prof. dr hab. Krystyna Slany

stanowisko: profesor

e-mail: krystyna.slany@uj.edu.pl

prof. dr hab. Krystyna Slany specjalizuje się w zakresie demografii społecznej, socjologii migracji oraz socjologii rodziny i płci. Jest autorką i współredaktorką m.in. książek: Małżeństwa powtórne w Polsce (z K. Kluzową i F. Kuszem), Między przymusem a wyborem. Kontynentalne i zamorskie emigracje z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (1939-1989), Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, International Migration. A Multidimensional Analysis (red.), Homoseksualizm. Perspektywa interdyscyplinarna (z B. Kowalską, M. Śmietaną), Migracje kobiet (red) , Gender w społeczeństwie polskim (z J. Struzik, K. Wojnicką), Kalejdoskop genderowy (z B. Kowalską, M. Ślusarczyk), Zagadnienia małżeństwa i rodzin w perspektywie feministyczno-gendrowej (red).

Kieruje Zakładem Badań Problemów Ludnościowych w Instytucie Socjologii UJ. Jest członkinią Komitetu Badań nad Migracjami PAN - Przewodniczącą sekcji badań nad współczesnymi migracjami z Polski, członkinią Komitetu Socjologii PAN, wieloletnią członkinią Komitetu Badań Demograficznych PAN oraz członkinią redakcji m.in. „Roczników Socjologii Rodziny", „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny". Prowadziła m.in. project UE Integration of Female Immigrants in Labour Market and Society. Policy Assessment and Policy Recommendations (2006-2008), a obecnie Doing family in transnational context. Demographic choices, welfare adaptations, school integration and every-day life of Polish families living in Polish-Norwegian transnationality oraz Gender equality and quality of life - how gender equality can contribute to development in Europe. A study of Poland and Norway.

Publikacje

 • Elementy Demografii. Część I. 1989 [Elements of Demography. Part I, co-authors: W.Czarkowska, K. Kluzowa]. Cracow: JAGIELLONIAN UNIVERSITY PRESS.
 • Małżeństwa powtórne w Polsce - typy, przyczyny powstania, funkcjonowanie. 1991 [Remarriages in Poland - Types, Causes and Functioning, co-authors: K. Kluzowa, F. Kusz]. Cracow: JAGIELLONIAN UNIVERSITY PRESS.
 • Między przymusem a wyborem. Kontynentalne i zamorskie emigracje z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (1939-1989). 1995 [Between Pressure and Choice: Continental and Transoceanic Emigrations from Central-Eastern Europe (1939-1989)]. Cracow: JAGIELLONIAN UNIVERSITY PRESS.
 • Orientacje emigracyjne Polaków. (Ed.) 1997 [Emigration Trends of Poles]. Cracow: Kwadrat
 • Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie. 2002 [Alternative Marriage-Family Lifestyles in the Contemporary World]. Cracow: Nomos.
 • Systemy wartości a procesy demograficzne. 2003.
 • Value Systems and Demographic Processes, co-editors: I. Szczepania, A. Małek. Cracow: Nomos. International Migration. A Multidimensional Analysis. (Ed.) 2005.
 • Cracow: AGH Press.
 • Homoseksualizm w perspektywie interdyscyplinarnej. 2005. [Interdisciplinary Perspective on Homosexuality, co-editors: B. Kowalska, M. Smietana]. Cracow: Nomos.
 • Issues Throught the History of Social Work in Poland and the World. 2006. [co-editors:Małek, I. Szczepaniak -Wiecha]. Cracow: JAGIELLONIAN UNIVERSITY PRESS.
 • Migracje Kobiet. Perspektywa wielowymiarowa. (Ed.) 2008. [Female Migrations. Interdisciplinary Perspective]. Cracow: JAGIELLONIAN UNIVERSITY PRESS.
 • Sprostać zmianom. Szkice o powinnościach współczesnej socjologii. 2009. [Coping with changes. Essays on the Duties of the Contemporary Sociology, co-edtior: Z. Seręga). Cracow: Nomos.
 • Women in New Migration. Current Debates in European Societies. 2010. [co-editors: M. Kontos, M. Liapi]. Cracow: JAGIELLONIAN UNIVERSITY PRESS.
 • Kalejdoskop genderowy. W drodze do poznania płci społeczno-kulturowej w Polsce. 2010. [Gender Kaleidoscope. On the Way to Learn Gender in Poland, co-editors: M. Ślusarczyk, B. Kowalska]. Cracow: JAGIELLONIAN UNIVERSITY PRESS.
 • Gender w społeczeństwie polskim. 2011. [Gender in Polish Society, co-editors: K. Wojnicka, J. Struzik]. Cracow: Nomos.
 • Zagadnienia małżeństwa i rodzin z perspektywy feministyczno-genderowej. 2012 [The Marriage and Family Issues in Feminist and Gender Perspective]. Cracow: JAGIELLONIAN UNIVERSITY PRESS.
 • Women's emigration from Poland during the period of political transformation. 2005. IN: K. Slany (ed.) International Migration. A Multidimensional Analysis, Cracow: AGH Press. Pp.115-154.
 • Dywersyfikacja form życia rodzinnego. Przykład związków homoseksualnych. [Diversification of Family Life Forms. An Example of Same-sex Relationships]. 2005. IN: K. Slany, B. Kowalska, M. Śmietana (Eds.) Homoseksualizm w perspektywie interdyscyplinarnej [Inderdisciplinary Perspective on Homosexuality]. Cracow: Nomos. Pp. 19-38.
 • Demographisches Famililienbild von Kraka. 2007. IN: J. Grodecka, Marta Chechelska-Dziepak (Eds.) Familie unter den demographischen, wirtschaftlichen und sozailen Gesichtspunkten. Cracow: Oficyna Wydawnicza Impuls. Pp.232-256.
 • Legal Regulations of Abortion in Poland in the Interwar Period a Part of Family Policy. 2006. IN: I. Szczepaniak-Wiecha, A. Małek, K. Slany (Eds.), Issues Throught the History of Social Work in Poland and the World. Cracow: JAGIELLONIAN UNIVERSITY PRESS. Pp.103-107.
 • L'immigratzione in Polonia alla luce delcensimento del 2002. 2006. IN: K. Golemo, K. Kowalska, F. Pittau, A. Ricci (Eds.) Polonia. Nuovo paese di frontiera. Da migranti a comunitari. Roma: Caritas Italiana, Centro Studie ricerche- IDOS. Pp.102-111.
 • The system of care for abandoned children in Poland 1900-1960. The development of family-forms of care. 2005. IN: K. Schilde, D. Schulte (Eds.) Need and care of Eastern Europe's Professional Welfare. Opladen & Bloomfield hills: Barbara Budrich Publishers [co-authors: A. Małek, I. Szczepaniak). Pp. 179-196.
 • Trauma codziennego życia: z badań nad migrantkami polskimi w USA i Włoszech. [Trauma of Everyday Life: Research on Polish Female Migrant in USA and Italy]. 2006. IN: A.Flis (Ed.). Becoming a society. Cracow: Universitas. Pp.585-613.
 • Socjo-demograficzne aspekty „syndromu opóźniania" i jego konsekwencje dla polityki społecznej [Social and Demographical Aspects of „Late Motherhood Syndrome" and its Consequences for Social Policy". IN: „Roczniki Socjologii Rodziny Studia" [The Sociology of Family Annuals]. Vol. XVII 2006. A. Michalska (Ed.). Pp.13-27.
 • Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego [Alternative Forms of Marriage and Family Life]. 2007. IN: A. Kojder (Ed.) Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne [One Poland? Old and New Social Diversities] Cracow: Wydawnictwo WAM, Polska Akademia Nauk. Pp. 237-269.
 • Pljuralizacija form braka i semji w Polsze. Wostocnojewropejskie issledowanija, Miezdubarodnyj IN: „Zurnal po socjalnym i gumanitarnym naukam" V/2007. Rosja. Pp.45-54
 • Labour Market Demands for Female Migrants: Polish case. 2007.Krystyna Slany, Magdalena Ślusarczyk, Karolina Krzystek. Work Package No. 4 – WP4, Project of the 6thFramework Programme of the European Commission, http://www.femipol.uni-frankfurt.de/working_papers.html.
 • Integration of Female Immigrants in Labour Market and Society Policy Assessment and Policy Recommendations. A Specific Targeted Research Project of the 6thFramework Programme of the European Commission. 2006. http://www.femipol.uni-frankfurt.de/working_papers.html
 • Mapping of policies and policy analysis Project of the 6thFramework Programme of the European Commission Work Package 1. 2006. http://www.femipol.uni-frankfurt.de/working_papers.html
 • Female immigrants in Polish migration policy. Assessment of the effectiveness of the regulations – an empirical study [co-authors: A. Małek, K.Krzystek]. 2006. http://www.femipol.uni-frankfurt.de/working_papers.html
 • Analiza sytuacji imigrantek na polskim rynku pracy [Analysis of Female Immigrants Situation in Polish Labour Market]. 2008. Ślusarczyk). IN: Migracje Kobiet. Perspektywa wielowymiarowa [Female Migrations. Multidimensional Perspective](Ed. K. Slany). (co-author: M. Slusarczyk). Cracow: JAGIELLONIAN UNIVERSITY PRESS. Pp.139-154.
 • Female migration from Central-Eastern Europe:demographic and sociological aspects. 2008. IN: S. Metz-Gockel, M. Morokvasic, A.S. Munst (Eds.) Migration and mobility in an enlarged Europe. A gender perspective: Opladen & Farmington Hills Barbara Budrich Publishers. Pp. 27-51.
 • Imigrants in Poland: legal and socio-demographic situation. 2008. IN: S. Metz-Gockel, M. Morokvasic, A. S. Munst (Eds.) Migration and mobility in an enlarged Europe. A gender perspective. [co-author: M. Ślusarczyk]. Opladen & Farmington Hills Barbara Budrich Publishers. Pp. 281-301.
 • Socio-Demographic Analysis of Return Migrations in Poland in 1990-2004. 2008. IN: E. Nowicka, H. Firouzbakhch (Eds.), Homecoming. An Anthropology of Return Migrations. Cracow: Nomos. Pp.183-211.
 • Instytucjonalne bariery integracji – doświadczenia migrantek w Polsce [Institutional Barries in Integration. Experience of Female Migrants in Poland]. 2009. IN: Migracje zagraniczne a polityka rodzinna [Migrations and Family Policy]. Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich. NO. 66. Zeszyty Naukowe (co-author: M. Ślusarczyk). Warszawa. Pp. 147-169.
 • Globalne czynniki przemiany rodziny we współczesnym świecie [Global Determinants of Family Changes in Contemporary World]. 2009. IN: A. Maksymowicz (Ed.) „Moralne dylematy Polaków ponowoczesności [Moral Dilemmas of Postmodern Poles]. Cracow: Nomos. Pp.151-164.
 • Przemoc wobec kobiet w świetle ich narracji [Violence against Women in their Narratives]. 2009. IN: K. Piątek, A. Barabasz (Eds.) Pułapki (po)nowoczesności. Rodzina, płeć i role społeczne w oglądzie socjologicznym [Postmodern Traps: Family, Gender and Social Roles in Sociological Perspective]. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. (co-author: M. Ślusarczyk). Pp. 77-88.
 • Changing patterns of migration in Poland. Integration of migrant women in the Polish labour market and society. 2010. IN: Women in New Migration .Current Debates in European Societas. Krystyna Slany, Maria Kontos, Maria Liapi (Eds.). (co-authors: M. Ślusarczyk, A. Małek). Cracow: Jagiellonian University Press. Pp.263-297,
 • Introduction. Women in New Migrations. 2010. in: Women in New Migration. Current Debates in European Societies. Krystyna Slany, Maria Kontos, Maria Liapi (Eds.) (co-authors: M.Kontos, M.Liapi). Cracow: Jagiellonian University Press, Cracow. Pp. 7-16.
 • Między dwoma krajami i dwoma światami życia. Na przykładzie migrantek- prostytutek z Ukrainy w Krakowie [Between Two Countries and Two Life Worlds. An Example of Migrant Prostitutes from Ukraine in Cracow]. 2010. IN: Mozaiki transnarodowe [Transnational Mosaics]. Ł. Krzyżowski, S. Urbańska (Eds.), Cracow: NOMOS. Pp.101-122.
 • Re-eemigracje w perspektywie historycznej i demograficzno-socjologicznej. [Re-emigration in Historical, Demographical and Sociological Perspective]. 2010. IN: Poakcesyjne migracje powrotne Polaków: geneza, przyczyny i konsekwencje, [Post-accession Re-emigration of Poles: Genesis, Causes and Consequences]. Warsaw: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Pp.46-74.
 • Kobiety imigrantki w Polsce – perspektywa genderowa [Female Migrants in Poland - Gender Perspective]. 2010. IN: Drogi i bezdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku. Analiza psychologiczno-socjologiczna. [Roads and Wilderness. Migrations of Poles in EU after May 1, 2004. Psycho-sociological Analysis]. H. Grzymała-Moszczyńska(Ed.). Cracow: Nomos. Pp.223-238).
 • Rodzina w refleksji feministycznej – genderowej. [Family in Feminist and Gender Thought]. 2011. IN: K. Slany, J.Struzik, K.Wojnicka (Eds.). Gender w społeczeństwie polskim [Gender in Polish Society]. Cracow: Nomos. Pp.225-248.
 • Postmodern Families - Constructing Ties. 2012. IN: K. Slany (Ed.) Zagadnienia małżeństwa i rodzin z perspektywy feministyczno-genderowej. [The Marriage and Family Issues in Feminist and Gender Perspective]. Cracow: JAGIELLONIAN UNIVERSITY PRESS.

Obecne i zrealizowane projekty

Projekty w ramach działalności Zakładu Badań Problemów Ludnościowych