dr hab. Katarzyna Ornacka, prof. UJ

stanowisko: profesor nadzwyczajny
e-mail: katarzyna.ornacka@uj.edu.pl

Socjologia jest "mozaiką różnorodności". Traktuję ją jako wprowadzenie do fascynującej przestrzeni pracy socjalnej, w której centralne miejsce zajmuje Mały Człowiek.

dr hab. Katarzyna Ornacka, prof. UJ - jej główne zainteresowania naukowe obejmują: socjologię problemów społecznych, socjologię dzieciństwa i rodziny, pracę socjalną, badania w działaniu (AR, PAR), terapię społeczną oraz podejście systemowe w terapii rodzin. Wraz z zespołem profesjonalistów prowadzi badania związków między traumą wczesnodziecięcą i procesem odzyskiwania podmiotowości przez dzieci z doświadczeniem krzywdzenia, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych. Trener rozwoju osobistego oraz komunikacji opartej na empatii, obecnie w trakcie szkolenia przygotowującego do certyfikatu psychoterapeuty akredytowanego przez PTP.

Jest członkiem towarzystw naukowych: European Association of Schools of Social Work, Polskie Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej, sieci badawczej POWERUS oraz Global Childhood Studies Network. Współpracowała z Ohio State University (USA), University of Applied Sciences w Tilburgu (Holandia), Evangelische Hochschule w Berlinie, Ruskin College (Wielka Brytania) oraz placówkami badawczymi i edukacyjnymi w kraju (Instytut Terapii i Edukacji Społecznej - Stowarzyszenie, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, Krakowski Instytut Psychoterapii, Fundacja AdVocem, Fundacja Rodzina Plus).

Obecnie kierownik studiów pracy socjalnej w Instytucie Socjologii UJ, opiekun Koła Naukowego Studentów Pracy Socjalnej UJ, zastępca Redaktora Naczelnego "Zeszytów Pracy Socjalnej", czasopisma wydawanego przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz stały recenzent w czasopiśmie "Journal of Social Work".

Zainteresowania naukowe

 • socjologia dzieciństwa i rodziny
 • socjologia problemów społecznych
 • kliniczna praca socjalna
 • terapia traumy
 • podejście oparte na NVC

Publikacje (wybrane)

 • 2019 - Ornacka K., Kaszyński H., Maciejewska O., Open spaces for dialogue promoting mental health as a social work education methodology, Social Work Education, The International Journal, Volume 38, 2019 - Issue 1: Crossing boundaries for the future of social work education, s. 103-118.
 • 2018 - Ornacka K., Kaszyński H., Rodzinna piecza: perspektywa klinicznej pracy socjalnej, W: Marzena Kordaczuk-Wąs, Monika Wiktorowicz-Sosnowska, Rodzina zastępcza: pomiędzy prawem, teorią i praktyką, s. 23-39. Wydawnictwo Exante, Wrocław.
 • 2016 - Ornacka K., Kaszyński H., Antropologiczny zwrot w pracy socjalnej, W: M. Kawińska, J. Kurtyka-Chałas (red.), Praca socjalna jako dyscyplina naukowa? Współczesne wyzwania wobec kształcenia i profesji, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa, s. 75-92.
 • 2015 - Ornacka K., Miś L., Podmiotowość dziecka w rodzinie i w sferze publicznej, Problemy Polityki Społecznej, 28(1)2015, s. 63-82.
 • 2014 - Ornacka K., Mirewska E., O włączeniu dzieci jako aktorów społecznych w pole praktyki pracy socjalnej, W: M. Szpunar, Badania w pracy socjalnej - stan i perspektywy, Wydawnictwo ANWI Andrzej Szymański, Gdańsk, s. 357-370.
 • 2014 - Ornacka K., Children of "vulnerable identity" - do they have to be excluded? Some reflections based on empirical research, Folia Sociologica, nr 49, s. 81-96.
 • 2014 - Ornacka K., Nóżka M., Smagacz-Poziemska M., Children and Young People in the City. Extracts from Krakow research”, Youth in Cental and Eastern Europe. Sociological Studies nr 2.
 • 2014 - Ornacka K., Mirewska E., O przemocy instytucjonalnej wobec dzieci i młodzieży w systemie instytucjonalnej pieczy zastępczej jako wyzwaniu dla pracy socjalnej, W: S. Lovasova (red.), Rizikove spravanie v teorii a praxi socialnej prace, Univerzita Pavla Jozefa Safárika v Kosiciach, Kosice, s.182-193
 • 2014 - Ornacka K., Żuraw K., O bezdomności małego człowieka w przestrzeni społecznej, W: J. Matejek, E. Zdebska (red.) Bezdomność - wymiar osobowy i instytucjonalny, Wydawnictwo "Scriptum", Kraków, s. 172-188.
 • 2013 - Ornacka K., Od socjologii do pracy socjalnej. Społeczny fenomen dzieciństwa, monografia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • 2013 - Ornacka K., O wielości i różnorodności światów ewaluacyjnych w pracy socjalnej, W: K. Frysztacki (red.), Krakowskie studia pracy socjalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • 2013 - Ornacka K., Wałek I., O dziecięcej filozofii wartości i wsparciu dla rodziny - na przykładzie badań wśród młodzieży, W: J. Matejek, R. Spyrka-Chlipała (red.), Dziecko i rodzina w różnych obszarach wsparcia instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego, Kraków: Wydawnictwo Koło Kwadratu, Kraków, s. 179-196.
 • 2013 - Ornacka K., Szlachta K., O dzieciństwie (nie)równych szans z perspektywy młodzieży gimnazjalnej oraz wychowanków domu dziecka, W: J. Matejek, R. Spyrka-Chlipała (red.), Dziecko i rodzina w różnych obszarach wsparcia instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego, Kraków: Wydawnictwo Koło Kwadratu, Kraków, s. 93-110.
 • 2013 - Ornacka K., Żuraw K., O umacnianiu dzieci w organizacjach pozarządowych – na przykładzie stowarzyszenia Parasol, W: J. Matejek, R. Spyrka-Chlipała (red.), Dziecko i rodzina w różnych obszarach wsparcia instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego, Kraków: Wydawnictwo Koło Kwadratu, Kraków, s. 22-39.
 • 2011 - Ornacka K., Społeczny fenomen dzieciństwa – na podstawie badań przeprowadzonych wśród dzieci, W: M. Smagacz-Poziemska, M. Nóżka, K. Frysztacki (red.), Dzieci ulicy. Procesy marginalizacji i automarginalizacji nieletnich. Zeszyty Pracy Socjalnej, Zeszyt XVI, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 7-29.
 • 2007 - Ornacka K. (red.), Cracow-Berlin debate on children, families and poverty, Zeszyty Pracy Socjalnej, tom XII, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • 2003 - Ornacka K., Ewaluacja. Między naukami społecznymi i pracą socjalną, Zeszyty Pracy Socjalnej, tom VIII, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Obecnie realizowane projekty

 • Nastolatek w centrum - o sztuce pomagania w przestrzeni działania społecznego - projekt realizowany we współpracy z Krakowskim Instytutem Terapii
 • "Było sobie raz dziecko (...)" - badanie trajektorii traumy dzieci z doświadczeniem krzywdzenia - projekt wieloetapowy, realizowany z doktorantką oraz interdyscyplinarnym zespołem profesjonalistów
 • Dorastanie w partnerstwie - projekt edukacyjny realizowany we współpracy ze studentami

Zrealizowane projekty

Projekt badawczy „Od socjologii do pracy socjalnej – społeczny fenomen dzieciństwa" finansowany w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr projektu NN 116 013339, 2010-2012, kierownik i realizator badań.