Study programmes in Polish

First-cycle programmes

The curriculum is module-based. It allows each student to elastically shape his or her course of study. Such a formula allows the students to adapt the curriculum to their individual needs. There are six modules, divided into thematic blocks (e.g. social structures and processes, social institutions, social identities, research methods, or sociology in action). Each module has its obligatory courses and a number of optional courses to choose from.

Second-cycle programmes

The curriculum of second-cycle programmes includes the theoretical module, the methodological module, and the specialization courses: public sphere, communication in contemporary society, globalization – inequality – culture, market research, and public policy analysis. The students participate in obligatory and optional courses within the specialization framework.  

Third-cycle programme

The doctoral studies a the Faculty of Philosophy are the third-cycle of higher education (undergraduate, graduate and doctoral studies). The programme has been designed in a way that enables the students to acquire expert knowledge in highly specialized fields related to the topics of their doctoral theses. The students of the third-cycle programme are required to have very good knowledge in the area of social sciences and humanities, including the latest research achievements. The studies consist in the participation in lectures and seminars for doctoral students on the one hand, and individual and group work with an academic advisor on the other.

Ważne informacje związane z wejściem w życie ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. ustawy 2.0)

Z dniem 1 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. ustawa 2.0. Wraz z nią weszła w życie ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w której zawarto kluczowe informacje dotyczące dalszego funkcjonowania studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 oraz przewodów doktorskich. Prosimy o zwrócenie na nie szczególnej uwagi!

1) Przewody doktorskie wszczęte przed 1 października 2018 r. prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

2) W okresie między 1 października 2018 r. i 30 kwietnia 2019 r. przewody doktorskie wszczyna się na podstawie przepisów dotychczasowych. Wszczęcie przewodu doktorskiego oznacza podjęcie przez Radę Instytutu Socjologii uchwały w przedmiocie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora, a także promotora pomocniczego, w przypadku jego udziału w przewodzie. Poprzez wszczęcie przewodu doktorskiego nie należy rozumieć złożenia wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego wraz z wymaganą dokumentacją. W związku z tym, aby dany przewód doktorski był prowadzony na podstawie przepisów dotychczasowych, Rada Instytutu Socjologii musi podjąć uchwałę w przedmiocie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora, a także promotora pomocniczego, w przypadku jego udziału w przewodzie, nie później niż do 30 kwietnia 2019 r.

3) Po 30 kwietnia 2019 r. nadanie stopnia doktora nastąpi zgodnie z nową klasyfikacją dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, przyjętą w drodze rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.

4) Przewody doktorskie wszczęte do 30 kwietnia 2019 r., niezakończone do dnia 31 grudnia 2021 r., odpowiednio umarza się albo zamyka się.

5) Po 30 kwietnia 2019 r. nie będę już wszczynane przewody doktorskie w dotychczasowym znaczeniu. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w miejsce przewodów doktorskich będą wszczynane postępowania ws. nadania stopnia doktora. Jest to zmiana nie tylko natury językowej, ale przede wszystkim zmiana proceduralna.

6) W okresie od 1 maja do 30 września 2019 r. nie wszczyna się postępowań w sprawie nadania stopnia doktora.

7) Postępowania ws. nadania stopnia doktora wszczęte po 30 września 2019 r. otwiera się na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zgodnie z nową procedurą. Szczegółowy sposób postępowania ws. nadania stopnia doktora określi Senat UJ.

8) Do 30 września 2019 r. stopień naukowy doktora będzie nadawała Rada Instytutu Socjologii. Od 1 października 2019 r. stopień naukowy doktora będzie nadawał Senat UJ lub wskazany przez niego organ.

9) W przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora zgodnie z nową procedurą, postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora będzie wszczynało złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów