muzyki – szkic socjologiczny", "Pogranicze", tom 34
 • Jabłońska Barbara (2018), "Muzyka, media i muzyczna sfera publiczna", [w:] M.Choczyński, A.Rozalska, K. Drzewek (red.) Socjologia muzyki w Polsce : pęknięcia i kontynuacje, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne
 • Jabłońska Barbara (2017), "Muzyka-media-kultura", "Kultura Współczesna" nr 3
 • Jabłońska Barbara (2017), "Socjologia muzyki – problemy i wyzwania w polskim dyskursie naukowym” [w:] Małgorzata Sternal, „Muzyk zawodowy. Między sztuką, edukacją i zarządzaniem", Kraków: Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Krakowie
 • Jabłońska Barbara (2016), "Socjologia muzyki i podejście socjologiczno-audialne (uwagi teoretyczno-metodologiczne)", "Studia Socjologiczne" nr 2.
 • Jabłońska Barbara (2015), "Dyskurs o muzyce na przykładzie XVI Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego", "Przegląd Socjologiczny" nr 3.
 • Jabłońska Barbara (2015), "Norbert Elias o muzyce i społeczeństwie - możliwości aplikacyjne społeczno-muzycznych figuracji", "Kultura i Społeczeństwo", nr 1.
 • Jabłońska Barbara (2014), "Muzyka, edukacja, społeczeństwo - w stronę jakiego uczestnictwa w kulturze muzycznej?", "Kultura i Edukacja" nr 3 (103).
 • Jabłońska Barbara (2013), „Teoretyczne źródła socjologii muzyki w świetle klasycznej myśli H.Spencera, G.Simmla, M.Webera oraz A.Schutza", „Kwartalnik Muzyka",  nr 1.
 • Jabłońska Barbara (2013), „Krytyczna analiza dyskursu w świetle założeń socjologii fenomenologicznej (dylematy teoretyczno-metodologiczne)", „Przegląd Socjologii Jakościowej", tom IX, nr 1.
 • Jabłońska Barbara (2012), "Władza i wiedza w krytycznych studiach nad dyskursem - szkic teoretyczny", "Studia Socjologiczne" 1(204).
 • Jabłońska Barbara (2011), „Sfera publiczna Unii Europejskiej (krytyczna analiza dyskursu)", „Media-kultura-społeczeństwo" nr 6.
 • Jabłońska Barbara (2011), „Fundusze europejskie w pierwszych latach członkostwa Polski w UE (perspektywa dyskursywna)", „Zarządzanie i Edukacja" nr 74-75.
 • Jabłońska Barbara (2010), „Językowe podziały rzeczywistości społeczno-politycznej IV RP", [w:] M.Czerwiński, P.Nowak, R.Przybylska (red.), Język IV Rzeczpospolitej, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Jabłońska Barbara (2010), „Symboliczne konstruowanie świata społecznego w dyskursie medialnym", [w:] J.Leoński, M.Fiternicka-Gorzko (red.) Kultury, subkultury i światy społeczne w badaniach jakościowych, Szczecin: Wydawnictwo Print Group.
 • Jabłońska Barbara (2010), „Telewizyjny 'spektakl' czy racjonalna debata? Analiza słownictwa i strategii argumentacyjnych w wybranych programach politycznych TVP1 dotyczących problematyki UE", „Przegląd Socjologii Jakościowej" Tom VI nr 2.
 • Jabłońska Barbara (2008), „W stronę demokracji deliberacyjnej? O politycznym komunikowaniu na tematy europejskie w polskiej prasie", „Przegląd Socjologiczny" nr 2.
 • Jabłońska Barbara (2008), „Krytyczna analiza dyskursu na przykładzie debaty 'nicejsko-konstytucyjnej' w polskiej prasie" [w:] A.Horolets (red.), Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Jabłońska Barbara, Marta Smagacz-Poziemska  (2007), „Methodological Problems of Research on Exclusion in Urban Space of East European Cities", [w:] A. Bukowski A., K. Fuzer, B. Jabłońska, M. Smagacz-Poziemska, (red.), Urban Rehabilitation in Segregated districts of Central and Eastern European Cities,  Urząd Miasta Krakowa, Instytut Socjologii UJ, Kraków: Wydawnictwo RABID.
 • Jabłońska Barbara, (wraz z Andrzejem Bukowskim i Martą Smagacz-Poziemską) (2007), Neighbourhoods in the Space of a Post-Industrial Districts of a Large City. A Study of Exclusion and Marginalisation, [w:]  Bukowski A., Fuzer K., Jabłońska B., Smagacz-Poziemska M,. (red.), Urban Rehabilitation in Segregated districts of Central and Eastern European Cities,  Urząd Miasta Krakowa, Instytut Socjologii UJ, Kraków: Wydawnictwo RABID.
 • Jabłońska Barbara (2006), "Obywatelski i nieobywatelski dyskurs polityczny w aspekcie procesów integracyjnych Polski z Unią Europejską" [w:] Europa w polskich dyskursach, A. Horolets (red.), Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. 
 • Jabłońska Barbara (2006), „Krytyczna analiza dyskursu: refleksje teoretyczno-metodologiczne", "Przegląd Socjologii Jakościowej", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Tom II nr1/ 2006. 
 • Jabłońska Barbara (2003), "Uwolnić się od złudzeń…" (recenzja) „Studia Socjologiczne"  nr 2 (recenzja książki P.Bourdieu i L.Wacquanta pt., Zaproszenie do socjologii refleksyjnej.

Translations:

 • Alfred Schütz (2008), „O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej", tłum. Barbara Jabłońska, Kraków: Zakład Wydawniczy „NOMOS".
 • Jean Baudrillard (2012), „Iluzja nie stanowi opozycji wobec rzeczywistości", tłum. Barbara Jabłońska, [w:] Małgorzata Bogunia-Borowska, Piotr Sztompka, (red.) "Fotospołeczeństwo", Kraków: Wydawnictwo ZNAK.
 • Jean Baudrillard (2012), „Fotografia, czyli świetlny zapis", tłum. Barbara Jabłońska, [w:] Małgorzata Bogunia-Borowska, Piotr Sztompka, (red.) "Fotospołeczeństwo", Kraków: Wydawnictwo ZNAK.

Ongoing projects

 • The sociology of music in theory and practice
 • The Sociology of Music and Discourse Analysis

Completed projects

 • 2002-2004 - udział w międzynarodowym projekcie badawczym DEMOS (V Program Ramowy UE)
 • 2005-2007 - udział w międzynarodowym projekcie badawczym CASE „Cities Against Social Exclusion" (Interreg IIIC);
 • 2005-2007 - udział w projekcie MNiSW pt. „Rozdział funduszy Unii Europejskiej jako wskaźnik funkcjonowania sfery publicznej w Polsce".
 • 2008-2010 - udział w projekcie badawczym MNiSW pt. „Wzorce uczestnictwa polskich przedsiębiorców w Unii Europejskiej: uwarunkowania społeczno-kulturowe oraz instytucjonalne".
 • 2013-2015 - udział w projekcie badawczym ogólnopolskiego konsorcjum naukowego „Analiza dyskursu" pt. „Komunikowanie publiczne w Polsce – ujęcie inter- i multidyscyplinarne" (projekt NPHR)