Egzamin końcowy - magisterium

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem Przygotowanie i pisanie pracy magisterskiej w Instytucie Socjologii UJ
oraz z nowym formularzem oceny pracy magisterskiej.

Informacje o polityce antyplagiatowej w IS UJ znajdą Państwo w DOKUMENCIE.
 

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 83 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2020 roku w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac


Zobacz: Zarządzenie nr 105 Rektora UJ z dnia 30 września 2020 roku w sprawie: organizacji egzaminów dyplomowych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej


Informujemy, że ze względu na zdalny tryb przeprowadzania egzaminów magisterskich oraz specyfikę aplikacji MsTeams, każda osoba przystępująca do egzaminu zobowiązana jest do posiadania aktywnego adresu mailowego w domenie @uj.edu.pl. 

Jeżeli student lub studentka posługuje się innym adresem mailowym (ma podany inny adres mailowy w systemie USOS), zobowiązany/a jest do przekazania przed obroną sekretariatowi studiów II stopnia drogą mailową adresu w domenie @uj.edu.pl


W sekretariacie studiów II stopnia należy złożyć:

 

Opłaty za dyplom należy dokonać na konto indywidualne wygenerowane z systemu USOS. Po dokument z numerem konta należy zgłosić się osobiście do sekretariatu studiów II stopnia lub zwrócić się z prośbą o wygenerowanie dokumentu drogą mailową na adres: agnieszka.radzik@uj.edu.pl


Wszystkie niezbędne dokumenty należy złożyć na minimum 10 dni przed egzaminami końcowymi.


UWAGA! Od 1 października 2019 roku obowiązują nowe formularze wniosków o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych (dyplom oraz suplement do dyplomu) w tłumaczeniu na język angielski. Nowe formularze wniosków dotyczą wszystkich osób, których egzamin magisterski odbędzie się w terminie od 1.10.2019 r.


Jednocześnie informujemy o możliwości wypełnienia formularza dla przyszłych absolwentów: zgoda na przetwarzanie numeru telefonu w celu przeprowadzenia badania oraz adresu mailowego w celu otrzymywania informacji o wydarzeniach i ofertach przygotowanych dla absolwentów. Formularz dostępny jest po zalogowaniu na STRONIE USOSWEB. Wypełnienie formularza w takiej formie nie jest obowiązkowe.


W przypadku niemożności osobistego odbioru dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych, należy złożyć w sekretariacie Upoważnienie do odbioru dyplomu ukończenia studiów wraz z odpisami i suplementem

UWAGA! Informacja o odpisach dyplomu w języku angielskim i innych językach obcych.