dr hab. Magdalena Ślusarczyk

stanowisko: adiunkt
e-mail: magdalena.slusarczyk@uj.edu.pl

dr hab. Magdalena Ślusarczyk jest absolwentką socjologii (Instytut Socjologii UJ) i filologii germańskiej (studia I stopnia NKJO UJ). W 2005 roku obroniła pracę doktorską i ukończyła studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego. Obecnie jest adiunktem w Zakładzie Badań Problemów Ludnościowych IS UJ. Była członkiem zespołów badawczych dwóch projektów międzynarodowych (6 PR i program MSZ RFN), obecnie jest badaczką w projekcie Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej. Współpracowała w Biurem RPO oraz Komitetem Badań nad Migracjami PAN. Jest członkiem komitetu redakcyjnego Studiów Migracyjnych-Przeglądu Polonijnego, należy do Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych. Od 2019 roku jest członkinią Komitetu Badań nad Migracjami PAN. Wśród jej głównych zainteresowań badawczych są socjologia migracji oraz edukacji.

Zainteresowania naukowe

 • socjologia migracji
 • socjologia wychowania
 • socjologia edukacji
 • polityka społeczna

Publikacje

 • K. Slany, M. Ślusarczyk, Genderowa specyfika rynku pracy – na przykładzie imigrantek w Polsce, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 1/2012
 • Trening socjalizacyjny. Wybrane zagadnienia kształtowania ról płciowych w procesie edukacji, „Kultura i Edukacja" nr 2/2011
 • Ślusarczyk M. Spory o edukację. Wczoraj i dziś. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2010.
 • Slany K., Kowalska B., Ślusarczyk M. (red.), Kalejdoskop genderowy. W drodze do poznania płci społeczno-kulturowej w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011.
 • Slany K., Małek A., Ślusarczyk M. Changing Patterns of Migration in Poland. Integration of Migrant Women in the Polish Labour Market and Society. W: Women in New Migrations. Current Debates in European Societies. Jagiellonian University Press 2010, s. 263-297.
 • Demograficzne i społeczne aspekty migracji Polaków na początku XXI wieku, 2010, (w:) H. Grzymała-Moszczyńska, A. Kwiatkowska, J. Roszak, Drogi i rozdroża. Migracje Polaków po 1 maja 2004 roku. Analiza psychologiczno-socjologiczna. Nomos, Kraków.
 • K. Slany, M. Ślusarczyk, 2010, Zostać czy wracać? Dylematy emigranta, (w:) H. Grzymała-Moszczyńska, A. Kwiatkowska, J. Roszak, Drogi i rozdroża. Migracje Polaków po 1 maja 2004 roku. Analiza psychologiczno-socjologiczna. Nomos, Kraków.
 • M. Ślusarczyk, M. Grążawski, Bezpieczeństwo publiczne w świetle orzecznictwa sądowego i opinii mieszkańców miasta i powiatu bielskiego, WSA, 2009.
 

Obecnie realizowane projekty

Projekt w ramach Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej - Core „Doing family in transnational context. Demographic choices, welfare adaptations, school integration and every-day life of Polish families living in Polish-Norwegian transnationality".

Zrealizowane projekty

 • Social Problems and welfare under the democratic conditions – the case of Darmstadt, the City of Science, 2011-2012, finansowany przez rząd Republiki Federalnej Niemiec, członek zespołu.
 • Prace w Zespole eksperckim ds. migracji powrotnych i imigracji przy Rzeczniku Praw
 • Obywatelskich V kadencji – 2009-2010, członek zespołu
 • 02266, FeMiPol: Integration of female immigrants in labour market and society. Policy assessment and policy recommendations, 2006-2008, 6. Framework Programme - Policy-Oriented Research. Scientific Support To Policies, członek zespołu