Praktyczne informacje

» 1. Kto może wyjechać?

W programie Erasmus mogą wziąć udział uczestnicy studiów I, II lub III stopnia.

  • W momencie wyjazdu trzeba mieć ukończony co najmniej pierwszy rok studiów licencjackich.
  • Przystąpić do konkursu można warunkowo już na I roku studiów licencjackich.
  • Osoby kończące studia licencjackie mogą ubiegać się o wyjazd warunkowo. Prawo do wyjazdu otrzymują po przyjęciu na studia magisterskie.
  • Na stypendium Erasmus studia można wyjechać raz w ciągu jednego cyklu studiów (tj. 1 raz podczas studiów licencjackich, 1 raz podczas magisterskich i 1 raz podczas studiów doktoranckich).

Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego spoza Instytutu Socjologii mogą ubiegać się o wyjazd z puli umów IS. Obowiązują ich wówczas zasady rekrutacji i terminy przyjęte w IS. W dokumentacji w takich przypadkach należy zawrzeć dodatkowo zgodę koordynatora programu Erasmus z jednostki macierzystej i zgodę koordynatora z uczelni przyjmującej.

» 2. Dokąd można wyjechać?

Z Instytutem Socjologii UJ współpracuje ponad 50 uczelni partnerskich. Do każdej z nich na semestr lub rok akademicki mogą wyjechać nasi studenci. Zobacz pełną listę uczelni partnerskich wraz z liczbą wyjazdów przewidzianych w umowach.

Przed podjęciem decyzji o wyborze uczelni należy zapoznać się z jej ofertą programową, sprawdzić, w jakim języku odbywają się zajęcia oraz kiedy upływa termin rejestracji uczestników programu Erasmus i jakie warunki (np. dotyczące znajomości języka) muszą spełnić studenci programu Erasmus na danej uczelni przyjmującej.

» 3. Na czym polega proces rekrutacji?

Od roku akademickiego 2016/2017 rekrutacja na Program Erasmus+ odbywa się przez system USOS (zakładka Studenci, dalej: Wymiana studencka).

Wybieracie Państwo maksymalnie 3 uczelnie z oferty Instytutu Socjologii każdej nadając odpowiedni priorytet.

W trakcie wypełniania aplikacji do każdej z nich zobowiązani są Państwo wypełnić pola dotyczące:

  • poziomu znajomości języka (konieczność doniesienia koordynatorce zaświadczenia potwierdzającego deklarowaną znajomość),
  • listu motywacyjnego, życiorysu (oba komponenty tylko w języku polskim),
  • stażu zagranicznego oraz innych doświadczeń (tutaj również konieczność dostarczenia dokumentów je potwierdzających).

Wybieracie Państwo też osobę z grona pracowników/ek IS, którą poprosicie Państwo o opinię. Ponadto zaznaczacie program studiów oraz informację o ewentualnym wcześniejszym uczestnictwie w Programie Erasmus. Dodatkowe dokumenty proszę składać w Sekretariacie w czasie jego pracy lub osobiście koordynatorce w trakcie jej dyżuru.

» 4. Kto może mi udzielić dodatkowych informacji?

Informacji, np. dotyczących dotyczących rekrutacji w IS oraz sposobu zaliczenia stypendium (wybór kursów, Learning Agreement, liczba ECTS), udzieli Państwu mgr Urszula Sarwa. Jej dużyry odbywają się we wtorki i środy w godz. 11.00-14.00, pok. 52.

 

Koordynatorem programu Erasmus ds. naukowych w IS UJ jest dr hab. Andrzej Bukowski – zastępca dyrektora IS ds. badań i rozwoju.

Pytania dotyczące kwestii finansowych i formalnych (wysokość stypendiów, podpisywanie umów, ubezpieczenie) należy kierować do pani mgr Moniki Rzący z Działu Międzynarodowej Wymiany Studenckiej UJ: monika.rzaca@uj.edu.pl Istotne praktyczne informacje znajdą też Państwo na stronie DMWS

» 5. Jakich formalności muszę dopełnić przed wyjazdem na stypendium?

Należy podpisać umowę o stypendium programu Erasmus w Dziale Międzynarodowej Wymiany Studenckiej, wypełnić formularz danych bankowych i złożyć go wraz z umową w DMWS, zarejestrować się w uczelni, na wyjazd do której uzyskało się stypendium (terminy i dokumenty niezbędne do dokonania rejestracji ustala uczelnia przyjmująca) oraz ustalić program studiów wypełniając formularz Learning Agreement (lub formularz wymagany przez uczelnię docelową).

Wypełniony formularz Learning Agreement musi zostać podpisany przez koordynatora instytutowego najpóźniej do 31 października w przypadku wyjazdu na semestr zimowy, a do 31 marca w przypadku wyjazdu na semestr letni.

Niektóre uczelnie partnerskie wymagają, by Learning Agreement z podpisem instytutowego koordynatora programu Erasmus został przesłany wraz z dokumentami rejestracyjnymi. W takich przypadkach należy zgłosić się po akceptację Learning Agreement co najmniej 3 tygodnie przed terminem wymaganym przez uczelnię, do której student wyjeżdża.

» 6. Jakie warunki muszę spełnić podczas stypendium, żeby je zaliczyć?

Podczas wyjazdu stypendialnego należy uzyskać liczbę punktów ECTS potrzebną do zaliczenia semestru (bądź roku w przypadku wyjazdów dwusemestralnych), czyli 30 bądź 60 ECTS. W przypadku nadwyżki punktów uzyskanej w latach wcześniejszych można zrealizować mniej punktów ECTS, jednak nie mniej niż 15 ECTS w semestrze. Co najmniej dwie trzecie puli uzyskanych punktów musi pochodzić ze zrealizowanych na uczelni partnerskiej kursów z dziedziny nauk społecznych.

» 7. Jakich formalności muszę dopełnić po powrocie ze stypendium?

W ciągu miesiąca po powrocie ze stypendium należy rozliczyć się w BOSZ składając następujące dokumenty: Learning Agreement i ewentualnie Changes to Original Learning Agreement, Transcript of Records oraz zaświadczenie o długości pobytu uzyskane w uczelni, w której student przebywał w ramach stypendium. Należy także wypełnić ankietę on-line. Następnie należy rozliczyć się w IS UJ składając na ręce koordynatora instytutowego Transcript of Records i Learning Agreement (wraz z ewentualnymi zmianami) podpisane przez koordynatora z uczelni przyjmującej. Tylko na tej podstawie uzyskane oceny i punkty ECTS zostaną wpisane do USOS.