Wykład prof. Piotra Sztompki pt. "O pojęciu kultury raz jeszcze..."

11 grudnia 2018 r. odbył się zorganizowany przez Zakład Badań Kultury Współczesnej IS UJ oraz Instytut Socjologii UJ wykład Profesora Piotra Sztompki pt. O pojęciu kultury raz jeszcze. Klasyczna koncepcja kultury w nowym, oryginalnym ujęciu. Spotkanie zgromadziło bardzo liczne grono osób zainteresowanych poruszaną tematyką, a podczas późniejszej dyskusji padło wiele ciekawych pytań i inspirujących odpowiedzi. 

Abstrakt wystąpienia:
Autor definiuje pojęcie kultury przez odniesienie do szczególnej kategorii znaczeń normatywnych, czyli wartości. System wartości zorganizowany jest wokół trzech wartości najbardziej ogólnych i fundamentalnych: prawdy, dobra i piękna. Odpowiednio mówić można o trzech domenach kultury: kulturze poznawczej, kulturze moralnej i kulturze estetycznej. Desygnatami kultury poznawczej są przekonania, poglądy, opinie podzielane przez członków społeczeństwa. Desygnatami kultury moralnej są relacje łączące jednostki w przestrzeni międzyludzkiej. Desygnatami kultury estetycznej są szczególnego typu wytwory należące do sztuki artystycznej lub użytkowej. Podobieństwo wartości w każdym z tych trzech obszarów stanowi silny czynnik wytwarzający więzi społeczne i wspólnoty, a także tożsamości społeczne. Kultura jest fundamentem żywej i bogatej tkanki społecznej, społeczeństwa obywatelskiego.

Tekst oparty na treści wykładu Profesora ukaże się drukiem w "Studiach Socjologicznych" nr 1/2019. A już w najbliższym numerze czasopisma "Alma Mater" będzie można przeczytać rozmowę z prof. Sztompką.

Data publikacji: 17.12.2018
Osoba publikująca: Olga Maciejewska