dr hab. Barbara Worek, prof. UJ

position: assistant professor
e-mail: b.worek@uj.edu.pl

dr hab. Barbara Worek, prof. UJ – adjunct in the Department of Sociology of Economy, Education and Research Methods of the Institute of Sociology. Acquired research experience participating in research projects on social exclusion, the labour market and lifelong learning. The author and co-author of publications on the labour market and education as well as numerous research reports. Her academic interests focus on qualitative research methodology as well as issues of the development of human capital and analysis of public policies.

Zainteresowania naukowe

 • methodology of qualitative research
 • qualitative data analysis
 • CAQDAS
 • evaluation
 • analysis of public policies
 • lifelong learning

Publications

 • Barbara Worek. (2019). Uczące się społeczeństwo. O aktywności edukacyjnej dorosłych Polaków. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków.
 • Kocór Marcin, Worek Barbara. (2017). Adult learning – providing equal opportunities orwidening differences? The Polish case. „British Journal of Educational Studies”, vol. 65, n2: 239–260.
 • Worek Barbara, Jelonek Magdalena, Kocór Marcin. (2017). Czy nauczyciele uczą się przez całe życie? Kompetencje i aktywność edukacyjna nauczycieli. „Edukacja”. 1(140). 85-107.
 • Worek Barbara, Turek Konrad, Szczucka Anna. (2015). Problemy i dylematy rozwoju polskiego systemu uczenia się przez całe życie. „Edukacja”. 1(132), 151 –167.
 • Worek Barbara. (2017). Metody jakościowe i ich wykorzystanie w obszarze pracy socjalnej. „Zeszyty Pracy Socjalnej”. 22(2).2017. ss. 93-103. (lista B MNiSW).
 • Turek Konrad, Worek Barbara. (2016). Aktywność edukacyjna osób starszych w Polsce — poziom, uwarunkowania i kierunki rozwoju polityki publicznej, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje” nr 33(2), s. 87–108. (lista B MNiSW).
 • Kocór Marcin, Worek Barbara. (2016). Metody pomiaru zapotrzebowania na kompetencje różnych sektorów gospodarki. „Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne”. Vol 21 (2) 2016. (lista B MNiSW).
 • Worek Barbara. (2013). Racjonalność indywidualna a efekty społeczne: przypadek szkoleń w miejscu pracy. Zarządzanie Publiczne, 2-3(25)/2013, 153–167. (lista B MNiSW).
 • Worek Barbara. (2012). Kiedy poznający podmiot jest działającą kobietą: przypadek badań feministycznych. Zarządzanie Publiczne (19)/2013, 125–136. (lista B MNiSW).
 • Worek Barbara. (2009). Rzetelność i trafność w badaniach jakościowych: ocena jakości danych. (w:) J. Dziechciarz (red.). Projektowanie, ocena i wykorzystanie danych rynkowych. „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Nr.51, s. 136-148. (lista B MNiSW).
 • Worek Barbara. (2008). Ewaluacja a rozwój ekonomii społecznej, „Ekonomia Społeczna”. nr 2/2008 (3), 93-95. (lista B MNiSW).
 • Worek Barbara. (2015). Czy dorośli Polacy nie muszą się uczyć? Uwarunkowania i konsekwencje bierności edukacyjnej osób dorosłych. „Acta Universitatis Wratislaviensis Socjologia “LXI No 3651. 17-35.
 • Worek Barbara. (2013). Uspołecznienie ewaluacji czy rytualizacja badań ewaluacyjnych. Refleksje o wykorzystaniu ewaluacji w społecznościach lokalnych. „Zeszyty Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych, Animacja życia publicznego. Analizy i rekomendacje”. 4(11)/2013,12-15.
 • Worek Barbara. (2012). Vocational Education vs. Regional Labour Market Needs – TheMałopolska Region Case Study. (w:) Ch. Larsen (red.) Skills Monitoring in European Regions and Localities. State of the Art and Perspectives, Rainer Hampp Verlag, Monachium. s. 265-278.
 • Worek Barbara, Szczucka Anna. (2018). Kto, jak i gdzie się uczy? Aktywność szkoleniowo-rozwojowa w Polsce w świetle badań Bilansu Kapitału Ludzkiego. (w:) M. Gromadzka (red.). Przestrzenie i miejsca edukacji dorosłych w Polsce. Seria Naukowa. T. 4. FRSE. Warszawa. s. 38-69.
 • Jelonek Magdalena, Kocór Marcin, Worek Barbara. (2017). Kandydaci do zawodu nauczyciela. – kompetencje i zaangażowanie w ich rozwój. (w:). J. Madalińska-Michalak (red.) O nową jakość nauczycieli. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa. s. 177-203.
 • Kocór Marcin, Worek Barbara. (2017). Qualitative comparative analysis in theory-based impact evaluation.(w:) J. Pokorski, Z. Popis. T. Wyszyńska, K. Herman-Pawłowska (red). Theory-based evaluation in complex environments. PARP. Warszawa. s 35-54.
 • Worek Barbara. (2015). Uwarunkowania i konsekwencje bierności edukacyjnej dorosłych Polaków. (w:) J. Górniak (red.) Ukryty kapitał ludzki – dodatkowe możliwości polskiego rynku pracy. Raport podsumowujący V edycję badań BKL z 2014 roku. PARP. Warszawa. s. 77-102.
 • Worek Barbara. (2015). Szkoły wyższe a uczenie się przez całe życie. (w:) J. Górniak (red.). Program Rozwoju Szkolnictwa Wyższego do 2020 r. Część III. Diagnoza szkolnictwa wyższego. FRP. Warszawa. s. 205-229.
 • Worek Barbara, Turek Konrad. (2015). Uczenie się przez całe życie – „akcelerator” rozwoju. (w:) J. Górniak (red.). Polski rynek pracy – wyzwania i kierunki działań na podstawie badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2010–2015. PARP. Warszawa. s. 80-98.
 • Szczucka Anna, Turek Konrad, Worek Barbara. (2014) W ogonie Europy – uwarunkowania i strategie rozwoju kompetencji dorosłych Polaków. (w:) J. Górniak (red.) Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki. PARP: Warszawa. s. 77-143.
 • Szczucka Anna, Turek Konrad, Worek Barbara. (2012). Uczenie się dorosłych i rozwój kapitału ludzkiego: aktorzy, strategie, uwarunkowania i bariery. (w:) Górniak J. (red.) Kompetencje jako klucz do rozwoju Polski. Raport podsumowujący drugą edycję badań Bilans Kapitału Ludzkiego realizowaną w 2011 roku. PARP Warszawa. s. 140-175.
 • Pawluś Dorota, Worek Barbara. (2012). Kiedy aktywizacja staje się faktem? Od teorii do praktyki programów aktywizacyjnych. (w:) K. Wódz, K. Faliszek, A. Karwacki, M. Rymsza (red.) Nowe priorytety i tendencje w polityce społecznej – wokół integracji i aktywizacji zawodowej. Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń. s. 173-190.
 • Worek Barbara. (2011). Kształcenie przez całe życie w polskiej edukacji: system, perspektywa czy płynna rzeczywistość? Analiza na przykładzie Małopolski. (w:) M. Niezgoda (red). Społeczne skutki zmiany oświatowej w Polsce. Wydawnictwo UJ. Kraków. s. 107-128.
 • Jelonek Magdalena, Szczucka Anna, Worek Barbara. (2010). Rozwój kapitału ludzkiego w Polsce: główne wyzwania. (w:) J. Górniak (red.) Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce. PARP. Warszawa. s. 141-183.
 • Jelonek Magdalena, Keler Karolina, Krupnik Seweryn, Worek Barbara. (2010). Metody przewidywania sytuacji na rynku pracy. (w:) J. Górniak, S. Mazur (red.) Polski Rynek Pracy: prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań? Pracodawcy RP. Warszawa. s. 41-66.
 • Frączek Maciej, Jelonek Magdalena, Worek Barbara. (2010). Oczekiwania przedsiębiorstw w zakresie inwestycji, zatrudnienia i kapitału ludzkiego. (w:) J. Górniak, S. Mazur (red.). Polski Rynek Pracy: prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań? Pracodawcy RP. Warszawa. s. 67-147.
 • Frączek Maciej, Górniak Jarosław, Jelonek Magdalena, Keler Karolina, Krupnik Seweryn, Laurisz Norbert, Worek Barbara. (2010). Scenariusze prognostyczne rynku pracy. (w:) J. Górniak, S. Mazur (red.) Polski Rynek Pracy: prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań? Pracodawcy RP. Warszawa. s. 213-255.
 • Jelonek Magdalena, Keler Karolina, Worek Barbara. (2010). Dane – ich gromadzenie, integracja i jakość. (w:) J. Górniak, S. Mazur (red.). W kierunku polityki rynku pracy opartej na dowodach. Pracodawcy RP. Warszawa. s. 35-83.
 • Worek Barbara, Mazur Stanisław. (2010). Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy. (w:) J. Górniak, S. Mazur (red.). W kierunku polityki rynku pracy opartej na dowodach. Pracodawcy RP. Warszawa. s.137-159.
 • Bryda Grzegorz, Jelonek Magdalena, Worek Barbara. (2010). Jak skonstruować dobre narzędzie do ewaluacji zajęć dydaktycznych? Refleksje praktyczne. (w:) W. Przybylski, S. Rudnicki, A. Szwed (red.). Ewaluacja dydaktyki w szkolnictwie wyższym. Metody, narzędzia, dobre praktyki. WSE. Kraków. s. 51-76.
 • Worek Barbara, Jelonek Magdalena. (2008). Małopolskie Partnerstwo na rzecz Promocji-Rozwoju Kształcenia Ustawicznego jako próba stymulowania inwestycji w kapitał ludzki w regionie. (w:) K. Bondyra, M.S. Szczepański, P. Śliwa, (red.). WieloPolska regionalna? Regionalizm w Polsce a polityka strukturalna Unii Europejskiej. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej. Poznań. s. 251-263.
 • Górniak Jarosław, Worek Barbara. (red.).(2008). Kształcenie przez całe życie: perspektywa Małopolski. WUP Kraków. Kraków. s. 1-213.
 • Worek Barbara. (2008). Mieszkańcy Małopolski a kształcenie ustawiczne: poziom uczestnictwa i jego uwarunkowania (w:) J. Górniak, B. Worek (red.) Kształcenie przez całe życie: perspektywa Małopolski. WUP Kraków. Kraków. s. 29-48.
 • Jelonek Magdalena, Worek Barbara. (2008). Instytucje uczące (się) przez całe życie. Pomiar i certyfikacja jakości pracy instytucji a ewolucja systemu kształcenia ustawicznego w regionie. (w:) J. Górniak, B. Worek (red.). Kształcenie przez całe życie: perspektywa Małopolski. WUP Kraków. Kraków. 2008, s. 93-110.
 • Dudziak Małgorzata, Jelonek Magdalena, Krupnik Seweryn, Worek Barbara. (2008) Budowanie regionalnego partnerstwa dla kształcenia przez całe życie w Małopolsce: szanse i wyzwania. (w:) J. Górniak, B. Worek (red.). Kształcenie przez całe życie: perspektywa Małopolski. WUP Kraków, 2008, s. 125-144.
 • Bohdziewicz-Lulewicz Marta, Szczucka Anna, Worek Barbara. (2008). Przedsiębiorczość społeczna w Małopolsce i jej wpływ na rozwój lokalny. (w:) A. Giza-Poleszczuk, J. Hausner (red.). Ekonomia społeczna w Polsce: osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań, FISE. Warszawa. s. 263-290.
 • Krupnik Seweryn, Krzaklewska Ewa, Worek Barbara. (2008). Wspieranie rozwoju kapitału ludzkiego przez przedsiębiorstwa społeczne. (w:) A. Giza-Poleszczuk, J. Hausner (red.) Ekonomia społeczna w Polsce: osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań. FISE. Warszawa 2008, s. 291-312.
 • Frączek Maciej, Górniak Jarosław, Keler Karolina, Laurisz Norbert, Mazur Stanisław, Perek-Białas Jolanta, Strzebońska Anna, Worek Barbara. (2008). „Trudno zatrudnialni”: identyfikacja grup docelowych dla działań w obszarze ekonomii społecznej w Małopolsce. (w:) A. Giza-Poleszczuk, J. Hausner (red.). Ekonomia społeczna w Polsce: osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań. FISE. Warszawa 2008. s. 205-230.
 • Górniak Jarosław, Jelonek Magdalena, Krupnik Seweryn, Worek Barbara. (2008). Badania społeczne jako narzędzie oceny percepcji realizowanej polityki. (w:) B. Pietras-Goc (red.) Ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym. WSE. Kraków. s. 143-164.
 • Górniak Jarosław, Jelonek Magdalena, Keler Karolina, Krupnik Seweryn, Wachnicki Janusz, Worek Barbara. (2008). Ocena projektów i programów: wybrane techniki badawcze i ich zastosowanie. (w:). B. Pietras-Goc (red.) Ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym. WSE. Kraków. s. 71-100.
 • Perek-Białas Jolanta, Worek Barbara. (2008). Ewaluacja w jednostkach samorządu terytorialnego: zastosowanie, możliwości i ograniczenia. (w:) Grzywa Monika, Perek-Białas Jolanta, Worek Barbara (red). Ewaluacja w samorządzie lokalnym: perspektywy i możliwości. MISTiA. Kraków. s. 19-36.
 • Perek-Białas Jolanta, Worek Barbara. (2007). Ewaluacja interwencji społecznych. (w:) J. Hausner (red.). Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej w Krakowie. Kraków. s. 153-170.
 • Worek Barbara. (2007). Uczestnictwo mieszkańców Małopolski w kształceniu pozaszkolnym. (w:) J. Górniak. S. Mazur. (red.). Diagnoza rynku pracy i wykluczenia społecznego w Małopolsce. Refleksja nad wykorzystaniem wskaźników. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej w Krakowie. Kraków. s. 119-152.
 • Górniak Jarosław, Krupnik Seweryn, Worek Barbara. (2007). Zastosowanie podejścia badań jakościowych w ewaluacji ex-post. (w:) A. Haber (red.) Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa. s. 115-136.
 • Perek-Białas Jolanta, Worek Barbara. (2006), Tworzenie map pojęciowych. Jakościowa technika rekonstrukcji procesów kognitywnych. (w:) J. Garczarczyk (red.) Ilościowe i jakościowe metody badania rynku. Pomiar i jego skuteczność, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Poznań. s. 165 – 178.
 • Worek Barbara, Bocheńska-Seweryn Mariola. (2005). Zapobieganie marginalizacji społecznej głównym zadaniem „Siemachy”, (w:) G. Makiełło-Jarża (red.). Państwo i społeczeństwo. Wybrane problemy rodziny u progu nowoczesności. Krakowska Szkoła Wyższa. Kraków. ss. 123-129.
 • Worek Barbara. (2005). Zwykli ludzie o sobie, Polsce, Europie i Unii Europejskiej. (w:) K. Romaniszyn (red.) Portrety i autoportret. Polacy o sobie, innych narodach, Europie i Unii Europejskiej. NOMOS, Kraków, ss. 143-171.
 • Perek-Białas Jolanta, Worek Barbara. (2005). Aktywne starzenie się, aktywna starość – określenie pojęć. (w:) J. Perek-Białas (red.). Aktywne Starzenie się, aktywna starość.Aureus. Kraków. s. 11-24.
 • Perek-Białas Jolanta, Worek Barbara. (2005). Zabezpieczenie się na starość jako warunek aktywnej starości. (w:) J. Perek-Białas (red.) Aktywne Starzenie się, aktywna starość. Aureus. Kraków. s. 25-40.
 • Perek-Białas Jolanta, Worek Barbara. (2003). Możliwości systematycznej analizy danych jakościowych uzyskanych z wywiadów grupowych. Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Katowice. s. 87-103.

Ongoing projects

Balance of human capital in Poland, project carried out by the Polish Agency for Enterprise Development in collaboration with the  Jagiellonian University.