Stypendia i dokumentowanie dorobku

Stypendia

Osoby, które rozpoczęły studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019 i wcześniej obowiązują zasady przyznawania stypendium na dotychczasowych zasadach. Stypendia przyznawane są ze środków Wydziału Filozoficznego.

Podstawą do przyznawania doktorantom i doktorantkom stypendium doktoranckiego jest art. 200 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów na Uniwersytecie Jagiellońskim zostały określone w Regulaminie studiów doktoranckich uchwalonym przez Senat UJ w dniu 29 kwietnia 2015 r.

Więcej informacji o stypendiach znajduje się na stronie Wydziału Filozoficznego UJ


W roku akademickim 2019/2020 swoją moc zachowują zarządzenia Rektora UJ regulujące zasady i tryb przyznawania stypendiów:
nr 43 z 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Jagiellońskim
nr 44 z 27 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Jagiellońskim

W związku z powyższym dalej obowiązują regulacje dotyczące m.in. konieczności wydruku i złożenia przez doktoranta podpisanej wersji papierowej wniosku z systemu USOSweb, a także minimalne limity przyznań stypendium doktoranckiego, określone w § 5 ust. 5 pkt 2 i 3 zarządzenia nr 43.

Wnioski o stypendia będą mogły być składane osobiście na Dzienniku Podawczym UJ lub drogą pocztową. Z uwagi na wyjątkową sytuację, w systemie USOSweb uruchomiana zostanie możliwość dołączenia w nadchodzącym roku akademickim dokumentów elektronicznych lub skanów dokumentów potwierdzających osiągnięcia doktorantów.


Zgodnie z § 5 ust. 4 zarządzeń kryteria oceny doktoranta oraz system punktacji może być zmieniony przed rozpoczęciem roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, na który stypendium ma być przyznane.

Dokumentowanie dorobku naukowego

Dorobek publikacyjny doktorantów i doktorantek Uniwersytetu Jagiellońskiego powinien być rejestrowany w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W razie pytań i wątpliwości dotyczących sposobu deponowania informacji w RUJ, można kontaktować się z pracowniczkami Biblioteki IS UJ.

Zasady rejestracji dorobku publikacyjnego pracowników i pracowniczek oraz doktorantów i doktorantek Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podawania nazwy Uniwersytetu Jagiellońskiego przy afiliowaniu publikacji określone zostały w Zarządzeniu nr 71 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 października 2018 roku.

Aby publikacja mogła zostać uwzględniona do dorobku przez komisję stypendialną na Wydziale Filozoficznym UJ, należy podać w RUJ afiliację Wydziału Filozoficznego.


Zobacz: Informacja o dokumentach potwierdzających osiągnięcia doktorantów i doktorantek

Ocena dorobku naukowego doktorantów i doktorantek IS UJ - rok akademicki 2019/2020

SKŁAD WEWNĘTRZNEJ KOMISJI
dr hab. Marcjanna Nóżka, prof. UJ
dr hab. Katarzyna Zielińska, prof. UJ
mgr Olga Maciejewska


HARMONOGRAM PRACY W SYSTEMIE SARAS

do 20 września 2020 r. - uzupełnianie przez Doktorantów i Doktorantki danych w systemie SARAS
do 25 września 2020 r.- ocena wstępna dorobku, przekazanie przez Komisję ewentualnych uwag lub komentarzy
26 - 30 września 2020 r. - możliwość uzupełnienia brakujących informacji, odniesienia się do uwag Komisji
1 października 2020 r. - zamknięcie systemu, posiedzenie Komisji: ocena końcowa i przygotowanie protokołów dla Komisji Wydziałowej


UWAGA: niepełna dokumentacja nie będzie punktowana!

Przykłady:
Aktywność dydaktyczna punktowana jest m.in. na podstawie liczby godzin. Podpięte zaświadczenia muszą zatem zawierać jednoznaczną informacje, ile godzin zajęć praktyk zawodowych doktorant przeprowadził, jak również powinna być podana nazwę kursu/ forma zaangażowania. Zaświadczenie powinno mieć właściwą formę, tj. powinno być przygotowane estetycznie, na komputerze z odręcznym podpisem osoby, która je wystawia.
Publikacje ocenie podlegają wyłącznie publikacje z afiliacją Wydziału Filozoficznego UJ i zgłoszone do Repozytorium UJ (RUJ). W przypadku tekstów przyjętych do druku, należy dołączyć zaświadczenie z wydawnictwa/od redakcji, w którym jednoznacznie określone będzie imię i nazwisko autora tekstu, tytuł przyjętego tekstu i termin planowanej publikacji.


Punkty za artykuły w czasopismach będą przyznawane zgodnie z obowiązującą – w czasie przeprowadzania oceny – listą czasopism opublikowaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Stypendium przyznawane przez MNiSW

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców dostępny jest na stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317605