prof. dr hab. Irena Borowik

stanowisko: profesor

e-mail: uzborowi@cyf-kr.edu.pl, irena borowik@uj.edu.pl


Kiedy nie pracuję naukowo, niestety myślę o tym, czego nie zdążyłam zrobić. O zaległych zobowiązaniach i „wiszących" nad głową terminach. A jak uda się o tym zapomnieć, to znaczy, że jestem w świetnym towarzystwie.
Chodzą za mną rozmaite niezrealizowane plany i marzenia. Na przykład kiedyś byłam w Mongolii przez kilka tygodni i na stepie, w pobłyskach fatamorgany, spotkałam nomadów pędzących jaki. Pomyślałam wówczas, że pojechałabym z mongolskimi nomadami na ich mniej więcej półroczną wyprawę związaną z wypasem bydła, z ich rodzinami, na wielbłądach, i żyłabym tak jak oni, a potem napisałabym o tym książkę. I może mogłabym mówić o sobie tak, jak powiedział jeden z nich: "Mój dom jest tam, gdzie położyłem swój kapelusz".

prof. dr hab. Irena Borowik - w Instytucie Socjologii UJ kieruje Zakładem Społecznych Badań nad Religią. Od wielu lat interesuje się socjologią religii, a w jej obrębie w szczególności teoriami religii, empirycznymi badaniami religijności w Polsce i na świecie, przemianami w Środkowo- Wschodniej Europie oraz metodologią badań. Autorka licznych publikacji krajowych i zagranicznych, redaktorka kilkudziesięciu prac zbiorowych polsko i angielskojęzycznych, pomysłodawczyni i koordynatorka serii „Socjologia religii". Należy do licznych organizacji naukowych i jest członkinią komitetów redakcyjnych kilku czasopism. Od 1991 roku kieruje Zakładem Wydawniczym NOMOS.

Zainteresowania naukowe

 • socjologiczne teorie religii
 • przemiany religijne w Środkowo-Wschodniej Europie
 • religijność w Europie i na świecie
 • metoda biograficzna
 • tożsamość: teorie i badania

Publikacje

Książki autorskie:

 • Charyzma a codzienność. Studium wpływu religii na życie codzienne w zróżnicowanym wyznaniowo środowisku wiejskim, Miniatura, Kraków 1990
 • Procesy prywatyzacji i instytucjonalizacji religii w powojennej Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1997
 • Odbudowywanie pamięci. Przemiany religijne w Środkowo-Wschodniej Europie po upadku komunizmu, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2000
 • Pluralizm religijny i moralny w Polsce, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2001 (z Tadeuszem Doktórem)
 • Razem i osobno. Religia a dobrostan w warunkach zróżnicowania etniczno – wyznaniowego na przykładzie Przemyśla, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2011 (z Agnieszką Dyczewską i Elizą Litak)

Wybrane artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych:

 • The Roman Catholic Church in the Process of Democratic Transformation. The Case of Poland, w: „Social Compass", 49(2), 2002, ss. 239-252
 • Between Orthodoxy and Eclectism: On the Religious Transformations of Russia, Belarus and Ukraine, w: Social Compass, 4/2002, ss. 497-508
 • Orthodoxy Confronting the Collapse of Communism in Post-Soviet Countries, „Social Compass", 2006, 53/2, ss. 267-278
 • The Religious Landscape of Central and Eastern Europe after Communism, w: J. A. Beckford, N. J. Demerath (red.), The Sage Handbook of the Sociology of Religion, ss. 638-653, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore 2007
 • Why Has Religiosity in Poland not Changed since 1989? Five Hypotheses, "Politics and Religion", 2010, vol.3, ss. 262-275
 • The Changing Meaning of Religion, „International Review of Sociology", 2011, ss. 175-189
 • Tropami pamięci. Wstępne uwagi na temat tożsamości Tatarów Krymskich, „Studia Humanistyczne" 2011, 10/2, ss. 15-27
 • Religijność w Polsce okresu transformacji – na tropach zmian, w: Polska początku XXI wieku: przemiany kulturowe i cywilizacyjne, PAN, 2012, ss. 333-351
 • Redakcja naukowa serii książek „Socjologia religii". Poczynając od 1996 roku w ramach tej serii opublikowano 12 najważniejszych pozycji teoretycznych z zakresu klasyki i współczesnej socjologii religii, poczynając od trzech tomów „Socjologii religii" Maxa Webera, poprzez dzieła Thomasa Luckmanna, Petera Bergera, Niklasa Luhmanna i inne.

Obecnie realizowane projekty

 • Grant NCN własny (NN116090334) pt. "Religia a tożsamość w perspektywie biografii Rosjan, Polaków i Tatarów Krymskich"
 • Grant promotorski pt. "Konstruowanie znaczeń religii w procesie edukacji religijnej w Polsce"

Zrealizowane projekty

Granty badawcze:

 • "Religijny i moralny pluralizm w Polsce", część międzynarodowego grantu „Religious and Moral Pluralism in Europe" (RAMP) realizowanego w 12 krajach. Pełniłam funkcję kierownika projektu w Polsce. Badania w Polsce finansowane przez KBN, grant zakończony w roku 2000
 • "Religijność społeczeństwa polskiego i słoweńskiego w okresie transformacji" (współpraca z Uniwersytetem w Lubljanie) - zakończenie w roku akademickim 2000/2001, finansowany przez KBN.
 • "Church - State Relations in Central and Eastern Europe in Comparative Perspective", realizowany 1998-1999. Grant Research Support Scheme (RSS-finansowany przez Fundację Sorosa).
 • W ramach VI Programu Ramowego: "Welfare and Values in Europe: Transition Related to Religion, Minorities and Gender", nr umowy 0286321. Kierownik zespołu badawczego w Polsce, okres realizacji:luty 2006 - marzec 2009.
 • Grant uzupełniający projektu WAVE z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kierowanie tzw. grantami promotorskimi, związanymi tematycznie z obszarem zainteresowań socjologii religii:

 • „Metafory integrującej się Europy w wypowiedziach papieża Jana Pawła II oraz duchownych Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1990-2004". Nr grantu 0299, zakończony w 2007 r.
 • „Religijność jako element tożsamości na przykładzie wspólnot Ormian w Krakowie i we Lwowie". Nr grantu 0679, zakończony w 2007 r.
 • „Religia i śmierć. Postawy wobec śmierci i umierania i ich religijne elementy na przykładzie środowiska Hospicjum św. Łazarza w Krakowie". Nr grantu 0315, zakończony w 2007 r.
 • „Spory wokół teorii sekularyzacji". Nr grantu 0349/H03/2006/30, na okres od 19.06.2006 do 18.06.2007
 • „Wpływ konwersji religijnej na tożsamość jednostki. Na przykładzie biografii członków wybranych grup religijnych". Nr grantu NN116 264533, od 30.11.2007 do 30.11.2008
 • „Światopogląd wyznawców wybranych grup religijnych w Polsce. Analiza biograficzna". Nr grantu NN116336935, grant uzyskany w 2008 r., zakończony w roku 2011
 • „Pamięć a tożsamość na przykładzie wspólnot religijnych: rzymskokatolickiej, greckokatolickiej oraz prawosławnej w Polsce". Nr grantu NN116334435, uzyskany w 2008 r., zakończony w 2012 r.