dr hab. Katarzyna Jasikowska, prof. UJ

stanownisko: profesor uczelni 

e-mail: k.gilarek@uj.edu.pl


Na osobach związanych z nauką spoczywa szczególna odpowiedzialność wobec wyzwań związanych ze współczesnym kryzysem klimatyczno-ekologicznym. Mówienie o tym, że „statek tonie” oraz opracowywanie coraz precyzyjniejszych sposobów opisu oraz metod pomiaru „tonięcia” to za mało. Dlatego centralnymi problemami edukacji globalnej, którą się od lat zajmuję są, m. in., podnoszenie świadomości, szerzenie wiedzy oraz podejmowanie partycypacyjnych działań adaptacyjnych do życia w dobie antropocenu, czyli epoki zdominowanej przez destrukcyjne dla całych ekosystemów działania człowieka.
 

dr hab. Katarzyna Jasikowska, prof. UJ - moje zainteresowania badawcze i dydaktyka koncentrują się wokół problematyki antropocenu, ze szczególnym uwzględnieniem lokalno-globalnych aspektów adaptacji do zmian klimatu.

Członkini Rady Klimatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2020–2024.

Wybrane publikacje

 • (2018) Katarzyna Jasikowska, Zmieniając świat! Edukacja globalna między zyskiem a zbawieniem. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. ISBN: 978-83-8095-456-4
 • (2015) Katarzyna Jasikowska, Magdalena Klarenbach, Gabriela Lipska-Badoti i Robert Łuczak, Edukacja globalna. Poradnik metodyczny dla nauczycieli II, III i IV etapu edukacyjnego. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji. ISBN: 978-83-62360-95-6
 • (2015) Katarzyna Jasikowska, Ewa Pająk-Ważna i Magdalena Klarenbach, Edukacja globalna w Małopolsce. Podmioty – Praktyki – Konteksty. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. ISBN: 978-83-7850-767-3.
 • (2014) Państwo odchodzi? Państwo powraca? Państwo się zmienia. Esej recenzyjny na temat książki Stephena Paula Haigha "Future states. From International to Global Order (Farnham: Ashgate 2013)" (współautor: Krzysztof Gorlach), Studia Socjologiczno-Polityczne Seria Nowa, nr 2(01), s. 87-102
 • (2014) esej recenzyjny: Krzysztof Gorlach, Grzegorz Foryś i Katarzyna Jasikowska, Nie tędy droga: analiza klasowa i analiza nierówności w społeczeństwie zwrotu kulturowego (Maciej Gdula i Przemysław Sadura (red.), Style życia i porządek klasowy w Polsce oraz Wojciech Woźniak, Nierówności społeczne w polskim dyskursie politycznym) w: Studia Socjologiczne, 1/2014 (212), s. 173-200. [PDF]
 • (2013) Edukacja na rzecz globalnego obywatelstwa: historia idei i wybrane współczesne problemy, w: Kultura – Historia – Globalizacja, Nr 14 [PDF]
 • (2012) Global education in statu nascendi - some reflections on Poland (współautor: Jędrzej Witkowski), w: International Journal of Development Education and Global Learning, vol. 4, No 3, s.5-25.
 • (2012) Czyńcie sobie ziemię poddaną - czyli o różnych obliczach ponowoczesnego rolnictwa na przykładzie procesów zawłaszczania ziemi (land grabbing) w skali świata (współautor: Krzysztof Gorlach), w: Wieś i rolnictwo, nr 4 (157), s. 9-35.
 • (2011) Nowy, lepszy świat? Globalizacja po korekcie, w: Karaszewski, R., Karwacka, M., i Paluszek, A. (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywy i kierunki rozwoju. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 17-42.
 • (2011) Globalna edukacja - wyzwanie dla systemu oświaty i nauki w globalnym świecie, w: Kultura - Historia - Globalizacja, Nr 10, Uniwersytet Wrocławski, http://www.khg.uni.wroc.pl/files/8khg10_jasikowska_t.pdf.
 • (2010) Etyczne dylematy pracy kobiet w dobie globalizacji - polskie wątki, w: Walczak-Duraj, D. (red.), Etyka i moralność. Aksjonormatywny kontekst współczesnej pracy i wybranych zawodów, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 131-144

Obecnie realizowane projekty

 • Uczestniczka programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza Uniwersytet Jagielloński (www.id.uj.edu.pl). Członkini zespołu wykonawczego Priorytetowego Obszaru Badawczego Anthropocene, odpowiedzialna za działania Talent Management adresowane do studentów i studentek studiów I, II i III stopnia oraz osób studiujących w szkołach doktorskich.
 • Od roku akademickiego 2019/2020, koordynatorka interdyscyplinarnago, ogólnouczelnianego kursu pt. Wyzwania dla demokracji w dobie zmian klimatycznych: perspektywa interdyscyplinarna, adresowanego do wszystkich studentów i studentek oraz skupiającego wykładowców i wykładowczynie kilku wydziałów uczelni. Kurs stanowi innowacyjne i zakrojone na szeroką skalę przedsięwzięcie edukacyjne, którego integralną częścią są studenckie projekty wdrożeniowe nakierowane na poszerzanie wiedzy, współpracę z otoczeniem społecznym i adaptację do zmian klimatu. W pierwszej edycji jednym ze studenckich przedsięwzięć była międzynarodowa debata Climate Action in Academia.
 • Uczestniczka oddolnej inicjatywy klimatUJ, na temat której można przeczytać: "Jesteśmy osobami związanymi z Uniwersytetem Jagiellońskim, niegodzącymi się na dalsze bagatelizowanie powagi kryzysu klimatyczno-ekologicznego. Razem budujemy akademicki ruch społeczny i działamy na rzecz sprawiedliwości klimatycznej". Moje ulubione hasło: “Czytamy Webera, gdy Ziemia umiera…”
 • Współzałożycielka Common Resilience Hub (CoReHub), które jest platformą do współpracy akademii z szerokim otoczeniem społecznym i biznesowym. W dobie zagrożenia katastrofą klimatyczno-ekologiczną potrzebujemy nowych systemów społeczno-ekonomicznych, nowego paradygmatu samoorganizowania się i zarządzania ludźmi w kontekście produkcji i dystrybucji żywności, gospodarowania zasobami przyrody ożywionej i nieożywionej, energią, czy odpadami. Celami CoReHub są: mapowanie i udoskonalanie już istniejących w regionie rozwiązań; sieciowanie działających podmiotów; definiowanie istniejących barier oraz szans na wprowadzanie działań adaptacyjnych i rezyliencji regionu do zmian klimatycznych; wypracowywanie oraz testowanie  partycypacyjnych i innowacyjnych rozwiązań; dostarczanie narzędzi do rozbudowy dobrych praktyk; zmiana istniejących praktyk instytucjonalnych przy zaangażowaniu np. Urzędu Miasta, uczelni wyższych, Urzędu Marszałkowskiego, itd.

Zrealizowane projekty

 • Uczestniczka programu pt. „Mistrzowie dydaktyki” na University of Oslo w Norwegii, 9-28 października 2019, Program Operacyjny Wiedza Edukacji Rozwój o charakterze wdrożeniowym pt. nr POWR.04.03.00-00-0074/17, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Hoża.
 • Liderka konsorcjum przygotowującego książkę pt. "Edukacja globalna. Poradnik metodyczny dla nauczycieli II, III i IV etapu edukacyjnego" na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji w ramach projektu „Od edukacji globalnej do odpowiedzialności za świat" współfinansowanego z projektu nr 316/2014 programu polskiej pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Współautorka, redaktorka merytoryczna oraz organizatorka współpracy z fotografami w ramach przygotowywanej publikacji.
 • Członkini Komisji Regionalnej projektu "Regiony na rzecz edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej" (REDDSO) zgodnie z uchwałą nr 329/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 III 2014 r. Partnerami projektu dla Województwa Małopolskiego są Region Rhone-Alpes, Piemont oraz Katalonia.
 • Konsultantka merytoryczna edukacyjnego filmu dokumentalnego „Edukacja globalna – jak lepiej rozumieć świat" przygotowanego na zlecenie Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Projekt współfinansowanego przez Komisję Europejską – Dyrekcje Generalną ds. Rozwoju i Współpracy EuropeAid na podstawie umowy nr DCI NSA ED/2012/287-834.
 • Liderka konsorcjum przygotowującego "Analizę diagnostyczną potrzeb, znaczenia oraz ewolucji polityk prowadzonych w zakresie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej (edukacji globalnej)" na terenie Małopolski na zlecenie Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
 • W 2011 roku uczestniczka procesu międzysektorowego, którego efektem było zawarcie porozumienia pomiędzy MSZ, MEN i Grupą Zagranica odnośnie edukacji globalnej w Polsce.
 • "Edukacja globalna w Polsce jako planowana zmiana społeczna" (grant DS IS).