Projekt SUFISA

O projekcie

Projekt SUFISA ma na celu wskazanie praktyk i polityk, które wspierają zrównoważony rozwój producentów rolnych w odniesieniu do kompleksowych wymagań polityk wobec rolnictwa i obszarów wiejskich, jak również negatywnych efektów funkcjonowania rynku oraz globalizacji. Wiedza na temat sił rynkowych oraz innych czynników istnieje obecnie jedynie w bardzo fragmentaryczny sposób. Grupy producentów rolnych i regiony nie były dotąd w wystarczający sposób analizowane w kontekście warunków rynkowych, które ostatnio uległy zmianie. Ponadto niewiele informacji jest dostępnych na temat powiązań pomiędzy czynnikami, przyszłymi możliwościami oraz zagrożeniami, które powinny zostać uwzględnione w całościowej analizie.

Realizacja projektu SUFISA bazuje na ścisłej współpracy z podmiotami ze sfery producentów, instytucji tworzących odpowiednie polityki oraz przedstawicielami rządowych i pozarządowych organizacji. Powiązanie teoretycznych analiz oraz uczestnictwa wielu aktorów ze wspomnianych struktur jest warunkiem wstępnym wskazania na działania i polityki ukierunkowane na przeciwdziałanie negatywnym rezultatom funkcjonowania rynku, tak aby zapewnić zrównoważoną działalność rolników i rybaków.

Krajowym koordynatorem projektu SUFISA jest dr hab. Piotr Nowak z Instytutu Socjologii UJ. Członkowie zespołu na Uniwersytecie Jagiellońskim: prof. dr hab. Krzysztof Gorlach, dr hab. Piotr Nowak, dr Anna Witowska-Jastrzębiec, mgr Adam Dąbrowski.

Więcej informacji o projekcie SUFISA dostępne na stronie https://www.sufisa.eu/

Szczegółowe cele projektu SUFISA

 • Konstrukcja schematu pojęciowego wiążącego negatywne aspekty funkcjonowania rynku oraz wymogów konstruowania polityk, które są w stanie zapewnić funkcjonowanie gospodarstw rolnych
 • Badanie istoty negatywnych aspektów funkcjonowania rynku, wymogów polityk oraz ich konsekwencji w odniesieniu do specyficznych produktów i regionów
 • Analiza wpływu negatywnych aspektów funkcjonowania rynku oraz wymogów polityk na funkcjonowanie oraz sprawność rolników
 • Identyfikacja zrównoważonych praktyk i polityk w sektorach rolnictwa i rybołówstwa oraz produkcji żywności, które są czynnikiem wspierającym funkcjonowanie bezpośrednich producentów oraz rozwój przyszłych scenariuszy przeciwstawnych negatywnym konsekwencjom sił rynkowych
 • Podejmowanie działań w ramach interdyscyplinarnego projektu skoncentrowanego na podejściu uwzględniającym wielu aktorów czyli przede wszystkim szeroką rzeszę interesariuszy, co ma zapewnić nie tylko jego odpowiedni merytoryczny poziom, ale także prawidłowe rozprzestrzenianie jego rezultatów

Partnerzy w projekcie

 • Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), Belgium
 • Universita Di Pisa (UNIPI), Italy
 • University of Gloucestershire, United Kingdom
 • Fondation Institut de Recherche pour le Developpement Durable et les Relations Internationales (IDDRI), France
 • Alma Mater Studiorum – Universita Di Bologna (UNIBO), Italy
 • Universiteit Hasselt (UHasselt), Belgium
 • Nodibinajums Baltic Studies Centre (BSC), Latvia
 • Universidade de Evora, Portugal
 • Aarhus Universitet (AU), Denmark
 • Agricultural University of Athens (AUA), GreeceHochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE), Germany
 • Uniwersytet Jagiellonski, Poland
 • Ekonomski Fakultet – Univerzitet U Beogradu (BEL), Serbia
 • University of Southern Denmark (SDU), Denmark