prof. dr hab. Krystyna Slany

position: full professor
e-mail: krystyna.slany@uj.edu.pl

prof. dr hab. Krystyna Slany – a specialist in social demographics, sociology of migration and sociology of the family and gender and the author/co-author of the following books: Małżeństwa powtórne w Polsce ("Second Marriages in Poland", with K. Kluzowa and F. Kusz); Między przymusem a wyborem. Kontynentalne i zamorskie emigracje z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (1939-1989) ("Between Compulsion and Choice. Continental and Overseas Emigration from the Countries of Central and Eastern Europe (1939-1989)"); Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie ("Alternative Forms of Married and Family Life in the Postmodern World"); International Migration. A Multidimensional Analysis (ed.); Homoseksualizm. Perspektywa interdyscyplinarna ("Homosexuality. An Interdisciplinary Perspective", with B. Kowalska and M. Śmietana); Migracje kobiet ("Migration of Women", ed.), Gender w społeczeństwie polskim ("Gender in Polish Society", with J. Struzik and K. Wojnicka); Kalejdoskop genderowy ("Gender Kaleidoscope", with B. Kowalska and M. Ślusarczyk); Zagadnienia małżeństwa i rodzin w perspektywie feministyczno-genderowej ("Issues of Marriage and Families in a Feminist/Gender Perspective", ed.). Head of the Department of Population Studies at the Institute of Sociology. Deputy-chair of the Polish Academy of Sciences' (PAS) Committee for Migration Research, member of the PAS Committee for Demographic Research and member of the editorial board of publications including Roczniki Socjologii Rodziny and Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny. Among the projects she has headed are the EU project Integration of Female Immigrants in Labour Market and Society. Policy Assessment and Policy Recommendations (2006-2008), and currently Doing family in transnational context. Demographic choices, welfare adaptations, school integration and every-day life of Polish families living in Polish-Norwegian transnationality as well as Gender equality and quality of life – how gender equality can contribute to development in Europe. A study of Poland and Norway.

Publications

 • Elementy Demografii. Część I. 1989 [Elements of Demography. Part I, co-authors: W.Czarkowska, K. Kluzowa]. Cracow: JAGIELLONIAN UNIVERSITY PRESS.
 • Małżeństwa powtórne w Polsce - typy, przyczyny powstania, funkcjonowanie. 1991 [Remarriages in Poland - Types, Causes and Functioning, co-authors: K. Kluzowa, F. Kusz]. Cracow: JAGIELLONIAN UNIVERSITY PRESS.
 • Między przymusem a wyborem. Kontynentalne i zamorskie emigracje z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (1939-1989). 1995 [Between Pressure and Choice: Continental and Transoceanic Emigrations from Central-Eastern Europe (1939-1989)]. Cracow: JAGIELLONIAN UNIVERSITY PRESS.
 • Orientacje emigracyjne Polaków. (Ed.) 1997 [Emigration Trends of Poles]. Cracow: Kwadrat
 • Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie. 2002 [Alternative Marriage-Family Lifestyles in the Contemporary World]. Cracow: Nomos.
 • Systemy wartości a procesy demograficzne. 2003.
 • Value Systems and Demographic Processes, co-editors: I. Szczepania, A. Małek. Cracow: Nomos. International Migration. A Multidimensional Analysis. (Ed.) 2005.
 • Cracow: AGH Press.
 • Homoseksualizm w perspektywie interdyscyplinarnej. 2005. [Interdisciplinary Perspective on Homosexuality, co-editors: B. Kowalska, M. Smietana]. Cracow: Nomos.
 • Issues Throught the History of Social Work in Poland and the World. 2006. [co-editors:Małek, I. Szczepaniak -Wiecha]. Cracow: JAGIELLONIAN UNIVERSITY PRESS.
 • Migracje Kobiet. Perspektywa wielowymiarowa. (Ed.) 2008. [Female Migrations. Interdisciplinary Perspective]. Cracow: JAGIELLONIAN UNIVERSITY PRESS.
 • Sprostać zmianom. Szkice o powinnościach współczesnej socjologii. 2009. [Coping with changes. Essays on the Duties of the Contemporary Sociology, co-edtior: Z. Seręga). Cracow: Nomos.
 • Women in New Migration. Current Debates in European Societies. 2010. [co-editors: M. Kontos, M. Liapi]. Cracow: JAGIELLONIAN UNIVERSITY PRESS.
 • Kalejdoskop genderowy. W drodze do poznania płci społeczno-kulturowej w Polsce. 2010. [Gender Kaleidoscope. On the Way to Learn Gender in Poland, co-editors: M. Ślusarczyk, B. Kowalska]. Cracow: JAGIELLONIAN UNIVERSITY PRESS.
 • Gender w społeczeństwie polskim. 2011. [Gender in Polish Society, co-editors: K. Wojnicka, J. Struzik]. Cracow: Nomos.
 • Zagadnienia małżeństwa i rodzin z perspektywy feministyczno-genderowej. 2012 [The Marriage and Family Issues in Feminist and Gender Perspective]. Cracow: JAGIELLONIAN UNIVERSITY PRESS.
 • Women's emigration from Poland during the period of political transformation. 2005. IN: K. Slany (ed.) International Migration. A Multidimensional Analysis, Cracow: AGH Press. Pp.115-154.
 • Dywersyfikacja form życia rodzinnego. Przykład związków homoseksualnych. [Diversification of Family Life Forms. An Example of Same-sex Relationships]. 2005. IN: K. Slany, B. Kowalska, M. Śmietana (Eds.) Homoseksualizm w perspektywie interdyscyplinarnej [Inderdisciplinary Perspective on Homosexuality]. Cracow: Nomos. Pp. 19-38.
 • Demographisches Famililienbild von Kraka. 2007. IN: J. Grodecka, Marta Chechelska-Dziepak (Eds.) Familie unter den demographischen, wirtschaftlichen und sozailen Gesichtspunkten. Cracow: Oficyna Wydawnicza Impuls. Pp.232-256.
 • Legal Regulations of Abortion in Poland in the Interwar Period a Part of Family Policy. 2006. IN: I. Szczepaniak-Wiecha, A. Małek, K. Slany (Eds.), Issues Throught the History of Social Work in Poland and the World. Cracow: JAGIELLONIAN UNIVERSITY PRESS. Pp.103-107.
 • L'immigratzione in Polonia alla luce delcensimento del 2002. 2006. IN: K. Golemo, K. Kowalska, F. Pittau, A. Ricci (Eds.) Polonia. Nuovo paese di frontiera. Da migranti a comunitari. Roma: Caritas Italiana, Centro Studie ricerche- IDOS. Pp.102-111.
 • The system of care for abandoned children in Poland 1900-1960. The development of family-forms of care. 2005. IN: K. Schilde, D. Schulte (Eds.) Need and care of Eastern Europe's Professional Welfare. Opladen & Bloomfield hills: Barbara Budrich Publishers [co-authors: A. Małek, I. Szczepaniak). Pp. 179-196.
 • Trauma codziennego życia: z badań nad migrantkami polskimi w USA i Włoszech. [Trauma of Everyday Life: Research on Polish Female Migrant in USA and Italy]. 2006. IN: A.Flis (Ed.). Becoming a society. Cracow: Universitas. Pp.585-613.
 • Socjo-demograficzne aspekty „syndromu opóźniania" i jego konsekwencje dla polityki społecznej [Social and Demographical Aspects of „Late Motherhood Syndrome" and its Consequences for Social Policy". IN: „Roczniki Socjologii Rodziny Studia" [The Sociology of Family Annuals]. Vol. XVII 2006. A. Michalska (Ed.). Pp.13-27.
 • Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego [Alternative Forms of Marriage and Family Life]. 2007. IN: A. Kojder (Ed.) Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne [One Poland? Old and New Social Diversities] Cracow: Wydawnictwo WAM, Polska Akademia Nauk. Pp. 237-269.
 • Pljuralizacija form braka i semji w Polsze. Wostocnojewropejskie issledowanija, Miezdubarodnyj IN: „Zurnal po socjalnym i gumanitarnym naukam" V/2007. Rosja. Pp.45-54
 • Labour Market Demands for Female Migrants: Polish case. 2007.Krystyna Slany, Magdalena Ślusarczyk, Karolina Krzystek. Work Package No. 4 – WP4, Project of the 6thFramework Programme of the European Commission, http://www.femipol.uni-frankfurt.de/working_papers.html.
 • Integration of Female Immigrants in Labour Market and Society Policy Assessment and Policy Recommendations. A Specific Targeted Research Project of the 6thFramework Programme of the European Commission. 2006. http://www.femipol.uni-frankfurt.de/working_papers.html
 • Mapping of policies and policy analysis Project of the 6thFramework Programme of the European Commission Work Package 1. 2006. http://www.femipol.uni-frankfurt.de/working_papers.html
 • Female immigrants in Polish migration policy. Assessment of the effectiveness of the regulations – an empirical study [co-authors: A. Małek, K.Krzystek]. 2006. http://www.femipol.uni-frankfurt.de/working_papers.html
 • Analiza sytuacji imigrantek na polskim rynku pracy [Analysis of Female Immigrants Situation in Polish Labour Market]. 2008. Ślusarczyk). IN: Migracje Kobiet. Perspektywa wielowymiarowa [Female Migrations. Multidimensional Perspective](Ed. K. Slany). (co-author: M. Slusarczyk). Cracow: JAGIELLONIAN UNIVERSITY PRESS. Pp.139-154.
 • Female migration from Central-Eastern Europe:demographic and sociological aspects. 2008. IN: S. Metz-Gockel, M. Morokvasic, A.S. Munst (Eds.) Migration and mobility in an enlarged Europe. A gender perspective: Opladen & Farmington Hills Barbara Budrich Publishers. Pp. 27-51.
 • Imigrants in Poland: legal and socio-demographic situation. 2008. IN: S. Metz-Gockel, M. Morokvasic, A. S. Munst (Eds.) Migration and mobility in an enlarged Europe. A gender perspective. [co-author: M. Ślusarczyk]. Opladen & Farmington Hills Barbara Budrich Publishers. Pp. 281-301.
 • Socio-Demographic Analysis of Return Migrations in Poland in 1990-2004. 2008. IN: E. Nowicka, H. Firouzbakhch (Eds.), Homecoming. An Anthropology of Return Migrations. Cracow: Nomos. Pp.183-211.
 • Instytucjonalne bariery integracji – doświadczenia migrantek w Polsce [Institutional Barries in Integration. Experience of Female Migrants in Poland]. 2009. IN: Migracje zagraniczne a polityka rodzinna [Migrations and Family Policy]. Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich. NO. 66. Zeszyty Naukowe (co-author: M. Ślusarczyk). Warszawa. Pp. 147-169.
 • Globalne czynniki przemiany rodziny we współczesnym świecie [Global Determinants of Family Changes in Contemporary World]. 2009. IN: A. Maksymowicz (Ed.) „Moralne dylematy Polaków ponowoczesności [Moral Dilemmas of Postmodern Poles]. Cracow: Nomos. Pp.151-164.
 • Przemoc wobec kobiet w świetle ich narracji [Violence against Women in their Narratives]. 2009. IN: K. Piątek, A. Barabasz (Eds.) Pułapki (po)nowoczesności. Rodzina, płeć i role społeczne w oglądzie socjologicznym [Postmodern Traps: Family, Gender and Social Roles in Sociological Perspective]. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. (co-author: M. Ślusarczyk). Pp. 77-88.
 • Changing patterns of migration in Poland. Integration of migrant women in the Polish labour market and society. 2010. IN: Women in New Migration .Current Debates in European Societas. Krystyna Slany, Maria Kontos, Maria Liapi (Eds.). (co-authors: M. Ślusarczyk, A. Małek). Cracow: Jagiellonian University Press. Pp.263-297,
 • Introduction. Women in New Migrations. 2010. in: Women in New Migration. Current Debates in European Societies. Krystyna Slany, Maria Kontos, Maria Liapi (Eds.) (co-authors: M.Kontos, M.Liapi). Cracow: Jagiellonian University Press, Cracow. Pp. 7-16.
 • Między dwoma krajami i dwoma światami życia. Na przykładzie migrantek- prostytutek z Ukrainy w Krakowie [Between Two Countries and Two Life Worlds. An Example of Migrant Prostitutes from Ukraine in Cracow]. 2010. IN: Mozaiki transnarodowe [Transnational Mosaics]. Ł. Krzyżowski, S. Urbańska (Eds.), Cracow: NOMOS. Pp.101-122.
 • Re-eemigracje w perspektywie historycznej i demograficzno-socjologicznej. [Re-emigration in Historical, Demographical and Sociological Perspective]. 2010. IN: Poakcesyjne migracje powrotne Polaków: geneza, przyczyny i konsekwencje, [Post-accession Re-emigration of Poles: Genesis, Causes and Consequences]. Warsaw: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Pp.46-74.
 • Kobiety imigrantki w Polsce – perspektywa genderowa [Female Migrants in Poland - Gender Perspective]. 2010. IN: Drogi i bezdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku. Analiza psychologiczno-socjologiczna. [Roads and Wilderness. Migrations of Poles in EU after May 1, 2004. Psycho-sociological Analysis]. H. Grzymała-Moszczyńska(Ed.). Cracow: Nomos. Pp.223-238).
 • Rodzina w refleksji feministycznej – genderowej. [Family in Feminist and Gender Thought]. 2011. IN: K. Slany, J.Struzik, K.Wojnicka (Eds.). Gender w społeczeństwie polskim [Gender in Polish Society]. Cracow: Nomos. Pp.225-248.
 • Postmodern Families - Constructing Ties. 2012. IN: K. Slany (Ed.) Zagadnienia małżeństwa i rodzin z perspektywy feministyczno-genderowej. [The Marriage and Family Issues in Feminist and Gender Perspective]. Cracow: JAGIELLONIAN UNIVERSITY PRESS.

Ongoing projects

 • Research projects carried out at the Department of Population Studies