dr hab. Kaja Gadowska, prof. UJ

position: Director of the Institute of Sociology

e-mail: kaja.gadowska@uj.edu.pl

Professor Kaja Gadowska – holds a degree in sociology from the Jagiellonian University and in society and politics from Central European University and Lancaster University, UK. Her main area of research interest is questions of dysfunction in the public sphere, including the influence of clientelism and corruption on the process of Poland's political-economic transformation after 1989 and the relations between the political and administrative sectors. An important topic in her research is the restructuring of coal mining in Poland.

Leader and principal researcher or researcher in many research projects, including those funded by the Ministry of Science and Higher Education, the National Centre for Research and Development, and the National Science Center. Author and co-author of a number of research papers on social, political and economic system changes published in Poland and abroad. Recipient of prestigious prizes and awards, including the Stanisław Ossowski first prize awarded by the Polish Sociological Society for best doctoral dissertations in sociology (2003) and first prize in the Klemens Szaniawski Competition for best doctoral dissertation in the social sciences and humanities, awarded by the Society for the Advancement of Science and Stefan Batory Foundation for the book Zjawisko klientelizmu polityczno-ekonomicznego. Systemowa analiza powiązań sieciowych na przykładzie przekształceń sektora górniczego w Polsce (The Phenomenon of Political and Economic Clientelism. A Systematic Analysis of Network Connections in the Case of the Transformation of the Mining Sector in Poland, Kraków: WUJ, 2002). Recipient of a Polityka weekly "Stay with us" scholarship for outstanding young researchers (2003). Two of her books Zjawisko klientelizmu… and Dysfunkcje administracji. Służba cywilna w perspektywie neoinstytucjonalnej (Dysfunctions of the Administration: The Civil Service in the Neo-Institutional Perspective, Kraków: WUJ, 2015), were among ten books nominated for the ‘Book of the quarter of a century’ prize, awarded by the Institute of Applied Social Sciences, University of Warsaw (2016). Finalist of the Tadeusz Kotarbiński prize in humanities, awarded by University of Lodz (2016).

Member of the Studia Socjologiczne editorial board in 2004–2008, currently an external reviewer of Studia Sociologiczne, Polish Sociological Review, ASK: Research & Methods, et.al. Member of the Collaborative Research Network on Law and Society in Central and Eastern Europe, Balkans, Russia and Eurasia of the Law and Society Association. Visiting professor within bilateral exchange and ERASMUS+ programmes at Tel Aviv University, University, Heidelberg University, Charles University in Prague, Tamkang University in New Taipei, International University in Rabat, University of Jordan in Amman, Sankt Petersburg University, and IKIU in Qazvin. Vice-President of the European Sociological Association, member of the Board of the Polish Sociological Association, and President of the Section of Sociology of Law of PSA.

Research interests

 • dysfunctions of the public sphere
 • political-economic transformation processes
 • socio-economic aspects of coal mining industry
 • contemporary sociological theories
 • sociology of law

Publications

Publications in ranked journals distinguished in JCR or in ERIH

 • Peter H. Solomon, Kaja Gadowska, „Legal Change in Post-Communist States: Contradictions and Explanations. Introduction”, Communist and Post-Communist Studies 51(3)/2018: 173–176.
 • Kaja Gadowska, „Constitutional Values and Civil Servant Recruitment: The Principles for Filling Revenue Service Positions in Poland”, Communist and Post-Communist Studies 51(3)/2018: 257–271.
 • Kaja Gadowska, „Otwarcie zawodów adwokata i radcy prawnego w Polsce po 1989 roku / Opening the Professions of Advocate and Attorney at Law in Poland after 1989”, Prakseologia 160/2018: 243–289.
 • Kaja Gadowska, Marek Rymsza, „Od socjologii transformacji do socjologii sfery publicznej. Nowe możliwości syntezy wiedzy o zmianie systemowej / From Sociology of Transformation to Sociology of the Public Sphere. New Possibilities of a Synthesis of Knowledge about Systemic Change”, Studia Socjologiczne 4(227)/2017: 19–47.
 • Andrzej Bukowski, Kaja Gadowska, Paulina Polak, „Formal and Informal Rules of Doing Business in Poland in the Context of Accession to the European Union: An Analysis of the Institutional Changes”, Polish Sociological Review 4(188)/2014: 475–508.
 • Andrzej Bukowski, Kaja Gadowska, Paulina Polak, „Zaufanie w strategiach polskich przedsiębiorców / Trust and Polish Entrepreneurs’ Strategies”, Studia Socjologiczne 3(214)/2014: 67–106.
 • Kaja Gadowska, Jan Winczorek, „Sfera publiczna – funkcje, dysfunkcje, normy oficjalne i nieoficjalne / Public Sphere – Functions, Dysfunctions, Formal and Informal Norms”, Studia Socjologiczne 1(208)/2013: 5–18.
 • Kaja Gadowska, „National and International Anti-Corruption Efforts. The Case of Poland”, Global Crime 11(2)/2010, Routledge, Taylor & Francis Yournals: 178–209 (by invitation of the editors).
 • Andrzej Bukowski, Kaja Gadowska, Paulina Polak, „Barriers and Obstacles in the Process of Awarding and Implementation of EU Funds in Poland. Systemic Analysis”, Polish Sociological Review 4(164)2008: 437–469.
 • Andrzej Bukowski, Kaja Gadowska, Paulina Polak, „Bariery w dystrybucji środków unijnych a mechanizmy systemowe w (schyłkowym) państwie bezpieczeństwa socjalnego. Przypadek Polski / Barriers to the Distribution of EU Funds and Systemic Mechanisms in the Late Welfare State. The Case of Poland”, Studia Socjologiczne 1(188)/2008: 5–43.
 • Kaja Gadowska, Sandra L. Hanson, „Catholicism, Country, and the Construction of Gender”, Polish Sociological Review 3(127)/1999: 353–376.

 

Publications in other ranked journals

 • Kaja Gadowska, „Relacje między polityką i administracją w procesie tworzenia służby cywilnej w Polsce. Perspektywa nowego instytucjonalizmu / Relations between Politics and Administration in the Process of Creating Civil Service in Poland. The Perspective of the New Institutionalism”, Zarzadzanie Publiczne 1(43)/2018: 54–77.
 • Kaja Gadowska, „Praktyka obsadzania stanowisk w administracji skarbowej III RP w świetle zasad konstytucyjnych / The Practice of Filling Tax Administration Positions in the Third Polish Republic in the Light of Constitutional Values”, Rocznik Lubuski 43(2)/2017: 25–48.
 • Kaja Gadowska, Konrad Tausz, „System rekrutacji do ratownictwa górniczego oraz system szkoleń w ratownictwie w opiniach przedstawicieli wyższego dozoru kopalń / System of Recruitment to Mines Rescue Services and System of Trainings as Evaluated by Representatives of Senior Mine Supervision”, Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 3(211)/2012: 10–20.
 • Kaja Gadowska, Marzena Majer, „Obywatelskie inicjatywy kobiet na rzecz poprawy sytuacji bytowej rodzin górników, którzy ulegli wypadkom śmiertelnym i ciężkim / Civil Initiatives of Women towards the Improvement of the Living Situation of Families of Miners who Suffered Fatal or Serious Accidents”, Przegląd Górniczy 3/2012: 148–157 (by invitation of the editors).
 • Kaja Gadowska, Konrad Tausz, „Funkcjonowanie ratownictwa górniczego w opiniach wyższego dozoru kopalń / Functioning of the Mine Rescue System in Opinions of the Mine Senior Supervisory Staff”, Przegląd Górniczy 1/2012: 73–82.
 • Kaja Gadowska, Marzena Majer, Joanna Martyka, Katarzyna Nowak, Konrad Tausz, „Położenie rodziny górniczej po wypadku śmiertelnym przy pracy / The Situation of Miners' Families Following the Fatal Accident at Work”, Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 7(191)/2010: 10–18.
 • Kaja Gadowska, „Działania pozorne. Problem upolitycznienia procesu obsady wyższych stanowisk w służbie cywilnej w Polsce / Apparent Actions. The Problem of the Politicization of the Process of Staffing the Senior Positions in the Polish Civil Service”, Przegląd Socjologiczny LVIII/1/2009: 51–90.
 • Kaja Gadowska, Joanna Martyka, Katarzyna Nowak, Konrad Tausz, „Wykorzystanie prestiżu dozoru w procesie zarządzania KWK / Using Professional Prestige of Supervisory Staff in Coal Mine Management”, Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 9(157)/2007: 58–62.
 • Kaja Gadowska, Joanna Martyka, Katarzyna Nowak, Konrad Tausz, „Prestiż dozoru a decyzja o pracy w zakładzie górniczym (na przykładzie studentów ostatniego roku wydziału górniczego) / Prestige of Mine Supervisory Staff and Decisions about Working in Mine (Exemplified on Students of the Last Academic Year of Mining Faculty)”, Przegląd Górniczy 7–8/2007: 82–89.

 

Editorship of scientific journals

 • Peter Solomon, Kaja Gadowska, editors Communist and Post-Communist Studies 51(3)/2018.
 • Marek Rymsza, Kaja Gadowska, editors Zoon Politikon 7(II)/2016.
 • Kaja Gadowska, Jan Winczorek, editors Studia Socjologiczne 1(208)/2013.
 • Grażyna Skąpska, Kaja Gadowska, editors Studia Socjologiczne nr 2(185)/2007.
 • Kaja Gadowska, editor Studia Socjologiczne 1(180)/2006.
 • Kaja Gadowska, editor Studia Socjologiczne 2(173)/2004.

 

Authorship and co-authorship of monographs

 • Kaja Gadowska, Dysfunkcje administracji. Służba cywilna w perspektywie neoinstytucjonalnej / Dysfunctions of the Administration: The Civil Service in the Neo-Institutional Perspective, Krakow: Wydawnictwo UJ, 2015, pp. 446.
 • Kaja Gadowska, Andrzej Krowiak, Marzena Majer, Joanna Martyka, Katarzyna Nowak, Konrad Tausz, Konstanty Wolny, Ratownictwo górnicze w kopalniach węgla kamiennego. Uwarunkowania techniczne, ekonomiczne, organizacyjne i społeczne / Mine Rescue System in Hard Coal Mines. Technical, Economic, Organizational and Social Conditions, Katowice: Wydawnictwo GIG, 2011, pp. 240.
 • Kaja Gadowska, Marzena Majer, Joanna Martyka, Anna Niezgoda, Katarzyna Nowak, Konrad Tausz, Losy rodzin górników, którzy zginęli w wypadkach przy pracy / The Fate of the Families of Miners Who Died in Accidents at Work, Katowice: Wydawnictwo GIG, 2009, pp. 185.
 • Kaja Gadowska, Joanna Martyka, Katarzyna Nowak, Konrad Tausz, Dystrybucja prestiżu w środowisku górniczym / Distribution of Prestige in the Mining Environment, Katowice: Wydawnictwo GIG, 2007, pp. 87.
 • Kaja Gadowska, Zjawisko klientelizmu polityczno-ekonomicznego. Systemowa analiza powiązań sieciowych na przykładzie przekształceń sektora górniczego w Polsce / The Phenomenon of Political and Economic Clientelism: A Systemic Analysis of Network Connections in the Case of the Transformation of the Mining Sector in Poland, Krakow: Wydawnictwo UJ, 2002, pp. 218.

 

Editorship of monographs

 • Kaja Gadowska (ed.), Socjologiczna Agora. Wykłady mistrzowskie, Krakow: Wydawnictwo UJ, 2021 - in print.
 • Kaja Gadowska (ed.), A Sociological Agora: Master Lectures from Poland, Krakow: Wydawnictwo UJ, 2021 - in print.
 • Jolanta Arcimowicz, Kaja Gadowska (eds), Sfera publiczna w Polsce i jej współczesne konteksty, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych, 2020, pp. 382.
 • Peter Solomon, Kaja Gadowska (eds), Legal Change in Post-Communist States: Progress, Reversions, Explanations, Soviet and Post-Soviet Politics & Society series, Hannover: Ibidem Verlag, 2019, pp. 340.
 • Kaja Gadowska (ed.) Kaja Gadowska, Andrzej Krowiak, Marzena Majer, Joanna Martyka, Katarzyna Nowak, Konrad Tausz, Konstanty Wolny, Ratownictwo górnicze w kopalniach węgla kamiennego. Uwarunkowania techniczne, ekonomiczne, organizacyjne i społeczne / Mine Rescue System in Hard Coal Mines. Technical, Economic, Organizational and Social Conditions, Katowice: Wydawnictwo GIG, 2011, pp. 240.
 • Grażyna Skąpska, Kaja Gadowska, Paweł Bieńka (eds), Etyka w polityce / Ethics in Politics, Krakow: Universitas, 1997, pp. 232.

 

Chapters in monographs

 • Jolanta Arcimowicz, Kaja Gadowska, „Wstęp. Sfera publiczna w Polsce i jej współczesne konteksty” [in:] Jolanta Arcimowicz, Kaja Gadowska (eds), Sfera publiczna w Polsce i jej współczesne konteksty, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych, 2020: 7-26.
 • Kaja Gadowska, „Poland. Opening Legal Professions” [in:] Richard L. Abel, Ole Hammerslev, Hilary Sommerlad, Ulrike Schultz (eds), Lawyers in 21st-Century Societies. Vol. 1: National Report, Cambridge: Hart Publishing, 2020: 309–330.
 • Peter H. Solomon Jr., Kaja Gadowska, „Legal Change in Post-Communist States: Contradictions and Explanations” [in:] Peter Solomon, Kaja Gadowska (eds), Legal Change in Post-Communist States: Progress, Reversions, Explanations, Soviet and Post-Soviet Politics & Society series, Hannover: Ibidem Verlag, 2019: 9–19.
 • Kaja Gadowska, „Constitutional Values and Civil Servant Recruitment: The Principles for Filling Revenue Service Positions in Poland” [in:] Peter Solomon, Kaja Gadowska (eds), Legal Change in Post-Communist States Progress, Reversions, Explanations, Soviet and Post-Soviet Politics & Society series, Hannover: Ibidem Verlag, 2019: 253–295.
 • Kaja Gadowska, „The Process of Creating Civil Service in Poland in the Perspective of the New Institutionalism” [in:] Jolanta Itrich-Drabarek, Stanisława Mazur (eds) Civil Service in Poland – 20 Years of Experiences and Prospects for Changes, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2018: 77–108.
 • Kaja Gadowska, „National and International Anti-Corruption Efforts. The Case of Poland” [in:] Holger Moroff, Diana Schmidt-Pfister (eds) Fighting Corruption in Eastern Europe. A Multilevel Perspective, London–New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2012: 71–102.
 • Kaja Gadowska, „Law in Action: The Problem of Political Patronage in the Process of Appointing High-ranking Posts in Civil Service in Poland” [in:] Juraj Nemec, B. Guy Peters (eds) State and Administration in a Changing World, Bratislava: NISPAcee (The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe), 2010: 207–241.
 • Andrzej Bukowski, Kaja Gadowska, „Dystrybucja funduszy strukturalnych w Polsce. Uwarunkowania polityczno-Administracyjne / Distribution of Structural Funds in Poland. Political and Administrative Conditions” [in:] Krzysztof Bondyra, Marek S. Szczepański, Paweł Śliwa (eds) WieloPolska regionalna? Regionalizm w Polsce a polityka strukturalna Unii Europejskiej, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2009: 181–212.
 • Kaja Gadowska, Cezary Trutkowski, „Jednostka i wspólnoty. Społeczeństwo w działaniu / Individual and Communities. Society in Action” [in:] Janusz Mucha, Maria Zielińska, Ewa Narkiewicz-Niedbalec (eds) Co nas łączy, co nas dzieli? Tom zjazdowy XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Zielona Gora: Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008: 301–306.
 • Kaja Gadowska, Joanna Martyka, Katarzyna Nowak, Konrad Tausz, „Reflections on Prestige of Mine Supervisory Staff from the Aspect of Hard Coal Mine Management” [in:] Legal Aspects of Mining Activity, Proceedings of the 21st World Mining Congress, Katowice: Wydawnictwo Wyższego Urzędu Górniczego, 2008: 51–55.
 • Kaja Gadowska, „Przemoc w przestrzeni sieci klientelistycznych / Violence in the Space of Clientelistic Networks” [in:] Radosław Sojak (ed.) Szara strefa przemocy – szara strefa transformacji? Przestrzenie przymusu, Torun: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007: 145–195.
 • Kaja Gadowska, „Violence in the Area of Clientelistic and Cronistic Networks” [in:] Julia Kusznir (ed.) Informal Networks and Corruption in Post-Socialist Societies, Koszalin: KICES (Koszalinski Instytut Studiow Porownawczych, Koszalin Institute of Comparative Studies) Working Papers No. 6 – September 2006: 5–24.
 • Kaja Gadowska, „Prawo w działaniu. Klientelizm polityczny w administracji publicznej w świetle norm prawnych określających zasady funkcjonowania służby cywilnej w Polsce/Law in Action. Political Clientelism in Public Administration in the Light of Legal Norms Defining the Principles of Functioning of the Civil Service in Poland” [in:] Andrzej Flis (ed.) Stawanie się społeczeństwa. Szkice ofiarowane Piotrowi Sztompce z okazji 40-lecia pracy naukowej, Krakow: Universitas, 2006: 479–531 (by invitation of the editors).
 • Kaja Gadowska, „Klientelizm oraz kolesiostwo w polskiej polityce i gospodarce / Clientelism and Cronyism in Polish Politics and Economy” [in:] Włodzimierz Wesołowski, Jan Włodarek (eds) Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska Europa, Świat. Tom zjazdowy, XII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005: 265–298.
 • Kaja Gadowska, „Clientelism in the Silesian Coal Mining Industry” [in:] Heiko Pleines (ed.) Political Corruption in Poland, Forschungsstelle Osteuropa Bremen, Arbeitspapiere und Materialien No. 65 – March 2005: 21–48 (by invitation of the editors).
 • Kaja Gadowska, „Problem restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego na Śląsku w świetle teorii klientelizmu / The Problem of Restructuring Hard Coal Mining in Silesia in the Light of the Theory of Clientelism” [in:] Marek Szczepański, Robert Geisler, Beata Pawlica (eds) Razem i osobno. Społeczności regionalne wobec skutków reformy administracyjnej z 1999 roku, Czestochowa–Tychy: Wydawnictwo WSP w Czestochowie i WSZiNS w Tychach, 2004: 253–282.
 • Kaja Gadowska, „Społeczne zasoby. Obywatelskie zaangażowanie polskich przedsiębiorców / Social Resources. Civic Engagement of Polish Entrepreneurs” [in:] Grażyna Skąpska (ed.) Buddenbrookowie czy piraci? Polscy przedsiębiorcy okresu głębokich przemian, Krakow: Universitas, 2002: 129–181.
 • Kaja Gadowska, „Political, Economic, and Social Aspects of Transformation in Poland after 1989” [in:] Krzysztof Frysztacki (ed.) Columbus – Cracow Dialogues on East European Social Issues, Wydawnictwo UJ, Krakow, Poland–Columbus, USA 1996: 201–224.

Directorship and execution of research projects by the Ministry of Science and Higher Education, the National Centre for Research and Development, and the National Science Center in Poland

 • Legal Consciousness of Polish Society. Diagnosis, Types, Ways of Formation; 2018–2020; main executor
 • Programme to Limit Risk in the Social Sub-System of Hard Coal Mining; 2011–2012; main executor
 • Modernization Trends in Rescue Services of the Hard Coal Mining Sector in Light of Economic and Social Conditions; 2009–2010; main executor
 • Patterns of Participation of Polish Entrepreneurs in the Europe Union: The Socio-Cultural and Institutional Conditions; 2008–2010; main executor
 • The Fate of the Families of Miners Killed in Work Accidents; 2007–2009; main executor
 • Law in Action: The Problem of Political and Administrative Relations in Poland after 1989 in Light of Reforms of the Civil Service; 2006–2009; director and main executor
 • Distribution of EU Funds as an Indicator of the Functioning of the Public Sphere in Poland; 2006–2008; main executor
 • Making Use of the Prestige of Supervisory Positions in Coal Mine Management; 2006–2007; main executor
 • Human Resource Policy in Coal Mining in Poland in the Period of Restructuring: Career Patterns of Senior Management and Supervisory Personnel; 2003–2005; director and main executor
 • The Phenomenon of Political and Economic Clientelism: A Systemic Analysis of Network Connections in the Case of the Transformation of the Mining Sector in Poland; 1999–2000; director and main executor
 • The Creation of Wealth: The Socio-Cultural Conditions of the Economic Transformations in Poland; 1997–2000; executor