dr hab. Katarzyna Ornacka, prof. UJ

stanowisko: profesor nadzwyczajny

e-mail: katarzyna.ornacka@uj.edu.pl


Socjologia jest "mozaiką różnorodności". Traktuję ją jako wprowadzenie do fascynującej przestrzeni pracy socjalnej, w której centralne miejsce zajmuje Mały Człowiek.

dr hab. Katarzyna Ornacka, prof. UJ - jej główne zainteresowania naukowe obejmują: socjologię problemów społecznych, socjologię dzieciństwa i rodziny, pracę socjalną, badania w działaniu (AR, PAR), terapię społeczną oraz podejście systemowe w terapii rodzin. Wraz z zespołem profesjonalistów prowadzi badania związków między traumą wczesnodziecięcą i procesem odzyskiwania podmiotowości przez dzieci z doświadczeniem krzywdzenia, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych. Trener rozwoju osobistego oraz komunikacji opartej na empatii, obecnie w trakcie szkolenia przygotowującego do certyfikatu psychoterapeuty akredytowanego przez PTP.

Jest członkiem towarzystw naukowych: European Association of Schools of Social Work, Polskie Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej, sieci badawczej POWERUS oraz Global Childhood Studies Network. Współpracowała z Ohio State University (USA), University of Applied Sciences w Tilburgu (Holandia), Evangelische Hochschule w Berlinie, Ruskin College (Wielka Brytania) oraz placówkami badawczymi i edukacyjnymi w kraju (Instytut Terapii i Edukacji Społecznej - Stowarzyszenie, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, Krakowski Instytut Psychoterapii, Fundacja AdVocem, Fundacja Rodzina Plus).

Obecnie opiekun Koła Naukowego Studentów Pracy Socjalnej UJ, zastępca Redaktora Naczelnego "Zeszytów Pracy Socjalnej", czasopisma wydawanego przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz stały recenzent w czasopiśmie "Journal of Social Work". Pełniła funkcję Kierownik studiów na kierunku praca socjalna w Instytucie Socjologii UJ.

Zainteresowania naukowe

 • socjologia dzieciństwa i rodziny
 • socjologia problemów społecznych
 • kliniczna praca socjalna
 • terapia traumy
 • podejście oparte na NVC
 •  
 •  
 •  

Publikacje (wybrane)

 • 2019 - Ornacka K., Kaszyński H., Maciejewska O., Open spaces for dialogue promoting mental health as a social work education methodology, Social Work Education, The International Journal, Volume 38, 2019 - Issue 1: Crossing boundaries for the future of social work education, s. 103-118.
 • 2018 - Ornacka K., Kaszyński H., Rodzinna piecza: perspektywa klinicznej pracy socjalnej, W: Marzena Kordaczuk-Wąs, Monika Wiktorowicz-Sosnowska, Rodzina zastępcza: pomiędzy prawem, teorią i praktyką, s. 23-39. Wydawnictwo Exante, Wrocław.
 • 2016 - Ornacka K., Kaszyński H., Antropologiczny zwrot w pracy socjalnej, W: M. Kawińska, J. Kurtyka-Chałas (red.), Praca socjalna jako dyscyplina naukowa? Współczesne wyzwania wobec kształcenia i profesji, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa, s. 75-92.
 • 2015 - Ornacka K., Miś L., Podmiotowość dziecka w rodzinie i w sferze publicznej, Problemy Polityki Społecznej, 28(1)2015, s. 63-82.
 • 2014 - Ornacka K., Mirewska E., O włączeniu dzieci jako aktorów społecznych w pole praktyki pracy socjalnej, W: M. Szpunar, Badania w pracy socjalnej - stan i perspektywy, Wydawnictwo ANWI Andrzej Szymański, Gdańsk, s. 357-370.
 • 2014 - Ornacka K., Children of "vulnerable identity" - do they have to be excluded? Some reflections based on empirical research, Folia Sociologica, nr 49, s. 81-96.
 • 2014 - Ornacka K., Nóżka M., Smagacz-Poziemska M., Children and Young People in the City. Extracts from Krakow research”, Youth in Cental and Eastern Europe. Sociological Studies nr 2.
 • 2014 - Ornacka K., Mirewska E., O przemocy instytucjonalnej wobec dzieci i młodzieży w systemie instytucjonalnej pieczy zastępczej jako wyzwaniu dla pracy socjalnej, W: S. Lovasova (red.), Rizikove spravanie v teorii a praxi socialnej prace, Univerzita Pavla Jozefa Safárika v Kosiciach, Kosice, s.182-193
 • 2014 - Ornacka K., Żuraw K., O bezdomności małego człowieka w przestrzeni społecznej, W: J. Matejek, E. Zdebska (red.) Bezdomność - wymiar osobowy i instytucjonalny, Wydawnictwo "Scriptum", Kraków, s. 172-188.
 • 2013 - Ornacka K., Od socjologii do pracy socjalnej. Społeczny fenomen dzieciństwa, monografia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • 2013 - Ornacka K., O wielości i różnorodności światów ewaluacyjnych w pracy socjalnej, W: K. Frysztacki (red.), Krakowskie studia pracy socjalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • 2013 - Ornacka K., Wałek I., O dziecięcej filozofii wartości i wsparciu dla rodziny - na przykładzie badań wśród młodzieży, W: J. Matejek, R. Spyrka-Chlipała (red.), Dziecko i rodzina w różnych obszarach wsparcia instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego, Kraków: Wydawnictwo Koło Kwadratu, Kraków, s. 179-196.
 • 2013 - Ornacka K., Szlachta K., O dzieciństwie (nie)równych szans z perspektywy młodzieży gimnazjalnej oraz wychowanków domu dziecka, W: J. Matejek, R. Spyrka-Chlipała (red.), Dziecko i rodzina w różnych obszarach wsparcia instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego, Kraków: Wydawnictwo Koło Kwadratu, Kraków, s. 93-110.
 • 2013 - Ornacka K., Żuraw K., O umacnianiu dzieci w organizacjach pozarządowych – na przykładzie stowarzyszenia Parasol, W: J. Matejek, R. Spyrka-Chlipała (red.), Dziecko i rodzina w różnych obszarach wsparcia instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego, Kraków: Wydawnictwo Koło Kwadratu, Kraków, s. 22-39.
 • 2011 - Ornacka K., Społeczny fenomen dzieciństwa – na podstawie badań przeprowadzonych wśród dzieci, W: M. Smagacz-Poziemska, M. Nóżka, K. Frysztacki (red.), Dzieci ulicy. Procesy marginalizacji i automarginalizacji nieletnich. Zeszyty Pracy Socjalnej, Zeszyt XVI, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 7-29.
 • 2007 - Ornacka K. (red.), Cracow-Berlin debate on children, families and poverty, Zeszyty Pracy Socjalnej, tom XII, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • 2003 - Ornacka K., Ewaluacja. Między naukami społecznymi i pracą socjalną, Zeszyty Pracy Socjalnej, tom VIII, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Obecnie realizowane projekty

 • Nastolatek w centrum - o sztuce pomagania w przestrzeni działania społecznego - projekt realizowany we współpracy z Krakowskim Instytutem Terapii
 • "Było sobie raz dziecko (...)" - badanie trajektorii traumy dzieci z doświadczeniem krzywdzenia - projekt wieloetapowy, realizowany z doktorantką oraz interdyscyplinarnym zespołem profesjonalistów
 • Dorastanie w partnerstwie - projekt edukacyjny realizowany we współpracy ze studentami

Zrealizowane projekty

Projekt badawczy „Od socjologii do pracy socjalnej – społeczny fenomen dzieciństwa" finansowany w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr projektu NN 116 013339, 2010-2012, kierownik i realizator badań.