Praca socjalna (studia II stopnia)

Prof. zw. dr hab. Krzysztof Frysztacki o kierunku praca socjalna w IS UJ:

W ciągu minionego ćwierćwiecza funkcjonowaliśmy w powiązaniu ze studiami socjologicznymi (...) Od 1 października 2014 r. jesteśmy nadal w macierzystym Instytucie Socjologii UJ, ale w ramach samodzielnego kierunku „Praca socjalna". Jak zawsze czerpiemy z niezwykle bogatych „zasobów" UJ, co oznacza możliwość korzystania ze współpracy z wybitnymi przedstawicielami naszego interdyscyplinarnego środowiska akademickiego, a jednocześnie z takowej współpracy z wachlarzem instytucji i organizacji tworzących sferę praktyki. Oznacza to pożądane, wręcz konieczne łączenie tego, co intelektualne, z tym wszystkim, co przybiera postać aplikacyjną, w tym w szczególności profesjonalną.

Zobacz pełną wersję wypowiedzi

 

Dlaczego warto studiować pracę socjalną w IS UJ?

 • Kształcimy profesjonalistów - absolwenci i absolwentki pracy socjalnej w IS UJ uzyskują uprawnienia wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Przygotowujemy do podjęcia pracy w instytucjach obszaru publicznego, obywatelskiego oraz prywatnego
 • Posiadamy ponad 30-letnie doświadczenie w nauczaniu pracy socjalnej – początkowo jako pierwsza w kraju specjalność w ramach studiów socjologicznych, od października 2014 r. jako samodzielne studia II stopnia
 • W ramach programu studiów pracujemy metodą projektów socjalnych – studenci i studentki uczą się przez doświadczenie, realizując projekty grupowe dla konkretnych instytucji (np. Stowarzyszenie SIEMACHA, Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL, Stowarzyszenie MONAR - pełna lista partnerów kierunku poniżej)
 • Intensywnie współpracujemy z instytucjami zagranicznymi, co między innymi oznacza otwarcie na nowe tendencje i rozwiązania pojawiające się w światowej pracy socjalnej. Szczególnie korzystne i przyjazne stosunki łączą nas z ośrodkami pracy socjalnej w Universita' Cattolica di Milano, Ohio State University, Evangelische Hochschule Berlin
 • Wspieramy studentów i studentki w ich rozwoju naukowym - umożliwiamy m.in. publikowanie artykułów w renomowanym czasopiśmie Zeszyty Pracy Socjalnej, udział w konferencjach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, zaangażowanie w prace Koła Naukowego Studentów Pracy Socjalnej UJ
 • Nasza kadra to ceniony zespół profesjonalistów o wysokich kompetencjach merytorycznych, praktycznych, interpersonalnych
 • Indywidualizujemy praktyki oraz poszerzamy ich możliwy zakres i liczbę godzin, co zostaje uwzględnione w suplemencie do dyplomu. Przygotowanie do praktyki dotyczy takich form kształcenia jak: wizyty studyjne, praktyki w ośrodkach socjalno-pomocowych oraz projekty socjalne realizowane jako kursy skupione na budowaniu kultury pracy zespołowej oraz stosowaniu metod partycypacyjnych
 • Poprzez superwizję zaspokajamy indywidualne potrzeby i zainteresowania studentów i studentek w zakresie realizowania praktyk oraz podejmowania aktywności zawodowej
 • Nasz program studiów otrzymał pozytywną opinię Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Tworzymy dynamiczne, zaangażowane środowisko osób, dla których różne wymiary praca socjalnej stanowią centrum zainteresowań (zobacz: AKTUALNOŚCI)

Program studiów

zdjecie1

Kompleksowe spojrzenie

 • Studia oferują szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu współczesnych metod pracy socjalnej, planowania, organizacji i ewaluacji działań pomocowych.
 • Efektywna komunikacja, prowadzenie badań i diagnozowanie, planowanie i realizacja projektów, animacja i organizacja środowiska, ale także promocja i zarządzanie to podstawowe obszary tematyczne, które obejmuje program studiów.
 •  
 

zdjecie1

Komunikacja to podstawa

 • Kładziemy nacisk na kształcenie umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych. Włączamy w tok nauczania elementy wiedzy psychologicznej (psychologia stosowana) i socjologicznej (socjologia rozumiejąca).
 • Rozwijamy umiejętności studentów i studentek z zakresu mediacji, negocjacji i rozwiązywania problemów.
 •  


zdjecie1

Nowoczesna praca socjalna

W ramach zajęć studenci i studentki poznają różnorodne podejścia i metody współczesnej pracy socjalnej (m.in. streetworking, praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach, action research).

 


 


zdjecie1

Praktyka

W małych grupach studenci i studentki realizują projekty socjalne dla wybranych instytucji – w ten sposób nie tylko uczą się aplikować zdobytą wiedzę i umiejętności, ale także współpracować w grupie i zarządzać projektem.
Istotnym elementem procesu kształcenia jest aplikacja zdobytej wiedzy, obejmującej takie zagadnienia jak: wielokulturowość i różnorodność w pracy socjalnej, metodologia badania problemów społecznych, funkcjonowanie zespołów wysokoefektywnych, metodyka pracy socjalnej oraz ekonomia społeczna i solidarnościowa.

 

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o studiach II stopnia na kierunku praca socjalna w IS UJ, zobacz: TUTAJ

ZOBACZ PEŁNĄ OFERTĘ KURSÓW DLA STUDENTÓW PRACY SOCJALNEJ W IS UJ: Aplikacja Sylabus UJ
 

Rekrutacja

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku. W postępowaniu rekrutacyjnym pod uwagę brana jest średnia ze studiów

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie IRK.