Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
oraz Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej

zapraszają do udziału w XXIX Zjeździe PSSPS i seminarium naukowym pt.

 

Praca socjalna w świecie wartości -
od aksjologii przez edukację ku praktycektóre odbędą się w Krakowie w dniach 24-25 października 2019 roku.

 

Tegoroczny, XXIX Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej poświęcony będzie problematyce wartości w pracy socjalnej, bowiem rozważania nad kwestiami etycznymi - z uwzględnieniem ich teoretycznych i aplikacyjnych kontekstów oraz poszukiwanie wzajemnych związków i odmienności pomiędzy przyjętymi przez badaczy stanowiskami i rozwiązaniami - podejmowane były ostatni raz dokładnie dwadzieścia lat temu podczas IX Zjazdu PSSPS w Krakowie. Uważamy, że wielość oraz dynamika współczesnych przemian i procesów, a także społeczne konsekwencje, jakie ze sobą niosą wymagają od nas głębszej refleksji nad wartościami, których związek z pracą socjalną jest oczywisty. Praca socjalna jest bowiem zawsze realizowana w przestrzeni międzyludzkiej. Przyjmuje ona formę spotkania z człowiekiem które materializuje się w przestrzeni wartości. Jest zatem zawsze krążeniem wokół wartości, wymienianiem wartości, wzajemnym obdarowywaniem się wartościami.

Szczególne znaczenie praktyki w pracy socjalnej polega na tym, że uczenie się wartości jest możliwe jedynie w relacji. Aby to zrozumieć, konieczne jest wyjście poza dotychczasowe ramy interpretowania świata i przyjęcie znacznie szerszej perspektywy w interdyscyplinarnych dyskusjach nad badaniami, edukacją i praktyką w przestrzeni aksjologicznej pracy socjalnej.

Głównym celem seminarium naukowego towarzyszącego XXIX Zjazdowi PSSPS jest wymiana doświadczeń w zakresie wzajemnych związków i odniesień teoretycznych na rzecz praktyki badawczej, dyskusja nad metodami wykorzystywanymi do budowania warsztatu edukacyjnego w przestrzeni aksjologicznej pracy socjalnej, krytyczna refleksja nad współczesnymi dylematami i wyzwaniami dla praktyki aksjologicznej, a także dzielenie się wiedzą praktyczną wyniesioną z (z)realizowanych projektów socjalnych. W tym roku Organizatorzy zdecydowali się uwzględnić i szczególnie zachęcić do udziału w wydarzeniu studentów pracy socjalnej, aby poszerzać perspektywę, ramy i wiedzę zarówno wśród młodych, jak i doświadczonych naukowców.

Pola tematyczne

Przewidujemy podjęcie dyskursu wokół kilku pól tematycznych:

1. Teorie społeczne na rzecz praktyki badawczej: wzajemne związki i odniesienia między teorią a praktyką; historyczne determinanty oraz dynamika zmian postrzegania ludzkich spraw i problemów; fundamentalne wartości oraz instytucjonalizacja aksjologii pracy socjalnej; badacze i teoretycy na rzecz wartości

2. Edukacja aksjologiczna: metody akademickie i pozaakademickie oraz związana z nimi edukacja formalna i pozaformalna, skupione na kształceniu aksjologicznym; budowanie warsztatu edukacyjnego zakotwiczonego w wartościach; podejścia do pracy edukacyjnej; edukacja aksjologiczna w sektorach publicznym, prywatnym i pozarządowym

3. Aksjologiczne dylematy i wyzwania dla praktyki w świecie współczesnym: zagrożenia związane z płynną nowoczesnością (m.in. relatywizacja kulturowa); ekonomizacją, radykalizacją przestrzeni społecznej czy cyfryzacją pracy socjalnej; pracownicy socjalni a „władza”

4. Aksjologia działań projektowych: sposoby kształtowania i „uobecniania” wartości w praktyce. Zachęcamy do udziału praktyków i studentów, którzy pracują metodą projektową.


Proponując powyższe pola tematyczne zapraszamy do udziału wszystkich członków i sympatyków PSSPS oraz badaczy i praktyków, którym bliska jest praca socjalna oraz proces kształcenia studentów, pracowników socjalnych oraz tych, którzy realizują się zawodowo w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej. Pragniemy, aby nasze seminarium stało się przyczynkiem do krytycznej wymiany myśli nad aktualnymi możliwościami i wyzwaniami związanymi z włączaniem edukacji aksjologicznej do pracy socjalnej oraz realnymi perspektywami kształcenia pracowników socjalnych z udziałem osób z doświadczeniem (service user involvement) w Polsce. Warto podkreślić, że ta ostatnia formuła edukacji jest powszechnie stosowana za granicą, stanowiąc dobry przykład wzajemnego uczenia się w przestrzeni wartości.

Praca w sekcjach

Proponujemy obrady w sekcjach w formie grup dyskusyjnych, toteż osoby biorące w nich udział, uprzejmie prosimy o przygotowanie tez swoich wystąpień (ok. 5 minut na osobę), a dalsza część sesji zostanie wykorzystana na wspólną dyskusję uczestników wokół poruszanej problematyki.
Data opublikowania: 23.03.2019
Osoba publikująca: Olga Maciejewska