Granty i finansowanie badań

Zachęcamy do zapoznania się aktualnymi konkursami i dostępnymi programami wsparcia dla doktorantów i doktorantek Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Fundusze stypendialne UJ

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://stypendia.uj.edu.pl/wlasne-fundusze/

Fundusz Ad Polonos: https://stypendia.uj.edu.pl/wlasne-fundusze/ad-polonos

O stypendia za wyniki w nauce z ww. Funduszu mogą ubiegać się doktoranci i doktorantki, którzy ukończyli pierwszy rok studiów doktoranckich i spełniają łącznie następujące warunki:

 • wykazują się udokumentowaną aktywnością naukową, a w szczególności: czynnym udziałem w konferencjach naukowych (referat, sesja posterowa), publikacjami, udziałem w projektach (badania naukowe, prace rozwojowe)
 • legitymują się Kartą Polaka lub zostali uznani za osoby polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji
 • są obywatelami jednego z następujących krajów: Armenia, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Litwa, Rosja, Ukraina


Nabór wniosków o stypendia w roku akademickim 2018/2019 trwał od początku września do 20 października 2018 roku. 

Nabór na rok akademicki 2019/2020 zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.

Towarzystwo Doktorantów UJ

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://doktoranci.uj.edu.pl/konkursy

Kalendarium konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów na rok 2019:

 • Edycja 1 (projekty realizowane od 1.01.2019-31.03.2019) Trwanie naboru i rejestracji wniosków od 20 listopada do 8 grudnia 2018 r. Ogłoszenie wyników 21 grudnia 2018 r.
 • Edycja 2 (projekty realizowane od 1.04.2019-30.06.2019) Trwanie naboru i rejestracji wniosków od 18 lutego do 8 marca br. Ogłoszenie wyników ok. 22 marca 2019 r.
 • Edycja 3 (projekty realizowane od 1.07.2019-30.09.2019) Trwanie naboru i rejestracji wniosków od 20 maja do 7 czerwca br. Ogłoszenie wyników ok. 25 czerwca 2019 r.
 • Edycja 4 (projekty realizowane od 1.10.2019-31.12.2019) Trwanie naboru i rejestracji wniosków od 19 sierpnia do 6 września br. Ogłoszenie wyników ok. 24 września 2019 r.


Dokładne terminy będą podawane każdorazowo przed nadchodzącą edycją Konkursu.

Fundacja Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak”

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.bratniak.krakow.pl/

Wnioski o dotacje należy składać w nieprzekraczanym terminie do 10 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczyna się termin realizacji projektu.

Nie dopuszcza się możliwości składania wniosków w trakcie trwania projektu bądź po jego zakończeniu [zob.: Procedura składania i rozpatrywania wniosków o dotację i zapomogę z budżetu fundacji „Bratniak”]

Program SYLFF

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.sylff.uj.edu.pl/wstepne-informacje

O stypendium mogą starać się osoby, które są studentami i studentkami I – III roku studiów III stopnia.

Dyscypliny naukowe, w ramach których studenci i studentki odbywają studia uprawniające do składania aplikacji:

 • nauki społeczne
 • nauki humanistyczne
 • nauki o zarządzaniu
 • nauki ekonomiczne
 • nauki prawne


Ostateczny termin składania kompletnych podań u koordynatora SYLFF UJ w Dziale Współpracy Międzynarodowej (ul. Czapskich 4, pok. 12): do 3 czerwca 2019, do godz. 15.00.

Stypendia bilateralne

Szczególowe informajce dostępne są na stronie: https://dwm.uj.edu.pl/pracownicy/wyjazdy

Stypendium przyznawane jest w ramach zagranicznych umów dwustronnych pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim, a innymi prestiżowymi uniwersytetami w Europie i poza nią.

Zależnie od umowy doktorant i doktorantka może wyjechać na kilkutygodniowe lub jednosemetralne stypendium do Chin, Stanów Zjednoczonych oraz w obrębie Europy do Austrii, Bułgarii, Chrowacji, Finlandii, Holandii, Macedonii, Niemiec, Szwajcarii, Ukrainy, Węgier, Włoch.

Aktualne konkursy (szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://dwm.uj.edu.pl/aktualnosci):

 • Konkurs na 3 stypendia na wyjazdy na International Summer Programmes na Uniwersytecie w Cambridge (7.07-17.08.2019). Termin składania dokumentów: do 15 marca 2019 r.
 • Konkurs na wyjazdy 8 studentów/doktorantów na studia częściowe (semestr lub cały rok) na Uniwersytecie w Sankt Petersburgu w terminie 1.09.2019-30.06.2020. Termin składania dokumentów: do 15 marca 2019 r.
 • Konkurs na 3 stypendia dla studentów UJ na letnią szkołę języka i kultury niemieckiej na Uniwersytecie w Heidelbergu w terminie: 1-28.08.2019. Termin składania dokumentów: do 15 marca 2019 r.
 • Dodatkowy konkurs na wyjazdy studentów i doktorantów do uczelni pozaeuropejskich w ramach wymiany bilateralnej w 2019/2020. Wymagane dokumenty należy składać w DWM (Sekcja ds. współpracy międzynarodowej) w terminie do 15 marca 2019 r.
 • Stypendia zagraniczne NAWA - wyjazdy do Japonii. Termin naboru wniosków na wyjazdy do Japonii: do 30 marca 2019 r.

Konkurs o przyznanie finansowania dla doktorantów Wydziału Filozoficznego (były konkurs DSC)

Konkursu o przyznanie finansowania ze środków DSC na zadania służące rozwojowi młodej kadry naukowej oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym UJ.

Termin konkursu o przyznanie finansowania z DSC ogłasza Prodziekan ds. ogólnych nie później niż dwa tygodnie przed terminem składania wniosków. Informacja o terminie konkursu jest zamieszczana na stronie internetowej Wydziału Filozoficznego UJ oraz rozsyłana do poszczególnych sekretariatów w dniu ogłoszenia konkursu.

 

Dziekan ds. Ogólnych ogłasza konkurs na dofinansowanie działalności badawczej doktorantów.

Uwaga: Zgodnie z nowymi regulacjami ustawowymi oraz wytycznymi Pana Rektora prof. S. Kistryna konkurs obejmuje wyłącznie doktorantów.

Wnioski, przygotowane zgodnie z regulaminem (z wyłączeniem punktów dotyczących pracowników; regulamin zamieszczony na stronie Wydziału Filozoficznego UJ) należy składać TYLKO w formie elektronicznej w formie pliku pdf z zeskanowanym podpisem opiekuna/promotora lub dyrektora Instytutu/Katedry.

Uwaga: doktoranci pobierający stypendia w grantach badawczych proszeni są o zamieszczenie we wniosku dodatkowego wyjaśnienia czy (ewentualnie w jakim stopniu) zadania badawcze o które wnioskują, są zbieżne z zadaniami realizowanymi w grancie.

Przyjmowane będą wnioski w postaci JEDNEGO pliku – opisane zgodnie ze wzorem: imie.nazwisko_dokorant.

Projekty należy wysyłać na adres e-mailowy swojego instytutu przeznaczony na konkurs (<a href="mailto:socjologiaDSC@uj.edu.pl">socjologiaDSC@uj.edu.pl<a/>)

Wydatki w projekcie należy zaplanować od 1 września 2019 roku.
Wnioski przyjmowane będą do 14 czerwca 2019 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest na 8 lipca 2019 roku.

Narodowe Centrum Nauki

Szczegółowe kryteria i sposób składania wniosków oraz informacje o innych konkursach można znaleźć na stronie: http:// http://www.dpb.uj.edu.pl/konkursy-ncn

 

Przykładowe konkursy dedykowane doktorantom i doktorantkom:

PRELUDIUM

Konkurs dla młodych badaczy i badaczek na pozyskanie finansowania badań naukowych.

Konkurs ogłaszany jest dwa razy do roku, w marcu (z terminem oddawania wniosków do 15 czerwca) i w październiku (z terminem oddawania wniosków do 15 grudnia).

Terminy składania wniosków obowiązujące na UJ ustalane są kilka tygodni wcześniej, ze względu na konieczność złożenia dodatkowych dokumentów oraz uzyskania niezbędnych podpisów.


ETIUDA

Konkurs, którego celem jest zwiększenie mobilności młodej kadry. W ramach tego konkursu można uzyskać stypendium na okres do 12 miesięcy. W ramach wniosku należy zaplanować odbycie stażu w zagranicznym ośrodku naukowym.

Konkurs ogłaszany jest raz do roku, zwykle w grudniu z terminem złożenia wniosku do 15 marca.

Wymogiem koniecznym do aplikowania w konkursie ETIUDA jest brak stopnia naukowego doktora. Wnioskodawca musi być na etapie przygotowywania rozprawy doktorskiej i mieć wszczęty przewód doktorski. Możliwe jest także zobowiązanie się do wszczęcia przewodu doktorskiego do dnia 30 czerwca roku składania wniosków.

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie FNP: http://www.fnp.org.pl/

Do młodych naukowców skierowany jest głównie program START.

Program MOST

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz Działu Nauczania UJ

Program daje możliwość odbycia części studiów (semestru lub roku akademickiego) na innej uczelni w Polsce. Program może być realizowany poprzez sporządzanie kwerendy bibliotecznej, archiwalnej oraz pracy laboratoryjnej i innego rodzaju współpracy naukowej jeśli została wcześniej uzgodniona z uczelnią przyjmującą.

Termin składania zgłoszeń na wyjazd na semestr letni upływa 30 listopada każdego roku.

Termin składania zgłoszeń na wyjazd na cały rok akademicki lub semestr zimowy kolejnego roku akademickiego upływa 15 maja.

Kontakt w sprawie programu MOST
Michał Kurcwald
e-mail: michal.kurcwald@uj.edu.pl
dyżur: wtorki: 11:35-13:05, pokój 53

Horyzont 2020 dla magistrów i doktorantów

Zachęcamy do zapoznania się z bardzo bogatą ofertą wsparcia (programy badawcze, mobilność i in.) na stronie: http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18209

W zakładce Najnowsze Granty i Stypendia każdego miesiąca zamieszczane są oferty grantów na badania i stypendiów zagranicznych dostępne dla doktorantów i doktorantek: https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty

Jagielloński Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich

Program JIPhD jest elitarną formą wsparcia dla zaawansowanych Doktorantów, który chcą poszerzyć swój warsztat badawczy, zwiększyć potencjał naukowy i zawodowy oraz zapoznać się z praktykami badawczymi w innych obszarach i dyscyplinach nauki.

Uczestnikami mogą być doktoranci realizujący program studiów doktoranckich na wszystkich wydziałach UJ (wraz z Collegium Medicum) oraz posiadający w momencie podpisywania umowy otwarty przewód doktorski.

Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme obejmuje 4 formy wsparcia:

 • Uczestnictwo w kursach metodologicznych w języku angielskim - Informacje o kursach oferowanych w ramach Programu
 • Stypendium na czas trwania Programu w kwocie 52 800 zł (stypendium miesięczne 24 x 2200 PLN)
 • Dofinansowanie do wyjazdu na staż zagraniczny w kwocie max. 10 000 zł (wyjazd w trakcie trwania Programu)
 • Dofinansowanie do wyjazdu na zagraniczną konferencję naukową w kwocie max. 3 800 zł (wyjazd w trakcie trwania Programu)

Głównymi celami Programu są:

 • Zwiększenie zainteresowania Doktorantów pracą naukową o charakterze interdyscyplinarnym i multidyscyplinarnym
 • Zbudowanie środowiska do współpracy międzyobszarowej i międzydziedzinowej poprzez wspólne uczestnictwo Doktorantów w warsztatach, seminariach i innych formach dydaktycznych o charakterze projektowym
 • Zapoznanie Doktoranta z metodami, technikami i rezultatami badań spoza ich własnego obszaru badawczego (związanych z realizowanym projektem doktorskim)
 • Zapoznanie Doktoranta z zaawansowanymi narzędziami do zarządzania pracą naukową, przetwarzania danych, jak również formami prezentowania treści naukowych
 • Zwiększenie potencjału naukowego Doktoranta poprzez umożliwienie mu pracy badawczej w kontekście międzynarodowym
 • Zwiększenie potencjału naukowego Doktoranta poprzez zapoznanie go z pozyskiwaniem środków na prowadzenie badań, a następnie efektywne wykorzystywanie tych środków
 • Zwiększenie potencjału zawodowego Doktoranta poprzez zapoznanie go z formułami planowania i realizowania kariery zawodowej na rynku akademickim
 • Zwiększenie potencjału zawodowego Doktoranta poprzez umożliwienie mu zbudowania relacji naukowych w kontekście międzynarodowym
 • Zwiększenie mobilności międzynarodowej
Szczegółowe informacje na temat Programu dostępne są na stronie: https://phdp.uj.edu.pl/-start