dr hab. Marcin Lubaś

position: associate professor, Head of the JU Institute of Sociology
e-mail: marcin.lubas@uj.edu.pl

dr hab. Marcin Lubaś – social anthropologist. Conducted field research on interreligious relations in the western part of the Republic of Macedonia. Interested in the epistemology of social sciences, contemporary anthropological theory, theory of cultural changes (particularly the cultural consequences of technological changes), the policy of multiculturalism, and kinship.

Zainteresowania naukowe

 • theories of cultural change
 • interreligious and ethnic relations, coexistence of Islam and Christianity in Europe
 • blood relationships, biotechnologies
 • secularisation,
 • cultural transmission processes. 

Publications

Books

 • Rozum i etnografia. Przyczynek do krytyki antropologii postmodernistycznej, Zakład Wydawniczy NOMOS: Kraków 2003, stron 287.
 • Różnowiercy. Współistnienie międzyreligijne w zachodniomacedońskiej wsi. Studium z zakresu antropologii społeczno-kulturowej, Zakład Wydawniczy NOMOS: Kraków 2011, stron 361.
 • (Wraz z Andrzejem Bukowskim i Jackiem Nowakiem), Zarządzanie przestrzenią. Globalizacja, etniczność, władza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków 2006, stron 126.

Books (co-edited):

 • (Wraz z Grażyną Kubicą), Tworzenie i odtwarzanie kultury. Tradycja jako wymiar zmian społecznych. Studia z dziedziny antropologii społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków 2008, stron 234.
 • (Wraz z Andrzejem Bukowskim, Jackiem Nowakiem), Społeczne tworzenie miejsc. Globalizacja, etniczność, władza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków 2010, stron 239.

Articles:

 • Struktura, transformacje i bricolage: o antropologii mitu Claude'a Lévi-Straussa, „Kultura i Społeczeństwo", Tom XXXIX, nr 1, 1995, s. 119-132.
 • Miejsce etyki w etnografii. O zaangażowaniu moralnym i zawodowej personie antropologa społecznego, [w:] Mariola Flis (red.), Etyczny wymiar tożsamości kulturowej, Zakład Wydawniczy NOMOS: Kraków 2004, s. 169-200.
 • Nijazija Limanoski and the Disputes on the National Identity of Macedonian-Speaking Muslims, Sprawy Narodowościowe (Nationalities Affaires. New Series), (31), 2007, s. 171-181.
 • Wprowadzenie. Tradycja a zmiana społeczna, [w:] Grażyna Kubica, Marcin Lubaś (red.) Tworzenie i odtwarzanie kultury. Tradycja jako wymiar zmian społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków 2008, s. 7-29.
 • Tradycjonalizacje kultury. O zaletach i ograniczeniach koncepcji "tradycji wymyślonych", [w:] Grażyna Kubica, Marcin Lubaś (red.) Tworzenie i odtwarzanie kultury. Tradycja jako wymiar zmian społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków 2008, s. 33-69.
 • The Politics of Tradition: Religion and The Social Transformation in Post-Socialist Macedonia, [w:], Marian Niezgoda, Maria Świątkiewicz – Mośny, Aleksandra Wagner, (red.), Culture in Transition – Transition in Culture, Jagiellonian University, Institute of Sociology: Kraków 2009, s. 158-175.
 • Tradycja jako proces społeczno-kulturowy. Praktyki tradycjonalizacji w zachodniej Macedonii, [w:] Dorota Rancew-Sikora, Grażyna Woroniecka, Cezary Obracht-Prondzyński, (red.), Kreacje i nostalgie. Antropologiczne spojrzenie na tradycje w nowoczesnych kontekstach, Polskie Towarzystwo Socjologiczne: Warszawa 2009. s. 21-34.
 • Społeczne granice pamięci. Różnica religijna i przeszłość w zachodniomacedońskiej wiosce, [w:] Sławomir Kapralski, (red.), Pamięć, przestrzeń, tożsamość, Wydawnictwo Naukowe Scholar: Warszawa 2010, s. 170-199.
 • Wprowadzenie (wraz z A. Bukowskim, J. Nowakiem), [w:], Andrzej Bukowski, Marcin Lubaś, Jacek Nowak (red.), Społeczne tworzenie miejsc. Globalizacja, etniczność, władza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków 2010, s. 7-37.
 • Przestrzenne skale odtwarzania miejsca. Analiza społecznej organizacji przestrzeni w zachodniej Macedonii, [w:] Andrzej Bukowski, Marcin Lubaś, Jacek Nowak (red.), Społeczne tworzenie miejsc. Globalizacja, etniczność, władza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków 2010, s. 41-69.
 • Więcej niż wiedza lokalna. W kierunku postinterpretatywnej koncepcji intensywnych badań terenowych, [w:] Tarzycjusz Buliński, Mariusz Kairski (red.), Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej, (red.), Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM: Poznań 2011, s. 27-66.
 • W świecie niestabilnych całości. Clifford Geertz o współczesnej heterogenizacji kulturowej, [w:] Adam Szafrański (red.), Geertz. Dziedzictwo – interpretacje – dylematy, Lublin: Wydawnictwo KUL: 2012, s. 31-47.
 • Lévi-Strauss, etnocentryzm i zróżnicowanie kulturowe, [w:] Ewa Nowicka, Małgorzata Głowacka-Grajper (red.), Antropolog i jego magia. Współczesne inspiracje twórczością Claude'a Lévi-Straussa, Zakład Wydawniczy NOMOS: Kraków 2013, s. 185-206.
 • Odtwarzanie czy zmiana? Zarys nowej problematyzacji zjawisk i procesów kulturowych, Przegląd Socjologii Jakościowej, (Tom IX, Nr. 3), 2013, s. 60-88.
 • Dalej niż konstruktywizm. Nieco inaczej o społecznym tworzeniu rzeczywistości. [w:] Barbara Bossak-Herbst, Małgorzata Głowacka-Grajper, Michał Kowalski, (red.) Antropologiczne Inspiracje. Księga jubileuszowa dla Profesor Ewy Nowickiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego: Warszawa 2013, s. 430-450.
 • Różnorodność w działaniu. Antropologia granic społecznych niegdyś i obecnie [w:] Grażyna Kubica, Halina Rusek (red.) Granice i pogranicza: państw, grup, dyskursów... Perspektywa antropologiczna i socjologiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego: Katowice 2013, s 25-48.
 • Faces of Coexistence, Kinds of Cultural Diversity, (in:) Krzysztof Frysztacki, Anna Śliz (ed.) Open Europe: Cultural Dialogue Across Borders, vol. 4 Culture or Cultures in the Dynamics of Social Life, Opole University 2014, pp. 21-40.