dr hab. Marcjanna Nóżka, prof. UJ

position: associate professor

e-mail: marcjanna.nozka@uj.edu.pl

Professor Marcjanna Nóżka  – Deputy Director of the Institute of Sociology for Didactics, Doctoral Program Coordinator in the discipline of sociology at the JU Doctoral School in the Social Sciences, member of the Sociology Committee of the Polish Academy of Sciences.

Ethnologist, sociologist, doctor of the humanities, assistant professor at the Institute of Sociology. Has gained experience working at a Youth Education Institution , leading workshops and training sessions. Participated in the work of a team of experts on the standards of social work offered to homeless people and those threatened with homelessness, as part of the project "Creating and developing standards for support services and social integration" co-financed by the European Social Fund. Her research/publications and teaching work focuses on social work, with particular consideration for the methods and principles of intervention, as well as social and environmental psychology and interpersonal communication. The author of research reports, expert opinions, books and articles, she has also coordinated and carried out projects examining marginalisation and social exclusion, deviation, social cognition and territorial behaviours.

Research interests

 • social exclusion, marginalisation
 • social problems
 • social and environmental psychology
 • environmental sociology
 • interpersonal communication

Publications

Authorship and co-authorship of monographs:

 • 2019 - Alternatywne przestrzenie publiczne – Mateczny – Borek Fałęcki. Przyszłość dźwięku w mieście, Kraków: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie [współautorzy: Agnieszka Ozga, Kaja Czajczyk, Dominik Mleczko, Jacek Wierzbicki, Aleksandra Lyn, Julia Idczak, Klara Juros, Daria Wójcik].
 • 2016 – Społeczne zamykanie (się) przestrzeni. O wykluczeniu, waloryzacji miejsca zamieszkania i jego mentalnej reprezentacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • 2011 – Dzieci ulicy. Studium szczególnego problemu miejskiego, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego [współautorzy: F. Frysztacki, M. Smagacz-Poziemska].
 • 2011 – Bieda i bezrobocie. Nasze problemy, Kraków: Wydawnictwo Universitas [współautorzy: L. Miś, M. Smagacz-Poziemska]
 • 2006 – Włóczęgostwo - zjawisko społeczne i interwencja socjalna, "Zeszyty Pracy Socjalnej" (zeszyt jedenasty), Kraków: Instytut Socjologii UJ.

Editorship of monographs and journals:

 • 2014 – Wykluczenie i marginalizacja dzieci i młodzieży – wyzwanie czy klęska społeczeństwa obywatelskiego, "Folia Sociologica", nr 49 [współredaktorka: A. Golczyńska-Grondas].
 • 2014 – Starzenie się: problemat społeczno-socjalny i praktyka działań, "Zeszyty Pracy Socjalnej", Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego [współredaktorka: M. Smagacz-Poziemska].
 • 2011 – Dzieci ulicy. Procesy marginalizacji i automarginalizacji nieletnich, "Zeszyty Pracy Socjalnej" (zeszyt szesnasty), Kraków: Instytut Socjologii UJ [współredaktorzy: K. Frysztacki, M. Smagacz-Poziemska].
 • 2009/2010 – Społeczeństwo i praca socjalna. Z prac magisterskich w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, "Zeszyty Pracy Socjalnej" (zeszyt piętnasty), Kraków: Instytut Socjologii UJ [współredaktorzy: K. Frysztacki, K. Ornacka].
 • 2007 – Granice reklamy społecznej, "Zeszyty Pracy Socjalnej" (zeszyt trzynasty), Kraków: Instytut Socjologii UJ [współredaktorka: K. Keler].

Selected articles in journals (last 5 years):

 • 2020 - Postawy wobec zamieszkiwanej przestrzeni i mobilność mieszkańców miejskich enklaw biedy w Polsce, Etnografia Polska, t. LXIV, 2020, z. 1–2, https://doi.org/10.23858/EP64.2020.000 [PUBLICATION]
 • 2020 – Dom przemyślany na nowo. Przestrzeń domowa z perspektywy opinii i praktyk osób bezdomnych, Praca Socjalna, 35 (1), ss. 117-134 [PUBLIKACJA]
 • 2020 - Social Expectations towards the Welfare State. The Case of Poland – Opportunities and Risks, Problemy Polityki Społecznej, 51 (4), ss.35-48, DOI: https://doi.org/10.31971/pps/131161 [PUBLICATION
 • 2020 - Rethinking homelessness. Residence and the sense of home in the experience of homeless people, Housing, Theory and Society, DOI: 10.1080/14036096.2019.1658622 [PUBLICATION]
 • 2019 – Codzienna partycypacja na przykładzie gospodarowania przestrzenią osiedlową, Trzeci Sektor, nr 46(2), ss. 16-36, DOI: 10.26368/17332265-046-2-2019-1 [PUBLICATION]
 • 2018 – Różnice i granice z perspektywy relacyjnej koncepcji kultury i teorii praktyk społecznych. Przypadek wielkiemiejskiego osiedla, Kultura i Społeczeństwo, nr 3, ss.121-141 [współautorka: M. Smagacz-Poziemska]
 • 2018 – How do parking practices structure urban territorial communities?, Urban Development Issues, vol. 59, ss. 5-16, DOI: 10.2478/udi-2018-0024 [współautorzy: A. Bukowski, M. Smagacz-Poziemska], [How do parking practices structure urban territorial communities? in: Urban Development Issues, Volume 59, Issue 1 (2018), PUBLICATION]
 • 2018 – Parkowanie i troska. Teoria praktyki w badaniach nad osiedlami wielkomiejskimi, Przegląd Socjologiczny, Tom 67, nr 1, https://doi.org/10.26485/PS/2018/67.1/7 [współautorzy: A. Bukowski, M. Smagacz-Poziemska, K. Kurnicki], [PUBLICATION]
 • 2018 – Architects and designers meet sociologists to design urban space. Reflection on the (im)possible crossing disciplinary borders, Societas/Communitas, nr 1 (25), pp. 135-150 [współautorka: M. Smagacz-Poziemska], [Architects and Designers Meet Sociologists to Design Urban Space. Reflection on the (im)possible crossing of disciplinary borders. | Numer 25 | Societas CommunitasPUBLICATION]
 • 2017 – Wyzwania dla srebrnej pracy socjalnej w społeczności lokalnej, Zeszyty Pracy Socjalnej, Tom 4, nr 4, s. 291-310. DOI 10.4467/24496138ZPS.17.018.8013
 • 2016 - Bezdomność (nie)oswojona. Adaptacja i nieprzystosowanie do bezdomności z perspektywy osób bezdomnych, Kultura i Społeczeństwo, nr 3.
 • 2015 – Metody mobilne i wizualne w praktyce badawczej. Zastosowanie fotospaceru w socjologicznych badaniach map mentalnych i zachowań terytorialnych ludzi, Przegląd Socjologii Jakościowej, Tom XI, nr 4, ss. 34 - 50 [współautorka: N. Martini]
 • 2015 – Społeczno-kulturowe aspekty ekskluzji i inkluzji w przestrzeni miejskiej, Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, T. 6, ss. 72-84 [współautorzy: K. Frysztacki, M. Smagacz-Poziemska]

Selected chapters in reviewed monographs:

 • 2020 – Praktykowanie wspólnoty zamieszkania – wytwarzanie przynależności do miejsca i ludzi w praktykach gospodarowania przestrzenią osiedlową, w: Wielkomiejskie wspólnoty. Trwałość i zmiana, red. Magdalena Dudkiewicz, Barbara Lewenstein, Aleksandra Winiarska, Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, ss. 41 – 59 [PUBLICATION]
 • 2019 – Metodyka i procesy pracy socjalnej, w: Praca socjalna. 30 wykładów, red. Krzysztof Frysztacki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, ss. 364-379.
 • 2019 – Zaradność społeczna w praktykach dozorowania przestrzeni blokowej i osiedlowej, w: Między jednostką a systemem. Zaradność społeczna w nowych ujęciach, red. Anna Michalska, Przemysław Nosal, Poznań: Wydawnictwo Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ss. 39-48.
 • 2019 – Dzieci i młodzież w opiniach i praktykach seniorów. Przyczynek do rewizji międzypokoleniowych relacji, w: Współczesny świat dziecka. Media i konsumpcja, red. Małgorzata Bogunia-Borowska, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 131-157.
 • 2018 – Architektura na styku kultur, w: Architektura na styku kultur, red. B. Gibała-Kapecka, T. Kapecki, Kraków: Wydawnictwo ASP, Wydawnictwo PK [współautorka: M. Smagacz-Poziemska], ss. 22-42.
 • 2016 – Territorial Behaviours as the Regulators of Interpersonal Space, w: Social Spaces and Social Relations, ed. M. Bogunia-Borowska, Peter Lang Peter Lang – Frankfurt am Main-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Warszawa-Wien, ss. 39-54.
 • 2016 – Etyka (w) przestrzeni publicznej. Perspektywa socjologiczna, w: Etyczne przestrzenie publiczne. Nowa przestrzeń, red. B. Gibała-Kapecka, T. Kapecki, Kraków: Wydawnictwo ASP, ss. 78-92 [współautorzy: M. Smagacz-Poziemska, M. Kutypa, D. Zyśk].
 • 2015 – Miasto jako przestrzeń edukacji wyższej, w: M. S. Szczepański, K. Szafraniec, A. Śliz (red.), Szkolnictwo wyższe, uniwersytet, kształcenie akademickie w obliczu koniecznej zmiany. Ekspertyza Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, ss. 265 – 282 [współautorzy: K. Frysztacki, M. Smagacz-Poziemska].
 • 2015 – Między normą a patologią. Problem dzieci ulicy w przestrzeni miejskiej, w: M.S. Szczepański (red.) II. Nitrianskesociologickékolokvium. Metropoly a mestá: sociálneproblémy a sociálnepatológie. Pokus o sociologickýportrét, Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre, Nitra, ss. 35 – 52 [współautorzy: K. Frysztacki, M. Smagacz-Poziemska].
 • 2015 – Spotkanie z krakowskim Podgórzem, w: B. Gibała-Kapecka, T.Kapecki (red.), Miejsca spotkań/Po-Widoki, Kraków: Wydawnictwo ASP,ss. 88 – 102 [współautorzy: O. Łach, M. Zieliński, N.M. Ciura].

Research projects

 • 2015 – 2019 – projekt: Różnice i granice w procesie tworzenia wielkomiejskich społeczności sąsiedzkich. Studium społeczno-przestrzenne. Projekt NCN, OPUS nr UMO- 2014/15/ B/HS6/01949. Współwykonawca projektu [Kierownik projektu: M.Smagacz-Poziemska,zespół: Bukowski, K. Kurnicki, K. Bierwiaczonek, N. Martini].
 • 2018 – projekt: Mix sensoric society. Projekt realizowany w ramach działalności statutowej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2013 – 2016 – projekt: Społeczne zamykanie (się) przestrzeni. Wpływ wykluczenia społecznego na postrzeganie i poznawczą schematyzację przestrzeni fizycznej oraz zachowania terytorialne osób wykluczonych. Projekt NCN, OPUS nr 2012/05/B/HS6/03876). Kierownik projektu [członkowie zespołu: P. Budziło, A. Dąbrowski, N. Martini, K. Stępnik].
 • 2012 – 2013 – badania ewaluacyjne projektu Twój dom – Partnerstwo na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, realizowanegow ramach EFS. Współwykonawca projektu [członkini zespołu: K. Górniak].
 • 2011 – 2012 – badania w ramach projektu 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej. Projekt realizowany przez Fundację Instytut Spraw Publicznych. Współwykonawca projektu [członek zespołu: K. Stępnik].
 • 2008 – 2012 – projekt: „Dzieci ulicy": procesy marginalizacji i automarginalizacji nieletnich. Rozpoznanie determinantów zjawiska i jego społeczno-kulturowej manifestacji. Projekt realizowany w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nrNN116 088434). Współwykonawca projektu [kierownik projektu: K. Frysztacki, członkini zespołu: M. Smagacz-Poziemska].
 • 2002 – 2003 – projekt Aktywne Starzenie (ActivAgeing). Współwykonawca projektu [Kierownik projektu: J. Perek-Białas].

Education projects and science communication

 • 2018 – 2019 – Lider-Komunikacja-Inicjatywa: Uniwersytet Młodych Odkrywców (LoKOMoTYWA) POWR.03.01.00-IP.08-00-U096/17. Coexecutor [Leader of the project: M. Świątkiewicz-Mośny]
 • 2016 – 2019 – Social inclusion: Perspectives, practices and challenges within Visegrad region. International Visegrad Fund. Project implemented by Masarykov University, Brno, Czech Republic. Coexecutor.
 • 2005 – 2009 – international project: Canada – European Union Program for Co-operation in Higher Education and Training (EU Canada Mobility Project) "The Displaced Persons Project: A Euro-Canada Social Work Exchange". Leader of the project in Poland - Institute of Sociology.
 • 2004 – 2006 – program CERTS dla Polski. Centrum Zasobów Badań w Pracy Socjalnej. Grant-aided project - within the programm of MNiI supporting international cooperation in the scientfic network. Coexecutor.

Expertises and reports

 • 2013 – Ekspertyza standardu pracy socjalnej świadczonej na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością opracowanego w ramach Modelu Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności. Projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
 • 2013 – Raport (część II z badań empirycznych) pt. Wykluczenie społeczne w Małopolsce – Strategie przeciwdziałania. Osoby bezdomne, Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.
 • 2009, Norms- and Value-Notions in Eastern and Western Europe Analysis of the Labour Policy and Social Policy of Poland (współautorzy: Iwona Kowalska, Lucjan Miś, Jolanta Perek-Białas, Marta Smagacz-Poziemska) - dla Uniwersytetu w Jenie, w ramach projektu NormenundWertbegriffe in Ost- undWesteuropa, 2009. On line: http://www.indogermanistik.uni-jena.de/NW/meth_21.html
 • 2009 – Raport z diagnozy końcowej projektu „Pora na aktywność – aktywizacja i integracja klientów MOPS w Krakowie" (współautorka: M. Smagacz-Poziemska) – dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.
 • 2008 – Raport ewaluacyjny z realizacji projektu „Pora na aktywność – aktywizacja i integracja klientów MOPS w Krakowie" (współautorka: M. Smagacz-Poziemska) – dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

Articles promoting science

 • 2020 – Stowarzyszanie się ze stygmą w tle. Recenzja książki Małgorzaty Kostrzyńskiej pt. Stowarzyszanie się „wykluczonych”. Przykład bezdomnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 2018, w: Praca Socjalna, nr 1 (35), 168-174.
 • 2016/2017 – „Bezdomne przestrzenie”, Kontakt. Magazyn Nieuziemiony, Temat numeru: Bezdomność, nr 33, 56-61.
 • 2014 – Srebrna praca socjalna – adekwatność i potencjał usługi, w: Małopolskie Studia Regionalne nr 2-3/31-32/2014 „Wyzwania rozwojowe w starzejącym się społeczeństwie", on-line: http://www.malopolskie.pl/RozwojRegionalny/Wydawnictwa [współautorka: M.Smagacz-Poziemska]
 • 2014 – Przestrzenie opresji. Socjologiczne kontrapunkty, w: Po-Mosty Kulturowe /Cultural Bridges/, Międzyuczelniane Warsztaty Branżowe Nowa Przestrzeń 2014/2015 Interuniveristy Trade Workshop „New Space 2014/2015/, ss. 90-95 [współautorka: M. Smagacz-Poziemska]
 • 2014 – Dochodzenie do wiedzy o miejscu – wyzwanie dla międzybranżowych zespołów projektowych, w: Po-Mosty Kulturowe /Cultural Bridges/, Międzyuczelniane Warsztaty Branżowe Nowa Przestrzeń 2013/2014, Interuniveristy Trade Workshop „New Space 2013/2014, ss.48-53 [współautorka: M. Smagacz-Poziemska].