dr Markus Lipowicz

position: assistant professor

e-mail: markus.lipowicz@uj.edu.pl
 

dr Markus Lipowicz – assistant professor, Department of Sociology of Power, Institute of Sociology at the Jagiellonian University.

Scientific Interests:

 • Social Theory
 • Philosophy of Education
 • History of Ideas
 • Transhumanism
 • Posthumanism
 • Postmodernity

Publications

2020
 • "Transhumanism and Christianity: A Ratzingerian Approach to the Concept of Biotechnological Human Enhancement", Religion and Theology 27(1-2): 1-27.
 • "Nietzschean Transhumanism: A Few Sociological and Pedagogical Remarks", Journal of Posthuman Studies 4(1): 86-95.

2019
 • "Overcoming Transhumanism: Education or Enhancement Towards the Overhuman", Journal of Philosophy of Education 53(1): 200-213.
 • "Reviewed Works: Schöner neuer Mensch by Stefan Lorenz Sorgner, Stefan Lorenz Sorgner; Übermensch. Plädoyer für einen Nietzscheanischen Transhumanismus by Stefan Lorenz Sorgner", Journal of Posthuman Studies 3(2), 219-227.
 • "Posthumanizm: między ideologią a teorią społeczną. Próba wyjaśnienia kilku nieporozumień dotyczących koncepcji postczłowieka", Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja tom 22, 85(1): 153-173.
 • "Ludwig Wittgenstein als Selbsterzieher: eine pädagogisch-anthropologische Lektüre der «Denkbewegungen»", [w:] Ilse Somavilla, Bożena Sieradzka-Baziur (red.), Wittgensteins Denkbewegungen (Tagebücher 1930-1932/1936-1937) aus interdisziplinärer Sicht, Innsbruck: Studienverlag, 233-252.

2018
 • "Transgresja i autokreacja: egzystencjalna kondycja młodzieży ponowoczesnej z perspektywy «diabolicznej» myśli Georgesa Bataille’a", [w:] Ł. Kwadarans, E. Sowa-Behtane, B. Stańkowski (red.), Młodzi. Przeciw czemu się buntują? Czego pragną? Co budują?, Kraków: Wydawnictwo Naukowe AIK, 71-94.
 • "Posthumanizm Fryderyka Nietzschego jako remedium na nihilistyczne tendencje w humanistyce? W odpowiedzi Wojciechowi Kruszelnickiemu", Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, tom 21, 83(3): 105-118.
 • "Robot jak wzór człowieczeństwa? Na przykładzie filmów z gatunku science fiction", [w:] A. Skorupa, M. Brol, P. Paczyńska-Jasińska (red.), Film w edukacji i profilaktyce. Na tropach psychologii w filmie, Warszawa: Difin SA, 62-77.
 • "Od emancypacji człowieka do emancypacji z człowieczeństwa? O posthumanistycznych implikacjach pedagogiki ogólno-krytycznej", Kwartalnik Pedagogiczny 249(1): 69-86.

2017
 • "Transgresja człowieczeństwa – transhumanizm jako nowe oblicze wychowania religijnego?”, Podstawy edukacji 10: 33-50. „Ponowoczesność jako posthumanistyczna kondycja społeczno-kulturowa – perspektywa pedagogiczno-socjologiczna”, Przegląd pedagogiczny 2: 34-50.
 • "Wychowanie czy ulepszenie? O antychrześcijańskich korzeniach i pedagogicznych implikacjach transhumanizmu", Paedagogia Christiana, 40(2): 69-87.
 • "«Playing God» as an Educational Ideal? On the Anti-Christian Foundation of Transhumanism", Pedagogia e Vita 75(2): 41-57.
 • "Nietzsche oder Wittgenstein? Der Mensch zwischen Transgression und Transzendenzerfahrung in der postmodernen Kultur", [w:] W. Schweidler, C. Humphries (red.), Wittgenstein, Philosopher of Cultures, Sankt Augustin: Academia Verlag, 81-102.
 • "Człowieczeństwo jak (nie)zbędna kategoria refleksji pedagogicznej? O ponowoczesnym kryzysie teorii wychowania w obliczu wyzwania trans- i posthumanizmu", Studia z Teorii Wychowania 8(2): 35-57.
 • "Ponowoczesność jako rzeczywistość społeczna – albo: próba obrony koncepcji końca nowoczesności jako okresu powstania nowych form socjalizacji", Studia Philosophica Wratislaviensia, 12(2): 27-45.
 • "Posthumanizm jako podstawa edukacji dla zrównoważonego rozwoju? Możliwości i granice rewolucji edukacyjnej", Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, tom. 20, 78(2): 139-153.
 • "Pedagogiczne implikacje filozofii kultury i życia Ludwiga Wittgensteina – zarys problematyki", Parezja 7(1): 58-73.
 • "Pedagogical Anthropology as Existential Risk Prevention: A Critical Take on the Techno-Progressive Discourse of Artificial General Intelligence and Moral Enhancement", Studia Paedagogica Ignatiana 20(1): 73-101.

2016
 • "Anthropos 2.0 – od pedagogiki rzeczy do urzeczowionego człowieka?", Parezja 6(2): 74-90.
 • "Nauczmy dzieci być bogami – edukacja humanistyczna wobec wyzwania transhumanizmu", Edukacja humanistyczna 34(1): 33-45.
 • "Porównanie myśli Herberta Marcusego z myślą Michela Foucaulta – czyli jak w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku outsiderzy zmienili społeczny porządek kultury zachodniej", Diametros 49: 27-49.
 • "Niewinne oblicze zła – o transgresyjnym wizerunku dzieci w wybranych filmach grozy z perspektywy pedagogiczno-antropologicznej", [w:] Ksenia Olkusz (red.), Perspektywy Ponowoczesności. Tom II: Światy grozy, Ośrodek Badawczy Facta Ficta: 235-257.

2015
 • "Od transcendencji człowieka do transgresji człowieczeństwa – próba filozoficzno-socjologicznej konceptualizacji transhumanizmu", Ethos 111(3): 57-80.
 • "Zombie sociologicus – filmy o żywych trupach jako artystyczne narzędzie krytyki społecznej", Przegląd humanistyczny 415(3): 103-115.
 • "(Nie)święte ciało: socjologiczny i filozoficzny wymiar okrucieństwa we współczesnym filmie", Argument: Biannual Philosophical Journal 5(1): 151-170.
 • "Filozofia kultury i życia Ludwiga Wittgensteina – droga alternatywna do ponowoczesności", Kwartalnik filozoficzny, t. XLIII (4), 21-43.
 • "Wychowanie do dialogu w później nowoczesności w obliczu «śmierci Boga» – perspektywa socjologiczna", [w:] Kazimiera Jaworska, s. Kazimiera Wawrzynów OSU, ks. Grzegorz Sokołowski (red.), Wychowanie do dialogu. W poszukiwaniu modeli budowania relacji międzyludzkich, Wrocław.
 • "Salo, czyli 120 dni sodomy – zbędna prowokacja artystyczna czy wyklęte arcydzieło kinematografii", Kwartalnik Filmowy, Rocznik XXXVII, 223-239.
 • "Das Leben als das Unaussprechliche – oder: Simmel und Wittgenstein als Vordenker der Postmoderne", Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie 62(1): 25-44.

2014
 • "Idea Sprawiedliwości w myśli Karola Marksa", Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, tom XXVI: 97-117.
 • "Problem z «ponowoczesnością»: pusty spór formalny czy zmiana egzystencji ludzkiej", Analiza i Egzystencja 26: 111-134.
 • "«Antydekalog» Markiza de Sade’a albo związek między postmodernizacją a dechrystianizacją kultury zachodu", Kultura i wartości 11(3): 81-106.

2013
 • "Przemoc w filmach gore albo o obrzydzeniu, które obnaża współczesne stosunki społeczne", Kwartalnik Filmowy 83-84: 239-254.
 • "Ponowoczesność jako nowa szansa dla Oświecenia – czyli o konieczności przezwyciężenia nowoczesności", Argument – Biannual Philosophical Journal 3(1): 97-114.
 • "Czy śmierć Boga jest śmiercią społeczeństwa? Próba połączenia wybranych aspektów filozofii Fryderyka Nietzschego z filozofią i socjologią Georga Simmla", Diametros 38: 85-106.
 • "Krytyka nowoczesnych stosunków społecznych jako podstawa ponowoczesnej sztuki życia – egzystencjalny wymiar dzieła Michela Foucault", Analiza i Egzystencja 21: 43-67.
 • "Rewolucja seksualna jako droga do ponowoczesności – analiza twórczości Wilhelma Reicha w świetle współczesnej dekonstrukcji kultury patriarchalnej", Kultura i Edukacja 94(1): 145-178