Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Grzegorz Bryda

dr Grzegorz Bryda

stanownisko: adiunkt

e-mail: grzegorz.bryda@uj.edu.pl, gbryda@gmail.com


Grzegorz Bryda - Kierownik Pracowni CAQDAS.TM Lab, Letniej Szkoły Analizy Danych Jakościowych i Pracowni Fokusowej, Pełnomocnik Rektora UJ ds. jakości systemu kształcenia (2016-2017), Pełnomocnik Rektora UJ ds. ewaluacji jakości systemu kształcenia (2008-2016), Pełnomocnik Dziekana WFz ds. ewaluacji jakości kształcenia w Instytucie Socjologii (od 2008 roku do chwili obecnej), członek Stałej Komisji Rektorskiej UJ ds. Jakości Kształcenia (2008-2017), członek Polskiej Rady Programowej CLARIN ERIC tj. ogólnoeuropejskiej infrastruktury naukowej umożliwiającej badaczk/om z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych wygodną pracę z bardzo dużymi zbiorami danych tekstowych. Jako Pełnomocnik Rektora UJ ds. ewaluacji jakości systemu kształcenia projektował i tworzył system ewaluacji i badań sondażowych oraz zarządzania jakością kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Wydziale Filozoficznym.

Posiada wiedzę i długoletnie doświadczenie w realizacji badań ilościowych oraz jakościowych, moderowaniu grup dyskusyjnych (+450 FGI) i wywiadów pogłębionych (+250 IDI), statystycznej analizie i modelowaniu danych z wykorzystaniem technik i algorytmów data/text mining oraz wspomaganej komputerowo analizy danych jakościowych (CAQDAS).

Posiada bogate doświadczenie projektowe. Zrealizował ponad 80 projektów naukowo-badawczych dla firm komercyjnych i instytucji publicznych z zakresu badań rynkowych i społecznych. W latach 2003 – 2009 pracował jako starszy konsultant ds. analiz statystycznych i data mining SPSS Polska (obecnie IBM Predictive Solutions), a także wykładowca w Centrum Szkoleniowym SPSS Polska. Obecnie współpracuje z instytucjami publicznymi i prywatnymi firmami jako ekspert w zakresie metodologii i analizy danych.

Zainteresowania naukowe i badawcze

 • Teoria socjologiczna, metodologia nauki i badań społecznych, analiza danych jakościowych
 • Kogniwistyka, socjologia wiedzy, komunikacji, edukacji i wychowania
 • Big Data, CAQDAS, NLP i Text Mining w analizie danych jakościowych
 • Humanistyka cyfrowa, Lingwistyka korpusowa, Informatyka społeczna

Wybrane publikacje

Książki/monografie

 • Bryda G. (2005) Lobbying - strategia grup interesu w życiu publicznym, praca doktorska.
 • Bryda G., Bocheńska-Seweryn M., Bukowski A., Worek B., (2005) Budowanie więzi, przywracanie szans: „Socjoterapia u Siemachy”, Kraków.
 • Bryda G., Bocheńska-Seweryn M., Bukowski A., Smagacz M., Worek B., (2003) Gimnazjaliści w Nowej Hucie, Demos, Kraków.


Redakcja monografii i czasopism naukowych

 • Bryda G. (2011) Światy i konteksty społeczne, Tom 2, seria Krakowskie Spotkania Socjologiczne, NOMOS, Kraków.
 • Bryda G., Pawnik W. (2009) Oblicza socjologii krakowskiej, Tom 1, seria Krakowskie Spotkania Socjologiczne, NOMOS, Kraków.


Artykuły w czasopismach naukowych


Rozdziały w monografiach

 • Bryda G. (2020) From CAQDAS to Text Mining. The Domain Ontology as a Model of Knowledge Representation About Qualitative Research Practices. In: Costa A., Reis L., Moreira A. (eds) Computer Supported Qualitative Research. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1068. Springer, Cham, s. 72-88.
 • Bryda, G. (2016). Społeczne konstruowanie czy odkrywanie codzienności? O nowych sposobach socjologicznego badania życia codziennego (w:) Z. Rykiel, & J. Kinal (red.), Socjologia codzienności jako niebanalności, Stowarzyszenie Naukowe Przestrzeń Społeczna i Środowisko, Rzeszów, s. 121–139.
 • Bryda G., Skąpska G., (2015) Empirically grounded rule of law, (in:) Mica A., Winczorek J., Wiśniewski R., Sociologies of formality and informality, Peter Lang Edition, Frankfurt am Mai, p. 35-56.
 • Bryda G. (2014) Caqdas, Data Mining i odkrywanie wiedzy w danych jakościowych, (red) Niedbalski J., Metody i techniki odkrywania wiedzy. Narzędzia CAQDAS w procesie analizy danych jakościowych, Wydawnictwo UŁ.
 • Bryda G., Tomanek K. (2014) Od CAQDAS do Text Miningu Nowe techniki w analizie danych jakościowych, (red) Niedbalski J., Metody i techniki odkrywania wiedzy. Narzędzia CAQDAS w procesie analizy danych jakościowych, Wydawnictwo UŁ.
 • Tomanek K., Bryda G. (2014) Odkrywanie wiedzy w wypowiedziach tekstowych. Metoda budowy słownika klasyfikacyjnego, Niedbalski J. (red.), Metody i techniki odkrywania wiedzy. Narzędzia CAQDAS w procesie analizy danych jakościowych, Wydawnictwo UŁ.
 • Bryda G. (2007) Wykorzystanie algorytmu PREFSCAL w analizie konkurencyjności. Skalowanie wielowymiarowe unfolding, a problem degeneracji, w: Badania konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku, Publikacja pokonferencyjna, X Warsztaty Metodologiczne AE i UJ, Kraków.


Inne publikacje (np. tłumaczenia, ekspertyzy i raporty, artykuły popularyzujące naukę)

 • Bryda G., Ulatowska R., Pierzchała M., Otręba-Szklarczyk A., Szklarczyk D., (2019) Analiza danych zastanych wizerunku miasta Kielce w latach 2014-2018, FURBS, Kraków-Kielce
 • Bugaj J.M., Bryda G., Fedaczyńska A., Rybkowski R. (2013) Programy lojalnościowe kierowane do absolwentów – przegląd rozwiązań europejskich, Kużnia Kadr 7, Uniwersystet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • Bugaj J.M., Bryda G., Rybkowski R. (2013) Ocena możliwości adaptacji rozwiązań programów lojalnościowych w warunkach polskich uczelni, Kużnia Kadr 7, Uniwersystet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • W. J. T. Mitchell (2012) Przedstawianie widzianego: krytyka kultury wizualnej, tłum. Grzegorz Bryda, w: Małgorzata Bogunia-Borowska, Piotr Sztompka (red.), Fotospołeczeństwo, Wydawnictwo ZNAK, Kraków.
 • Howard S. Becker (2012) Czy fotografie mówią prawdę? tłum. Grzegorz Bryda, w: Małgorzata Bogunia-Borowska, Piotr Sztompka (red.), Fotospołeczeństwo, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2012.
 • Bryda G., Feliks A., Gajda J. Misygar M., Otręba A., (2010) Diagnoza stanu współpracy organizacji pozarządowych w Małopolsce, EFS 5.4, MPiPS, FRRR Rabka
 • Bryda G., Skąpska G., (2010) Zaufanie do sądownictwa w Polsce - analiza wyników sondażu „Zaufanie publiczne”, Krajowa Rada Sądownictwa, Warszawa
 • Frankowicz M. (red)., Bryda G., Bugaj U., Domańska M., Godzwon Z., Mirecka J., Urbanik J., (2009) Analiza opisująca systemy zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego, Umowa nr 115/DS/2009 MNiSW, Warszawa
 • Bryda G., Anacik A., Jaśko B., (2008) Ekspertyza potrzeb osób niepełnosprawnych i oczekiwań pracodawców na rynku pracy, EFS 1.4 i PFRON, IK Kraków-Nowy Sącz. Bryda G., Paw Ł., Małopolska bez korupcji. W poszukiwaniu dobrych praktyk antykorupcyjnych dla Polski, Kraków 2008, ss. 9-20
 • Bryda G., Anacik A., Jaśko B., (2007) Ekspertyza efektywności form wsparcia oferowanego długotrwale bezrobotnym na terenie województwa małopolskiego, EFS 1.5, IK, Kraków-Nowy Sącz
 • Bryda G., (2007) Analiza danych i analiza ryzyka. Podstawy teoretyczne i przykłady wykorzystania, Skrypt szkoleniowy, SPSS Polska, Kraków.
 • Bryda G., (2007) Analiza danych i analiza ryzyka. Badanie ryzyka nadużyć w obszarze podatku VAT, Skrypt szkoleniowy, SPSS Polska, Kraków.
 • Bryda G., (2005) Budowanie modeli ryzyka w obszarze VAT – część 1, Skrypt szkoleniowy, SPSS Polska, Kraków.
 • Bryda G., (2005) Budowanie modeli ryzyka w obszarze VAT – część 2, Skrypt szkoleniowy, SPSS Polska, Kraków.
 • Bryda G., (2005) Testowanie hipotez z wykorzystaniem SPSS. Plany eksperymentalne, test t, analiza wariancji i testy nieparametryczne, Skrypt szkoleniowy, SPSS Polska, Kraków. Bryda G., Państwo i jego funkcje; Socjologia. Badania opinii publicznej [w:] Encyklopedia popularna A-Z, red. Marcinek J., Zielona Sowa, Kraków 2005
 • Bryda G., Ponad 400 haseł prezentujących dorobek różnych dziedzin współczesnej socjologii [w:] Encyklopedia Współczesna 1978-2004, red. Marcinek J., Zielona Sowa, Kraków 2004
 • Bryda G., Lobbing NGOs w Europie i Polsce. Strategie i techniki lobbingu [w:] Polityka społeczna i rozwój lokalny. Część II; skrypt Ośrodka Konsultacji Europejskich Katedry Europeistyki, Kraków 2000

Zrealizowane projekty naukowo-badawcze

 • 2017-2021 Bryda G., Od paradygmatu do metody badawczej. Ontologia dziedzinowa jako sposób reprezentacji wiedzy o współczesnym polu badań jakościowych, NCN: OPUS 12, panel: HS6, nr projektu 2016/23/B/HS6/00301, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, (przedłużenie o 1 rok); kierownik projektu badawczego
 • 2017-2021 Bryda G., Wydziałowy system analiz i ewaluacji jakości kształcenia, projekt badawczy Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego; kierownik projektu - ekspert/metodolog/analityk
 • 2017-2020 Bryda G., Centrum i rubieże - walka o dominację w polu ochrony zdrowia w Polsce, NCN: nr projektu 2016/21/D/HS6/02421; , Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny; członek zespołu badawczego – metodolog/analityk
 • 2019 Bryda G., Analiza danych zastanych wizerunku miasta Kielce w latach 2014-2018, projekt badawczy, Fundacja Rozwoju Badań Społecznych; kierownik projektu - ekspert/metodolog/analityk
 • 2018-2019 Bryda G., Anatomy of Disbelief: Explaining Polish Climate Scepticism; King’s College London; Międzynarodowy projekt badawczy (Wielka Brytania - Dr Tomas Maltby, King’s College London; Norwegia – dr Kacper Szulecki, University of Oslo; Polska - dr hab. Aleksandra Wagner, Uniwersytet Jagielloński); współwykonawca i członek polskiego zespołu badawczego – metodolog/analityk
 • 2013-2014 Bryda G., HaZarD - Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie; Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt EFS, UDA-POKL-04.01.01-00-089/11-00; Priorytet IV - szkolnictwo wyższe i nauka; współwykonawca – ekspert/metodolog/analityk
 • 2008-2017 Bryda G., Od kandydata do absolwenta - system analiz, ewaluacji i badań USDJK UJ, projekt badawczy Uniwersytetu Jagiellońskiego; kierownik projektu - ekspert/metodolog/analityk
  ⁃ Badania kandydatów na studia
  ⁃ Badania satysfakcji ze studiowania
  ⁃ Ocena zajęć dydaktycznych
  ⁃ Ocena pracy administracji
  ⁃ Monitorowanie aktywności i kompetencji studentów
 • 2008-2011 Bryda G., Wzorce uczestnictwa polskich przedsiębiorców w Unii Europejskiej: uwarunkowania społeczno-kulturowe oraz instytucjonalne; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projekt badawczy nr N116 2830 35; współwykonawca i członek zespołu badawczego – metodolog/analityk/badacz
 • 2008-2010 Bryda G., Diagnoza stanu współpracy organizacji pozarządowych w Małopolsce - badania jakościowe, Europejski Fundusz Społeczny 5.4, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, FRRR Rabka; kierownik naukowy, metodolog i współwykonawca
 • 2009 Bryda G., Analiza opisująca systemy zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego, Umowa nr 115/DS/2009 MNiSW, Warszawa; współwykonawca i członek zespołu badawczego – ekspert/metodolog/analityk
 • 2006-2008 Bryda G., Ekspertyza potrzeb osób niepełnosprawnych i oczekiwań pracodawców na rynku pracy, Europejski Fundusz Społeczny 1.4, Państwowy Fundusz Rozwoju Osób Niepełnosprawnych, Instytut Karpacki, Kraków - Nowy Sącz; kierownik naukowy, metodolog i współwykonawca
 • 2005-2008 Bryda G., Rozdział funduszy Unii Europejskiej jako wskaźnik funkcjonowania sfery publicznej w Polsce, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projekt badawczy nr 1H02E 012 29; współwykonawca i członek zespołu badawczego - metodolog/analityk/badacz
 • 2005-2007 Bryda G., Ekspertyza efektywności form wsparcia oferowanego długotrwale bezrobotnym na terenie województwa małopolskiego, Europejski Fundusz Społeczny 1.5, Państwowy Fundusz Rozwoju Osób Niepełnosprawnych, Instytut Karpacki, Kraków - Nowy Sącz; kierownik naukowy, metodolog i współwykonawca
 • 2002-2004 Bryda G., DEMOS – Partycypacja demokratyczna w zarządzaniu miejskim; Program badawczy V Programu Ramowego Unii Europejskiej w ramach linii projektowej City of Tomorrow, Międzynarodowy projekt badawczy Nr EVK4-CT-2001-00066 DEMOS, Aberdeen - Kraków; współwykonawca i członek zespołu badawczego - metodolog/analityk/badacz
 • 2001-2002 Bryda G., Lobbing-strategia grup interesu w życiu publicznym, grant promotorski Komitet Badań Naukowych, Projekt nr 1H02E 0810; kierownik projektu
 • 1999-2001 Bryda G., Społeczne i polityczne aspekty reprywatyzacji własności prywatnej; Volkswagen-Stiftung, Międzynarodowy projekt badawczy (Wielka Brytania - Prof. Mark Blacksell, Plymouth University, Niemcy - Prof. Hartmut Heaussermann, Alexander von Humboldt Universitaet, Berlin, Prof., Grażyna Skąpska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków); współwykonawca i członek polskiego zespołu badawczego – metodolog/analityk/badacz
 • 1999-2001 Bryda G., Bezpieczny Kraków, projekt badawczy Instytutu Socjologii UJ na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa; kierownik projektu

Zrealizowane projekty komercyjne

 • 2005 członek zespołu i wykonawca modułu w projekcie ISKOS – Analityczne modele ryzyka VAT, projekt analityczny, Ministerstwo Finansów, Warszawa. (Przygotowanie czterech modeli analitycznych w obszarze podatku VAT; szkolenia pracowników UKS w zakresie modelowania podatku VAT).
 • 2005 kierownik zespołu analitycznego w projekcie Segmentacja i prognozowanie sprzedaży, projekt analityczny, PHILIP MORRIS POLSKA, Warszawa, (Przygotowanie modeli prognostycznych oraz modelu segmentacji klientów na podstawie informacji pochodzących z hurtowni danych).
 • 2003-2004 członek zespołu w projekcie Bankowy system analityczny CRM, BRE BANK, Warszawa, projekt analityczny (Analiza i audyt danych transakcyjnych z systemów bankowych IBS-90).