dr hab. Andrzej Bukowski, prof. UJ

stanownisko: profesor nadzwyczajny

e-mail: contraab@wp.pl, a.w.bukowski@uj.edu.pl


Dla mnie socjologia jest pasją i sztuką odkrywania fascynujących zjawisk w najzwyklejszej codzienności.
Kiedy nie pracuję naukowo… zaczynam się niepokoić…
Wolny czas najchętniej spędzam w ciszy, przy lekturze, w otoczeniu przyrody.

dr hab. Andrzej Bukowski, prof. UJ - kierownik Zakładu Socjologii Sfery Publicznej IS UJ. W latach 2012-2020 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Socjologii UJ ds. badań i rozwoju. Jest także członkiem Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego z ramienia Wydziału Filozoficznego UJ. Jest recenzentem Narodowego Centrum Nauki, pełnił także funkcję Członka Zespołu Ekspertów w dziale Nauk Humanistycznych i o Sztuce, panel HA6A, do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych złożonych w konkursach OPUS 6, PRELUDIUM 6, SONATA 6.

Jest autorem i współautorem ośmiu książek oraz ponad pięćdziesięciu artykułów z zakresu regionalizmu, rozwoju lokalnego i regionalnego, demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, publikowanych w kraju i za granicą. Brał udział w kilkunastu projektach naukowo-badawczych realizowanych m.in. z funduszy Komitetu Badań Naukowych, Narodowego Centrum Nauki, Unii Europejskiej i Banku Światowego.

Obecnie prowadzi badania nad instytucjonalnymi uwarunkowaniami innowacji i innowacyjności oraz współpracą nauk społecznych z szeroko rozumianą gospodarką.

Zainteresowania naukowe

 • socjologia władzy i polityki
 • zagadnienia demokracji lokalnej i samorządu terytorialnego
 • problematyka rozwoju lokalnego, regionalnego, regionalizmu, regionalizacji i metropolizacji
 • socjologia miasta, ruchów i ideologii miejskich
 • wybrane zagadnienia socjologii wiedzy: innowacje społeczne, współpraca nauki (nauk społecznych) i gospodarki

Publikacje (wybrane)

Monografie i redakcje monografii zbiorowych

 • "Region tradycyjny w unitarnym państwie w dobie globalizacji. Przypadek Małopolski", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
 • Redakcja naukowa tomu: "Społeczne tworzenie miejsc. Globalizacja. Etniczność. Władza" (wspólnie z Jackiem Nowakiem i Marcinem Lubasiem), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
 • "Wykluczone sąsiedztwa. Społeczne aspekty rewitalizacji w przestrzeni wielkiego miasta. (Projekt CASE – Cities Against Social Exclusion – w Krakowie)" (wspólnie z Barbarą Jabłońską i Martą Smagacz), Urząd Miasta Krakowa, Instytut Socjologii UJ, Kraków 2007.
 • Redakcja naukowa tomu: "Urban Rehabilitation in Segregated Districts of Central and Eastern European Cities. Studying Social Exclusion and Developing Urban Policy: Experiences From The INTERREG IIIC Project ‘Cities Against Social Exclusion' (CASE)" (wspólnie z Katalin Füzér, Barbarą Jabłońską i Martą Smagacz-Poziemską), "CASE PROJECT", INTERREG III C, Kraków 2007.

Artykuły w czasopismach punktowanych

 • Społeczny wymiar innowacji (wspólnie z Sewerynem Rudnickim i Janem Strycharzem), "Zarządzanie Publiczne", nr 2/2012.
 • Barriers and Obstacles in the Process of Awarding and Implementation of EU Funds in Poland. Systemic Analysis (wspólnie z Kają Gadowską i Pauliną Polak), "Polish Sociological Review", No. 4(164)/2008.
 • Zaufanie – brakująca funkcja reprodukcji systemowej. Bariery w dystrybucji środków unijnych w świetle teorii systemu autopojetycznego Niklasa Luhmanna, "Zarządzanie Publiczne", nr 2(4)/2008.
 • Bariery w dystrybucji środków unijnych a mechanizmy systemowe w (schyłkowym) państwie bezpieczeństwa socjalnego. Przypadek Polski (wspólnie z Kają Gadowską i Pauliną Polak), "Studia Socjologiczne", nr 1(188)/2008.

Wybrane rozdziały w monografiach

 • "Die Konstituierung einer Region in Małopolska. Ein institutionalistischer Ansatz", [w:] Kerstin Zimmer (Hg.) "Osteuropa als Herausforderung. Forschung zwischen Area Studies und Mainstream." Festschrift für Melanie Tatur. ibidem-Verlag: Stuttgart 2012.
 • "Erozja społeczno-kulturowego związku wspólnoty etnicznej z zamieszkałym przez nią terytorium. Przypadek Zakopanego", [w:] "Społeczne tworzenie miejsc. Globalizacja. Etniczność. Władza", Andrzej Bukowski, Jacek Nowak, Marcin Lubaś (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
 • "Dystrybucja funduszy unijnych po wejściu do Unii Europejskiej. Uwarunkowania polityczne i administracyjne" (wspólnie z Kają Gadowską), [w:] „WieloPolska Regionalna. Regionalizm w Polsce a polityka strukturalna Unii Europejskiej", Krzysztof Bondyra, Marek S. Szczepański, Paweł Śliwa (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2008.
 • "Problems and barriers in urban rehabilitation policy co-ordination across cities and regions of Europe. The case of CASE (‘Cities against Social Exclusion', Interreg IIIC)" (wspólnie z Katalin Füzér), [w:] "Urban Rehabilitation in Segregated Districts of Central and Eastern European Cities. Studying Social Exclusion and Developing Urban Policy: Experiences From The INTERREG IIIC Project ‘Cities Against Social Exclusion' (CASE)", Andrzej Bukowski, Katalin Füzér, Barbara Jabłońska, Marta Smagacz-Poziemska (Eds.), "CASE PROJECT", INTERREG III C, Kraków 2007.
 • "Neighbourhoods in the space of a post-industrial district of a large city. A study of exclusion and marginalization" (wspólnie z Barbarą Jabłońską i Martą Smagacz), [w:] "Urban Rehabilitation in Segregated Districts of Central and Eastern European Cities. Studying Social Exclusion and Developing Urban Policy: Experiences From The INTERREG IIIC Project ‘Cities Against Social Exclusion' (CASE)", Andrzej Bukowski, Katalin Füzér, Barbara Jabłońska, Marta Smagacz-Poziemska (Eds.), "CASE PROJECT", INTERREG III C, Kraków 2007.

Zrealizowane projekty

 • Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) „BRing. Nauki społeczne dla gospodarki", realizowany przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. 2012- 2014. Współwykonawca projektu.
 • Projekt badawczy realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki): „SPIN. Model transferu innowacji w Małopolsce", realizowany przez CEAPP UJ. 2012. Współwykonawca projektu.
 • Projekt badawczy realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki): „B+R=€. Nauki społeczne dla gospodarki", realizowany przez Wyższą Szkołę Europejską im. J. Tischnera w Krakowie. 2010-2011. Współwykonawca projektu.
 • Projekt badawczy Komitetu Badań Naukowych: „Wzorce uczestnictwa polskich przedsiębiorców w Unii Europejskiej. Uwarunkowania społeczno-kulturowe i instytucjonalne" – Grant Komitetu Badań Naukowych. 2008-2010. Współwykonawca projektu.
 • Projekt badawczy Unii Europejskiej CASE „Cities Against Social Exclusion". Interreg III C East Zone. Index Number: 4E0012N. 2005-2007. Koordynator międzynarodowy komponentu naukowego projektu.
 • Projekt badawczy Komitetu Badań Naukowych: „Tradycja w działaniu: instytucje a rozwój regionalny w Małopolsce". Grant Komitetu Badań Naukowych 1 H02E 02728 (2005-2007). Kierownik projektu.