prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki

position: full professor
e mail: krzysztof.frysztacki@uj.edu.pl

 

prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki – full professor at the Jagiellonian University and head of the Department of Applied Sociology and Social Work at the Institute of Sociology. Has also conducted research and taught on numerous occasions at other universities in Poland and abroad, especially in the USA, at institutions including Hunter College of the City University of New York, Ohio State University and George Washington University. He has held and continues to perform various functions in the academic community, including a current post as chair of the Sociology Committee of the Polish Academy of Sciences. His research interests have long concentrated on urban sociology, applied sociology, particularly combined with social problems, and the history and theory of social work. These have led him to write numerous books and articles and edit collective works. Amid all these interests, his favourite hobby remains Krakow.

Research interests

 • urban sociology
 • ethnic relations
 • applied sociology
 • social problems
 • social work

Publikacje

» Książki

 • Organizacja życia społecznego w zbiorowości wielkomiejskiej (studium wybranych grup mieszkańców Krakowa). 1982. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Polonia w dużym mieście amerykańskim. Studium przemian podspołeczności polonijnej w Buffalo. 1986. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Społeczne dzieje pomocy człowiekowi: od filantropii greckiej do pracy socjalnej (wraz z J. Radwan-Pragłowskim). 1996. Warszawa: Interart, (książka ta została powtórnie opublikowana nakładem wydawnictwa „Śląsk" w Katowicach w 1998 roku).
 • Miasta metropolitarne i ich przedmieścia. Z problematyki socjologii miasta oraz badań nad rzeczywistością krakowską. 1997. Kraków: UNIVERSITAS.
 • Socjalna Ameryka. O obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej w Stanach Zjednoczonych. 2005, 2008. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.
 • Miłosierdzie i praktyka. Społeczne dzieje pomocy człowiekowi (wraz z J. Radwan-Pragłowskim). 2009. Katowice: „Śląsk".
 • Socjologia problemów społecznych. 2009. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Dzieci ulicy. Studium szczególnego problemu społecznego (wraz z M. Nóżką i M. Smagacz-Poziemską). 2011. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Nowa opiekuńczość? Zmieniająca się tożsamość polityki społecznej (wraz z W. Aniołem, R. Bakalarczykiem i K. Piątkiem). 2015. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 1-195
 • Solidarnie przeciw biedzie. Socjologiczno-pedagogiczny przyczynek do nowych rozwiązań starego problemu (wraz z M. Boryczko, A. Kotlarską-Michalską i M. Mendel). 2016. Gdańsk: Europejskie Centrum Solidarności, s. 1-210.
 • Problematyka pracy socjalnej w perspektywie socjologii i polityki społecznej (wraz z K. Piątkiem). 2017. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, s. 1-148.
 • Wokół pracy socjalnej. Od koncepcji i teorii do kontekstów empiryczno-aplikacyjnych. 2019. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 1-277

» Redakcja naukowa wybranych prac zbiorowych

 • Special Issue by Polish Ethnographers and Sociologists. 1983. Jako odrębny tom "Urban Anthropology and Studies of Cultural Systems in the World System Framework", Nos. 3-4 (USA).
 • Współczesne tendencje w socjologii empirycznej. 1990. Kraków: Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Columbus-Cracow Dialogues on East European Social Issues. 1996. Cracow, Poland - Columbus, OH, USA: The Ohio State University College of Social Work and the Jagiellonian University Institute of Sociology.
 • Z zagadnień socjologii stosowanej. 1996. Kraków: UNIVERSITAS.
 • Polacy, Ślązacy, Niemcy. Studia nad stosunkami społeczno-kulturowymi na Śląsku Opolskim. 1998. Kraków: UNIVERSITAS.
 • Education for New Challenges and Problems for Social Work and Nongovernmental Organizations / Praca socjalna, działalność pozarządowa i edukacja: nowe wyzwania i potrzeby. 1999. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii, Zeszyty Pracy Socjalnej (zeszyt czwarty).
 • Inni swoi. Studia z problematyki etnicznej (wraz z D. Berlińską). 1999. Opole: Stowarzyszenie Instytut Śląski i PIN - Instytut Śląski.
 • Wartości i normy społeczne - wokół uwarunkowań i czynników pracy socjalnej. 2002. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii, Zeszyty Pracy Socjalnej (zeszyt szósty).
 • Wielowymiarowość pracy socjalnej (wraz z K. Piątkiem). 2002. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT.
 • W odpowiedzi na zjawiska i wyzwania społeczne (wraz z K. Heffnerem). 2003. Opole: PIN - Instytut Śląski (i inni).
 • Wokół sposobów życia, kwestii społecznych i wzorów ich rozwiązywania. Opolskie studia socjologiczne (wraz z M. Korzeniowskim). 2005. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • O Krakowie raz jeszcze. Szkice do portretu miasta (wraz z Z. Machem). 2008. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.
 • Obrazy i zagadnienia Opolszczyzny (oczyma socjologów). 2010. Opole: Stowarzyszenie Instytut Śląski i PIN - Instytut Śląski.
 • Obszary społecznego świata. Wokół socjologii Pawła Rybickiego (wraz z A. Karwińską i M. Smagacz-Poziemską). 2010. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Co dzieje się ze społeczeństwem? (wraz z M. Flis, G. Skapską i P. Polak). 2012. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Polska początku XXI wieku: przemiany kulturowe i cywilizacyjne (wraz z P. Sztompką). 2012. Warszawa: Polska Akademia Nauk, Komitet Socjologii.
 • Krakowskie studia pracy socjalnej. 2013. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 1-295.
 • Opolszczyzna – Instytut Śląski – socjologiczne warsztaty doktoranckie. 2013. Opole: Stowarzyszenie Instytut Śląski i PIN – Instytut Śląski, s. 1-116.
 • „Open Europe: Cultural Dialogue across Borders 4”. Culture or Cultures in the Dynamics of Social Life? (wraz z A. Śliz). 2014. Opole: Wydawnictwo UO, s. 1-124.
 • Socjologia historyczna. Wokół wyzwań teoretycznych i praktyki badawczej (wraz z B. Cymbrowskim). 2015. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 1-169.
 • Re-Imagining the City. Municipality and Urbanity Today from a Sociological Perspective (wraz z M. Smagacz-Poziemską i A. Bukowskim). 2017. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 1-352.
 • Praca socjalna. 30 wykładów. 2019. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 1-624.

» Wybrane artykuły i rozdziały w wydawnictwach krajowych

 • O niektórych aspektach kształtowania się kierunków badawczych socjologii miasta w Polsce. 1976. W: „Studia Socjologiczne", nr 1.
 • Migrations of National Groups as an Element of the Urbanization Process. 1984. W: "Emigration from Northern, Central and Southern Europe: Theoretical and Methodological Principles of Research", Kraków: Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Microsocial Components of Urban Structure. The Case of Cracow. 1986. W: "Polish Sociological Bulletin", Nos. 1-2.
 • O ‘języku' przestrzeni miejskiej. 1989. W: J. Wódz (red.), „Przestrzeń znacząca. Studia socjologiczne", Katowice: Śląski Instytut Naukowy.
 • Problemy i dylematy samorządu lokalnego oraz regionalnego w międzynarodowej perspektywie porównawczej (szkice wprowadzające, ze szczególnym uwzględnieniem przykładów brytyjskich i amerykańskich). 1994. W: „Studia Śląskie", nr LIII.
 • Obszar działalności ochotniczej i rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce / Voluntary Sector and the Development of Civil Society in Poland. 1996. W: B. Synak i M. Ruzica (red.), „Sektor pozarządowy w zmieniającym się społeczeństwie. Dialog polsko-amerykański / Voluntary Sector in a Changing Society", Gdańsk - Indianapolis: Uniwersytet Gdański, Instytut Filozofii i Socjologii, Indiana University Center on Philanthropy
 • Community Issues: Between Sociology and Social Work. 1998. W: K. Wódz (ed.), "Community Social Action: Focus on the Roles of the Voluntary Sector in Poland and USA", Katowice: "Śląsk".
 • Are the International Monetary Fund and the World Bank Structural Adjustment Programmes the Best Prescriptions for Healing African Poverty? (wraz z A. K. Sesay'em). 2002. W: E. Jurczyńska-McCluskey (red.) „Społeczności lokalne i regionalne. Między teorią socjologiczną a praktyką", Bielsko-Biała: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej
 • From General to Specialized Education: Social Science, Social Work, and Their Theories. 2003 W: Ch. Labonte-Roset, E. Marynowicz-Hetka i J. Szmagalski (eds.), "Social Work Education and Practice in Today's Europe: Challenges and the Diversity of Responses", Katowice: "Śląsk".
 • Paradygmat ekonomiczny we współczesnej socjologii miasta. 2004. W: A. Majer i P. Starosta (red.), „Wokół socjologii przestrzeni", Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Siła i słabość państwowej pomocy społecznej (próba nazwania głównych argumentów), 2008. W: K. Marzec-Holka, A. Rutkowska, M. Joachimowska (red.), „Praca socjalna i polityka społeczna - obszary współdziałania wobec wykluczenia społecznego", Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierz Wielkiego.
 • Problem ubóstwa: uwarunkowania, korelaty, czynniki składowe. 2012. W: H. Kubiak (red.), "Polska bieda w świetle Europesjkiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym". Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
 • Problemy społeczne - pomoc społeczna - praca socjalna: na przykładzie pewnego wybranego tour d'horizon. 2012. W: A. Żukiewicz (red.), "Praca socjalna w służbie ludziom". Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT.
 • Sfera publiczna – polityka publiczna: perspektywa amerykańska. 2017. W: „Studia Socjologiczne”, nr 4, s. 73-94.
 • Socjologia miasta – szczególna „przygoda” w badaniach i aplikacjach społecznych. 2017. W: G. Schneider-Skalska, E. Kusińska (red.), „Miejskie środowisko mieszkaniowe”. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, s. 27-35.
 • Kryzys i odnowa miejskiej wspólnoty-społeczności lokalnej. 2018. W: „Miscellanea Anthropologica et Sociologica”, nr 1, s. 15-33.
 • Rewizytując problem ubóstwa (odwołując się do tuzina głosów: jedenastu amerykańskich i jednego polskiego). 2019. W: „Zeszyty Pracy Socjalnej”, Tom 24, Numer 3, s. 155-168.
 • O pożytkach z socjologii.2020. W: S. Pawlas-Czyż, K. Faliszek (red.), ”Księga Jubileuszowa Profesor Kazimiery Wódz”, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 39-52.

» Wybrane artykuły i rozdziały w wydawnictwach zagranicznych

 • Introduction to Urban Questions in Poland. 1983. W: "Urban Anthropology and Studies of Cultural Systems in the World System Framework", Nos. 3-4 (USA).
 • Transitions of Polish-American Communities. 1989. W: D. A. Chekki (ed.), „Dimensions of Communities. A Research Handbook", New York: Garland Publishing (USA).
 • Sociale Inhalte des Stadterneuerungsprozesses. 1990. W: W. Strubelt i B. Jałowiecki (hg.), „Stadterneuerung: Probleme - Perspektiven - Ziele, Bonn: Bundesforschungsanstalt fur Landeskunde und Raumordnung (RFN), (książka ta wraz z niniejszym artykułem została powtórnie opublikowana nakładem Deutsche UNESCO - Kommission w 1991 roku).
 • Social work and social policy in Poland. Contradictions and perspectives. 1991. W: M. A. Toscano (a cura di), "Scienza sociale, politica sociale, servizio sociale. Analisi e prospettive per l'Europa", Milano: FrancoAngeli (Włochy).
 • The Context for Practice and Education in Polish Social Work: Foundations for the International Consultation Process (wraz z R. Constable'm). 1993. W: R. Constable, V. Mehta (eds.), "Education for Social Work in Eastern Europe: Changing Horizons", Chicago: LYCEUM BOOKS (USA).
 • I Cambiamenti dell'Europa dell'Est e le conseguenze per le politiche contro l'esclusione sociale (wraz z M. Bocheńską-Seweryn). 1994. W: "La Rivista di Servizio Sociale", N. 3 (Włochy).
 • Social Work in Poland: Research Experiences and Evaluation Challenges. 2001. W: "Journal of Social Work Research and Evaluation: An International Publication", No.2, (USA).
 • The Impact of the Economic Transition in Poland on Vulnerable Populations (wraz z D. E. Bronson i S. Kunovich). 2005. W: "Journal of Family and Economic Issues", No. 2, (USA).
 • Social Problems, Sociological Responses and Sociologists' Professional Roles: Concerning Paul Hanly Furfey's Studies, Interpretations, and Practical Pursuits. 2005. W: B. Misztal, F. Villa i E.S. Williams (eds.), "Paul Hanly Furfey's Quest for a Good Society", Washington, DC: The Catholic University of America Council for Research in Values and Philanthropy (USA).
 • Issues of Social Exclusion and Social Inclusion in the Process of European Integration. 2006. W: P. Georgijevski (ed.), "European Integration: Polish and Macedonian Experience", Skopje: Ss. Cyril and Methodius University, Faculty of Philosophy (Macedonia).
 • Social Science and/or Social Work: Do We (Should We) Teach Them Both?. 2008. W: "Journal of Teaching In Social Work", Nos. 3-4 (USA).
 • Space and the public sphere (in the city). 2008. W: "Die Vergangenheit der Zukunft", Bonn (Niemcy): Bundesamt fur Bauwesen und Raumordnung.
 • Structural Interpretation of Urban Life. 2008. W: W. Strubelt i G. Gorzelak (eds.), „City and Region", Opladen (Niemcy) & Farmington Hills, MI (USA): Budrich UniPress.

Obecnie realizowane projekty

 • Przedsięwzięcie własne dotyczące współczesnej teorii na rzecz pracy socjalnej

Zrealizowane projekty

 • Ostatni grant:
  2008-2011: „Dzieci ulicy": procesy marginalizacji i automarginalizacji nieletnich. Rozpoznanie determinantów zjawiska i jego społeczno-kulturowej manifestacji" (Projekt badawczy własny nr N N116 088434, finansowany przez MNiSW). Kierownik projektu: Krzysztof Frysztacki, główni wykonawcy: Marta Smagacz-Poziemska, Marcjanna Nóżka).
 • Ostatnie przedsięwzięcie własne:
  2008-2012: „Polska początku XXI wieku: przemiany kulturowe i cywilizacyjne" (redakcja naukowa Krzysztofa Frysztackiego i Piotra Sztompki).