dr hab. Piotr Nowak

position: associate professor
e-mail: piotr.nowak@uj.edu.pl

dr hab. Piotr Nowak – associate professor at the Institute of Sociology. His academic interests are dominated by two streams: the sociology of rural spaces and sociology of sport. For many years has been researching the development of rural areas and agricultural policy, employing his scientific expertise and competences in consulting and expert work for institutions working on behalf of local and rural communities (including the Chancellery of the President of the Republic of Poland, Małopolska Region Marshal's Office, and Agricultural Advisory Centre).

Research interests

 • food security
 • sociology of rural areas
 • sociology of sport
 • sociology of tourism (rural tourism)
 • macro-sociology

Publications

 • 2012 Nowak P., Rozwój obszarów wiejskich w Polsce po integracji z Unią Europejską w opinii lokalnych elit, książka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 177.
 • 2012 Nowak P., Praca na roli i produkcja rolna, w: „Autoportret", Kwartalnik Małopolskiego Instytutu Kultury 4 (39) 2012, s. 52-56.
 • 2012 Nowak P., Gorlach K., Drąg Z., Women on … Combine Harvesters?
 • Women as Farms Operators in Contemporary Poland, w: Eastern European Countryside 18' 2012, Toruń.
 • 2012 Nowak P., Gorlach K. i Klekotko M., W obliczu globalnego dyskursu. Współczesna polaka socjologia wsi w relacji do anglosaskich studiów nad obszarami wiejskimi, w: Cztery dekady socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Socjologia i socjologowie wsi krajów Europy środkowej, red. A. Kaleta, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 219-268.
 • 2011 Nowak P., Społeczne bariery współpracy mieszkańców wsi, w: Stać na straży Leadera, red. L. Leśniak, CDR Odział Kraków, Kraków, s. 6-15.
 • 2011 Nowak P. i Seręga Z., Dynamika przemian cywilizacyjnych wiejskich społeczności lokalnych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, w: Obszary wiejskie w Polsce: różnorodność i procesy różnicowania, red. H. Podedwornej i A. Pilichowskiego, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa, 76-97.
 • 2010 Nowak P., Trzy mity i stereotypy o mieszkańcach wsi i rolnikach, w: Wieś i rolnictwo w debacie publicznej – stereotypy, polityka, wiarygodność, red. B. Fedyszak – Radziejowska, Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, 2010, s. 28-40.
 • 2010 Nowak P. i Gorlach K., Tradycja, wiedza i sieci społeczne w regionalnej produkcji żywności. Przypadek sera oscypka, w: Nowe inspiracje socjologii wsi, red. H. Podedworna, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2010, s.32-56.
 • 2010 Nowak P. i Gorlach K., Co dała integracja europejska polskiej wsi? W opinii socjologów, w: Raport o stanie wsi. Polska wieś 2010, red. J. Wilkin i I. Nurzyńska, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2010, s.145-158.

Ongoing projects

 • Research project: "Publiczne doradztwo rolnicze wobec wyzwań przyszłości i oczekiwań mieszkańców wsi" (Public agricultural consultancy in the face of challenges of the future and the expectations of rural population), carried out in collaboration with the Agricultural Consultancy Centre in Brwinów (Kraków Branch) and the University of Agriculture in Kraków.
 • Own research project: "Bezpieczeństwo żywnościowe w województwie małopolskim" (Food security in Małopolska Voivodeship), together with the doctoral students of the JU Institute of Sociology: Mr Adam Dąbrowski and Mr Mateusz Magierowski.

Other projects

 • 2002 Uzyskanie grantu z University Research Corporation International (URCI) in Collage Park, Maryland na organizacje współpracy międzynarodowej pomiędzy University of Cambridge, UK i Association of Social Technology, Russia, Tytuł projektu: Interaction of rural complexes and social institutions in the conditions of imperfect market. Wartość: 6000 USD. . Nr. 211/001.D-2b.
 • 2003 Przygotowanie badań i opracowanie wyników pt. „Czas wolny mieszkańców III i IV dzielnicy w Krakowie", badania realizowane dla Miejskiej Komendy Policji w Krakowie.
 • 2004 Przygotowanie i realizacja badań społecznych wśród mieszkańców województwa małopolskiego pt. „Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców województwa małopolskiego oraz ocena jakości pracy Policji". Badanie zlecone przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie. Prezentacja wyników badań na konferencji zorganizowanej 15 września w Komendzie Wojewódzkiej w Krakowie. Raport w formie maszynopisu 27 stron.
 • 2004 Przygotowanie raportu z oceny pracowników AWF w Krakowie przez studentów. Opracowanie zlecone przez rektora AWF w Krakowie. Raport w formie maszynopisu liczy 327 stron (współautorzy: T. Jarmułka – Kliś i K. Myśliwska).
 • 2004 Udział w projekcie badawczym kierowanym przez prof. K. Gorlacha pt. „Rise and Fall After Liberalization. A Study of Polish Municipalities", „Wzloty i upadek w rezultacie liberalizacji: studium polskich społeczności lokalnych". BZ-II-NSF/04. Projekt realizowany ze środków PAN (Polska Akademia Nauk) i NSF (National Science Fundation).Partnerem w realizacji projektu jest American University, Department of Economics, Washington, D.C., USA.
 • 2006 Udział w projekcie badawczym wraz z D. Niedźwiecki i J. Nowakiem pt. Społeczno - kulturowa analiza problemów alkoholowych w Zamościu, projekt realizowany na zlecenie Urzędu Miasta Zamość, raport w formie maszynopisu liczy 100 stron.
 • 2004-2009 Prowadzenie serii badań w czterech gminach wiejskich: Raciechowice, Szczurowa, Pleśna w woj. małopolskim i Bejsce w woj. świętokrzyskim na temat wprowadzania Wspólnej Polityki Rolnej na obszary wiejskie w Polsce. Badania prowadzone były w zespole: dr hab. Z. Seręga prof. UJ, dr P. Nowak i dr Z. Drąg. Badania finansowane ze środków Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • 2010-2012 Endo i egzogenne czynniki rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich w Polsce, nr 2982/B/H03/2010/38 (MNiSW), wartość: 103 750,00 PLN, Uniwersytet Jagielloński, projekt własny habilitacyjny: kierownik.
 • 2011 Opracowanie koncepcji badań nad rozwojem obszarów wiejskich w Małopolsce ze szczególnym uwzględnieniem osi IV Leader - PROW 2007-2013, dla Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Umowa nr |XA|652|FE|11.