dr Seweryn Krupnik

position: assistant professor
e-mail: seweryn.krupnik@uj.edu.pl

dr Seweryn Krupnik - sociologist, evaluator and coach, Assistant Professor at the Department of Sociology of Economy, Education and Methods of Social Research. In 2015-2018, head of the Center for Evaluation and Analysis of Public Policies of the Jagiellonian University. Currently a collaborator of this unit. A specialist in the field of evaluation research methodology, including the analysis of the effects of public support for innovation of enterprises and science-business cooperation. Scholarship holder Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund. Coordinator of many evaluation and development projects carried out at the Jagiellonian University. Author of studies, books and articles on the subject of evaluation and public support of enterprises and innovation.

Scientific interests

 • methodology of evaluation studies
 • public support for innovation
 • coaching

The main publications

 • Maciej Koniewski, Seweryn Krupnik, "How to better understand the results of counterfactual analyses? Selection of beneficiaries for qualitative research using statistical matching, illustrated by an example of the impact evaluation of the Operational Programme Innovative Economy 2007-2013" (in:) "Theory-based evaluation in complex environments" (ed. J. Pokorski, Z. Popis, T. Wyszyńska, K. Hermann – Pawłowska), Polish Agency for Enterprise Development, Warsaw, 2017.
 • Zuzanna Drożdżak, Patrycja Antosz, Jan Strycharz, Seweryn Krupnik, Anna Szczucka, Dariusz Szklarczyk,Karolina Łukasiewicz, Translational Medicine and its Perspectives in Poland, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, 2016
 • Dariusz Szklarczyk, Seweryn Krupnik, Jan Strycharz, Patrycja Antosz, Zuzanna Drożdżak, Karolina Łukasiewicz, and Anna Szczucka Configurational Analysis in the Evaluation of Complex Public Programs: Application in the Area of Knowledge Transfer, (w:) Complexity in Entrepreneurship, Innovation and Technology Research - Applications of Emergent and Neglected Methods (red. Elisabeth Berger and Andreas Kuckertz), Springer, 2016
 • Patrycja Antosz, Jarosław Górniak, Seweryn Krupnik, Jan Strycharz, Anna Szczucka, Dariusz Szklarczyk, Przyspieszyć niezbędne. Doświadczenia z projektu SPIN – wsparcie transferu wiedzy z uczelni do przedsiębiorstw, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2015
 • Piotr Dardziński, Michał Dulak, Magdalena Jelonek, Marcin Kędzierski, Seweryn Krupnik, Wojciech Przybylski, Arkady Rzegocki, Jan Filip Staniłko, Przedsiębiorczość, głupcze! Jak wejść na drogę do bogactwa? Fundacja Lepsza Polska, Kraków, 2014
 • Seweryn Krupnik, Jesli podmiotu nie ma... O wpływie, aktorach, horrorze i innych zmartwieniach, Zarządzanie publiczne, 2014
 • Seweryn Krupnik, Konrad Turek, Using Pragmatic Grounded Theory in the Evaluation of Public Policies Zarządzanie Publiczne, 2014
 • Seweryn Krupnik, Ewa Krzaklewska Researching the Impact of ERASMUS on European Identification – The Proposal of a Conceptual Framework (in:) "The ERASMUS Phenomenon – Symbol of a New European Generation?" (Ed. B. Feyen, E. Krzaklewska) Peter Lang, Frankfurt, Germany, 2013
 • Seweryn Krupnik, Identyfikacja mechanizmów społecznych z wykorzystaniem instytucjonalizmu zorientowanego na aktora, Zarządzanie Publiczne, 2013
 • Seweryn Krupnik, Investment grants for enterprises - programme theory evaluation, w: Towards Innovative Economy. Effects of Grants to Enterprises in Poland (Ed. Jacek Pokorski), Polish Agency for Enterprise Development, 2012
 • Seweryn Krupnik, The Social Mechanism of Investment Subsidies. A Study Conducted with the Usage of the Abductive Approach, Evaluation, October, 2012
 • Seweryn Krupnik, Agnieszka Otręba, Dariusz Szklarczyk, Siedem tez o dialogu społecznym w Polsce w: Zarządzanie Publiczne 3(9)/2009
 • Seweryn Krupnik, Agata Anacik, Joanna Skrzyńska, Hanna Uhl, Agnieszka Otręba, Dariusz Szklarczyk, Diagnoza stanu rozwoju sektorowego dialogu społecznego w skali ogólnopolskiej, Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie, 2009
 • Seweryn Krupnik, Generowanie wiedzy eksperckiej z wykorzystaniem teorii ugruntowanej, w: (red. S. Rudnicki, J. Stypińska, K. Wojnicka Społeczeństwo i codzienność. W stronę nowej socjologii? Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009, s. 44 – 55
 • Jarosław Górniak, Barbara Worek, Seweryn Krupnik Zastosowanie podejścia badań jakościowych w ewaluacji ex – post (w:) „Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza.” (red. Agnieszka Haber) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2007
 • Ewa Krzaklewska, Seweryn Krupnik, Experience of studying abroad for exchange students in Europe, Erasmus Student Network, Brussels, 2006

Currently implemented projects

 • Perception and risk management by stakeholders of innovation policy in Poland (Postrzeganie i zarządzanie ryzykiem przez interesariuszy polityki innowacyjnej w Polsce)
 • Evaluation study of state aid granted under the Regulation of the Minister of Science and Higher Education regarding the conditions and mode of public aid and de minimis aid(Badanie ewaluacyjne pomocy publicznej udzielanej w ramach Rozporządzenia Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielanej pomocy publicznej i pomocy de minimis)
 • Spring Innovation Incubator (Wiosenny Inkubator Innowacji)

The main completed projects

 • Opracowanie koncepcji systemu ewaluacji on-going PO IR 2014-2020 (wraz ze wskaźnikami i narzędziami badawczymi)
 • Szkoła Letnia Polityk Publicznych Opartych na Dowodach (PONAD)
 • Ewaluacja systemu wyboru projektów PO IR i PO PC
 • Analiza efektów netto wybranych Działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, z wykorzystaniem podejścia counterfactual impact evaluation, w ramach projektu ewaluacyjnego PARP pt. „BAROMETR INNOWACYJNOŚCI”
 • Wsparcie procesu przygotowania planów ewaluacji na perspektywę 2014-2020
 • SPIN – model transferu innowacji w Małopolsce koordynowanie projektu po stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Interdyscyplinarne studia doktoranckie „Społeczeństwo – Technologie- Środowisko"
 • Metaewaluacja badań dotyczących oceny kryteriów wyboru projektów w programach operacyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich w Polsce w perspektywie 2007-2013
 • Identyfikacja i ocena barier w realizacji projektów inwestycyjnych w ramach schematu 2.2 B MRPO "Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R"
 • Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy
 • Diagnoza stanu kształcenia ustawicznego w Małopolsce
 • ESN Survey: Zadowolenie studentów Erasmusa ze studiowania za granicą, Erasmus Student Network