dr Grzegorz Bryda

stanownisko: adiunkt
e-mail: grzegorz.bryda@uj.edu.pl, gbryda@gmail.com

Socjologia jest dla mnie odkrywaniem i poznawaniem cudownej złożoności form społecznych, jakie tworzą ludzie.
Kiedy nie uprawiam socjologii, zanurzam się w doświadczaniu i smakowaniu Lebenswelt.
W wolnym czasie podróżuję, spotykam się i rozmawiam z ludźmi, praktykuję jogę.

dr Grzegorz Bryda - adiunkt w Instytucie Socjologii UJ, Pełnomocnik Rektora UJ ds. ewaluacji jakości systemu kształcenia, Pełnomocnik Dziekana WFz ds. ewaluacji jakości kształcenia w Instytucie Socjologii, członek Stałej Komisji Rektorskiej UJ ds. Jakości Kształcenia. Posiada doświadczenie w realizacji badań ilościowych i jakościowych, moderowaniu grup dyskusyjnych (+450 FGI) i wywiadów pogłębionych (+250 IDI), statystycznej analizie danych, modelowaniu danych z wykorzystaniem technik i algorytmów data mining oraz wspomaganej komputerowo analizie danych jakościowych (CAQDAS). Zrealizował ponad 80 projektów badawczych dla firm komercyjnych i instytucji publicznych z zakresu badań rynkowych i społecznych. W latach 2003 – 2009 pracował jako starszy konsultant ds. analiz statystycznych i data mining oraz wykładowca w Centrum Szkoleniowym SPSS Polska (obecnie IBM Predictive Solutions). Współpracuje z instytucjami publicznymi i prywatnymi firmami jako konsultant ds. metodologii i analizy danych. Od 2008 roku jako Pełnomocnik Rektora wdraża rozwiązania systemowe z zakresu analizy danych, ewaluacji i badań sondażowych oraz zarządzania jakością kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim. W Instytucie Socjologii UJ kieruje Laboratorium Socjologii Jakościowej (CAQDAS TM LAB) i Pracownią Fokusową.

Zainteresowania naukowe

 • teoria socjologiczna, metodologia badań społecznych,
 • kogniwistyka, socjologia wiedzy, edukacji i wychowania,
 • metody i techniki analizy danych w naukach społecznych
 • zastosowania mixed-methods design, informatyki i NLP w analizie danych jakościowych
 • (Caqdas, Data i Text Mining) oraz modelowaniu procesów społecznych.

Wybrane publikacje

 • 2015 Bryda G., Caqdas, Data Mining i odkrywanie wiedzy w danych jakościowych, w: Niedbalski J. (red.), Metody i techniki odkrywania wiedzy. Narzędzia CAQDAS w procesie analizy danych jakościowych, Wydawnictwo UŁ, 2015.
 • 2015 Bryda G., Tomanek K., Od Caqdas do Text Miningu. Nowe techniki w analizie danych jakościowych, w: Niedbalski J. (red.), Metody i techniki odkrywania wiedzy. Narzędzia CAQDAS w procesie analizy danych jakościowych, Wydawnictwo UŁ, 2015.
 • 2015 Bryda G., Tomanek K., Odkrywanie wiedzy w wypowiedziach tekstowych. Metoda budowy słownika klasyfikacyjnego, w: Niedbalski J. (red.), Metody i techniki odkrywania wiedzy. Narzędzia CAQDAS w procesie analizy danych jakościowych, Wydawnictwo UŁ, 2015.
 • 2014 Bryda G., CAQDAS a badania jakościowe w praktyce, "Przegląd Socjologii Jakościowej" 2014, Tom X, nr 2, s. 12-38. (publikacja on-line)
 • 2013 Bryda G., Skąpska G., Apolityczność czy sprawiedliwość proceduralna? Zaufanie do sądowego wymiaru sprawiedliwości na tle innych instytucji publicznych w Polsce, "Studia Socjologiczne", nr 1/2013(208), s. 77-94.
 • 2012 Bryda G., Strategia i bariery rozwoju uczelnianego systemu doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim, "Alma Mater", nr 150/2012, s. 20-23. (publikacja on-line)
 • 2011 Bryda G., Światy i konteksty społeczne, Tom 2, seria Krakowskie Spotkania Socjologiczne, NOMOS, Kraków 2011.
 • 2010 Bryda G., Jelonek M., Worek B., Jak skonstruować dobre narzędzie do ewaluacji jakości zajęć dydaktycznych? Refleksje praktyczne, w: Przybylski W., Rudnicki S., Szwed A. (red.), Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym. Metody, narzędzia, dobre praktyki, WSE Kraków 2010, s. 51-76. (publikacja on-line)
 • 2009 Bryda G., Pawnik W., Oblicza socjologii krakowskiej, Tom 1, seria Krakowskie Spotkania Socjologiczne, NOMOS, Kraków 2009.
 • 2007 Bryda G., Wykorzystanie algorytmu PREFSCAL w analizie konkurencyjności. Skalowanie wielowymiarowe unfolding, a problem degeneracji, w: Badania konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku, Publikacja pokonferencyjna, X Warsztaty Metodologiczne AE i UJ, Kraków 2007.
 • 2005 Bryda G., Bocheńska-Seweryn M., Bukowski A., Worek B., Budowanie więzi, przywracanie szans: „Socjoterapia u Siemachy", Kraków 2005, stron 30.
 • 2004 Bryda G., Grodzińska-Jurczak M., Szczęśniak A., Children's Understanding of Waste Managment Concepts and Issues, in: Filho W. L., Littledyke M., International Perspectives in Enviromental Education vol. 16, Peter Lang Europaischer Verlag der Wissenschaften 2004.

Wybrane wystąpienia konferencyjne

 • 2014 Bryda G., Tomanek K., Odkrywanie wzorów działania. Analiza wywiadów pogłębionych z wykorzystaniem słownika klasyfikacyjnego, Transdyscyplinarne Sympozjum Badaczy Jakościowych, Zielona Góra 2014.
 • 2014 Bryda G., Tomanek K., Zastosowanie słownika klasyfikacyjnego i analizy podobieństw w odkrywaniu struktur semantycznych w tekstach pisemnych, I Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja z cyklu Rzeczywistości kulturowe i teksty pisane (Teoretyczne i metodologiczne problemy badań tekstów pisanych), Uniwersytet Łódzki, 2014.
 • 2013 Bryda G., Caqdas, a badania jakościowe w praktyce, XV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Szczecin 2013.
 • 2013 Bryda G., Etyka pracowników naukowo-dydaktycznych w świetle komentarzy oceny zajęć dydaktycznych, Konferencja Etyka w działalności naukowej i dydaktycznej nauczyciela akademickiego, Uniwersytet Jagiellonski, Kraków 2013.
 • 2012 Bryda G., Od Kandydata do absolwenta. System ewaluacji i badań sondażowych USDJK UJ, Konferencja Tydzień Jakości Kształcenia UJ, Kraków 2012.
 • 2012 Bryda G., Od kandydata do absolwenta. Modelowanie procesu dydaktycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim, Konferencja Korelacje, IBM Predictive Solutions, Kraków 2012.
 • 2009 Bryda G., Skąpska G., Trust to judiciary system after the collapse of communism (on the example of Poland), Law and Society in the 21st Century, Joint Annual Meeting of the Law and Society Association, Denver 2009.
 • 2008 Bryda G., Czy można przewidzieć aktywność obywatelską lub zaufanie do instytucji? O możliwościach wykorzystania data mining w badaniach społecznych, OP PTS, Poznań 2008.
 • 2007 Bryda G., Sieci interesów lokalnych w procesie rozdziału funduszy unijnych, Zjazd Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Zielona Góra 2007.
 • 2007 Bryda G., Using Data Mining for Fraud Detection: New Methods for Crime Control and Public Safety, konferencja Law and Society in the 21st Century, Joint Annual Meeting of the Law and Society Association, Berlin 2007.
 • 2006 Bryda G., Wykorzystanie algorytmu PREFSCAL w analizie konkurencyjności, Konferencja X Warsztaty Metodologiczne AE i UJ, Kraków 2006.
 • 2005 Bryda G., Rewitalizacja w opiniach mieszkańców Nowej Huty, Konferencja Wydziału Strategii i Rozwoju UMK, Kraków 2005.
 • 2005 Bryda G., Worek B., i inni, Wychowankowie DOS u Siemachy, Konferencja Wydziału Spraw Społecznych UMK, Kraków 2005.
 • 2004 Bryda G., Ewaluacja i podnoszenie jakości kształcenia akademickiego, Konferencja Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Rogi k. Łodzi 2004.
 • 2004 Bryda G., Opinie i postawy mieszkańców wobec rewitalizacji Nowej Huty, Konferencja Zrozumieć miasto – rewitalizacja, Kraków 2004.
 • 2004 Bryda G., Ośrodek socjoterapii u Siemachy, Konferencja Demos, Kraków 2004.
 • 2004 Bryda G., Text Mining i Web Mining w Socjologii, Zjazd Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Poznań 2004.

Ekspertyzy naukowo-badawcze

Wybrane projekty naukowo-badawcze

 • Od 2008 kierownik projektu System analiz, ewaluacji i badań sondażowych USDJK UJ, jako Pełnomocnik Rektora UJ ds. ewaluacji jakości systemu kształcenia
 • 2013-2014 członek zespołu w projekcie HaZarD: Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Projekt EFS, UDA-POKL-04.01.01-00-089/11-00
 • 2008-2010 kierownik i opiekun naukowy projektu Diagnoza Stanu Współpracy Organizacji Pozarządowych w województwie Małopolskim – badania jakościowe; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej DWF 5.42
 • 2005 – 2007 kierownik i opiekun naukowy projektu Ocena efektywności form wsparcia oferowanego długotrwale bezrobotnym w województwie Małopolskim, projekt badawczy EFS 1.5, Instytut Karpacki, Kraków-Nowy Sącz
 • 2006 – 2008 kierownik i opiekun naukowy projektu Badanie potrzeb niepełnosprawnych i oczekiwań pracodawców na rynku pracy, Projekt badawczy EFS 1.4 i PFRON, Instytut Karpacki, Kraków-Nowy Sącz
 • 2005-2007 członek zespołu w projekcie Rozdział funduszy unijnych jako wskaźnik funkcjonowania sfery publicznej w Polsce, Grant KBN 1H02E
 • 2002-2004 członek zespołu w projekcie DEMOS – Partycypacja demokratyczna w zarządzaniu miejskim; Program badawczy V Programu Ramowego Unii Europejskiej w ramach linii projektowej City of Tomorrow, Kraków
 • 2001-2002 wykonawca projektu, Lobbing-strategia grup interesu w życiu publicznym, grant promotorski KBN 1H02E 0810.
 • 1999-2001 "Społeczne aspekty procesów reprywatyzacji. Badania porównawcze polsko-niemieckie", temat finansowany przez Volkswagen Stiftung, realizowany we współpracy z Uniwersytetem Wilhelma von Humboldta w Berlinie i University of Plymouth.

Zrealizowane projekty komercyjne

 • 2003-2004 członek zespołu w projekcie Bankowy system analityczny CRM, BRE BANK, Warszawa, projekt analityczny (Analiza i audyt danych transakcyjnych z systemów bankowych IBS-90).
 • 2005 członek zespołu i wykonawca modułu w projekcie ISKOS – Analityczne modele ryzyka VAT, projekt analityczny, Ministerstwo Finansów, Warszawa. (Przygotowanie czterech modeli analitycznych w obszarze podatku VAT; szkolenia pracowników UKS w zakresie modelowania podatku VAT).
 • 2005 kierownik zespołu analitycznego w projekcie Segmentacja i prognozowanie sprzedaży, projekt analityczny, PHILIP MORRIS POLSKA, Warszawa, (Przygotowanie modeli prognostycznych oraz modelu segmentacji klientów na podstawie informacji pochodzących z hurtowni danych).

Tłumaczenia

 • W. J. T. Mitchell, Przedstawianie widzianego: krytyka kultury wizualnej, tłum. Grzegorz Bryda, w: Małgorzata Bogunia-Borowska, Piotr Sztompka (red.), Fotospołeczeństwo, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2012.
 • Howard S. Becker, Czy fotografie mówią prawdę?, tłum. Grzegorz Bryda, w: Małgorzata Bogunia-Borowska, Piotr Sztompka (red.), Fotospołeczeństwo, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2012.