dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ

stanowisko: profesor nadzwyczajny
e-mail: jacek.nowak@uj.edu.pl

dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ - socjolog i antropolog, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii UJ. Prowadzi badania w Europie Środkowo-Wschodniej wśród mniejszości etnicznych i religijnych. Publikuje i wykłada z zakresu antropologii społecznej, etniczności, nacjonalizmu i religii. Autor m.in. książki "Zaginiony świat? Nazywają ich Łemkami" (2000), współautor książki "Zarządzanie przestrzenią. Globalizacja, etniczność, władza" (2006).

Zainteresowania naukowe

 • antropologia społeczna
 • problematyka etniczności i narodu
 • pamięć zbiorowa
 • tożsamość społeczna

Publikacje

Książki:

 • Jacek Nowak, 2011. Społeczne reguły pamiętania. Antropologia pamięci zbiorowej. Kraków: Nomos.
 • Jacek Nowak, 2000, 2003 (II wydanie), Zaginiony świat? Nazywają ich Łemkami, Kraków: Universitas.
 • Nowak J., Bukowski A., Lubaś M. 2006. Zarządzanie przestrzenią. Globalizacja, etniczność, władza, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Bukowski A.. Lubaś M., Nowak J. (red.), 2010. Społeczne tworzenie miejsc. Globalizacja, Etniczność, Władza (red.), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Artykuły i rozdziały w publikacjach zbiorowych:

 • Jacek Nowak, Homeland as Property: Symbolic Ownership and the Local Heritage of the Past in Lemkowyna and the Ukraine, w: PROPERTY IN EAST CENTRAL EUROPE. Notions, Institutions, and Practices of Landownership in the Twentieth Century, Edited by Hannes Siegrist and Dietmar Müller, New York, Oxford: Berghahn Books 2014, s. 193-211.
 • Jacek Nowak, Polski uniwersytety i szkoły wyższe: perspektywa długiego trwania (w) Marek S. Szczepański, Krystyna Szafraniec, Anna Śliz (red.) Szkolnictwo wyższe, uniwersytet, kształcenie akademickie w obliczu koniecznej zmiany. Ekspertyza Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa: PAN 2015, s.79-93.
 • Jacek Nowak, Uniwersytet na nowe czasy, w: Dostojny Uniwersytet? Śliz Anna, Marek S. Szczepański (red.), Warszawa: Oficyna Wydawnicza 2014, s. 56-75.
 • Jacek Nowak, Jedna tragedia i wiele pamięci w: „Kultura, tożsamość i integracja europejska" red. D. Niedźwiedzki, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos 2014, s.145-161.
 • Jacek Nowak, Narracje grup mniejszościowych wobec dominującego dyskursu większości" w: Szpociński Andrzej red. Przeszłość w dyskursie publicznym SCHOLAR Warszawa 2013, s. 227-248.
 • Jacek Nowak, Kształcenie socjologów w kontekście Krajowych Ram Kwalifikacji (w) Przegląd Socjologiczny, t.60/4, 2011.
 • Jacek Nowak, „Metodologiczne rozterki współczesnych antropologów: obserwacja uczestnicząca w praktyce" (w) Studia Socjologiczne nr 4, 2010.
 • Jacek Nowak, „Praktyki przestrzenne Rusinów i Hucułów. Odbudowywanie miejsc etnicznych" (w) Społeczne tworzenie miejsc. Globalizacja, Etniczność, Władza (red. Bukowski A.. Lubaś M., Nowak J.) Wydawnictwo UJ, Kraków 2010.
 • Jacek Nowak, "Reorganisation of ethnic space in the context of the challenges of globalization", (w) Polish Sociological Review nr 2010, s. 87-98.
 • Jacek Nowak, "Przestrzeń i pamięć społeczna wśród ukraińskich Hucułów", (w) Pamięć, przestrzeń, tożsamość S. Kapralski (red.), Wydawnictwo naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010, s.200-218.
 • Jacek Nowak, „Collective Memory and Religious Transmission: A Greek Catholic Example in Western Ukraine" in: Mahieu, S. and Naumescu, V. (Eds). 2008. Churches in-between. The Greek Catholic Churches in Postsocialist Europe, Halle Studies in the Anthropology of Eurasia, Berlin: LIT.
 • Jacek Nowak, „Kreowanie etniczności w sytuacji zmian społecznych" (w) Tworzenie o odtwarzanie kultury red. Kubica G. i Lubaś M., WUJ, Kraków 2008.
 • Jacek Nowak, "Dylematy tożsamościowe Łemków w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku" (w) Mniejszości narodowe w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku, red. Adamczuk L., Łodziński S., „Scholar" , Warszawa 2006.
 • Jacek Nowak, „Droga Polaków do Unii Europejskiej w świetle badań opinii publicznej" (w) Portrety i autoportret. Polacy o sobie, innych narodach, Europie i Unii Europejskiej (red.) K. Romaniszyn, Nomos, Kraków 2005.
 • Jacek Nowak, „Niepokoje tożsamościowe Rusinów" (w) Etyczny wymiar tożsamości (red.) M. Flis, Kraków, Nomos 2004.
 • Jacek Nowak, „Nowi obcy w przestrzeni etnicznej" (w) Tolerancja i jej granice w relacjach międzykulturowych, (red.) A. Posern-Zieliński, Wydawnictwo Poznańskie, 2004
 • Jacek Nowak, „Etniczne prognozowanie" (w) Przegląd Polonijny nr 3/2004
 • Krystyna Romaniszyn, Jacek Nowak, "Poland: State, Nation Formation and Europe" (w) Representations of Europe and the Nation in Current and Prospective Member-States: Media, Elites and Civil Society (ed.) Bo Strath, Anna Triandafyllidou, European Commission 2003.

Obecnie realizowane projekty

 • "Śladami pamięci. Strategie pamiętania o kulturze żydowskiej w Galicji" - projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań
 • „Przeszłość – wina - przebaczenie. Relacje sąsiedzkie Polaków z innymi narodami" – badania własne

Zrealizowane projekty

 • RECON: Reconstituting Democracy in Europe, 6 Program Ramowy - Centre for European Studies w Uniwersytecie w Oslo, Instytut Europeistyki UJ, 2007-2011.
 • Zarządzanie przestrzenią. Globalizacja, etniczność, władza, grant: Komitet Badań Naukowych, badania w Polsce na Ukrainie i Słowacji, 2005-2008.
 • EURONAT : Representations of Europe and the Nation in Current and Prospective Member- States: Media, Elites and Civil Society - 5 Program Ramowy European Commission, IS UJ, 2003.
 • Kultura żydowska w świadomości mieszkańców Podkarpacia – Instytut Socjologii UJ i Institute of Hebrew Studies, Oxford 1989-1991.
 • Społeczne, religijne i etniczne mniejszości narodowe w społeczeństwie obywatelskim, grant KBN, Instytut Socjologii UJ, 1990-1993.
 • Civil Society After Auschwitz, Oxford University, St.Anthony's College, grant Tempus, 1993.
 • Żebracy w Polsce , grant Komitetu Badań Naukowych, Instytut Socjologii UJ, 1994.
 • The Politics of Religious Identity: the Greek Catholics of Central Europe, grant Economic and Social Research Council, Anglia - projekt badawczy na Ukrainie, 1996-1997.
 • The Ethnic Identity in Civil Society, grant Research Support Scheme – projekt badawczy na Słowacji, 1997.