Debata z udziałem prof. Neila Smelsera

W poniedziałek, 12 maja w auli Collegium Maius odbyła się debata pt. "Challenges and Dilemmas of Polish and American Universities in the XXI Century", w której udział wzięli prof. Piotr Sztompka, prof. Neil J. Smelser oraz prof. Jarosław Górniak.

Uczestnicy spotkania próbowali odpowiedzieć na pytania nawiązujące do hasła Kongresu Kultury Akademickiej "Idea uniwersytetu - reaktywacja": czy i w jaki sposób można zachować wielowiekowe tradycje uniwersytetu badawczego w nowych warunkach społecznych związanych z masowością kształcenia, rosnącymi kosztami edukacji i badań naukowych, oraz procesem globalizacji? Co dzieje się ze wspólnotą akademicką i tkanką zaufania społecznego, co z relacjami mistrz-uczeń, co z jakościowymi ocenami efektów badawczych i statusu uczonych, co z wymogiem ciągłego doskonalenia i aktualizowania treści edukacyjnych, co z elitarnością instytucji uniwersytetu i jej odmiennością od innych szkół wyższych, co z misją kształcenia oświeconych obywateli a nie tylko wykwalifikowanych pracowników? Jak przeciwstawić się biurokratyzacji, fetyszyzacji wskaźników ilościowych, wąskiemu, zawodowemu profilowi edukacji, negowaniu znaczenia badań podstawowych i dyscyplin humanistycznych, oportunizmowi przy wyborze problemów badawczych, mnożeniu działań pozornych, plagiatów i fałszerstw oraz permisywności środowiska wobec takich nadużyć?

Debata stanowiła część obchodów Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Więcej informacji http://www.650.uj.edu.pl/2014/05/12/polsko-amerykanska-debata-w-collegium-maius/

Data publikacji: 15.05.2014
Osoba publikująca: Anna Szwed