dr hab. Hubert Kaszyński, prof. UJ

stanownisko: profesor nadzwyczajny
e-mail: hubert.kaszynski@uj.edu.pl

Dla mnie socjologia jest dyscypliną odniesienia dla praktyki. Kiedy nie pracuję naukowo spotykam się z ludźmi i rozmawiam. W życiu fascynuje mnie człowiek.

dr hab. Hubert Kaszyński, prof. UJ - socjolog, kliniczny pracownik socjalny, superwizor pracy socjalnej, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii UJ. Począwszy od 1989 roku zaangażowany w pracę socjalną i terapię społeczną w obszarze zdrowia psychicznego. Od 2007 roku sekretarz Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, od 2013 roku w Zarządzie (wiceprezes i prezes) Instytutu Terapii i Edukacji Społecznej – Stowarzyszenie.

Zainteresowania naukowe i badawcze

Prowadzi badania nad:
  • relacją klinicznych orientacji w socjologii i pracy socjalnej
  • metodami edukacji społecznej w obszarze zdrowia psychicznego
  • znaczeniem kooperacji dla działań samopomocowych oraz lokalnych strategii polityki i pomocy społecznej, dla których teoretyczną podstawą jest filozofia spotkania oraz personalistyczne podejście w pracy socjalnej
Zainteresowany studiami nad znaczeniem uniwersalnych aspektów Zagłady dla teorii i praktyki działań terapeutycznych.

Ostatnie publikacje (2018 - 2019)

  • Kaszyński H., Maciejewska O., Ornacka K., Istota i znaczenie pomocy wzajemnej osób doświadczonych z perspektywy pracy socjalnej, "Zeszyty Pracy Socjalnej", 2018, Tom 23, nr 1.
  • Kaszyński H., Ornacka K., Maciejewska O., Między diagnozą a doświadczeniem - fenomen zdrowienia z choroby psychicznej, "Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein", 2018, tom 19.
  • Kaszyński H., Ornacka K., Maciejewska O., Open spaces for dialogue promoting mental health as a social work education methodology, "Social Work Education", 38:1, pp. 103-118. Publikacja będąca wynikiem badań własnych prowadzonych w ramach DS w IS UJ. DOI: 10.1080/02615479.2018.1539069
  • Kaszyński H., Pawlikowska J., Maciejewska O., Dziedzictwo KL Plaszow. Refleksje z perspektywy klinicznej pracy socjalnej, "Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein", 2019, nr 21.
  • Bronowski P., Kaszyński H., Maciejewska O., Kryzys psychiczny. Odzyskiwanie zdrowia. Wsparcie społeczne. Praca Socjalna, Biblioteka Pracy Socjalnej, Difin 2019. Publikacja będąca wynikiem współpracy w ramach projektu wdrożeniowego NCBiR (POWR.03.01.00 00 T014 18) prowadzonego przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Stowarzyszenie POMOST.

Obecnie realizowane projekty

Testowanie i wdrażanie metod promocji zdrowia psychicznego - projekt realizowany we współpracy z Instytutem Terapii i Edukacji Społecznej – Stowarzyszenie.

Ekspert w projekcie „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” realizowany w formule partnerskiej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Katowicach, Opolu i Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 – Skuteczna pomoc społeczna.
Od 2018 do nadal.

Rozwój i superwizja trójstronnej kooperacji szkół pracy socjalnej (Kraków – IS UJ, Berlin – Evangelische Hochschule Berlin (EHB), Tuluza – CRFMS ERASME) oraz wymiany studenckiej studentów pracy socjalnej i socjologii w roku akademickim 2017/2018 oraz 2019/2020.

Udział w projekcie wdrożeniowym NCBiR (POWR.03.01.00 00 T014 18) prowadzonym przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Stowarzyszenie POMOST.

Zrealizowane projekty

Badanie diagnostyczne dotyczące sytuacji grupy docelowej PIW EQUAL na rynku pracy. Zatrudnianie osób chorujących psychicznie – identyfikacja możliwości i ograniczeń, 2005-2008, Partnerstwo na rzecz Rozwoju – Krakowska Inicjatywa na Rzecz Gospodarki Społecznej COGITO finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL, funkcja: koordynator projektu z ramienia Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, główny autor i współrealizator badań.