Obrady ISA w Krakowie

W dniach 19-20 marca 2015 r. Instytut Socjologii UJ po raz drugi w historii gościł Komitet Wykonawczy Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego (ISA). W sympozjum „Global Sociology – Local Perspectives" wzięli udział najwybitniejsi socjologowie i socjolożki z całego świata. Wykład otwierający, zatytułowany "Sociology and Social Justice in the 21st Century", wygłosiła Prezes ISA – prof. Margaret Abraham. Poszczególne sesje sympozjum koncentrowały się wokół problematyki globalizacji i wykluczenia, komunikacji i kultury, społeczeństwa obywatelskiego i praw człowieka.

Współorganizatorami obrad i sympozjum był Uniwersytet Jagielloński oraz Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Wsparcia finansowego przedsięwzięciu udzielił Narodowy Bank Polski.

 

Z prof. dr hab. Grażyną Skąpską rozmawiamy o sympozjum ISA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniach 19-20 marca w Krakowie gościliśmy Komitet Wykonawczy ISA. Jak wyglądały jego obrady?

Prof. Grażyna Skąpska: Wizyta Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego (ISA) była drugą tego typu w powojennej historii polskiej socjologii. Obecni byli m.in. Prezydent ISA – prof. Margaret Abraham, wiceprezydenci, redaktorki najważniejszych czasopism socjologicznych wydawanych przez ISA – „International Sociology" i „Current Sociology" oraz redaktorzy elektronicznych wydawnictw „Global Dialogue" i „Sociopedia.isa". Gościliśmy zresztą nie tylko przedstawicieli ISA, ale także redaktora naczelnego wydawnictwa SAGE ze współpracowniczkami, którzy uczestniczyli w jednym z posiedzeń. W murach Collegium Maius obradowaliśmy zatem w składzie obejmującym najważniejsze światowe instytucje socjologiczne.

Posiedzenie składało się z dwóch części. Pierwsza miała roboczy charakter, na którym rozstrzygaliśmy sprawy dotyczące budżetu, polityki wydawniczej Stowarzyszenia itp. oraz odpowiadaliśmy na wszystkie interpelacje związane z łamaniem praw człowieka, jakie spływają do ISA. Drugą część stanowiło sympozjum „Global sociology – local perspectives", prezentujące lokalne problemy związane z ogólnoświatowym procesem, czyli globalizacją. Wykorzystaliśmy tutaj fakt, że członkami Komitetu ISA są socjologowie pochodzący ze wszystkich kontynentów. Przedstawione referaty były niesłychanie ciekawe, ponieważ prezentowały globalizację z punktu widzenia problemów społecznych wywoływanych przez ten proces w poszczególnych regionach świata.

W trakcie obrad dużo uwagi poświęcono kwestiom nierówności społecznych i wykluczenia…

G.S.:Tak, faktycznie najwięcej wygłoszonych referatów dotyczyło tej problematyki: biedy, wykluczenia i nierówności społecznych w różnych kontekstach regionalnych, np. indyjskim, południowoafrykańskim itp. Wystąpienia dotyczyły także kwestii łamania praw człowieka. Moją uwagę zwrócił bardzo interesujący referat, przygotowany na podstawie badań porównawczych w Europie i Azji, dotyczący tzw. „boat people" – osób uciekających ze swoich krajów drogą morską. W referacie podnoszono kwestię praw tych osób, w sytuacji kiedy zostają złapane w trakcie ucieczki na morzu. Podawano przykłady państw przyjmujących, które tych praw przestrzegają, oraz przypadki takich, które je łamią.

Jest Pani członkinią Komitetu Wykonawczego ISA i jednocześnie Przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Chciałam zapytać o polskie akcenty podczas tego sympozjum.

G.S.: Oczywiście mieliśmy i polskie akcenty w postaci trzech referatów z Polski. Wprowadzający referat o charakterze key note wygłosił prof. Jarosław Górniak, który przedstawił badania Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych dotyczące pracodawców i pracowników, kwestii zatrudnienia i bezrobocia. Prof. Wiesław Gumuła w swoim referacie dotykał moralnych aspektów globalnego procesu, który Pan Profesor nazywa finansjalizacją, a który związany jest z wzrastającym obiegiem pieniądza w postaci wirtualnej. Powoduje to, że pieniądz traci swoich społecznych partnerów, zanika społeczny aspekt tego procesu, a w związku z tym także i aspekt moralny. Ja z kolei mówiłam jako uczestniczka sympozjum o kontrowersjach, jakie budzi casus „Charlie Hebdo". Debatę na temat problemu „Charlie Hebdo" podjął m.in. „Global Dialogue". Co ciekawe, wypowiedzi nie były takie jednoznaczne. Choć zdecydowanie potępiały atak, to jednak poszukiwały przyczyn tego ataku w społeczeństwie, które broni tradycji równościowych i praw człowieka, czyli we Francji. Chodzi tutaj przede wszystkim nie tyle o samo wykluczenie (pytanie, z czego to wykluczenie?), co o poczucie wykluczenia u pewnych grup. Tego typu problematykę podejmowałam m.in. w swoich referacie.

Rozmawiała: Anna Szwed

Data publikacji: 26.03.2015
Osoba publikująca: Anna Szwed