dr hab. Marcin Kocór, prof. UJ

position: associate professor

e-mail: marcin.kocor@uj.edu.pl

Professor Marcin Kocór – associate professor in the Department of Sociology of Economy, Education, and Social Research Methods of the Institute of Sociology. His research interests are focused on research methodology of the social sciences, statistical data analysis techniques and issues of the labour market and human capital. Tries to combine theoretical knowledge with practical experience, which has led to participation in many research projects – in both marketing and the public sphere. Affiliated with the Institute of Sociology of the Jagiellonian University since 1999, in 2006 he defended his doctoral dissertation on the dynamics of the Polish political scene.

Research interests

 • social research methods and techniques
 • statistical data analysis techniques
 • sociology of politics
 • job market
 • human capital 

Publications

 • Kocór Marcin. (2019). Nadwyżka czy deficyt kompetencji? Konsekwencje niedopasowania na rynku pracy. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków. ISBN: 978-83-233-4634-0.
 • Kocór Marcin, Worek Barbara. (2019). Qualitative comparative analysis in theory-based impact evaluation. (w:) J. Pokorski, Z. Popis. T. Wyszyńska, K. Herman-Pawłowska (red.) Theory-based evaluation in complex environments. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 35-54. (PUBLIKACJA)
 • Kocór Marcin. (2017). Skills shortages and mismatches on the Polish labour market and public policy recommendations. „Zarządzanie Publiczne”. 42 (4), 38–52.
 • Worek Barbara, Jelonek Magdalena, Kocór Marcin. (2017). Czy nauczyciele uczą się przez całe życie? Kompetencje i aktywność edukacyjna nauczycieli. „Edukacja”. 1 (140), 85-107.
 • Kocór Marcin, Worek Barbara. (2017). Adult learning – providing equal opportunities or widening differences? The Polish case. „British Journal of Educational Studies”, 65 (2), 239–260.
 • Jelonek Magdalena, Kocór Marcin, Worek Barbara. (2017). Kandydaci do zawodu nauczyciela. – kompetencje i zaangażowanie w ich rozwój. (w:). J. Madalińska-Michalak (red.) „O nową jakość nauczycieli”. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa, 177-203.
 • Kocór Marcin, Worek Barbara. (2016). Metody pomiaru zapotrzebowania na kompetencje różnych sektorów gospodarki. „Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne”, 21 (2), 243-252.
 • Jelonek Magdalena, Kocór Marcin. (2015). Efekty kształcenia: rynek pracy - interwencje publiczne. (w:) J. Górniak (red.) „Diagnoza szkolnictwa wyższego. Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r.; t. 3”, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Warszawa, 178-204.
 • Kocór Marcin. (2015). Niedopasowanie kompetencyjne. (w:) J. Górniak (red.) „Polski rynek pracy – wyzwania i kierunki działań na podstawie badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2010–2015”, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 12-26.
 • Kamal Sristi, Kocór Marcin, Grodzińska-Jurczak Małgorzata. (2015). Conservation opportunity in biodiversity conservation on regulated private lands: factors influencing landowners' attitude, “Environmental Science & Policy”, 54, 287–296.
 • Marcin Kocór, Szymon Czarnik, „Bilans potrzeb zatrudnieniowych pracodawców i możliwości rynku pracy", (w:) Jarosław Górniak (red.), „Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce", PARP, 2013.
 • Marcin Kocór, Szymon Czarnik, Anna Strzebońska, „Potrzeby pracodawców a dostępność zasobów pracy. Próba bilansu", (w:) Jarosław Górniak (red.), „Kompetencje jako klucz do rozwoju Polski", PARP, 2012.
 • Marcin Kocór, „Analiza założeń projektu Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia i ich realizacji", Jerzy B. Sobczak, Dorota Pawluś (red.), Interwencja społeczna – teoria i praktyka, IS UJ, ROPS Kraków, 2008.
 • Marcin Kocór, „Metody wnioskowania ekologicznego na przykładzie danych wyborczych", ASK. Społeczeństwo. Badania. Metody, nr 15, 2006.

Ongoing projects

Balance of Human Capital.

Completed projects

 • „Trajektorie migracyjne województwa podkarpackiego". Projekt realizowany w ramach POKL, Priorytet 6, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
 • „Małopolski system analiz i programowania polityk rynku pracy", nr projektu Z/2.12/II/2.1/117/05. Projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.
 • „Indeks Gotowości Rynkowej - nowy instrument monitorujący szansę na prace absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych województwa podkarpackiego". Projekt realizowany w ramach ZPORR, Priorytet 2, Działanie 2.1.
 • „Mapa Monitorująca Szansę na Pracę absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego". Projekt realizowany w ramach ZPORR, Priorytet 2, Działanie 2.1.