Gospodarstwa Opiekuńcze w Rozwoju Obszarów Wiejskich Wobec Wyzwań Demograficznych (GROWID)

Projekt uzyskał finansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków [GOSPOSTRATEG])

Kierownik projektu: dr hab. Piotr Nowak, prof. UJ
Członkowie zespołu: mgr Adam Dąbrowski, mgr Maria Kotkiewicz
Czas trwania projektu: 2018-2021

Opis projektu

Głównymi celami projektu GROWID są opracowanie modelu (wzorca) gospodarstwa opiekuńczego oraz przygotowanie systemu jego wdrażania. Działania te są odpowiedzią na syndrom problemów składających się na zjawisko pułapki demograficznej zdiagnozowane w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Proponowany projekt przyczyni się także do likwidacji innych istotnych dla Polski barier rozwojowych, m.in.: nierówności pomiędzy miastami a obszarami wiejskimi w dostępie do usług społ., problemy z organizacją usług publicznych na poziomie lokalnym, niska jakość kapitału społ. oraz nierówności społ., niewystarczająca koordynacja polityki publicznych.

W pierwszym etapie projektu zrealizowane zostaną zadania badawcze, których wyniki staną się podstawą modelu gospodarstwa opiekuńczego. Na drugi etap składają się prace związane z przygotowaniem do wdrożenia wspomnianego modelu: opracowanie niezbędnych regulacji prawnych oraz budowa poparcia politycznego i społecznego na rzecz ich wprowadzenia.

Gospodarstwa rolne mogą pełnić nie tylko funkcje produkcyjne, ale także na wiele innych sposobów przyczyniać się do rozwoju społeczności lokalnych i poprawy jakości życia ich członków. Możliwe jest innowacyjne połączenie rolnictwa wielofunkcyjnego ze świadczeniem usług społ. na poziomie lokalnym.

Gospodarstwo opiekuńcze można zdefiniować jako formę wsparcia w zakresie opieki i integracji społ. na rzecz osób i rodzin w celu poprawy ich funkcjonowania. Wsparcie jest w nich świadczone w oparciu o infrastrukturę gospodarstwa i w powiązaniu z wykonywaną działalnością rolniczą.

Ważną cechą proponowanego rozwiązania jest to, że nie doprowadzi ono do stworzenia alternatywy dla istniejącego już systemu wsparcia. Gospodarstwa opiekuńcze będą raczej kolejnym elementem tego sytemu, wypracowanym wspólnie przez sektor rolniczy i pomoc społ. Dzięki temu możliwe będzie przezwyciężenie problemów z dostępnością usług społ. na obszarach wiejskich. Rolnictwo opiekuńcze stworzy też ciekawą ofertę dla osób korzystających z różnych form wsparcia w miastach. Jest to rozwiązanie, które potencjalnie może być rozwijane zarówno we współpracy z sektorem publicznym, jak również w formie komercyjnej.

Rolnictwo opiekuńcze rozwija się z powodzeniem w wielu krajach europejskich (najlepiej rozwinięty system działa w Holandii). Także w Polsce podejmowane były inicjatywy łączące w sobie rolnictwo i pomoc osobom potrzebującym. Jako przykład można tu podać organizacje pozarządowe (Fundacja Barka, Fundacja Wspólnoty Burego Misia), które prowadzą gospodarstwa rolne i na bazie tej działalności rolniczej świadczą terapię dla osób potrzebujących. Na uwagę zasługują także działania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, które doprowadziły do powstania pilotażowych gospodarstw opiekuńczych. Zebrane w tych projektach doświadczenia wykazały, że istnieją istotne bariery dla rozwoju rolnictwa opiekuńczego w Polsce. Poważną przeszkodą jest brak regulacji prawnych, które pozwalałaby rolnikom na łączenie działalności rolniczej i opiekuńczej. Utrudniona jest także współpraca na tym polu pomiędzy samorządami a rolnikami w ramach podmiotów ekonomii społ. (brak możliwości tworzenia miejsc pracy dla rolników w PES). Brak regulacji prawnych uniemożliwia także mobilizację środków finansowych, które mogłyby zostać wykorzystane do tworzenia gospodarstw opiekuńczych (np. właśnie funduszy przeznaczonych na rozwój ekonomii społ.). Barierą są także postawy wobec starości niektórych mieszkańców obszarów wiejskich, np. niechęć do ponoszenia nakładów na rzecz seniorów. Pogłębioną diagnozę tych kwestii znaleźć można w raportach, które powstały w ramach przygotowań do realizacji projektu GROWID. Badania i analizy prowadził CDR O/Kraków – podmiot odpowiedzialny za wdrażanie idei gospodarstw opiekuńczych w skali ogólnopolskiej.

Gospodarstwa mogą świadczyć zróżnicowane usługi społ., począwszy od podstawowego wsparcia dla seniorów (pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb, opieka higieniczna, zapewnienie kontaktu z otoczeniem) poprzez bardziej specjalistyczne usługi kierowane do dzieci z problemami edukacyjnymi oraz osób: niepełnosprawnych, opuszczających zakłady karne, wymagających aktywizacji zawodowej, zmagających się z uzależnieniami, chorych.

W ramach projektu GROWID stworzone zostaną zręby przyszłego systemu rolnictwa opiekuńczego w Polsce. Ze względu na pionierski zakres prac oraz na bieżące zapotrzebowanie wynikające ze zjawisk demograficznych, zdecydowano, że w pierwszym okresie projektodawcy skupią się na tworzeniu gospodarstw świadczących usługi dla osób w wieku senioralnym. Wprowadzenie funkcji opiekuńczych do gospodarstw ma wiele zalet: zwiększenie dostępności usług społecznych wysokiej jakości na poziomie lokalnym, oszczędności w budżetach samorządów, zapewnienia profilaktyki osób starszych, aktywizacja zawodowa opiekunów osób niesamodzielnych, integracja społeczności lokalnych, dodatkowe źródła dochodów dla gospodarstw rolnych, tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający

Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
NIP: 6750002236
REGON: 000001270
e-mail: prorektor.nauka@uj.edu.pl
tel. (+48 12) 663-11-42
fax. (+48 12) 422 66 65
www.uj.edu.pl


Jednostka prowadząca sprawę

Wydział Filozoficzny
Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków
tel. (+48 12) 6631760


Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie diagnozy dotyczącej kosztów ponoszonych przez samorządy wiejskie związanych z zapewnieniem opieki dla osób starszych.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w ramach przedmiotu zapytania:
a) Przeprowadzenie badań społecznych zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym podczas minimum 2 spotkań konsultacyjnych po 1 godzinie
b) Opracowanie raportu metodologicznego z badań
c) Opracowanie raportu analitycznego z badań
d) Przygotowanie bazy danych (SPSS, Excel)

2. Nieprzekraczalny termin wykonania: do dnia 25.11.2019 roku.

3. KOD CPV: 79315000-5


Warunki udziału w postępowaniu

Oferent potwierdza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia. 


Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: adam.dabrowski@uj.edu.pl

2. Termin składania ofert upływa w dniu: 02.10.2019 r., do godziny 16:00. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie nie zostaną rozpatrzone, liczy się data dostarczenia oferty na wskazany adres e-mail.


Kryteria oceny

Wybór Wykonawcy nastąpi na podstawie złożonych ofert, zgodnie z następującymi kryteriami przypisując im następujące wagi:
1. Cena brutto za całość usługi: 70%
2. Propozycja merytoryczna przeprowadzania badania: 30%.


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZAWARTE SĄ W DOKUMENCIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający

Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
NIP: 6750002236
REGON: 000001270
e-mail: prorektor.nauka@uj.edu.pl
tel. (+48 12) 663-11-42
fax. (+48 12) 422 66 65
www.uj.edu.pl
 

Zakres przedmiotu zapytania

Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie ilościowych badań społecznych techniką kwestionariusza ankiety wśród trzech pokoleń mieszkańców obszarów wiejskich na terenie całego kraju.


Szczegółowy zakres przedmiotu zapytania

Badania ilościowe techniką kwestionariusza ankiety realizowanego na obszarach wiejskich. Dobór próby celowy, kryterium doboru miejsca badania – proporcjonalnie do gęstości zaludnienia. Badanie prowadzone w trzech kohortach: osoby starsze, aktywne zawodowo w wieku średnim oraz młodzi ludzie (po 200 ankiet w każdej grupie).


Termin realizacji przedmiotu zapytania

Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnego wykonania powierzonego mu zadania w nieprzekraczalnym terminie do 31.08.2019 r.


Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy przesłać drogą mailową na adres adam.dabrowski@uj.edu.pl do dnia 10.06.2019 r., do godziny 16:00.


Szczegłówe informacje dostepne w ZAPYTANIU OFERTOWYMInformujemy, że spośród złożonych ofert dokonano wyboru zwycięskiej - realizacją badań zajmie się firma
BBS Obserwator
al. Słowackiego 6/13
30-037 Kraków
http://obserwator.com.pl/

Data opublikowania: 23.03.2019
Osoba publikująca: Olga Maciejewska