prof. dr hab. Krzysztof Gorlach

Position: full professor
e-mail: kgorlach@interia.pl

prof. dr hab. Krzysztof Gorlach – full professor at the Institute of Sociology. His research interests encompass rural sociology and the sociology of agriculture as well as the sociology of politics and social movements. In 1990 and 1996/1997 he was a Kościuszko Foundation and Fulbright scholar at the University of Wisconsin–Madison, and in 1995 he attended the University of Oxford as part of the Oxford-Cambridge Hospitality Scheme for East European Scholars. In 2003 he was a scholar of the Andrew W. Mellon Foundation at the Institute for Human Sciences in Vienna, Austria. Currently the head of the Department of Social Structure.

Scientific interests

 • rural sociology
 • sociology of social movements
 • sociology of state
 • macrosociology

Publications

Books:

 • 2009 - W poszukiwaniu równowagi. Polskie rodzinne gospodarstwa rolne w Unii Europejskiej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2008 - Dynamika życia społecznego. Współczesne koncepcje ruchów społecznych, Warszawa: SCHOLAR (współredaktor Patrick H. Mooney)
 • 2008 - Neue Landsoziologie in Polen und Deutschland, Eine Bestandsaufnahme, Aachen: Shaker Verlag (współredaktorzy: Lutz Laschewski, Andrzej Kaleta)
 • 2007 - Socjologia jako służba społeczna. Pamięci Władysława Kwaśniewicza, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (współredaktorzy: Marian Niezgoda i Zygmunt Seręga)
 • 2007 - Wiedza w rozwoju zrównoważonym wsi. Programy – projekty – działania, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (współautorzy: Tomasz Adamski, Krystyna Dzwonkowska, Andrzej Pilichowski, Paweł Starosta
 • 2005 - W obliczu zmiany: wybrane strategie działania mieszkańców polskiej wsi, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (współredaktor: Grzegorz Foryś)
 • 2004 - Socjologia obszarów wiejskich. Problemy i perspektywy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR
 • 2004 - Władza. Naród. Tożsamość. Księga dedykowana Profesorowi Hieronimowi Kubiakowi, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (współredakcja: Marian Niezgoda i Zygmunt Seręga)
 • 2003 - Młode pokolenie wsi III Rzeczpospolitej. Aspiracje w obliczu integracji z Unią Europejską, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych (współautorzy: Zbigniew Drąg i Zygmunt Seręga)
 • 2001 - Świat na progu domu: rodzinne gospodarstwa rolne w Polsce w obliczu globalizacji, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2000 - Raport o rozwoju społecznym - Polska 2000. Rozwój obszarów wiejskich, Warszawa: UNDP (redaktor naukowy)
 • 2000 - Węzłowe kwestie społeczne wsi polskiej u progu XXI wieku, Kraków: Kwadrat (współredaktor: Anna Maria Pyrć)
 • 1999 - Rural Societies under Communism and Beyond: Hungarian and Polish Perspectives, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (współredaktorzy: Paweł Starosta i Imre Kovach)
 • 1998 - Socjologia wsi w Ameryce Północnej, Toruń: Wydawnictwo UMK (tłumaczenie i redakcja)<.li>
 • 1996 - Labirynty społeczeństwa. Wprowadzenie do problemów społecznych, Warszawa: Interart (współautorzy: Krzysztof Czekaj i Małgorzata Leśniak) (wznowienie w roku 2000)
 • 1996 - Oblicza społeczeństwa, (współredakcja Zygmunt Seręga), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 1995 - Family Farming in the Contemporary World: East - West Comparisons, (współredaktor Zygmunt Seręga), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Seria: Zeszyty Naukowe UJ: Prace Socjologiczne (zeszyt nr 17)
 • 1995 - Chłopi, rolnicy, przedsiębiorcy: "kłopotliwa klasa" w Polsce postkomunistycznej, Kraków: Kwadrat
 • 1994 - Obronić ducha Ameryki: kwestia rolna i socjologia wsi we współczesnych Stanach Zjednoczonych, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 1994 - Numer specjalny "Studiów Socjologicznych" (1/1994), współredaktor
 • 1993 - Wieś polska w procesach transformacji ustrojowej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, praca zbiorowa, współredaktor (wspólnie z Zygmuntem Seręgą)
 • 1991 - Chłopi we współczesnej Polsce: przedmiot czy podmiot procesów społecznych, Kraków-Warszawa: PWN, współautor Zygmunt Seręga
 • 1990 - Socjologia polska wobec kwestii chłopskiej, Kraków: Universitas

Book chapters:

 • 2016 - "Farming Families in Rural Communities: Changing Rural Social Organization in a Modern and Postmodern World”, w: Mark Shucksmith, David L. Brown (red) Routledge International Handbook of Rural Studies, Oxon and New York: Routledge, s. 518 – 530 (współautor: Paweł Starosta)
 • 2015 - "Wiedza ekspercka i wiedza lokalna jako czynniki rozwoju obszarów wiejskich”, w: Marek S. Szczepański, Krystyna Szafraniec, Anna Śliz (red) Szkolnictwo wyższe, uniwersytet, kształcenie akademickie w obliczu koniecznej zmiany, Warszawa: Komitet Socjologii PAN, s. 221 – 240 (współautorzy: Martyna Wierzba-Kubat, Piotr Nowak)
 • 2015 - “Defending Interests: Polish Framers` Protests under Postcommunism”, in: Bert Klandermans, Cornelius van Stralen (eds) Movements in Times of Democratic Transition, Philadelphia – Rome – Tokyo: Temple University Press, p. 316 – 340 (co-author: Grzegorz Foryś)
 • 2013 - „Myśl lokalnie działaj globalnie: czyli o pewnym rozumieniu rozwoju społecznego w dobie globalizacji", w: Izabela Bukraba-Rylska, Andrzej Lech, Damian Kasprzyk (red.) Nie tylko o wsi…, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 89 – 116 (współautorzy: Piotr Nowak, Marta Klekotko).
 • 2012 - „Zagłada chłopstwa?", w: Aleksander Bobko, Barbara Marek-Zborowska (red) Równi ale różni. Studia nad kryzysem i rozwojem społeczeństwa polskiego, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 166 - 181
 • 2012 - „W obliczu globalnego dyskursu. Współczesna polska socjologia wsi w relacji do anglosaskich studiów nad obszarami wiejskimi", w: Andrzej Kaleta (red) Cztery dekady socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Socjologia i socjologowie wsi krajów Europy Środkowej, Toruń: Wydawnictwo UMK, s. 219 – 268 (współautorzy: Marta Klekotko, Piotr Nowak)
 • 2012 - „Analiza protestów rolników polskich w latach 1989 – 2001. Przyczynek do teorii ruchów chłopskich", w: Agnieszka Kolasa-Nowak, Wojciech Misztal (red) Społeczne światy wartości, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 247 – 268 (współautor: Grzegorz Foryś)
 • 2011 - „Kobiety na kombajnach: właścicielki gospodarstw rolnych w Polsce współczesnej", w: Krystyna Slany, Justyna Struzik, Katarzyna Wojnicka (red) Gender w społeczeństwie polskim, Kraków: NOMOS, s. 280 – 297 (współautor: Zbigniew Drąg)
 • 2011 - „Kierunki badań wsi w społeczeństwie globalnej ponowoczesności, czyli od „nowej" socjologii wsi do studiów nad wsią ponowoczesną", w: Maria Halamska (red) Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. 139 – 168
 • 2011 - „Miejsce, lokalność, globalizacja. Przyczynek do problematyki socjologii wsi (i nie tylko) w społeczeństwie ponowoczesnym", w: Hanna Podedworna, Andrzej Pilichowski (red) Obszary wiejskie w Polsce. Różnorodnośc i procesy różnicowania, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, s. 25 – 55 (współautorka: Marta Klekotko)
 • 2010 - "Tradycja, wiedza i sieci społeczne w regionalnej produkcji żywności. Przypadek sera oscypka", w: Hanna Podedworna (red) Nowe inspiracje socjologii wsi, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. 32 – 56 (współautor: Piotr Nowak)
 • 2010 - „One tradition, many recepis: social networks and local food production – the ocypek cheese case", w: Maria Fonte, Apostolos G. Papadopoulos (red) Naming Food After Places: Food Relocation and Knowledge Dynamics in Rural Development, Aldershot: Ashgate, s. 173 – 196 (współautor: Tomasz Adamski)
 • 2010 - „Razem ale osobno: przyczynek do koncepcji rozwarstwienia klasowego chłopstwa", w: Piotr Gliński, Ireneusz Sadowski, Alicja Zawistowska (red) Kulturowe aspekty struktury społecznej. Fundamenty, konstrukcje, fasady, Warszawa: IFiS PAN, Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, s. 82 - 103
 • 2010 - „W opinii socjologów", w: Jerzy Wilkin, Iwona Nurzyńska (red) Polska wieś 2010, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe: SCHOLAR, s. 145 – 158 (współautor: Piotr Nowak)
 • 2010 - „Kto dzisiaj czyta Znanieckiego? Ludzie teraźniejsi i koncepcja rozwoju neoendogennego", w: Elżbieta Hałas, Andrzej Kojder (red) Socjologia humanistyczna Floriana Znanieckiego. Przesłanie dla współczesności, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 109 - 132
 • 2009 - „Źródła wiedzy i informacji w opiniach właścicieli rodzinnych gospodarstw rolnych w Polsce w latach 1994 – 2007”, w: Krystyna Slany i Zygmunt Seręga (red) Sprostać zmianom. Szkice o powinnościach współczesnej socjologii”, Kraków: NOMOS, s. 213 – 228 (współautor: Zbigniew Drąg)
 • 2009 - “Słowo wstępne”, w: Grzegorz Bryda i Wojciech Pawnik (red) Oblicza socjologii krakowskiej, Kraków: NOMOS, s. 7 – 11
 • 2009 - "Designing Nature and Resource Management Strategies”, w: Karl Bruckmeier, Hilary Tovey (red) Rural Sustainable Development in the Knowledge Society, Farham: Ashgate, s. 187 – 202 (współautorzy: Tomasz Adamski, Marta Klekotko)
 • 2008 - „Wstęp” (współautor Patrick H. Mooney), w: Dynamika życia społecznego. Współczesne koncepcje ruchów społecznych, Warszawa: SCHOLAR (współredaktor Patrick H. Mooney), s. 9 - 18
 • 2008 - “Die neue polnische Landsoziologie: Fortsetzung oder Wandel?”, w: Lutz Laschewski. Andrzej Kaleta, Krzysztof Gorlach (red) Neue Landsoziologie in Polen und Deutschland, Eine Bestandsaufnahme, Aachen: Shaker Verlag, s. 11 -36
 • 2007 - “Rural society and agriculture. Some general considerations and a few historic remarks” w: Elke Knappe, Evelin Mueller (eds) Rural Society of European Peripheheries, Lepzig: Institut fur Laenderkunde, s. 73 - 88
 • 2007 - „Koncepcja rozwoju neo-endogennego, czyli renesans znaczenia wiedzy lokalnej”, w: Gorlach, K.; M. Niezgoda, Z. Seręga (red) Socjologia jako służba społeczna. Pamięci Władysława Kwaśniewicza, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 137 – 150 (współautor: Tomasz Adamski)
 • 2005 - "Chłopi polscy na uniwersytetach” – studenci pochodzenia chłopskiego na czołowych uczelniach państwowych”, w: Gorlach, K. Foryś, G. (red) W obliczu zmiany: wybrane strategie działania mieszkańców polskiej wsi, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 215 – 244
 • 2004 - “Koniec chłopów”, w: Domański, H., Ostrowska, A., Rychard, A. (red) Niepokoje polskie, Warszawa: Wydawnictwo IfiS PAN, s. 53 - 74
 • 2004 - “Key issues of rural development in contemporary Poland”, w: Niezgoda, M. (red) The Consequences of Great Transformation. Transactions of VII Kraków-Skopje Seminar, Kraków: Instytut Socjologii UJ, s. 57 – 77 (współautorzy: Grzegorz Foryś i Zygmunt Seręga)
 • 2003 - “La dispartition des derniers paysans en Europe”, w: Jean-Michel de Waele (ed) La Pologne et l’integration europeenne”, Bruksela: Uniwersytet w Brukseli, s. 167 - 180
 • 2002 - “Proces dezintegracji klasy chłopskiej w Polsce: przyczynek do analizy problemu”, w: Zagórski, Z. (red) Socjologiczne portrety grup społecznych. Tom studiów i szkiców (II), Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 23 - 40
 • 2002 - “The Forgotten Poland? Key Issues in Rural-Urban Relations in the Country of “Last Peasants in Europe”, w: Farming and Rural Systems Research and Extension. Local Identities and Globalisation, Florencja, Włochy: Fifth IFSA European Symposium, s. 286 – 296 (współautor: Grzegorz Foryś)
 • 2001 - “Depeasantization or Repeasantization: Changing Rural Social Structures in Poland after World War II”, w: Granberg, L.; Kovach, I.; Tovey, H (red) Europe`s Green Ring, Aldershot – Burlington – Singapore – Sydney: Ashgate, s. 41 – 65 (współautor: Paweł Starosta)
 • 2001 - "Agricultural change and the labor market status of women:”, w: Ingham, M.; Ingham, H.; Domański, H (red) Women on the Polish Labor Market, Budapest – New York: Central European University Press, s. 269 – 288
 • 2001 - "Józef Chałasiński 1904 - 1979", w: Frąckiewicz, L. (red) Przeszłość dla przyszłości, Katowice: "Śląsk", s. 115 - 126
 • 2001 - "Okiełznać globalizację, czyli o konieczności integracji z Unią Europejską", w: Kolarska-Bobińska, L.; Rosner, A.; Wilkin, J. (red) Przyszłość wsi polskiej. Wizje, strategie, koncepcje, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, s. 43 - 50
 • 2000 - "Dynamika zmian w myśleniu o gospodarstwie. Przyczynek do analizy problemu", w: Kośmicki, E.; Z. Czaja; W. Janik (red) Problem barier świadomościowych na wsi wobec integracji Polski z Unią Europejską, Poznań: Akademia Rolnicza, s. 126 - 141
 • 2000 - "Od kwestii chłopskiej do kwestii wiejskiej", w: Krzysztof Gorlach i Anna Maria Pyrć (red) Węzłowe kwestie społeczne wsi polskiej u progu XXI wieku, Kraków: Kwadrat, ss. 29 - 47 (współautorzy: Katarzyna Gilarek, Lucjan Kocik, Zygmunt Seręga)
 • 2000 - "Pozycja społeczna", w: Władysław Kwaśniewicz i in. (red) Encyklopedia Socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa, t. 3 (współautor: Jacek Wasilewski)
 • 2000 - "Nowe oblicze chłopstwa: protesty rolników polskich w latach 90.", w: Henryk Domański, Antonia Ostrowska, Andrzej Rychard (red) Jak żyją Polacy, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 281 - 312
 • 1999 - "Individual Farming in Communist and Post-Communist Poland", w: Paweł Starosta, Imre Kovach, Krzysztof Gorlach (red) Rural Societies under Communism and Beyond: Hungarian and Polish Perspectives, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 94 - 114
 • 1999 - "Ostatni chłopi Europy w drodze do Europy. Społeczno-kulturowe aspekty rolnictwa w Polsce okresu transformacji a procesy integracji europejskiej", w: Janusz Mucha (red) Społeczeństwo polskie w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej, Warszawa: Wydawnictwa IFiS PAN, s. 35-48
 • 1998 - "Chłopstwo", w: Władysław Kwaśniewicz i in. (red) Encyklopedia Socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa, t. 1, s. 86 - 89
 • 1998 - "Czy zmierzch klasy chlopskiej?", w: Antoni Sułek i Marek S. Szczepański (red) Śląsk - Polska - Europa: zmieniające się społeczeństwo w perspektywie lokalnej i globalnej, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 123 - 135
 • 1998 - "Defending class interests: Polish peasants in the first years of transformation", w: John Pickles i Adrian Smith (red) Theorizing Transition. The Political Economy of Post-Communist Transformations, London and New York: Routledge, s. 262 - 283 (współautor: Patrick H. Mooney)
 • 1998 - "Painful experience once again: Polish peasants facing uncertain future", w: Leo Granberg i Imre Kovach (red) Actors on the Changing European Countryside, Budapest: Hungarian Academy of Sciences, s. 87 - 103 (współautorzy: Lucjan Kocik i Piotr Nowak)
 • 1995 - "Pozycja klasowa właścicieli rodzinnych gospodarstw rolnych. Próba charakterystyki", w: Barbara Fedyszak-Radziejowska (red) Wieś i jej mieszkańcy. Zróżnicowania, postawy i strategie zachowań, Warszawa: IRWiR PAN, s. 15 - 30
 • 1995 - "Instytucjonalizacja życia w społecznościach wiejskich: szansa czy zagrożenie ?" (współautor Zygmunt Seręga), w: Antoni Sułek i Józef Styk (red) Ludzie i instytucje. Stawanie się ładu społecznego, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 249 - 264
 • 1995 - "The Family Character of Private Farms: The Test for Postcommunist Poland" (współautor Zygmunt Seręga), w: Krzysztof Gorlach i Zygmunt Seręga (red) Family Farming in the Contemporary World: East - West Comparisons, Kraków: Wydawnictwo UJ, s. 113 - 122
 • 1995 - "Foreword", w: Krzysztof Gorlach i Zygmunt Seręga (red) Family Farming in the Contemporary World: East - West Comparisons, Kraków: Wydawnictwo UJ, s. 7 - 15
 • 1994 - "Family farms in post-communist Poland: from repressive tolerance to oppressive freedom" (współautorstwo: Zygmunt Seręga i Piotr Nowak), w: David Symes i Anton J. Jansen (eds) Agricultural Restructuring and Rural Change in Europe, Wageningen: Agricultural University
 • 1993 - Socjologiczne aspekty przeobrażeń rolnictwa rodzinnego w Polsce, (współautor Zygmunt Seręga), w: Krzysztof Gorlach i Zygmunt Seręga (red) Wieś polska w procesach transformacji ustrojowej, Kraków; Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 1993 - "From repressive tolerance to oppressive freedom: Polish family farms in transition" (współautor Zygmunt Seręga), in: Jacques Coenen Huther and Brunon Synak (eds) Post-Communist Poland: From Totalitarianism to Democracy?, Commack, NY: NOva Science Publishers
 • 1993 - "The embourgeoisement trajectory: how it works in Polish society?", in: Jacek Szmatka, Zdzisław Mach, Janusz Mucha (eds) Eastern European Societies on the Threshold of Change, Levinson - Queenston - Lampeter: The Edwin Meller Press
 • 1992 - "From farm to history: Polish peasant in the face of industrialization" in: Antii Hakkinen (ed) Just a Sack of Potatoes ? Crisis experiences in European Societies, Past and Present, Helsinki: SHS
 • 1992 - "The vanishing point: the religious components of peasant politics of protest in Poland: 1970 - 1980", in: Bronisłw Misztal and Anson Schupe (eds) Religion and Politics in Comparative Perspective: Revival of Religious Fundamentalism in East and West, New York: Praeger Publishers
 • 1992 - "Socjologiczna teoria podmiotowości chłopa polskiego", w: Lesław Wojtczak (red) Profesor Józef Chałasiński: bunty i służebności uczonego, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 • 1991 - "Gospodarstwo rodzinne z perspektywy właściciela: próba analizy socjologicznej" (współautor Zygmunt Seręga), w: Zbigniew Galor i Barbara Goryńska-Bittner (red) Zmiany stosunków własonościowych w Polsce i ich społeczne konsekwencje, Poznań: Giełda Poznańska S.A.
 • 1991 - "Paradygmat "burżuazyjnienia": czy nowa koncepcja badań struktury społeczeństwa "państwowego socjalizmu"?, w: Janusz Mucha i in. (red) Społeczeństwo polskie u progu przemian, Kraków: Ossolineum
 • 1991 - "Rolnictwo polskie wobec wyzwań przyszłości. Socjologiczny punkt widzenia" (współautor Zygmunt Seręga), w: Jerzy B. Sobczak (red.) Społeczeństwo polskie: wyzwania i dylematy rozwojowe, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 1990 - "Villages: overview of social nonprofit acitvity" (współautor Lucjan Kocik), w: Mariola Bocheńska-Seweryn i Krzysztof Frysztacki (eds) The Emerging Independent Nonprofit Sector in Poland: Selected Aspects, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 1990 - "Ku "nowej" socjologii wsi", w: Krzysztof Frysztacki (red) Współczesne trendy w socjologii empirycznej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 1988 - "Ideologiczne dylematy polityki rolnej w PRL", w: Jerzy Wilkin (red.) Gospodarka chłopska w systemie gospodarki socjalistycznej, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
 • 1988 - "Świadomość społeczna ludności wiejskiej w Polsce", w: Risto Kartałow i Nelko Stojanowski (red) Społeczno-ekonomiczne i kulturowe zmiany wsi w Polsce i Macedonii, Skopje: Wydawnictwo Uniwersytetu Cyryla i Metodego (publikacja w języku macedońskim)
 • 1988 - "The struggle for survival: peasant movements and societal change", in: Louis Kriesberg, Bronisław Misztal with Janusz Mucha (eds) Social Movements as a Factor of Change in the Contemporary World. Research in Social Movements, Conflicts and Change, vol. 10
 • Greenwich: JAI Press
 • 1988 - "Socjologiczna koncepcja podmiotowości: szkic problemu" (współautor Zygmunt Seręga), w: praca zbiorowa, Podmiotowość: możliwości, rzeczywistość, potrzeby, Poznań: Wydawnictwo Krajowego Ośrodka Badań Społecznych ZMW
 • 1984 - "Ogólny model społeczeństwa a empiryczne badania struktury społecznej", w: Jacek Wasilewski (red) Wybrane zagadnienia metodologiczno-teoretyczne badań socjologicznych, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 1981 - "Nowy kształt struktury społeczno-zawodowej ludności wiejskiej", praca zbiorowa: Postęp a warunki społeczno-bytowe wsi polskiej, Częstochowa

Articles:

 • 2019 - „Rolniczki jako uczestniczki życia społecznego”, w: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, vol. 68, s. 47 – 66 (współautor: Zbigniew Drąg)
 • 2018 - “Kooperacja i współzarządzanie na obszarach wiejskich w Polsce. Przykład ruchu agroturystycznego”, w: Studia Obszarów Wiejskich, vol. 51, s. 135 – 148 (współautor: Grzegorz Foryś)
 • 2018 - „Think Locally and Act Globally: Understanding Human Development in the Era of Globalization”, w: Eastern European Countryside, vol. 24, s. 111 – 141 (współautorzy: Marta Klekotko, Anna Jastrzębiec-Witowska, Piotr Nowak)
 • 2018 - „Rodzinne gospodarstwa rolne w społecznościach wiejskich: zmiany w świecie nowoczesnym i ponowoczesnym”, w: Roczniki Nauk Społecznych KUL, tom 10 (46), nr 4. S. 17 – 42 (współautor: Paweł Starosta)
 • 2018 - „Problemy społeczne a mobilizacja społeczna. Inspiracje dla pracy socjalnej w świetle teorii ruchów społecznych”, w: Zeszyty Pracy Socjalnej UJ, vol. 23, nr 2, s. 87 – 115 (współautor: Grzegorz Foryś)
 • 2017 - “Współczesnej socjologii wsi portret własny. Refleksje w świetle dwóch podręczników”, w: Folia Sociologica, vol. 63, s. 105 - 128
 • 2017 - “Rural Sociology at the Jagiellonian University in Cracow: Past and Present”, w: Eastern European Countryside, vol. 23, s. 223 - 232
 • 2016 - „Cooperative Movements in Rural Areas in Contemporary Poland: A Brief Comparison of Farmers` Attitudes of Members and Non-members of Cooperatives”, w: Eastern European Countryside, vol. 22, s. 151 – 164 (współautorzy: Piotr Nowak, Anna Jastrzębiec-Witowska)
 • 2016 - „Wyobraźnia ekonomiczna Polaków”, w: Studia Socjologiczne, 1 (220), s. 251 – 268 (współautor: Martyna Wierzba-Kubat)
 • 2015 - „L`arte della sopravvizenza: l`agricoltura familiare in Polonia”, w: Agriregionieuropa (11/43), s. 68 – 73 (współautorzy: Piotr Nowak, Martyna Wierzba-Kubat)
 • 2015 - „Rolnicy i spółdzielczość w Polsce: stary czy nowy ruch społeczny?”, w: Wieś i Rolnictwo 1.1. (166.1), s. 131 – 154 (współautor: Piotr Nowak)
 • 2015 - „Historia społeczna i socjologia historyczna: rezultaty pewnego spotkania”, w: Studia Socjologiczne 1 (216), s. 261 – 293 (współautorka: Martyna Wierzba-Kubat)
 • 2014 - “Państwo odchodzi? Państwo powraca? Państwo się zmienia. Esej recenzyjny na temat książki Stephena Paula Haigha Future States . From International to Global Political Order (Farnham: Ashgate, 2013), w: Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa, 2(01), s. 87 – 102 (współautor: Katarzyna Jasikowska)
 • 2014 - “Culture and Rural Development: Voices from Poland”, in: Eastern European Countryside, vol. 20, 2014, p. 5 – 26 (co-authors: Marta Klekotko, Piotr Nowak
 • 2014 - „Nie tędy droga: analiza klasowa i analiza nierówności w społeczeństwie zwrotu kulturowego", w: Studia Socjologiczne, nr 1 (212), s. 173 – 200 (współautorzy: Grzegorz Foryś i Katarzyna Jasikowska)
 • 2013 - „Trójkąt niebermudzki: Sceny, sieci i ruchy społeczne w rozwoju obszarów nie tylko wiejskich", w: Folia Sociologica, 44, s. 25 – 38 (współautor: Marta Klekotko)
 • 2013 - „Rozwój społeczny – rozwój zrównoważony – postęp: przyczynek do przemian obszarów wiejskich", w: Wieś i Rolnictwo, nr 3 (160), s. 7 – 27 (współautorzy: Marta Klekotko, Piotr Nowak)
 • 2013 - „Obywatelstwo – społeczeństwo obywatelskie – państwo", w: Studia Socjologiczne, nr 1 (208), s. 207 – 223 (współautorzy: Marta Klekotko, Piotr Płucienniczak)
 • 2012 - "Czyńcie sobie ziemię poddaną" – czyli o różnych obliczach ponowoczesnego rolnictwa na przykładzie procesów zawłaszczania ziemi (land grabbing) w skali świata" w: Wieś i Rolnictwo, nr 4 (157), s. 9 – 35 (współautorka: Katarzyna Jasikowska)
 • 2012 - „Women on… combine harvesters? Women as farm operators in contemporary Poland", w: Eastern European Countryside, vol. 18, s. 5 – 26 (współautorzy: Zbigniew Drąg, Piotr Nowak)
 • 2012 - „Gospodarka i kultura: problemy wzajemnych relacji", w: Studia Socjologiczne, vol. 205 (2), s. 169 – 190 (współautorzy: Seweryn Grodny, Marta Klekotko)
 • 2011 - „O lokalności raz jeszcze: problematyka relacji mezostrukturalnych w społeczeństwie zglobalizowanym", w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, vol. XXXVI, nr 2, s. 47 – 69 (współautor: Marta Klekotko)
 • 2011 - "Tam gdzie rodzi się społeczeństwo", w: Studia Socjologiczne, vol. 201 (2), s. 193 - 214
 • 2010 - „Together but separately: An attempt at the process of class diversification among Polish peasantry”, in: Przegląd Socjologiczny, vol. 59 (2), p. 109 – 126 (co-author: Marta Klekotko)
 • 2010 - „Ruchliwość (mobilność) jako przedmiot analizy socjologicznej” w: Studia Socjologiczne, 2 (197), s. 191 - 204
 • 2010 - „Teoria socjologiczna ery globalizacji”, w: Studia Socjologiczne, 2 (197), s. 159 - 181
 • 2010 - „Zrozumieć stres”, w: Studia Socjologiczne, 1 (196), s. 149 - 161
 • 2008 - "Współrządzenie i rozwój zrównoważony społeczności lokalnych: przypadki w społeczności wiejskiej”, w: Przegląd Socjologiczny, tom LVII/1, s. 135 – 158 (współautorzy: Tomasz Adamski, Marta Klekotko)
 • 2008 - “Knowledge dynamics and non-agricultural economy in European rural development”, w: Eastern European Countryside, 14, s. 93 – 112 (współautorzy: Tomasz Adamski, Krystyna Dzwonkowska, Andrzej Pilichowski, Paweł Starosta)
 • 2008 - “Agriculture, communities, and new social movements: East European ruralities in the process of restructuring”, w: Journal of Rural Studies, 24, s. 161 – 171 (współautorzy: Michal Lostak, Patrick H. Mooney)
 • 2008 - „Konstrukcja społeczeństwa. Esej recenzyjny”, w: Studia Socjologiczne, 2, s. 123 - 140
 • 2007 - “Neo-endogenous development and the revalidation of local knowledge”, w: Polish Sociological Review, 4 (160), s. 481 – 498 (współautor: Tomasz Adamski)
 • 2006 - “Nowa polska socjologia wsi: ciągłość czy zmiana?” , w: Roczniki Socjologii Wsi, t. 27, s. 42 – 61
 • 2006 - „Refleksje z okazji 25 rocznicy rejestracji NSZZ RI „Solidarność”, w: Roczniki Socjologii Wsi, t. 27, s. 251- 253
 • 2006 - „Between hopes and fears: rural Eastern Europe on its way to Europe”, w: Eastern European Countryside, vol. 12, s. 5 - 30
 • 2005 - „Kaniec krestianstwa?”, w: Wostocznoevropejskije issledovanja, nr 1, s. 97 – 113, (wydawnictwo Rosyjskiej Akademii Nauk)
 • 2005 - “K bezagrarnomu sielu?”, w: Socjołogia. Tieoria, mietody, marketing, nr 2, s. 85 – 97 (współautorzy: Zbigniew Drąg i Piotr Nowak) – w języku ukraińskim (wydawnictwo Instytutu Socjologii Akademii Nauk Ukrainy)
 • 2004 - “Individualism in a globalising world: Polish rural youth and EU enlargement”, w: Polish Sociological Review, nr 3 (147), s. 293 – 318 (współautor: Zbigniew Drąg)
 • 2004 - “Z socjologią na ty”, w: Studia Socjologiczne, nr 2 (173), s. 137 - 159
 • 2004 - “Podmiotowość kontestacyjna i partycypacyjna – klucz do sukcesu integracji”, w: Wieś i Rolnictwo, nr 2 (123), s. 44 – 52
 • 2004 - “Ku wsi zdezagraryzowanej? Ludność wiejska i rolnicza w świetle wybranych danych spisu powszechnego”, w: Studia Socjologiczne, nr 1 (172), s. 31 – 46 (współautorzy: Zbigniew Drąg i Piotr Nowak)
 • 2004 - “Zmierzch państwa? Analiza wybranych elementów roli państwa w procesach szybkich zmian społecznych”, w: Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki, tom 6 (19), 2003, s. 81 – 116 (współautor: Katarzyna Gilarek)
 • 2003 - “Społeczność lokalna w opiniach młodzieży wiejskiej: kilka uwag o korzeniach kapitału społecznego wsi”, w: Wieś i Rolnictwo, nr 3 (120) (suplement), s. 72 – 81 (współautor: Zygmunt Seręga)
 • 2003 - “Moral dilemmas of globalization. Polish agriculture at the crossroads”, w: Australian Journal of Social Work Issues, vol. 38, no 1, s. 117 – 128 (współautorzy: Katarzyna Gilarek, Patrick H. Mooney)
 • 2002 - “The Dynamics of Polish Peasant Protests under Post-Communism”, w: Eastern European Countryside, Nr 8, s. 47 – 66 (współautor: Grzegorz Foryś)
 • 2000 - "Forum: Społeczna kwestia wsi polskiej" (wybór i opracowanie), w: Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, nr 2, ss. 155 - 201
 • 2000 - "Freedom for Credit: Polish Peasants Protests in the Era of Communism and Post-Communism", (w:) Polish Sociological Review, nr 1 (129), s. 57 - 86
 • 1999 - "Rodzinne gospodarstwa rolne w obliczu restrukturyzacji: o potrzebie socjologicznej wyobraźni”, w: Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, nr 1, s. 25 – 52
 • 1998 - “Rolnictwo indywidualne w Polsce komunistycznej i post-komunistycznej”, w: Przegląd Socjologiczny, nr 2 (tom XLVII), s. 45 – 61
 • 1998 - “Zmierzch klasy chłopskiej”, w: Studia Socjologiczne, nr 1 (148), s. 61 – 88
 • 1997 - “The class position of family farm owners in Poland”, w: Polish Sociological Review, nr 1 (vol. 117), s. 75 - 88
 • 1995 - "The peasant issue in contemporary Poland" (w:) Polish Sociological Review, nr 2, s. 139 - 158
 • 1995 - "Sytuacja materialna a polityczność kwestii chłopskiej" (w:) Studia Socjologiczne, nr 1-2, s. 17 - 42
 • 1994 - "Rolnictwo rodzinne w procesie transformacji. Czynniki i bariery upodmiotowienia" (współautor Zygmunt Seręga), w: Wieś i Rolnictwo, nr 3 - 4
 • 1993 - "Between state and market. Changing agriculture in postcommunist Poland", in: Program on Central and Eastern Europe Working Paper Series, nr 29, Center for European Studies, Harvard University
 • 1992 - "Non-farm entrepreneurs in rural communities: a case study of a Polish village" (współautor Jacek Wasilewski), w: Gyorgy Lengyel, Claus Offe and Jochen Tholen (eds) Economic Institutions, Actors and Attitudes: East-Central Europe in Transition, Sociological Working Papers, vol. 8, University of Economic Sciences, Department of Sociology, Budapeszt, Węgry
 • 1992 - "Współczesna wieś polska: czynniki podmiotowości społecznej" (współautor Andrzej Szumakowicz), w: Wieś i Rolnictwo, nr 1
 • 1991 - "Rodzinne gospodarstwo rolne w procesie transformacji ustrojowej (współautor Zygmunt Seręga), w: Studia Socjologiczne, nr 3 - 4
 • 1991 - "Socjologia wsi - potrzeba nowej perspektywy", w: Roczniki Socjologii Wsi, vol. XXII
 • 1990 - "Właściciele rodzinnych gospodarstw rolnych o swoich interesach" (współautor Zygmunt Seręga), w: Wieś i Rolnictwo, nr 3
 • 1990 - "Socjologowie i chłopi. Polemiki w socjologii wsi okresu międzywojennego", w: Kultura i Społeczeństwo, nr 2
 • 1989 - "Ruchy chłopskie: próba teorii", w: Studia Socjologiczne, nr 1
 • 1989 - "On repressive tolerance: state and peasant farm in Poland", in: Sociologia Ruralis, vol. XXVIII, nr 1
 • 1988 - "Koncepcja burżuazyjnienia: próba weryfikacji", w: Studia Socjologiczne, nr 4
 • 1987 - "Klasa chłopska w Polsce współczesnej" (współautor Zygmunt Seręga), w: Wieś Współczesna, nr 5
 • 1987 - "Chłopi jako przedmiot badań nauk społecznych", w: Wieś Współczesna, nr 1
 • 1987 - "Social structure of the village in Poland: approaches to the problem, (współautor Zygmunt Seręga), w: Polish Sociological Bulletin, nr 3
 • 1987 - "Poczucie podmiotowości w środowisku chłopskim: próba diagnozy" (współautor Zygmunt Seręga), w: Studia Socjologiczne, nr 3 - 4
 • 1985 - "Chłopstwo jako podmiot społeczny" (współautor Zygmunt Seręga), w: Studia Socjologiczne, nr 3 - 4
 • 1984 - "Chłopstwo jako kategoria społeczna: dwa ujęcia" (współautor Zygmunt Seręga), w: Studia Socjologiczne, nr 3
 • 1983 - "Struktura społeczna wsi: teoria i rzeczywistość" (współautor Zygmunt Seręga), w: Roczniki Socjologii Wsi, vol. XX
 • 1980 - "Marksistowski model społeczeństwa socjalistycznego", w: Studia Socjologiczne, nr 4
 • 1979 - "Świadomość społeczna jako kategoria teoretyczna", w: Studia Socjologiczne, nr 2

Research projects

 • 2016-2021 - „Myśl lokalnie, działaj globalnie: Polscy rolnicy w świecie rozwoju zrównoważonego i odporności na kryzys” projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu MAESTRO (PB nr 2015/18/A/S6/00114)

Previous research projects

 • 2006–2009 - Grant przyznany w ramach konkursu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „W poszukiwaniu równowagi: analiza przemian społeczności wiejskich i małomiasteczkowych w perspektywie koncepcji rozwoju neo-endogennego", grant nr N116 003 31/0267; 219.750,00 PLN
 • 2004-2006 - Grant w ramach VI Programu ramowego Komisji Europejskiej pt. "A cognitive approach to rural sustainable development – the dynamics of expert and lay knowledges" – koordynator krajowy – 68 200 Euro
 • 2002–2005 - Grant przyznany w ramach konkursu przez Komitet Badań Naukowych na realizację projektu pt. "W obliczu zmiany: wybrane strategie działania mieszkańców wsi w Polsce na przełomie wieków", grant nr 2 H02E 013 23, 100 000 zł
 • 2001–2002 - Grant nt. "EU Enlargement and the Organization of Agricultural Interests in Poland", realizowany wspólnie z Uniwersytetem Południowej Karoliny (USA) – główny koordynator projektu prof. Maryjane Osa (Department of Government and International Relations) - finansowany przez National Council for East European and Eurasian Research (grant nr 817-12), $ 10,000
 • 1998–2001 - Grant przyznany w ramach konkursu przez Komitet Badań Naukowych na realizację projektu pt. "Świat w progu: rodzinne gospodarstwa rolne w Polsce w obliczu procesu globalizacji", grant nr 1 H02E 007 15, 134,125 zł

Grants, scholarships, awards

 • 2010 - Indywidualna nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe (25 000 PLN)
 • 2006-2009 - grant przyznany w ramach konkursu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „W poszukiwaniu równowagi: analiza przemian społeczności wiejskich i małomiasteczkowych w perspektywie koncepcji rozwoju neo-endogennego”, grant nr N116 003 31/0267; 219.750,00 PLN
 • 2005 - Indywidualna nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za osiągnięcia naukowe w roku 2004 (podręcznik akademicki pt. “Socjologia obszarów wiejskich: problemy i perspektywy”)
 • 2004/2005 - stypendium indywidualne J.M. Rektora UJ (10 tys. złotych)
 • 2004 - stypendium Polson Institute for Global Development, Cornell University, Ithaca, N.Y., USA
 • 2004 - 2006 - Grant w ramach VI Programu ramowego Komisji Europejskiej pt. “A cognitive approach to rural sustainable development – the dynamics of expert and lay knowledges” – koordynator krajowy – 68 200 Euro
 • 2002 - Indywidualna nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za osiągnięcia naukowe w roku 2001 (monografia pt. “Świat na progu domu: rodzinne gospodarstwa rolne w Polsce w obliczu globalizacji”)
 • 2002 - 2005 - Grant przyznany w ramach konkursu przez Komitet Badań Naukowych na realizację projektu pt. "W obliczu zmiany: wybrane strategie działania mieszkańców wsi w Polsce na przełomie wieków", grant nr 2 H02E 013 23, 100 000 zł
 • 2002 - Stypendium Andrew W. Mellona przyznane przez Instytut Nauk o Człowieku (Wiedeń, Austria) na realizacjê projektu “EU Enlargement and the Restructuring of Agriculture in Poland” (planowane na okres od października do grudnia 2002, przełożone do realizacji w roku 2003): 7630 Euro
 • 2002 - Członek zespołu seminaryjnego (team residency project) nt. “EU Enlargement and the Organization of Agricultural Interests in Poland”, Rockefeller Foundation Center, Bellagio, Włochy: 22 sierpnia – 4 września
 • 2001 - 2002 - Grant nt. “EU Enlargement and the Organization of Agricultural Interests in Poland”, realizowany wspólnie z Uniwersytetem Południowej Karoliny (USA) – główny koordynator projektu prof. Maryjane Osa (Department of Government and International Relations) - finansowany przez National Council for East European and Eurasian Research (grant nr 817-12), $ 10,000
 • 1998 - 2001 - Grant przyznany w ramach konkursu przez Komitet Badań Naukowych na realizację projektu pt. "Świat w progu: rodzinne gospodarstwa rolne w Polsce w obliczu procesu globalizacji", grant nr 1 H02E 007 15, 134,125 zł
 • 1996/97 - Stypendium przyznane przez Komisję Fulbrighta ( $ 25 tys.) na 10-miesięczny pobyt badawczy w University of Wisconsin-Madison (projekt badawczy: Family Farming in the Contemporary World: East - West Comparisons)
 • 1994 - 1996 - Individual Research Support Scheme Grant (Open Society Institute\RSS No: 748\94) - $ 8650
 • 1993 - Harvard University, Center for European Studies, East European Visitor Program (styczeń - luty 1993)
 • 1992 - 1995 - Grant przyznany w ramach konkursu przez Komitet Badań Naukowych na realizację projektu pt. "Od "represyjnej tolerancji" do "opresyjnej wolności": rodzinne gospodarstwa rolne w procesie transformacji ustrojowej", grant nr 1 1628 92 03, 550 mln zł (w 1992 r.)
 • 1993 - Nagroda (wspólnie z Zygmuntem Seręgą) im. Stanisława Ossowskiego przyznana przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne za książkę pt. Chłopi we współczesnej Polsce: przedmiot czy podmiot procesów społecznych?
 • 1992 - Grant z Departamentu Rolnictwa USA przyznany na pokrycie kosztów uczestnictwa w VIII Swiatowym Kongresie Socjologów Wsi i 55 Zjeździe Rural Sociological Society of North America, University Park, PA, USA (11 - 18 sierpnia 1992 r.)
 • 1991 - Grant uzyskany z East-West Center, Honolulu, Hawaii przeznaczony na pokrycie kosztów uczestnictwa w 54 zjeździe Rural Sociological Society of North America oraz 96 zjeździe American Sociological Association (Columbus - Cincinnati, Ohio, USA 17 -27 sierpnia 1991)
 • 1990 - Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej wykorzystane na realizację projektu badawczego "Rodzinne gospodarstwa rolne w rolnictwie i kulturze amerykańskiej"
 • 1986 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę badawczą