dr hab. Barbara Worek

stanowisko: adiunkt
e-mail: b.worek@uj.edu.pl

W życiu fascynuje mnie odkrywanie nowych perspektyw i możliwości

dr hab. Barbara Worek - adiunkt w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych Instytutu Socjologii UJ. Doświadczenia badawcze zdobywała uczestnicząc w projektach badawczych dotyczących wykluczenia społecznego, rynku pracy i uczenia się przez całe życie. Autorka i współautorka publikacji dotyczących rynku pracy i edukacji oraz licznych raportów badawczych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół metodologii badań jakościowych oraz zagadnień rozwoju kapitału ludzkiego i analizy polityk publicznych.

Zainteresowania naukowe

 • metodologia badań jakościowych
 • analiza danych jakościowych
 • CAQDAS
 • ewaluacja
 • analiza polityk publicznych
 • uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning)

Publikacje

 • Barbara Worek. (2019). Uczące się społeczeństwo. O aktywności edukacyjnej dorosłych Polaków. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków.
 • Kocór Marcin, Worek Barbara. (2017). Adult learning – providing equal opportunities orwidening differences? The Polish case. „British Journal of Educational Studies”, vol. 65, n2: 239–260.
 • Worek Barbara, Jelonek Magdalena, Kocór Marcin. (2017). Czy nauczyciele uczą się przez całe życie? Kompetencje i aktywność edukacyjna nauczycieli. „Edukacja”. 1(140). 85-107.
 • Worek Barbara, Turek Konrad, Szczucka Anna. (2015). Problemy i dylematy rozwoju polskiego systemu uczenia się przez całe życie. „Edukacja”. 1(132), 151 –167.
 • Worek Barbara. (2017). Metody jakościowe i ich wykorzystanie w obszarze pracy socjalnej. „Zeszyty Pracy Socjalnej”. 22(2).2017. ss. 93-103. (lista B MNiSW).
 • Turek Konrad, Worek Barbara. (2016). Aktywność edukacyjna osób starszych w Polsce — poziom, uwarunkowania i kierunki rozwoju polityki publicznej, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje” nr 33(2), s. 87–108. (lista B MNiSW).
 • Kocór Marcin, Worek Barbara. (2016). Metody pomiaru zapotrzebowania na kompetencje różnych sektorów gospodarki. „Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne”. Vol 21 (2) 2016. (lista B MNiSW).
 • Worek Barbara. (2013). Racjonalność indywidualna a efekty społeczne: przypadek szkoleń w miejscu pracy. Zarządzanie Publiczne, 2-3(25)/2013, 153–167. (lista B MNiSW).
 • Worek Barbara. (2012). Kiedy poznający podmiot jest działającą kobietą: przypadek badań feministycznych. Zarządzanie Publiczne (19)/2013, 125–136. (lista B MNiSW).
 • Worek Barbara. (2009). Rzetelność i trafność w badaniach jakościowych: ocena jakości danych. (w:) J. Dziechciarz (red.). Projektowanie, ocena i wykorzystanie danych rynkowych. „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Nr.51, s. 136-148. (lista B MNiSW).
 • Worek Barbara. (2008). Ewaluacja a rozwój ekonomii społecznej, „Ekonomia Społeczna”. nr 2/2008 (3), 93-95. (lista B MNiSW).
 • Worek Barbara. (2015). Czy dorośli Polacy nie muszą się uczyć? Uwarunkowania i konsekwencje bierności edukacyjnej osób dorosłych. „Acta Universitatis Wratislaviensis Socjologia “LXI No 3651. 17-35.
 • Worek Barbara. (2013). Uspołecznienie ewaluacji czy rytualizacja badań ewaluacyjnych. Refleksje o wykorzystaniu ewaluacji w społecznościach lokalnych. „Zeszyty Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych, Animacja życia publicznego. Analizy i rekomendacje”. 4(11)/2013,12-15.
 • Worek Barbara. (2012). Vocational Education vs. Regional Labour Market Needs – TheMałopolska Region Case Study. (w:) Ch. Larsen (red.) Skills Monitoring in European Regions and Localities. State of the Art and Perspectives, Rainer Hampp Verlag, Monachium. s. 265-278.
 • Worek Barbara, Szczucka Anna. (2018). Kto, jak i gdzie się uczy? Aktywność szkoleniowo-rozwojowa w Polsce w świetle badań Bilansu Kapitału Ludzkiego. (w:) M. Gromadzka (red.). Przestrzenie i miejsca edukacji dorosłych w Polsce. Seria Naukowa. T. 4. FRSE. Warszawa. s. 38-69.
 • Jelonek Magdalena, Kocór Marcin, Worek Barbara. (2017). Kandydaci do zawodu nauczyciela. – kompetencje i zaangażowanie w ich rozwój. (w:). J. Madalińska-Michalak (red.) O nową jakość nauczycieli. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa. s. 177-203.
 • Kocór Marcin, Worek Barbara. (2017). Qualitative comparative analysis in theory-based impact evaluation.(w:) J. Pokorski, Z. Popis. T. Wyszyńska, K. Herman-Pawłowska (red). Theory-based evaluation in complex environments. PARP. Warszawa. s 35-54.
 • Worek Barbara. (2015). Uwarunkowania i konsekwencje bierności edukacyjnej dorosłych Polaków. (w:) J. Górniak (red.) Ukryty kapitał ludzki – dodatkowe możliwości polskiego rynku pracy. Raport podsumowujący V edycję badań BKL z 2014 roku. PARP. Warszawa. s. 77-102.
 • Worek Barbara. (2015). Szkoły wyższe a uczenie się przez całe życie. (w:) J. Górniak (red.). Program Rozwoju Szkolnictwa Wyższego do 2020 r. Część III. Diagnoza szkolnictwa wyższego. FRP. Warszawa. s. 205-229.
 • Worek Barbara, Turek Konrad. (2015). Uczenie się przez całe życie – „akcelerator” rozwoju. (w:) J. Górniak (red.). Polski rynek pracy – wyzwania i kierunki działań na podstawie badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2010–2015. PARP. Warszawa. s. 80-98.
 • Szczucka Anna, Turek Konrad, Worek Barbara. (2014) W ogonie Europy – uwarunkowania i strategie rozwoju kompetencji dorosłych Polaków. (w:) J. Górniak (red.) Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki. PARP: Warszawa. s. 77-143.
 • Szczucka Anna, Turek Konrad, Worek Barbara. (2012). Uczenie się dorosłych i rozwój kapitału ludzkiego: aktorzy, strategie, uwarunkowania i bariery. (w:) Górniak J. (red.) Kompetencje jako klucz do rozwoju Polski. Raport podsumowujący drugą edycję badań Bilans Kapitału Ludzkiego realizowaną w 2011 roku. PARP Warszawa. s. 140-175.
 • Pawluś Dorota, Worek Barbara. (2012). Kiedy aktywizacja staje się faktem? Od teorii do praktyki programów aktywizacyjnych. (w:) K. Wódz, K. Faliszek, A. Karwacki, M. Rymsza (red.) Nowe priorytety i tendencje w polityce społecznej – wokół integracji i aktywizacji zawodowej. Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń. s. 173-190.
 • Worek Barbara. (2011). Kształcenie przez całe życie w polskiej edukacji: system, perspektywa czy płynna rzeczywistość? Analiza na przykładzie Małopolski. (w:) M. Niezgoda (red). Społeczne skutki zmiany oświatowej w Polsce. Wydawnictwo UJ. Kraków. s. 107-128.
 • Jelonek Magdalena, Szczucka Anna, Worek Barbara. (2010). Rozwój kapitału ludzkiego w Polsce: główne wyzwania. (w:) J. Górniak (red.) Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce. PARP. Warszawa. s. 141-183.
 • Jelonek Magdalena, Keler Karolina, Krupnik Seweryn, Worek Barbara. (2010). Metody przewidywania sytuacji na rynku pracy. (w:) J. Górniak, S. Mazur (red.) Polski Rynek Pracy: prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań? Pracodawcy RP. Warszawa. s. 41-66.
 • Frączek Maciej, Jelonek Magdalena, Worek Barbara. (2010). Oczekiwania przedsiębiorstw w zakresie inwestycji, zatrudnienia i kapitału ludzkiego. (w:) J. Górniak, S. Mazur (red.). Polski Rynek Pracy: prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań? Pracodawcy RP. Warszawa. s. 67-147.
 • Frączek Maciej, Górniak Jarosław, Jelonek Magdalena, Keler Karolina, Krupnik Seweryn, Laurisz Norbert, Worek Barbara. (2010). Scenariusze prognostyczne rynku pracy. (w:) J. Górniak, S. Mazur (red.) Polski Rynek Pracy: prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań? Pracodawcy RP. Warszawa. s. 213-255.
 • Jelonek Magdalena, Keler Karolina, Worek Barbara. (2010). Dane – ich gromadzenie, integracja i jakość. (w:) J. Górniak, S. Mazur (red.). W kierunku polityki rynku pracy opartej na dowodach. Pracodawcy RP. Warszawa. s. 35-83.
 • Worek Barbara, Mazur Stanisław. (2010). Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy. (w:) J. Górniak, S. Mazur (red.). W kierunku polityki rynku pracy opartej na dowodach. Pracodawcy RP. Warszawa. s.137-159.
 • Bryda Grzegorz, Jelonek Magdalena, Worek Barbara. (2010). Jak skonstruować dobre narzędzie do ewaluacji zajęć dydaktycznych? Refleksje praktyczne. (w:) W. Przybylski, S. Rudnicki, A. Szwed (red.). Ewaluacja dydaktyki w szkolnictwie wyższym. Metody, narzędzia, dobre praktyki. WSE. Kraków. s. 51-76.
 • Worek Barbara, Jelonek Magdalena. (2008). Małopolskie Partnerstwo na rzecz Promocji-Rozwoju Kształcenia Ustawicznego jako próba stymulowania inwestycji w kapitał ludzki w regionie. (w:) K. Bondyra, M.S. Szczepański, P. Śliwa, (red.). WieloPolska regionalna? Regionalizm w Polsce a polityka strukturalna Unii Europejskiej. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej. Poznań. s. 251-263.
 • Górniak Jarosław, Worek Barbara. (red.).(2008). Kształcenie przez całe życie: perspektywa Małopolski. WUP Kraków. Kraków. s. 1-213.
 • Worek Barbara. (2008). Mieszkańcy Małopolski a kształcenie ustawiczne: poziom uczestnictwa i jego uwarunkowania (w:) J. Górniak, B. Worek (red.) Kształcenie przez całe życie: perspektywa Małopolski. WUP Kraków. Kraków. s. 29-48.
 • Jelonek Magdalena, Worek Barbara. (2008). Instytucje uczące (się) przez całe życie. Pomiar i certyfikacja jakości pracy instytucji a ewolucja systemu kształcenia ustawicznego w regionie. (w:) J. Górniak, B. Worek (red.). Kształcenie przez całe życie: perspektywa Małopolski. WUP Kraków. Kraków. 2008, s. 93-110.
 • Dudziak Małgorzata, Jelonek Magdalena, Krupnik Seweryn, Worek Barbara. (2008) Budowanie regionalnego partnerstwa dla kształcenia przez całe życie w Małopolsce: szanse i wyzwania. (w:) J. Górniak, B. Worek (red.). Kształcenie przez całe życie: perspektywa Małopolski. WUP Kraków, 2008, s. 125-144.
 • Bohdziewicz-Lulewicz Marta, Szczucka Anna, Worek Barbara. (2008). Przedsiębiorczość społeczna w Małopolsce i jej wpływ na rozwój lokalny. (w:) A. Giza-Poleszczuk, J. Hausner (red.). Ekonomia społeczna w Polsce: osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań, FISE. Warszawa. s. 263-290.
 • Krupnik Seweryn, Krzaklewska Ewa, Worek Barbara. (2008). Wspieranie rozwoju kapitału ludzkiego przez przedsiębiorstwa społeczne. (w:) A. Giza-Poleszczuk, J. Hausner (red.) Ekonomia społeczna w Polsce: osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań. FISE. Warszawa 2008, s. 291-312.
 • Frączek Maciej, Górniak Jarosław, Keler Karolina, Laurisz Norbert, Mazur Stanisław, Perek-Białas Jolanta, Strzebońska Anna, Worek Barbara. (2008). „Trudno zatrudnialni”: identyfikacja grup docelowych dla działań w obszarze ekonomii społecznej w Małopolsce. (w:) A. Giza-Poleszczuk, J. Hausner (red.). Ekonomia społeczna w Polsce: osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań. FISE. Warszawa 2008. s. 205-230.
 • Górniak Jarosław, Jelonek Magdalena, Krupnik Seweryn, Worek Barbara. (2008). Badania społeczne jako narzędzie oceny percepcji realizowanej polityki. (w:) B. Pietras-Goc (red.) Ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym. WSE. Kraków. s. 143-164.
 • Górniak Jarosław, Jelonek Magdalena, Keler Karolina, Krupnik Seweryn, Wachnicki Janusz, Worek Barbara. (2008). Ocena projektów i programów: wybrane techniki badawcze i ich zastosowanie. (w:). B. Pietras-Goc (red.) Ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym. WSE. Kraków. s. 71-100.
 • Perek-Białas Jolanta, Worek Barbara. (2008). Ewaluacja w jednostkach samorządu terytorialnego: zastosowanie, możliwości i ograniczenia. (w:) Grzywa Monika, Perek-Białas Jolanta, Worek Barbara (red). Ewaluacja w samorządzie lokalnym: perspektywy i możliwości. MISTiA. Kraków. s. 19-36.
 • Perek-Białas Jolanta, Worek Barbara. (2007). Ewaluacja interwencji społecznych. (w:) J. Hausner (red.). Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej w Krakowie. Kraków. s. 153-170.
 • Worek Barbara. (2007). Uczestnictwo mieszkańców Małopolski w kształceniu pozaszkolnym. (w:) J. Górniak. S. Mazur. (red.). Diagnoza rynku pracy i wykluczenia społecznego w Małopolsce. Refleksja nad wykorzystaniem wskaźników. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej w Krakowie. Kraków. s. 119-152.
 • Górniak Jarosław, Krupnik Seweryn, Worek Barbara. (2007). Zastosowanie podejścia badań jakościowych w ewaluacji ex-post. (w:) A. Haber (red.) Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa. s. 115-136.
 • Perek-Białas Jolanta, Worek Barbara. (2006), Tworzenie map pojęciowych. Jakościowa technika rekonstrukcji procesów kognitywnych. (w:) J. Garczarczyk (red.) Ilościowe i jakościowe metody badania rynku. Pomiar i jego skuteczność, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Poznań. s. 165 – 178.
 • Worek Barbara, Bocheńska-Seweryn Mariola. (2005). Zapobieganie marginalizacji społecznej głównym zadaniem „Siemachy”, (w:) G. Makiełło-Jarża (red.). Państwo i społeczeństwo. Wybrane problemy rodziny u progu nowoczesności. Krakowska Szkoła Wyższa. Kraków. ss. 123-129.
 • Worek Barbara. (2005). Zwykli ludzie o sobie, Polsce, Europie i Unii Europejskiej. (w:) K. Romaniszyn (red.) Portrety i autoportret. Polacy o sobie, innych narodach, Europie i Unii Europejskiej. NOMOS, Kraków, ss. 143-171.
 • Perek-Białas Jolanta, Worek Barbara. (2005). Aktywne starzenie się, aktywna starość – określenie pojęć. (w:) J. Perek-Białas (red.). Aktywne Starzenie się, aktywna starość.Aureus. Kraków. s. 11-24.
 • Perek-Białas Jolanta, Worek Barbara. (2005). Zabezpieczenie się na starość jako warunek aktywnej starości. (w:) J. Perek-Białas (red.) Aktywne Starzenie się, aktywna starość. Aureus. Kraków. s. 25-40.
 • Perek-Białas Jolanta, Worek Barbara. (2003). Możliwości systematycznej analizy danych jakościowych uzyskanych z wywiadów grupowych. Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Katowice. s. 87-103.

Obecnie realizowane projekty

Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce, projekt realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim.

Zrealizowane projekty

 • Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy. Projekt realizowany w partnerstwie Konfederacji Pracodawców Polskich, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ekspert ds. badań.
 • Kompetentnie ku przyszłości: projekt rozwojowy Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Nadzór merytoryczny i realizacja badań jakościowych.
 • Badanie opinii mieszkańców obszaru ograniczonego użytkowania na temat Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II. Nadzór merytoryczny.
 • Przygotowanie planu ewaluacji Działania 2.1 i 2.2 Priorytetu II PO KL, projekt badawczy realizowany dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, współautorstwo raportów badawczych.
 • Diagnoza sytuacji w zakresie kształcenia ustawicznego w Małopolsce. Badania realizowane w ramach projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. Małopolskie partnerstwo na rzecz promocji – rozwoju kształcenia i poradnictwa ustawicznego – model wymiany informacji, narzędzi, badań, dobrych praktyk w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń, realizowanego w ramach Priorytetu 2 – wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Działanie 2.1.
 • Współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie, diagnoza potrzeb informacyjnych w zakresie polityki społecznej w Małopolsce.
 • Analiza porównawcza popytu na umiejętności i kwalifikacje oraz podaży usług szkoleniowych i doradczych dla przedsiębiorstw społecznych, badania dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, współautorstwo raportu z badań.
 • Diagnoza sytuacji rodziny i pomocy instytucjonalnej w województwie małopolskim. Nadzór nad realizacją badań dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i współautorstwo raportu badawczego.
 • Małopolski system analiz i programowania polityk rynku pracy, projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie, prace eksperckie.
 • Ewaluacja Działań 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w wybranych województwach. Uczestnictwo w zespole badawczym, realizacji badań jakościowych, analiza danych. Projekt realizowany na zlecenie Ministerstwa Gospodarki i Pracy.
 • Sektorowa diagnoza małopolskiego rynku pracy, badania jakościowe dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Opracowanie raportu z badań
 • EUROFAMCARE, (projekt realizowany w ramach w ramach V Programu Ramowego UE): praca w charakterze koordynatora lokalnego w badaniach ilościowych, poświęconych analizie sytuacji rodzinnych opiekunów osób starszych.
 • Ewaluacja projektu CENTRA, realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Małopolskiego. Badania realizowane przez IBRiOP CEM na zlecenie Delegatury NIK w Krakowie. Moderowanie grupy fokusowej, analiza wyników badań.
 • Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe. Badania przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Edukacji, Nauki i Sportu, opracowywanie modelu wykorzystania środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE, moderowanie eksperckich grup fokusowych, współpraca przy sporządzaniu raportu z badań.
 • Projekt badawczo-rozwojowy DEMOS, poświęcony problemom związanym z kształtowaniem się demokracji lokalnej i wspieraniem współpracy pomiędzy instytucjami samorządu lokalnego a sektorem organizacji pozarządowych i nieformalnych grup obywatelskich. (projekt realizowany w ramach V Programu Ramowego). Realizacja badań ilościowych: konstrukcja narzędzia badawczego, konsultacje związane z analizą danych.
 • Projekt ACTIV AGEING (realizowany w ramach V Programu Ramowego UE). Przeprowadzanie wywiadów pogłębionych, analiza wyników badań.
 • Uczestnictwo w charakterze eksperta lokalnego w Programie Rozwoju Instytucjonalnego, realizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, finansowanym przez Bank Światowy. Działania w obszarze Partycypacja Społeczna i Stymulowanie Rozwoju Społecznego.