Organizacja roku akademickiego 2021/2022

Zgodnie z Zarządzeniem nr 53 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022: W roku akademickim 2021/2022 kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim będzie prowadzone w formie kształcenia stacjonarnego z elementami kształcenia zdalnego.

Zajęcia stacjonarne w Instytucie Socjologii UJ realizowane będą z zachowaniem aktualnych wytycznych w zakresie reżimu sanitarnego.

W przypadku zmiany sytuacji epidemicznej zasady organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 mogą ulec zmianie.
 

Zgodnie z treścią Komunikatu nr 24 Rektora UJ z dnia 16 września 2021 roku w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022: Z dniem 1 października 2021 roku Uniwersytet Jagielloński powraca do stacjonarnego trybu kształcenia, z wyjątkiem zajęć określonych przez Dziekanów Wydziałów/kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni, które będą odbywały się w formie zdalnej.

Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu oraz dokumentu Polityka bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania skutkom koronawirusa (SARS-CoV-2), stanowiącym załącznik do niego.
 

Komunikaty

UWAGA!

Informujemy, że zgodnie z treścią Komunikatu nr 33 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie: ustanowienia określonych obowiązków w związku z wystąpieniem stanu epidemii

pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego i osoby trzecie przebywające na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studenci i doktoranci poza czasem zajęć dydaktycznych są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki we wszystkich przestrzeniach wspólnych Uczelni.

Ponadto (...) studenci i doktoranci Uniwersytetu Jagiellońskiego są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki również w czasie zajęć dydaktycznych na terenie Uczelni. Obowiązek ten nie dotyczy osób prowadzących zajęcia dydaktyczne.
 

Nadal obowiązują zasady określone w Komunikacie nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 września 2021 roku w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień Komunikatu nr 33.
 

Postępowanie w razie stwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 lub skierowania na kwarantannę

Zgodnie z komunikatem nr 24 Rektora UJ z dnia 16 września 2021 roku:
Studenci i doktoranci w przypadku zarażenia koronawirusem lub skierowania na kwarantannę powinni powiadomić władze uczelni poprzez adres mailowy: covidstudent@uj.edu.pl.


Zgodnie z komunikatem nr 33 Rektora UJ z dnia 10 listopada 2021 roku:
Pracownicy UJ zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania pracodawcy o zachorowaniu wywołanym wirusem SARS-CoV-2 poprzez zgłoszenie tego faktu pocztą elektroniczną lub telefonicznie bezpośredniemu przełożonemu, a bezpośredni przełożony kierownikowi jednostki organizacyjnej UJ. Kierownik jednostki organizacyjnej zobowiązany jest przekazać powyższą informację na adres e-mail: Covid19@uj.edu.pl.

 

W Instytucie Socjologii UJ powołana została koordynator ds. COVID-19:

mgr Teresa Jaszczyńska
e-mail: teresa.jaszczynska@uj.edu.pl
tel. 12 663 17 57

 

Zasady postępowania studentów/ek i pracowników/czek Instytutu Socjologii UJ w sytuacji uzyskania pozytywnego wyniku na COVID-19:

  1. Osoba zakażona wysyła drogą mailową informację do koordynatora instytutowego - Pani Teresy Jaszczyńskiej
  2. Koordynator instytutowy wysyła informację o zakażeniu do Pani Danuty Klepacz (koordynatorki wydziałowej), podając dane osoby zakażonej wraz z dołączoną listą osób, które miały z nią kontakt.


Właściwy łańcuch informacyjny wygląda następująco:
osoba zakażona --> koordynator z jednostki --> koordynator wydziałowy ---> ....

Należy zachować wskazaną kolejność, co wykluczy sytuację zakłóceń w przesyłaniu informacji do SANEPID-u!